Protestáns Tanügyi Szemle, 1943

1943 / 1. szám

A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI: Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, dr. Gaál László, Jékely Lajos, dr. Kun Sándor, dr. Papp Ferenc. Evangélikus részről: dr. Bánkúti Dezső, dr. H. Gaudy László, dr. Rell Lajos, dr. Remport Elek, Zsolnai Vilmos. MEGJELENIK évenként 12 füzetben. ELŐFIZETÉSI DÍJ egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — AZ ORTE és OETE tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő­fizetés nélkül az egyesületi tagdíj fejében jár. KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz (Budapest, IV., Deák-tér 4. szám) küldendők AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÁREGYESÜLET posta- takarékpénztári csekkszámlájának száma 6169. évi tagsági díj 5 P. Minden díj, a TGyNA-ra szedett tanulói járulékok és a Szemle támogatására szánt összegek és járulékok minden év december 31~ig a fenti csekkszámlára küldendők be. Ösztöndíjért okt. 1-ig, nevelési segélyért február 10-ig kell folyamodni. A balatonboglári üdülőben nyaralási segélyre jún. 10-ig. KIADÓHIVATAL: Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő­fizetési díjak és reklamációk küldendők; a tanári és fenntartó­testületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók. AZ EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET közli tagjaival, hogy az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után szedett 1 P 60 fillér Nevelési Alap javára az egyetemes pénztárba küldendő (Budapest, IV., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanulójárulék pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer Gyulához (Budapest, VII., Vilma királynő-út 19.). Ugyancsak a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P évi tag­sági díj. A PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE postatakarékpénztári csekk­számlájának száma: 42,625, címe: Protestáns Tanügyi Szemle, Debrecen. LAPZÁRTA minden hónap 20-án A református tanáregyesület ösztöndíjaira való felvétel egész évre szól, ezért az ösztöndíjasoknak nem kell új kérvényt beküldeni, hanem csak egy félív papírra le kell másolni félévi értesítőjüket, kollokviumaik eredményét, esetleges vizsga vagy szigorlat eredményét, és ki kell jelenteni, hogy más alapból 200 P-nyi vagy azt meghaladó ösztöndíjat nem kaptak. Ezt a fél­ívet az illetékes iskola igazgatója hitelesítésül aláírja, ugyancsak ő igazolhatja egyetemi hallgatóknál a II. félévre való beiratkozást is. Az igazolást lehe­tőleg febr. 10-ig kell beküldeni. Ösztöndíjasok figyelmébe t

Next

/
Oldalképek
Tartalom