Protestáns egyházi és iskolai lapok – 54. évfolyam – 1911.

1911-05-07 / 19. szám

a művészi ideál, a gazdasági élvezet és az erkölcsi ós jogi igaz ós igazságos is. Egyedül a keresztyónsógben jutott el végre az emberiség a legharmonikusabb, azaz egyetemesen szocziális világszemlélethez, amely végre teljesen kibékítette az érzéki világfelfogásnak abszolút természeti és relatív gondolati ellentéteit ós szocziálisan egyesitette a transczendens ós az immanens világszem­léleteket. Az egypár évszázad múlva teljesen disz­szocziált, azaz újra ellenmondásokba keveredett hierar­chikus keresztyónséget a reformáczió juttatta újra a krisztusi egyetemesen szocziális alapfelfogáshoz. Itt különösen a kálvinizmus, mint tökéletes alapon álló szocziális világrendszer, míg a legszebben egyesítette az Istenszemléletet a legtökéletesebb emberivel a vallás­ban, másfelől megteremtette a legtökéletesebb emberit a tudományban és az igazságban; az államban a leg­alkotmányosabban uralkodóban, a teljes jogokat élvező nemzetben; az erkölcsi téren a legtisztább becsületes­ségben s a művészetben az ellentét nélküli szépben és magasztosban. Ezzel világosan elénk tárta a szellemi evolucziónak azon alakját, amely felé, mint végpont felé évezredek óta törekszik minden tevékenység, t. i. azt a fokot, a melyen végre teljes együttműködés lesz nem­csak gondolkozásunk, érzésünk és akaratunk, hanem ezen funkczióinknak különböző érvényesülési területein is: a vallásban, tudományban, művészetben, állami és gazdasági életben s erkölcsi világfelfogásunkban. Ugyanaz a szemlélet, amely a vallásban isteni, a tudományban azonosul az igazzal, a jogban a törvényessel és igaz­ságossal, az erkölcsi életben a becsületessel, az állami élet területén pedig a nemzeti szocziálissal. — Végül Pálóczi Horváth Zoltán dr. ügyvéd, szövetségi titkár ismertette a Kálvin Szövetség czélját, társadalmi és egyházi szocziális munkájának programmját s az alkotó és építő keresztyén szellem létesítésének fontosságát. Felhívta egyúttal a közönség figyelmét a pesbiteri alapon álló világszövetség keleti osztályának szeptember 20. és 21. napjain tartandó nagygyűlésére, mely Északameriká­ból, Nagybritanniából, Hollandiából, Francziaországból, Svájczból, Németországból stb. sok kiváló külföldi embert fog idevonzani. Utalt ennek a gyűlésnek várható ked­vező hatására s általában a külföldi protestáns egy­házakkal való összeköttetés fontosságára is, s arra a nagy feladatra, mely a magyar protestáns egyházakra a keleti misszió terén vár. (H. Z) Külföldi vendégek. A keresztyén diákok világ­szövetségének április 24—28. napjain Konstantinápoly­ban tartott kongresszusáról visszatérve, a Szövetség vezetői közül többen megállapodtak a mult héten Buda­pesten, hogy közvetlen érintkezésbe lépjenek a főváros főiskolai hallgatóival és szóljanak hozzájuk a keresztyén diákok világszövetségének nagy czéljairól. Három estén is tartottak előadásokat, a melyeket az ifjúság nagy érdeklődéssel hallgatott meg. A szövetség vezető férfiai közül Carter, az amerikai szövetség titkára és lic. dr. Ooeters, a hallei egyetem privátdoczense, meglátogatták a ref. theol. akadémiát is és szép beszédekben buzdí­tották az intézet hallgatóságát a ker. diákmozgalomban való buzgó részvételre. Reméljük, hogy a konstanti­nápolyi kongresszusról és a budapesti előadásokról még bővebb tudósítást is adhatunk. Hangverseny a Kálvineum javára. Az ORLE Kálvineum-bizottsága, a helybeli egyházi és társadalmi körök közreműködésével, nagyszabású hangversenyt rendez f. hó 7-én Nagybányán. A délelőtti istentiszteleten Jánosi Zoltán debreczeni lelkész prédikál. Az este tar­tandó hangversenyen, egyebeken kívül, Kiss Ferencz püspökladányi lelkész, Csiky Lajos debreczeni theol. tanár, Soltész Elemér helybeli lelkész és a debreczeni főiskolai énekkar működnek közre. GYÁSZROVAT. Máthé Elek, a dunavecsei ref. gyülekezet lelkésze, f. hó 1-én elhunyt. A boldogtalan ember önként dobta el magától az életet. Isten legyen irgalmas lelkének! Oszvald György, a késmárki evang. liczeum fel­ügyelője, április hó 29-én, életének 63-ik évében elhunyt. Zemán János abosi evang. lelkész, 58 éves korá­ban április 22-én elhunyt. Nyugodjanak békével! KÜLÖNFÉLÉK. Háló- és étkezökocsik közlekedése. A m. kir. államvasutak vonalain május 1-től kezdve a következő irányokban közlekednek háló- és étkező kocsik. I. Háló­kocsik : Budapest—Wien, Királyhidán és Marcheggen át, Budapest—Segesvár, Budapest—Bukarest, Budapest — Piski, Budapest—Báziás, Budapest—Fiume, Budapest— Zágráb, Budapest—Poprádfelka, Budapest - Tátralomnicz, Budapest—Berlin, Budapest—Rutka. II. Étkező-kocsik : Budapest—Wien, Királyhidán és Marcheggen át, Bpest— Kolozsvár, Kolozsvár—Brassó, Budapest—Karánsebes, Budapest—Piski, Budapest—Brassó, Budapest—Zimony, Budapest—Fiume, Budapest—Kassa—Oderberg, Bpest— Mármarossziget, Budapest—Zsolna, Budapest—Pozsony. III. Buffet-kocsik: Budapest—-Fiume, Bpest—Vinkovce— Zágráb, Budapest—Sátoraljaújhely, Budapest—Zimony. Tavaszi ébredés és pusztulás. A tavaszi meleg nap­sugár földünk minden élő szervezetére hihetetlen átalakító hatással van. Minden életműködés megélénkül s új és hatalmas nedv- és vérképződés áll be mindenütt. Ámde a mily dúsan sarjad az élet a meleg napsugarak nyo­mán, ép olyan veszélyes ezen időszak az embérek egy igen tekintélyes részére. Ilyenkor lépnek fel ugyanis ijesztő mérvben a szívszélhüdések és a különböző helyeken (pl. az agyban, tüdőben, gyomorban, bélben stb.-ben) pusztító vérzések. Ilyenkor törnek ki a szervezetben lap­pangó különféle betegségek a legnagyobb vehemencziával s ha a szervezet nem elég ellenállóképes, e támadások folytán okvetlen elpusztul. E nagyfontosságú kérdéseket tárgyalja egy nemrég megjelent népszerűen megírt orvosi könyv, melynek czíme: „Á vérgyógyítás és eredményei". Szerzője Dr. Kovács Izsó fővárosi orvos, a kinél az díszes vászonkötésben 2 koronáért kapható. A ki egészségét meg akarja őrizni, avagy azt visszaszerezni, okvetlenül vegye meg ezen könyvet. Ha pedig szükségét érezné orvosi beavatkozásnak, el ne mulassza dr. Kovács orvosi tanácsát kikérni és kipróbált gyógymódját — a mely görvélykor, köszvény, asthma, súlyos szív-, gyomor-, máj-, vese- és mindennemű idegbajokban, valamint agy- és gerinczagybántalmak eseteiben tartós és gyökeres gyógyu­lást hoz, — igénybe venni. Dr. Kovács rendelőintézete Budapesten, V. ker., Váczi-körut 18. szára alatt van. Tanszerbeszerzéseknél figyelmébe ajánljuk a buda­pesti fizikai és természetrajzi laboratórium hirdetményét. Gazdasszonyoknak büszkeségét képezi, ha vendé­geinek szép ezüst evőeszközökkel szervírozhatnak. Polgár Kálmán fővárosi ékszerész (műhely, raktár és elárúsítás) Budapest, VII., Erzsébet-körút 29. sz. I. em. legújabban

Next

/
Oldalképek
Tartalom