Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1910 (53. évfolyam, 1-52. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. I. Az Élet Könyvéből. A hőjtölésről. Andrássy Kálmán. . . A feltámadásra jutás. Peabody—V. J. A Jákob lajtorja. Kutsch—Lojenge— V. J. A jók sorsa. Naumann—Dr. T. I. A ki b„-kötöz s lángra gyújt. Balatoni I. A krisztusi atyafiság. Andrássy Kálmán A láthatatlan. Naumann—Dr. T. I. . A legfőbb jó. Eackenschmidt—V. J. . A leibek királya. IL S A mélységből való kiáltás. Hackmann— V. J. A míg nappal van. Niebergall—V. J. A reménység vallása. V. J. . . . . A szánalom. Couve — K. I. .... A szív örvényei. Andrássy Kálmán. . A világ gyülofete. Naumann— Dr. T. I. Az elküldetés. Tidemann—S Az enyészhetetlen élet ereje. Peabody— V. J. Az otthon. Hermann de Ridder—V. . Az ő illatja. Balatoni.I. Az Úr hadakozik érettetek. Balatoni 1. Barátaim vagytok. Balatoni I. . . . Erősek és gyengék. Luigi—Horváth Lajos n vagyok a legkisebb. Balatoni I. . Hány esztendős vas;y ? Luigi—T. J. . Isten ellenségei. Naumann - Dr. T. I. Isten szerelmének bizonysága. Andrássy Kálmán . István halála. Luigi— V. J. . ... János szeretete. Naumann—Dr. T. I. Jézus győz. Dr. Szabó Aladár . . . Jézus keresztjénél. Mészáros János Jövel Szent Lélek. ff. I. Keressetek és találtok. Gunkel—V. J. Könyörület és hatalom. Balatoni'!. Krisztus levele vagytok. Thomas—V. J. Látás és hit. Balatoni I. Lélek és világ. Peabody—V. J. . . . Luther. Naumann—Dr. T. I. . . . Meghátrálás és hit. V. J Megújulá?. Van der Veen—S. . . . Nausugár mindenkinek. Naumann— Dr. T. I. Népszerűség. Peabody—V. J. . . . Nyugodalom. Naumann—Dr. T. I. . Rendszeres imádkozás. Peabody—V. J. Szabadulás. Balatoni I. Szivárvány a királyi szék körül. Pea­body— V. . . . Tudományosság és élet. Peabody—V. Tudom kinek hittem. Frommel—V. Utópia és Messiás. Kuyper—V. Új élet. Andrássy Kálmán. . Vészes habok. Balatoni I.. . Vezess engem ! Couve—K. I.. Világgyőző békesség. ff. I Villámlás napkeletről. V. J. . II. Vezető ezikkek. A helyettes-lelkészség kérdése. Dr. K. I. A horv.-szlavonországi evangélikusok elszakadása. Dr. K. I A kultuia munkásainak megbecsülése. H. L A lelkészképzés jövője. ff. I.. . . . A magyar állam és a magyar protestan­tizmus magatartása a pápai hatalom túlkapásaival szemben. Tamási Ele­mér (V. J.) 463, ••apsz. Lapsz. A politikai államtitkári állás a közok­tatásügyi minisztériumban .... 447 A prot. egyházak és az államsegély. 193 Gr. Tisza István 290 A reformáczió jelentősége a keresztyén­ség fejlődésének történetében. V. J. . 692 A reveizálisokról. Dr. K. I. . . . ,18 A szabadelvű keresztyénség világgyűlése , és az Evangéliumi Szövetség. Tamási Elemér (V. J.) 496 A róm. kath. és a prot. sajtó. ff. I. . 321 A történelem tanulságai. E.I. . . . 675 A vadházasságok törvénvesítése. ff. I. 274 A világ üdvözítője. V. J. 822 iTM Az államosítás felé. ff. I. P59 Az antimodernizmus tábora. V. J. . . 742 °~J ( Az egyház és állam szétválasztása Bázel-49 ben. 7. J. ........ . 131 rAz „egyke" és a közegészségügyi tanacs. 607 ff. í. 90 Az első evangelizáló-terem. Dr. K. I.. 338 ^. Az új kormány kultusz- és kulturpoli­f^j tikája. H. I. 418 Becsületesen megállj. B. Pap. István . 607 Egy kis pásztori gondviselés. Lukácsy b°y Imre 82 Egy pár szó az egyházlátogatásról. fl H.I. 193 Elnöki megnyitó az ORLE. IV. kon­gresszusán. Dr. Baltazár Dezső . . 643 áby Erők tömörítése. Dr. K. I. . . . . 774 Q . Főrendiházi képviseletünk visszásságai. 8,ol H.I. 43^ Fulliquet György látogatása. V. J.. , 592 4:17 Fulliquet György látogatása. Dr. IC. I. 660 * Fulliquet György beszéde a Borromeus­i'. encziklika tárgyában 661 ' Háborúságkeltő pápai eno.iklikák. ff. I. • 3/0 Harnack az újszövetségben levő kettős j'z}. evangéliumról. Tamási Elemér (V. J.) f* ^ 528, 5Í3 Hivogató hangok. ff. I. 758 r: Hogy vagyunk a theol. tanterv-revizió­val? M. L . 179 Indítvány a jus placeti tárgyában. Bene­dek Sándor 693 Jogi tanszék a theológiákon. Dr. K. I. 258 Kálvin-Szövetség. Dr. K. I. . . . . 3U6 }JZ Kálvineum-vasárnap. Kiss Ferencz. . 805 Khuen-Héderváry nyilatkozatai . . . 113 . }. Kicsoda egyházunk alapítója ? Nánássy Lajos 642 Kun Bertalan. E. I. 624 „í: Külföldi hitrokonaink tömeges látogatasa. Dr. K. I. 710 Külföldi stipendiumok. H. I. . . . . 353 Mementó. H. I. 34 •tf Pályaválasztás. E. I. 385 Prohászka püspök karácsonyi czikke. lfq Dr.K.I. . . .• 50,66 Ref. iskolaközség. E. I. 130 /0 ' Spanyol kulturharcz és magyar egyház­politika. Tamási Elemér (V. J.) . . 511 Szeparáezió és gyülekezeti tartaléktőke. Dr. K. I. 146, 162 0 SzükségleteinK új felszámítása. E. I. . 241 QQ Theológusaink külföldi tanulmányútja. 98 Dr. IL I. 210 7 Tisza István a Borromeus-encziklikáról 624 Új esztendő — régi kötelességek, ff. J. 1 Világmissziót konferenczia. Dr. K. I. . 402 479 Lapsz. III. Iskolaügy. A budapesti ref. theol. akadémia érte­sítője 464 A gyakorlati nevelés kérdése ref. isko­láinkban. Dr. Barcsa János . . 35, 51 A gyönki ref. gimnázium áthelyezésének kérdéséhez. Baky István . . . 775, 806 A természetrajz tanításának nevelő ha­tása. Juhász Júlia . . . . 743, 759 A theol. ifjúság missziói társulata. Ko­máromy Lajos 259 A túlterhelés kérdése. Dr. Barcsa János 163 A vallástanító-lelkészek nyugdíjügye. Dr. Benedek Zsolt 83 A vallástanító-lelkészek nyugdíjügyéhez. Bocsor László 115 Az elemi iskolai munka értékelése. Dr. Barcsa János 227 Jogakadémiáink érdekében, f. y.. . . 513 Protestáns tankönyveink. Dr. Barcsa János 481 Protestáns tanügyünk jövője. Dr. Barcsa János 386 Utasítás a tandíjkárpótlás tárgyában . 677 IV. Tárcza. A kegyesség Kálvin szerint. Doumer­gue E.—Sebestyén Jenő . 792, 808, 823 Az Úr Jézus feltámadott. (Költ.) Sántha Károly 194 Bodelschwing Frigyes. B. Pap István . 259 Egy-két alak Kálvin leveleiből. Dr. Pru­zsinszky Pál 19 Egy réíi magyar prot. ethikus. Dt\ Sze­lényi Ödön 4H3. 449 Földváry László. Molnár János . . . 626 Genf templon ában. (Költ.) Lampérth Géza . 147 Hazafias egyházi énekek a XVI. század­ból. Barila Jenő . . . 291, 307, 323 Jelenvaló Isten. (Költ.) Nagy Lajos . 529 Kálvin és Bullinger. Pruzsinszky Pál. 727 Költemények. Szabolcska Mihály . . 3 Lágler Sándor: Kalászok egy negyven éves papi pálya útszéléről. B. Pap István 36 Meg van írva. (Költ.) Kühn—Vargha Gyuláné 371 Mutatvány Raffay Sándor magyarázatos újszövetségéből 761 Palóczy László beszéde a reverzálisok ügyében. Benkó Imre . . . 132, 147 Pesszimizmus a klasszikus ó-korban. Dr. Szelényi Ödön 180 Skandináv vallásos irodalom. Szebe­rényi Lajos Zsigmoud 275 Svájczi himnusz. (Költ.) Roehrich—Dr. Tari I. 593 II. Sylvester bullája. Zsilinszky Mihály 195 Templomépítés. (Költ.) legifj. Szász Ká­roly 561 Úti emlékek Izlandból. Sz. L. 482, 497, 514. 530, 545, 577, 594, 678 V. Könyvismertetés. A jubileumi év külföldi Kálvin-irodalma. V. J. 4 A mértékletességi egyesületek szövetségé­nek évkönyve. Dr. K. I. ... . 744 A régi és az új erkölcstan. Dr. D. Gy. 825 Dr. Bartók György püspök összegyűj­tött művei. B. Pap István .... 644 Bibliai füzetek. Dr. D. Gy 824

Next

/
Oldalképek
Tartalom