Protestáns Tanügyi Szemle, 1936

1936 / 1. szám

A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG TAGJAI: Református részről: vitéz dr. Bessenyei Lajos, Ravasz Árpád, S. Szabó József. Evangélikus részről: dr. H. Gaudy László, dr. Rell Lajos, Zsolnai Vilmos. % * MEGJELENIK évenként 10 füzetben. ELŐFIZETÉSI DÍJ egész évre 6 P. Egyes szám ára 80 fillér. — Az ORTE és OET tagjainak a Prot. Tanügyi Szemle külön elő­fizetés nélkül, az egyesületi tagdíj fejében jár. KÉZIRATOK református részről a felelős szerkesztőhöz (Debrecen, Református gimnázium), evangélikus részről a főszerkesztőhöz (Buda­pest, IV. kér. Deák-tér 4. szám) küldendők. KIADÓHIVATAL: Debrecen, Református gimnázium, ahová az elő­fizetési díjak és reklamációk küldendők ; a tanári és fenntartótestületi járulékok azonban egyenest a tanáregyesületi pénztárakba irányítandók. AZ EVANGÉLIKUS TANÁREGYESÜLET közli tagjaival, hogi az egyetemes közgyűlés határozata értelmében minden tanuló után szedett 1 P 60 fillér a Neveltetési Alap javára az egyetemes pénztárba küldendő (Budapest, IV., Deák-tér 4.), a 40 fillér tanuló járulék pedig a Tanügyi Szemle javára az egyesület pénztárosához, Kilczer Gyulához (Budapest, VII., Vilma királynö-út 19.). Ugyancsak a pénztáros címére küldendő minden év december 31-ig 4 P évi tagsági díj. A PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE postatakarékpénztári csekk­számlájának száma: 42.625, címe : Protestáns Tanügyi Szemle, Debrecen. LAPZÁRTA minden hónap 20-án.

Next

/
Oldalképek
Tartalom