Protestáns Tanügyi Szemle, 1931

1931 / 6. szám - Soós Béla: Az Orsz. Ref. Tanáregyesület 1931. évi közgyűlése

PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 213 Állandóan magasztos idealizmust tanított; eszménye a klasszikus görög világ lelki alkata, s a klasszika filológián alapuló ilyen lelkiséget óhaj­tott szembeállítani korunk amerikaizáló nevelési eszményével. Egész élete a tanárság tekintélyének, benső értéknövekedésének, külső helyzete javulásának szolgálatában telt el és pótolhatatlan bölcse- ségével, tekintélyével egyesületünk vezetésében halhatatlan érdemeket szerzett. E meghatott, meleghangú megemlékezés után a közgyűlést sorban üdvözölték a különböző testületek képviselői. A tiszáninneni egyház- kerület elnöksége nevében Csikesz Sándor egyet, tanár, a Tisza István egyetem nevében dr. Kun Béla rector, a hivatalos tanügyi hatóságok képviseletében dr. Ady Lajos tanker, főigazgató, Debrecen egyházköz­sége nevében dr. Juhász Nagy Sándor egyházi főjegyző, Debrecen vá­ros nevében dr. Csűrös Ferenc városi tanácsnok. Az egyetem bölcsé­szeti karának üdvözletét dr. Papp Károly egyet, tanár, az Evangélikus Tanáregyesületét Szigethy Lajos, az egyesület elnöke, a Kath. Tanár- egyesületét dr. Lukács József gimn. igazgató tolmácsolta. Az üdvözlések után Elekes Imre sárospataki gimnáziumi igaz­gató „Dóczi Imre pataki évei“ c. rendkívül eleven, széles történeti távlatot nyújtó előadást tartott. Dóczi Imre diákkorának körülményeiről, önképzőköri munkásságáról, gyermeki, ifjúi lelkének egy-egy vonásáról vonzóan megirt sorait a hallgatóság hálásan fogadta. Köblös Samu hajdúböszörményi gimn. igazgató Dóczi Imrét mint Jelügyelőt méltatta költői lelkesedésű szavakban. Az idő előhaladott volta miatt az utolsó megemlékezés (dr. Szabó Márton debreceni gimn. tanáré) nem került élőszóbeli előadásra, azon­ban az elhangzottakkal együtt évkönyvünkben közölni fogjuk. Tárgysorozatunkon az elnökválasztás következett. Mivel társelnö­künk, S. Szabó József, a választmány ismételt kérése ellenére már az ajánlások alkalmával kijelentette, hogy a feléje irányuló bizalom jóleső megérzése mellett is egészségi állapota miatt nem vállalja az elnöki tisztet, két jelölt: vitéz dr. Bessenyei Lajos debreceni gimn. igazgató és Borsos Károly egyházkerületi középisk. felügyelő között a névsze­rinti titkos szavazás elrendeltetett. Míg a szavazatszedő bizottság Köb- bös Samu elnökletével a szavazatokat megszámlálta, a közgyűlés a választmány előterjesztésére egyhangú lelkesedéssel egyesületünk tisz­teletbeli tagjává választotta gr. Teleki Józsefet, a dunamelléki, és gr. Dégenfeld Pált, a tiszántúli egyházkerület főgondnokát. Ezután S. Szabó József társelnöki tisztéről is a fenti indokolással lemondván, közgyűlé­sünk érdemeinek elismeréséül, személye iránti tisztelő szeretetének ki­fejezéséül egyhangúlag tiszteletbeli elnökké választotta. Ugyancsak saj­nálattal vette tudomásul a közgyűlés dr. Rácz Lajos sárospataki teol. akad. tanárnak a vidéki elnökségről való lemondását és öt az egyesület tiszteletbeli tagjává választotta. Egvéb előterjesztések után a szavazat­szedő bizottság megtette jelentését, mely szerint leadatott összesen 229 szavazat, ebből vitéz dr. Bessenyei Lajosra 1.31, Borsos Károlyra 98. Ezek szerint vitéz dr. Bessenyei Lajos egyesületünk elnökévé megvá­

Next

/
Oldalképek
Tartalom