Protestáns egyházi és iskolai lapok – 61. évfolyam – 1918.

1918-06-09 / 23. szám

EGYHÁZ. f Segélyek. A dunamelléki ref. lelkészek részére ki­utalt 57.000 K-ból a ker. közgyűlés a következő lelké­szeknek juttatott háborús segélyt: Schneider Pál 300, Kozma Géza 400, Palcsó László 400, Ruzsás Lajos 300, Xarancsik Zoltán 200, Ruzsás Dezső 500. Ágoston Sán.­dor 400, Mészáros János 400, Szigeti Károly (Várdarócz) 300, Ador Sándor 300, Fábián Zoltán 300, Széles Áron 500, 'Kontra János 300, Keck Zsigmond 400, Hácla Sán­dor 300, Gyökössy Dániel 200. Dömötör Lajos 300. Varga Zsigmond 400, Póth József 200, Vitányi Bertalan 500, Nagy Imre: 500,., Lutár Sándor 400. Józan Sándor 400, Bus József 400, Borsos István 400. Szigethy József 400. Szűcs Sándor 400, Szabó Gyula 400, Sipos Lajos 400. Nyáry Pál 400. Bocsor László 400. Széles Sándor 300, Barsy Miklós 300. Koncz Antal 300. Szabó József 300. Bóna Sándor 300. Kálmán Farkas 300, Kovács Samu 300, Fejér Ambrus 300. Sógor Endre 300. Varga Sándor (Garé) 300, Benke Andor 300. Biró Mihály 200. Kotzó János 200. Máthé Ákos 200. Kovács Ferencz 200, Ha­lász Imre 200, Bay Jenő 200, Munkácsy Lajos 200, Si­mon Zsigmond 200, Rázsó János 200, Aracs Gyula 200. Szőllősy Antal 200, Toronyai József 200, Pál József 200, Bajó Károly 200, Tóth Kálmán.(Ipacsía) 200, Kis Géza 200, Meleg Dezső 200, Nagy Ákos 200. Pap Ákos 200. Mányoki Sándor 200, K. Nagy József 200. Rácz Béla 200. Gilieze Antal 200, Schmidt Béla 200. Mády István 200, Szabó Károly 200. Horvát Antal 400. Domby Béla 500, Barsy László 500, Benedek Antal 500, Kis Zsig­mond 500, Illyés Kálmán 200. Szűcs Kálmán 200, Sze­kér Sándor'200.-Sándor István 200, Soós-László 200, Sárközy József 200, Szabó Géza 200, Székely László 200. Varga György 200, Kőváry László 200. Bocsor La­jos 500, Lamperth Gyula 400. Kájel József 401). Szigethy Károly (Lápafő) 400, Nagy Benő 400. Kálmán Gyula 400, ifj. Csire István 300, Vasváry Sándor 300, Túri Károly 300, Vincze Elek 300. Szűcs Lajos 300, Kovács Gyula 200, Huszár Sándor 200. Molnár István 200, Fá­bián Mihály 200, Varjas Gábor 200, Pigall József 200. Nagy Gyula 200, Kósa Ferencz 200. Rúzsa József 200, Papp Gusztáv 200, Böhönnyei István 400, Murányi Já­nos 400. Molnár Albert 4*00, Öry Lajos 400. Szinok Zoltán 400, Tóth József (Gyömrö) 200. Csötönvi János 400, Tokay István 300, Kovács Géza 400. Fábián Dénes 300, Biczó Pál 300. Borzsák Lajos 400, Kálmán János 200. Olasz Sándor 400. Forgács Gyula 400, Paczolay Péter 400, Szántó Géza 400, Zelei László 400. Biberauer Tivadar 300, Vajda István 300. Kontra Imre 200. Mocsy Mihály 400, Sipos Pál 400, Sáfár Bála 400. Földváry László 300, Károssy Gyula 400, Tzsák Ferencz 500, Dr. Kovács Lajos 400, Kis Áron 300, Koszorús István 300. Szabó Károly (Bpest) 300, Dr. Tari Imre 300, Gál La­jos 300, Buday Gergely 300, Losonezy Lajos 300, Geren­day Endre (Áporka) 500, Tóth Pál 300, Kerecsénvi Zol­tán 300. Sebestyén Pál 500, Losonezy Géza 200. Hettes­heimer Fülöp 300, Deák Imre 200. Eötvös Ferencz 100. Szeles József 500, Fejes György 200, Tóth Bálint 300, Kardos János 300, Gerendav Endre (Tass) 200. Babay Béla 400, Sikó Ernő 400, Arany Antal 400. Bús Lajos 400, Biczó Zsigmond 400, Körtvélyesi Zoltán 300, Dr. Aracs István 300, Gilieze Sándor 300, Sebestyén Sándor 300, Kálmán Dezső 500, Göde Sándor 500, Pátkay János 400, Bódis Lajos 400, Gulyás Kornél 400, Papp Albert 400, Báthory Dániel 300. Varga Sándor (Ercsi) 300, Varga Sándor (Iváncsa) 200, Gaál László 300. Halász István 300, Pálfy Gábor 300. Mészöly Győző 300. Kis Dániel 300, Nyikos Lajos 300, Fehér Gyula 300, Urházv Lajos 300, Dézsi Mihály 200, Szabó János 200, Balog­Lajos 200. Kulifai László 200, Tatay Lajos 200, Barkász Kálmán 200 korona. A segélyekről szóló nyugtákat az esperesi hivatalhoz kell küldeni. Neveltetési segélyek. A dunamelléki ref. egyházke­rület közgyűlése most is, azoknak a lelkészeknek, akik­nek házon kívül tanuló gyermekeik vannak, minden gyer­mek után 100—100 K neveltetési segélyt szavazott meg. A neveltetési segélyekről szóló nyugtákat a házon kívül való tanulást igazoló okmányokkal együtt az esperesi hivatalhoz kell beküldeni. Neveltetési segély jár azon magántanuló gyermekek után is. akik vizsgát tettek. Ezt. is hiteles okmánnyal kell igazolni. Lapunk zártakor olvassuk a tudósítást arról, hogy a tiszántúli egyházkerület közgyűlése nagyjelentőségű határozatot hozott az egyházmegyék kezden&ényezésére a Zoványi-ügyben. Erre majd visszatérünk. Kérelem. A kerületi pénztári hivatal kéri az egy­házakat. hogy a tőkesegélyek után járó 1 %-os annuitást hozzá (IX.. Ráday-u. 28.) még e hó folyamán beküldjé-k. Az utalványszelvényre feljegvzendő: ..1 %-os annuitás 1918-ra." A bányakerületi püspökre beadott szavazatokat a kiküldött bizottság június 1-én bontotta fel. A beadott 386 szavazatból dr. Raffay Sándorra 98, Szeberényi La­jos Zs. dr.-ra 97. Wagner G. Adolfra 68. Sárkány Bé­lára 63 szavazat esett. A többi szavazat Doleschall La­jos. Kaczián János és Kovács Andor között oszlott meg. 4 egyház nem szavazott, 36 szavazatot pedig alaki hibái miatt a bizottság érvénytelenített. A két legtöbb szava­zatot nyert dr. Raffay és Szeberényi között új választást rendelt el folyó év július 4-iki határidővel: a szavazat­bontás .július 5-ére tűzetett ki. Uj református fiókegyházközség. A Kistarcsán és Kerepesen lakó reformátusok f. évi június hó 2-ikán ifj. dr. Szabó Aladár gödöllői lelkész elnöklete alatt szer­vezkedő közgyűlést tartottak. Mintegy 200 református lakik e két szomszéd községben, mely a gödöllői egyház­hoz csatoltatott, mint szórvány. Az említett gyűlésen kimondták a hívek, hogy a gödöllői egyházanács hatá­rozata alapján fiókegyházzá sezrvezkednek s egyúttal megválasztották az egyháztanácsot is. Az új fiókegyház fögondnoka Király Andor, a kistaresai gépgyár igazga­tója lett. aki lelkes támogatója az alakuló egyházköz­ségnek. Jelölés. A dunáninneni kerületi felügyelői állásra újabban dr. Kéler Zoltánt, a fehér-komáromi esperesség felügyelőjét és a kerületi gyámintézet elnökét jelölték. A szavazatbontás július elején lesz Balassagyarmaton. A felsőiregi ref. egyházban, mint a gyülekezeti lap­ból, a ,,Harang"-ból olvassuk, 741 Iv-t adakoztak a dom­bovári ref. templomra. Ugyanott húsvét ünnepén több, mint 200 K-t adakoztak Isten dicsőségére, egv nő pedig 800 K-t adott az egyházfentartó alapra. 400 K-t úrasz­tali terítőre és 800 K-t a gyülekezet rektorának. Szünidei tanfolyam. A felsővasi ev. egyházmegye vezetőinek kezdeményezésére aug. hó elején szünidei to­vábbképző tanfolyam lesz lelkészek számára, amelyen 1). Schmidt, K. Jenő pozsonyi, Pröhle Károly soproni tanárok, D. Paul lipcsei missziói igazgató. D. Rendtorf, I). Thmels lipcsei tanárok is tartanak előadásokat. A jó példa bizonyára követésre talál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom