Protestáns egyházi és iskolai lapok – 59. évfolyam – 1916.

TARTALOMJEGYZÉK. r Lapsz. I. Az Elet Könyvéből. \ Nyereség — veszteség. Dr. Patay Pál 1 Építés. Muraközy Gyula 13 A legnagyobb törvény. Kiss Géza . 25 A kenyér. Dr. Patay Pál 37 ••Tövisek, —a.— 49 „Halál, örök élet, Gödc Lajos ... 61 Segélykiáltás. Marjay Károly ... 8n S/.olgálat. Böszörményi Jenő « . . 121 A szívek megszaggatása. ly. ... 133 Látomás — valóság. Marton Lajos . 145 A keresz'hordozás. K. I. 157 Az egyetlen elégséges áldozat. Dr. Patay Pál . 169 Virágvasárnap. Muraközy Gyula . . 181 A mi húsvéti bárányunk, (—a—) . . 193 A boldogság isteni alapja (?.... 205 Mulasztási bűnök. —l 217 Bízzatok! (p.) 229 Kezdet — folytatás. —l.— .... 241 Láng a pusztában. Bilkei Pap Lajos* 253 Várjuk a Szentlelket, p 265 Píinköst szent ünnepén. Petri Elek . 277 Erős szív. — l 289 Munka a romok között, p 301 Aratás. Muraközy Gyula . . . . . 313 Egyek legyünk ! Marjay Károly . . 325 Az egység mint programm. mk. . . 319 Egység mint élethivatás, mk. . . . 349 Szentek legyetek! Nyáry Pál . . . 361 Ecce Deus! Dr. Molnár Jenő . . . 373 Maradj velünk ! Dusza Béla .... 3^5 „Jöjjön el a te országod!" Czanik Béla 397 Szolgáló lelkek. Ágoston Sándor . . 409 A nemes harcz. al 421 „Vigyázzatok és imádkozzatok." Fiers Elek Az önfeláldozás nyugalma. Ifj. Benkö Lstván 445 Az „új" parancsolat. Arokháty Béla 457 Mennek a harangok. —y —e. . . . 469 Siess, az óra fut! Dr. Patay Pál . 481 A meggyógyított vizek. Balatoni . . 505 Örök reformáczió Marjay Károly . 517 Gyógyulás. Bilkei Pap Lajos . . . 529 Az Élet és az Én. Dr. Molnár Jenő 541 Az a „még egyszer" ! Balatoni István 553 Az öröm. Muraközy Gyula . . . . 589 Kit várjunk? —l 601 Szent karácsony ünnepe. Petri Elek 613 II. Vezető czikkek. A harmadik, p 2 Állami ajándék a jezsuitáknak. Dr. K.l. 14 Konferencziánk. p.— 26 A jövő feladatai. Bernát István . . 38 Szocziális munkák, p 50 A reformáczió négyszázados évfor­dulójának megünneplése. Sebestyén Jenő 62 Szövetségünk átirata a Presbiteri Vi­lágszövetség Vezetőségéhez ... 73 A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kérése gyülekeze­teink lelkipásztoraihoz ..... 86 Lap s-z. Emlékirat a reformáczió 400 éves és Kálvin emlékének megörökítése tár­gyában. Petri Elek, Kováesy Sándor 97 Fölhívás gyülekezeteink lelkészeihez és presbitériumaihoz! A Kálvin­Szövetség 109 Szocziális érzék — keresztyén köte­lesség. Dr. Patay Pál .' . . . . 122 A senki gyermekei. Több református lelkész 134 A református jogakademiákért. Dr. Kováts Andor 146 Évforduló, p 158 A harangok. Petri Elek 170 Lelkészeink és tanítóink betegsegélye­zése. Dr. Kováts István .... 182 A jobb jövő felé. — n 194­Kuyper Budapesten. Sebestyén Jenő . 205 Püspöki jelentés 218 Kálvinista klerikálisok. Sebestyén Jenő Ü3 ) A statisztika tanulságai. (tn.) . . . 242 Vissza a barbárizmusba! Bernát István 254 Nyári lelkészi konferencziánk. Dr. K. I. 266 Tanévvégi gondolatok. I., II. Dr. K. I. 290, Az osztrák és a magyar protestántiz- [:-'02 mus együttműködése. V. J. . . . 311 Keresztyén szépirodalom. Muraközy Gyula 325 Jubiláris alkotás a Kálvin-téren. I., II Marjay Károly 337, 350 „A végrendelkezők figyelmébe ajánl­tatik ..." Sebestyén Jenő .... 361 Az úrvacsorai kehely. —al 374 A felekezetenkívüli baptisták. Dr.K. I. 386 Elválás — új megegyezés, p. . . . 398 Az úrvacsorai vita. p 410 A harmadik háborús tanév. p. . . . 422 Egyházi megújhodásunk egy nagy kérdése. Ifj. Vietor János . . . 484 A „református" egyház törvényt-s neve és a főrendiház 416 A Iverkápoly—Bokor-alapítvány. Dr. Lázár Andor 458 A presbiteri képesség elvesztéséről. Patonay Dezső 470 A theologusok háborús szolgálata, p. 482 A püspöki jelentésből 493 Darányi Ignácz főgondnok megnyitó beszéde .......... 506 Salus ecclesiae . . . Sebestyén Jenő . 518 A jövő nemzedék. Dr. Patay Pál . 530 A protestáns napilap kérdéséhez. Dr. Gesztelyi Nagy László 542 Egy nevezetes évforduló. Biberauer Richárd 554 A király, p 565 Emlékezés. Dr. Pruzsinszky Pál . . 577 Kulturális jelentőségünk hanyatlása. Sebestyén Jenő • . 590 A sajtó becsületéért 602 A béke körül, p 614 Búcsúzás, p 625 „Protestáns támadás a jezsuiták ellen." I., II. Dr. K. I. 51, 63 Jajkiáltások, p 75 A nőképzés érdekében. Dr. Lénárd Jenöné 110 Laps/. „A Jézustársaság jogállása Magyaror­szágon." Dr. K. I. 123 Gondolatok. Nóvák Olga 134 A sárospataki főiskola áthelyezése. Sebestyén Jenő 171 A középiskoláink nemzeti és vallásos nevelése. Nánay Béla 207 Darányi Ignácz megnyitóbeszéde . . 220 Népünk nevelése. I. II., Gesztelyi Nagy László ........ 243, 255 Hozzászólás a „Lelkészeink és taní­tóink betegsegélyezése" cz. czikk­hez. Szűcs Dénes 266 A protestáns unió. Dr. Szlávik Mátyás 315 Iskolai reformok, p.. . . . . . . 326 ÍA magyar biblia. V. T. 338 Tanterv, tankönyv, tanító. I.. II., III. Fiers Elek . . • . . .351, 362, 375 Kecskemétiek terve. Sebestyén Jenő . 387 Tanítással foglalkozó szerzetesek ál­lami fizetéskiegészítése. Marjay K. 399 Hogyan tegyük templomainkat és is­tentiszteleteinket vonzóbbá. Dr. Hu­szár Pálné 412 A mire most igen alkalmasak az idők. Izsák Ferencz 422 Mit tegyünk erdélyi testvéreinkért ? —s—k 436 Erdély romlása Nagy Károly . . . 471 A presbiteri képesség elvesztése. Dr. K. I. 494 A Mpit. és az irodalom. Dr. Lampérth Géza 519 Díjlevélcsonkítások, mk 531 Egy fontos határozat 543 Iratterjesztésünk. p 555 Bibliafordítás. Dr. K. I. 566 Hogyan szervezzük az egyházi hiva­talnokok betegsegélyző-intézetét. Dr. K. I. 566 Hogyan szervezzük az egyházi hivatal­nokok betegsegelyző-intézetét. Dr. K. I. ... 603 Az úrvacsora kiosztásának reformja. Dr. Molnár Jenő 614 Ifjúságunk védelme. K-y.-né . . . 135 Egy-két szó a protestáns sajtóról. Gyö­kössy Endre dr 567 Református napilap. Deák Imre . . 615 III. Krónika. A legsötétebb egyháztörténelmi „ada­lék" 352 Ivánka—Rudnay konzorczium. Csa­vargó gyermekek. Isten „ujjmuta­tása". Az igazi győzelem. Háborús bűnök 363 Tartsunk-e az idén kongresszust ? . 388 Budapesti temetés. Békés papot választ. 400 Üj ellenség 423 Pusztulás — segítség 447 Ki segítsen? 459 .Érzékenykedés. Meglepetés. Mit vesz­tett a budapesti ref. egyház ? A po­zsonyi Erzsébet-egyetem .... 568 Ki koronázzon 579 Királynapok 628

Next

/
Oldalképek
Tartalom