Protestáns Tanügyi Szemle, 1931

1931 / 3. szám - Egyházi és iskolai hírek

PROTESTÁNS TANÜGYI SZEMLE 120 gyár pietistékról s a pietizmus pedagógikéjáról írt munkái is. A felkutatott forrás­anyag egy részét Egyháztörténeti emlékek címen ki is adta. De a rendkívüli szorgalmú kutató történész nem vált száraz szobatudóssá. Amint írásaiból is minduntalan előcsillan az egészséges humor iránti érzéke, mely kedélyét is megaranyozza s egyéniségét oly közvetlenné teszi, úgy a komoly tartalmú művészetekhez is benső vonzalmak kapcsolták. Sokat foglalkozott az egyházi zene és ének történetével; az új dunántúli énekeskönyv szerkesztésében nagy része van. Amellett a vallásos költészet múzsája is megihlette. Tudományos munkásságénak méltó elismerése volt, amikor a debreceni Tisza lstván-tudományegyetem református hittudományi kara a tiszteletbeli teológiai dok­tori címmel tüntette ki. 1930 szeptemberében nyugalomba vonult, de nem pihenni, hanem lankadatlan szorgalommal, friss erővel és kedvvel dolgozik tovább. Nemrég készült el sokszor emlegetett lelki atyjának és vezetőjének, Gyurátz Ferenc püspöknek az életrajzával, mely rövidesen elhagyja a sajtót. És még több félig kész munkája várja a befejezést. Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 70 éves Payr Sándort és kívánjuk: a jó Isten tartsa meg őt lelki és testi frissességében, hogy örömmel végezhesse mun­káját s lássa abban legszebb földi jutalmát. (Sopron) Wiczián Dezső. Jubiláló protestáns iskolák. Ez idén három hírneves protestáns főiskola ül­heti meg alapításának 400. évfordulóját: a pápai és sárospataki ref. és az eperjesi evang. főiskolák. Nagy lelkesedéssel készül a három főiskola a jubileumra. Külö­nösen nagyarányú lesz a sárospataki iskoláé, mely visszaszerezte tanítóképzőinté­zetét és így kártalanítva van az elvesztett jogakadémiáért és van újjáépített gimnáziuma. Legnehezebb lesz az eperjesi kollégium ünneplése, mely székhelyéről kiszorulván, minden ingatlanát elvesztette. Így idegen kézen van a kollégium hatalmas központi épülete, a főiskolai internátus és tápintézet, az új főgimnéziumi épület, a tanítóképző internátus, a kollégiumi botanikus-kert, a nagy könyvtár stb. Az eperjesi diákszö­vetség azonban mégis megtartja a jubileumot, mégpedig szeptemberben Miskolcon, a menekült jogakadémia és tanítóképzőintézet székhelyén. Elnökjelölés az Országos Református Tanáregyesületben. A „Protestáns Tanügyi Szemle“ 1930. évi decemberi számának 169. és 170. lapjain közölve volt az ORTE központi igazgatóságának és választmányának 1930. évi december hó 19-én tartott rendkívüli gyűlése. Az akkor hozott választmányi határozatok alapján a köz­ponti igazgatóság f. évi januárban tartott gyűlésén egy bizottságot küldött ki az elnökjelölés kérdésének előkészítésére. A bizottság elnöke dr. Papp Ferenc főjegyző volt, tagjai pedig: dr. Veress István, Koncz Aurélné, dr. Csűrös Ferenc, Jakucs István. E bizottság a központi igazgatóság határozata alapján a néhány nap múlva Deb­recenben időző S. Szabó József társelnököt küldöttségileg teljes számban felkereste és Papp Ferenc ünnepi beszéddel ajánlotta fel neki az egyesület elnöki tisztségét. S. Szabó József meghatottan köszönte meg a megtisztelő ajánlatot, de azt nem fogadta el előrehaladott életkora, nyugdíjas volta, betegeskedése, de különösen az egyesület székhelyétől való távollakása miatt. Ezen elhatározása mellett a bizottság ismételt kérése ellenére is a leghatározottabban megmaradt. Ezen előzmények után f. évi február hó 12-én a központi igazgatóság gyűlést tartott, amelyen a folyó ügyek

Next

/
Oldalképek
Tartalom