Protestáns egyházi és iskolai lapok – 48. évfolyam – 1905.

1905-04-09 / 15. szám

megható jelenetet teremtett, a mire szíves emlékezéssel fognak gondolni mindazok, kik az új harangok első kondnlását hallgatták. Ezután szinte egymást törve sietett a jelenlevők apraja-nagyja, református és nem reformá­tus, férfi és nő, hogy meghúzza az új harangokat vagy legalább érinthesse azok kötelét. Ez első harangozásból közel 300 korona jövedelme lett az egyháznak, a harang­húzás ugyanis csak 1 korona ellenében történhetett. Azok nevei, a kik ez alkalommal a harangokat meg­húzták, valamint azoké, a kik 20 koronán felül adomá­nyoztak valaha, vagy fognak adományozni ez egyházrész javára, aranykönyvben fognak megörökíttetni. Orgonahangverseny. F. hó 14-én d. u. 5 órakor a Kálvin-téri ev. ref. templomban, gróf Tisza Istvánné úrnő fővédnöksége mellett, Y. Krammer Teréz a m. kir. opera művésznője, Hubay Jenő tanár, hegedűművész, Vágó L. énektanár, orgonaművész s Bátor Szidor kar­nagy vezetése alatt, a posta- és távirdatisztviselők vegyes­énekkara s mások közreműködésével orgonahangverseny lesz, a melynek tiszta jövedelme a székesfőváros pesti részén építendő új ref. templom alapja gyarapítására fordíttatik. Belépő-jegyek ára: 10 korona, 6 korona, 4 korona és 2 korona Jegyek előre válthatók Rózsavölgyi és Tsa cs. és kir. udv. zeneműkereskedésében (Kristóf­tér), Károlyi György papirnemű kereskedésében (Dorottya­utcza 10. szám alatt), valamint a Kálvin-tér 7. sz. alatti, a Rózsa-utcza 22. sz. alatti és a II. ker. Szilágyi Dezső­tér 3. sz. alatti ev. ref. lelkészi hivatalokban s a hang­verseny előtt a templom bejáratánál. Részletes műsor a a helyszínén lesz kapható. Új orgona. Luzsna (Liptómegye) község temploma részére Országh Sándor rákospalotai (Budapest mellett) orgonagyáros czégnél egy 10 szóló és 6 mellékváltozatú új orgonát rendelt. A mű a legújabb csőrendszer szerint készül, igen díszes és impozáns szekrényben lesz elhe­lyezve. A felállítás és átadás ideje a pünkösdi ünne­pekre lett meghatározva. ISKOLA. Az országos református tanáregyesület közgyű­lése. Az országos ref. tanáregyesület Budapesten húsvét után tartandó közgyűlése iránt rendkívül nagy érdeklő­dós mutatkozik. Tömegesen jelentkeznek a résztvevő tagok az elnökségnél, mely haladéktalanul küldi a jelent­kezőknek a már megérkezett vasúti kedvezményes iga­zolványokat. Az elnökség a szótküldözött programmot még egy ponttal toldotta meg s erről körlevélben érte­sítette a tanárkarokat. Nevezetesen a gyűlés második napján (ápr. 26) reggel értekezletet tart az egyesület, melyben arról tanácskozik, hogy mimódon gondolja a felekezeti tanárok fizetéspótlására a f. évi állami költség­vetésbe felvett 200 ezer korona folyósítását? Ösztöndíj-alapítvány. Dr. Bruckner Ernőné asz­szony, néhai gáborjáni Szabó Sámuel és neje veskóczi Budaházy Emília emlékezetére 2000 koronás alapítványt tett a debreczeni kollégiumon. Az alapítvány évi kamat­jövedelme, az alapító-levél értelmében, a tanári kar íté­lete alapján és általa meghatározandó összegekben a főiskolai énekkar érdemes tagjai között fog szétosztatni. Tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter, szerződésileg biztosított jogából kifolyólag, a nagykőrösi ref. főgimnáziumhoz TJanóczy Antalt, a zilahi ref. főgimnáziumhoz pedig Fóris Miklós eddigi helyettes tanárokat nevezte ki rendes tanárokká. A sárospataki ref. theol. akadémia dogmatikai tanszékére hárman adták be pályázatukat. Pályáztak: Domby László sárospataki főgimnáziumi tanár, Harsányi Sándor sárospataki főgimnáziumi vallástanár és Nagy Béla egri lelkész. Tanulmányi kirándulás A sárospataki akadémiai ifjúsági énekkar elhatározta, hogy július havában Erdély nagyobb városaiba tanulmányi kirándulást tesz s a meg­látogatott helyeken hangversenyeket rendez. Iskolai vallásos estély. A soproni evang. theolo­giai önképzőkör szépen sikerült vallásos estélyt rende­zett f. hó 2-án a jövő évben Sopronban tartandó theo­logus-konferenczia költségeinek részben való fedezésére. Az énekekből, felolvasásból ós szavalatokból állott mű­sorozat minden tekintetben köztetszést aratott. EGYESÜLET. A budapesti Lorántffy Zsuzsanna - egyesület a mult hónapban megtartott rendkívüli közgyűlésén elha­tározta, hogy a Tisztviselő-telepen házat vesz s augusz­tustól kezdve ebbe az egyesületi házba fogja összpon­tosítani munkája különböző ágait, úgymint a diakonissza­otthont, a mosóintézetet s a cseléd-otthont. Szívből örvendünk a derék egyesület eme fejlődésén. Istennek áldása legyen munkáján továbbra is! A nagyenyedi protestáns nőegyesület f. hó 2-án a Bethlen kollégium dísztermében műsoros összejövetelt rendezett a következő műsorral: 1. Zongora-játók. Elő­adta Elekes Károlyné úrnő, 2. Felolvasott Szaniszló Albert dr. 3. Makray-dalok: 1. „Nézd, a tengert." 2. „Oh mért oly későn." 3- „A két gránátos" Énekelte Pataky Lászlóné úrnő, zongorán kisérte a szerző. 4. Szavalt Uray Lászlóné úrnő. 5- Makray-dalok: 1. „Oh vége már.-' 2. „Holdfény ragyog a tengeren." 3. „Nincsen tovább". Énekelte Pataky László úrnő, zongorán kisérte a szerző. 6. Hegedű-szóló. Előadta Veress István, orgonán kísérte Veress Gábor. Keresztyén diákegyesületi estély. A pápai ref. theologiai ifjúság kebelében alakult evangéliomi keresz­tyén diákegyesület f. hó 9-én vallásos összejövetelt ren­dez a főgimnázium tornatermében. A selineczbányai evang. nőegyesület a mult hó­napban megtartott közgyűlésére beterjesztett jelentós szerint 1905-ben segélyezett 25 ellaggott özvegyet, 4 el­aggott leányt, 5 özvegyet 13 kiskorú gyermekkel, 4 árva leányt, 1 árva fiút és 1 elmebeteg férfit. Rendkívüli segélyben részesített 3 özvegyet és 2 fiűt. Tandíjat fize­tett 24 gyermekért ós ellátta őket szükséges tanszerek­kel. Díjazott egy kézimunkatanítónőt ós segélyezte a polg. leányiskolát. Karácsonykor felöltöztetett 34 szegény gyermeket, s rendkívüli segélyeket nyújtott temetésekre és szegény betegek gyógykezelésére. Segélyezéseire összesen 3278 koronát fordított. Az egyesületnek, a mely tagja a nőegyesiiletek világszövetségének, 149 ren­des tagja van. A budapesti ref. ifjúsági egyesület munkapro­gramul ja április hóra. Április 6-án vitaestély. Tárgy: Szükséges-e az evangéliumot irodalmi úton terjeszteni? Előadó: Fleischer Gyula. Április 11-én bibliát magya­ráz : Kövy Kornél theologus. Tárgy: Az Úrvacsorája Krisztussal való közösség. A lelkiismeretek kímélése. I. Kor. 10: 14—33. Április 13-án teaestély ifjak részére. Tárgy : A keresztyén világ eseményei. Előadó : Fleischer Gyula. A jövedelem missziói czélokra fordíttatik. Április 18-án bibliát magyaráz: Szilassy Aladár közigazgatási

Next

/
Oldalképek
Tartalom