Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1906 (49. évfolyam, 1-53. szám)

TARTALOMJEGYZÉK Lapsz. I. Vezérczikkek. A bécsi béke háromszázados évforduló­ján. Hamar István 321 A bérliarcz. Keresztesi Samu 529 A budapesti Kálvineum ügye. Hamar István 177 A budapesti ref. theologia kérdéséhez. Hamar István 593 A felszabaduló pénzösszegek. Turi Ká­roly 723 A franezia kulturharcz tanulságai. H. I. A hazatért bujdosók emlékezetére 689 A horvát-szlavon-dalmátországi új fele­kezeti törvény. Kulifay Elek ... 51, 66 A Kálvin-szövetség. Dr. Székely József. 273, 289, 305 A Kálvin-szövetség feladatai. Dr. P. Hor­váth Zoltán 369. 385 A Kálvin-szövetség kérdéséhez. Nóvák Lajos és Szerk 322 A ker. szövetségesek genfi konferen­cziája. Dr. Szabó Aladár 3 A külföldön levő magyar ref. gyüleke­zetek gondozása. Hamar István ... 49 A lelkészek mellékloglalkozásai. Arany Gusztáv 753, 769, 785, 801 A lelkipásztori hivatal és az arra való képzés. Objectiv 595, 610, 626 A protestáns lelkészek fizetés?, Benedek Sándor 513 A prot. papi kongresszus eszméjéhez. Hamar István . 657 A ref. egyház szórványai. Tóth Lajos . . 145 A templom megtisztítása. Hamar István 225 Az első lépés az 1848. XX. végrehajtá­sára. Ramarlstván 417, 433 Az erdélyi ref. egyházkerület alkotmá­nyának sarkalatos pontjai 162 Az «Erőpazarlás»-hoz. Raffay Sándor 129 Az idők jelei. Vargha Gyuláné 161 Az új korszak és az 1848. XX. végre­hajtása. Hamar István 337 Akadémiáink érdekében. Hamar István 673 Bibliásabb lelkészképzést. Objectiv .... 531 Egy kis áttekintés a szomszédságba. Szentmártoni 65 Egyesülési vágy, akarat nélkül. S. Szabó József 113 Elnöki megnyitó a ref. tanáregyesület közgyűlésén. Dóczi Imre 577 Erdélyi speczialitasok. Igazmondó . . . 242 Erőpazarlás. Raffay Sándor 81 Énekeskönyviink ügyében. Szügyi Jó­zsef 195, 211 Enekeskönyvünk ügyében. Seprődi János ' 274, 290 Esztendő végén. H. 1 838 Fegyelem az egyházban. Keresztesi Samu 481 Felhívás a Kálvin-szövetség megalakí­tására 193 Gondolatok az év kezdetén. Keresztesi Samu 18 Hierarchia—Kiiriarehia. H. 1 721 Homályos beszédek. Legyen világosság. H. 1 449 Húsvéti gondolatok. B. l'ap István . . . 241 Igazság és szabadság. Hamar I >05 Kálvin-szövetség. Hamar István 2 Kálvin-szövetség. Hamar István 209 Kálvinista öntudat. Módra I.mre... . 257 Lapsz. Karácsony. Danóczy Antal 817 Közerkölcseink. Danóczy Antal. . 643, 659 Laza összetartás a magyar ref. egyház­ban. Tóth Lajos 497 Magyar kultúrpolitika. H. I. 465 Még egyszer a felszabaduló pénzössze­gekről. Turi Károly 771 Nemzeti állam és népoktatás. Szent­mártoni 737 Október 3l-dikén. Keresztesi Samu... 690 Pár szó a férfi és a nő harczáró]. Orth Ambrusné 418, 434 Protestáns szellemű ifjúsági lap. Hamar István 33 Pünkösti lélek. Hamar 1 353 Róm. kath.népszövetség.Keresztesi Samu 114 Serkenj fel te, a ki aluszol. Hamar I. 641 Tanévet megnyitó beszéd. B. Pap István 609 Üdvözlégy hős! Keresztesi S 697 Viribus unitis. Keresztesi S 525 Visszhang az «Erőpazarlás»-ra. Hamar 61 István Vizsgák után. Keresztesi S 401 II. Iskolaügy. -A biblia a ref. középiskolai vallástaní­tásban. Barla Jenő 402. 419. 436 A társadalom és a gimnázium. Dr. Kristóf György 226. 244, 259 A felekezeti középiskolai tanárok fizeté­sének állami kiegészítése 644 A férfi és a nő hareza. Keresztesi Samu 371 A pápai ref. főgimn. tanárainak javas­lata a tanári fizetések kiegészítése tárgyában 662 A tanító szoeziális feladatai. Gr. Maj­láth József 598, 613 A tanítóképző-intézeti tanárok képzésé­ről és képesítéséről 146 A vall. és közokt. költségvetés tárgya­lása 819, 835 A vérengző Kálvin. Nagy Ferencz. . . . 628 Az akadé'i iai tanárok fizetésrendezése kérdéséhez. Hamar István 739 Az érettségi, vizsgálat új Szabályzata. . 53 Az orsz. ref. tanáregyesület Apponyi és Kossuth minisztereknél 888 Az orsz. ref. tanáregyesület felirata a fizetések rendezése tárgyában , .. 821, 836 Felhívás a gyermektanulmányi társaság érdekében 306 Feminista törekvések. Pedagógus.466,483,514 Nemzeti nevelés. Keresztesi Samu ... 338 Orgonista kántoraink nyugdíjügyéhez. Gyore Dániel 354 Prot. szellemű ifjúsági lap. Keresztesi Samu 82 Szaktanácskozás a középiskolai reform ügyében 99 Törvénytervezet az egyetemekről és egye­temi főiskolákról 117 Válasz S. Szabó Józsefnek. A pápai ref. fögimn. tanári kara 675 Válasz a pápai ref. főgimn. tanári ka­rának. S. Szabó József 691 Van-e szükség felekezeti felsőbb leány­nevelő-intézetekre? Murakösy Ilona. 276 Viszonválasz az akad. tanárok fizetés­javítása ügyében. Sedivy László .. 773 Lapsz. III. Tárcza. A betlehemi pásztorok. Dr. Masznyik Endre 823 A foktői vallásüldözés aktáiból. Molnár János 755, 786, 802 A megtestesülés. Lukácsy Imre 84 _Aj)éese!y±ief. egyh. múltja. Thury Etele 709 A szabadság régi és uj elméleteiről. Ágoston Sándor 261, 277 A szent könyv. (Költ.) Versényi György 101 A theol. tudomány és a szószék. Ágos­ton Sándor 372, 390 A tiszántúli ref. superintendenczia át­irata a többi kerületekhez a «Comrau­nis instantia* tárgyában, 1764-ből. Molnár János 724, 741 A vallás működése a társadalom evolu­cziójában. Kidd Benjámin.... 34, 54, 68 Az alsó rend hareza a felső rendek ellen. Lévay Lajos 148, 164 Az Ap. Csel. II. és IV. fejezeteinek kommunizmusa. Hicks 599. 614 Az átlag-ember hívtelensége. Joivett után H. I. • 197, 214 Az evangéliomi egyházak némely szo­eziális feladatairól. Haypál Benő 438. 451 Az isteni kegyelem fensége. Jan Maclaren 307 Az ó-testamentomi bibliai kritika. Cook. 485, 498, 516, 533 Adatok a pesti ref. egyházmegye törté­netéhez. Molnár János 676, 694 jBlasek__Miháiy_lfiyeie Ráday Gjadeonhog. Molnár János 562 Bocskay. (Költ) Horváth József 340 Bocskay emlékezete. (KöltJ^orí/ács Endre 547 Bocskay emlékünnepén. (Költ.) Baja Mihály 324 Bocskay István. Hörk József 421 Emlékezés Szász Károlyra és Papp Ká­rolyra. Dr. Szabó Aladár.. 212. 227. 245 Emlékezések és tanulságok Bocskay emlékünnepélyén. Br. Prónay Dezső 325 Emlékezzünk régiekről. B. Pap István. 341, 356 Ének a Bocskay-iinnepre. (Költ.) Sántha . Károly * 262 Gyászbeszéd A. Balogh Tihamérné ko­porsója felett. Haypál Benő 468 Harangszentelési ének. Kiss. Áron .... 487 Kálvin János gyermekkora. Dr. Pru­zsinszky Pál 130 Karácsony ünnepén. (Költ.) Sántha Károly 822 Kármán János Ráday Gedeonhoz. Mol­nár János 647 Kurucz nóták. Endródi Sándor 693 Luther. (Költ.) Gyökössy Endre 708 Péter evangélioma. Raffay Sándor ... 19 Szemelvények a XX. századból. Nagy Ferencz 102 Szeptemberben. (Költ.) Baja Mihály . . 629 Szőnyi Benjámin Ráday Gedeonhoz. Mol­nár János 647 Tavasz felé. (Költ.) Baja Mihály 228 Teozófiaés protestantizmus.Lukácsy Imre 178 Zwingli Ulrieh bibliája. Dr. Pru­zsinszky Pál 4 Zsoltárfordítások. Hornyánszky Aladár 292 IV. Könyvismertetés. Az újtestamentomi apokrifusok szövege. Raffay Sándor 166

Next

/
Oldalképek
Tartalom