Protestáns egyházi és iskolai lapok – 48. évfolyam – 1905.

1905-04-09 / 15. szám

nagyobb örömöm az lett volna, ha ebben nem értettünk volna egyet, sőt ha ő a leghatározottabban a szemembe mondta volna, hogy tévedek. Ez a második fődolog pedig az, hogy lelkészeink, tanítóink, egyházaink vezetői még mindig nem érzik a rendszeres belmissziói mun­kásság szükséges voltát, Kerekes János kollegám válasza azt mutatja, hogy ő is így látja a helyzetet, mert saj­nálattal a felől panaszkodik ; hogy nálunk az ilyen fajta társulatok s egyesületek nem tudnak prosperálni. De azért ne essünk kétségbe. Eppur si inuove ! Az utóbbi 10—15 esztendő már jelentős átalakulást hozott létre. Az evangélium kovásza már dolgozik sok lélekben, ha még nem is mindegyikben. Azért csak foly­tassuk az agitálás, a felvilágosítás, a meggyőzés mun­káját. S ebben a tekintetben igen szívesen vennénk, ha a szerkesztő és a sokszor csak elméleti tudással vádolt theologiai professzorok szerepét a gyakorló lelkészek vennék át, úgy e lap hasábjain, mint az életben ! Szerkesztő. IRODALOM. Tankönyvpályázat. A Sárospataki Irodalmi Kör pályázatot hirdet a középiskolák VII-dik osztálya szá­mára szolgáló hit- és erkölcstani kézikönyvre. A mun­kának, melynek az új konventi tantervhez kell alkal­mazkodnia, 6—7 nyomatott ívre lehet terjednie. A tiszteletdíj ívenként 80 kor. Beküldési határidő 1905. okt. 1. A pályamüvek a kör másodelnökéhez, dr. Horváth Cyrillhez küldendők be, Sárospatakra. Magyar-szumir kis kézi szótár czímen egy kis munkát készül kiadni, ha kellő számú előfizetőt kap, Kimnach Ödön karczagi ref gimnáziumi tanár. A munka, a melynek előfizetési ára 1 korona, még e hónap folya­mán megjelennék. Az Ősi szurnir nyelvnek a magyarral való rokonsága megérdemelné, hogy tanáraink s tanuló­ink közelebbről foglalkozzanak vele. Ebből a szempont­ból is ajánljuk a kis munkát olvasóink szíves figyelmébe. A Sárospataki Irodalmi Kör a mult hónapban ülést tartott, a melyen csaknem kizárólag a tankönyvek ügyével foglalkozott. Legelső sorban a tanító-egyesü­leteknek a népiskolai vallástani kézikönyvekre vonatkozó­lag beterjesztett véleményeit tárgyalták s azokat helyes­nek ítélvén, megbízták Zoványi Jenőt egy egyháztörténeti, dr. Tüdős Istvánt pedig egy hit- és erkölcstani kézikönyv megírásával. Elhatározták a Dezső-féle olvasókönyv 3-dik kötetének újból való kiadását, s megbízták Balogh Kál­mánt az előző két kötet átdolgozásával. EGYHÁZ. Lelkész választás. Az új-soóvéi ref. gyülekezet, a B. Pap István távozásával megüresedett lelkészi állásra Póth József németgyönki lelkészt választotta meg. Az erdélyi ref. egyházkerület május hó végén fogja megtartani közgyűlését, Amerikába menő lelkész. Borsos István, volt fugyi-i lelkész, a kit az amerikai magyar ref. egyház­megye alphai gyülekezete hívott meg lelkipásztorává, f. hó 5-én indult el hosszú útjára, Kuthy Zoltán newyorki esperes-lelkész társaságában. Lelkészi értekezlet. A gömöri ref. egyházmegye pelsőczi lelkészi köre a mult hónap 30-án értekezletet tartott Szalóczon. Sajnálattal vették tudomásul Kolos István elnök lemondását, s helyébe Réz László rozsnyói lelkészt emelték. Mint legfőbb tárggyal, legelső sorban a lelkészi nyugdíjintézet tervezetével foglalkozott az értekezlet. Az intézet felállítását helyeselték, azonban a tervezet olyan megváltoztatását óhajtják, hogy minden lelkész 65 éves korában nyugdíjba mehessen, s hogy a nyugdíj a mindenkori lelkészfizetés minimumában álla­píttassék meg. Ha azonban csak rokkantsági nyugdíjin­tézet szerveztetnék, akkor hagyassék a lelkészek tetszé­sére, hogy belépnek-e abba, vagy nem. A nyugdíjintézet­nek az özvegy-árva gyámintézettel való összeolvasztásába csak abban az esetben nyugszanak meg, ha az özvegyek és árvák járuléka ennek következtében nem fog csökkenni. A nyugdíjintézet azonnal kezdje meg működését. — Tár­gyalták még az egyházi adórendezés és az egyházi belhivatalnokok megadóztatásának a kérdéseit is. Az előbbit illetőleg az volt a vélemény, hogy a személyadó 2 koronában állapittassék meg, a 10%"os vagyonarány­lagos adóba pedig már legyen beletudva a közalapi járulék is. A belhivatalnokok egyházi adó alá vevését méltánytalannak és elvetendőnek ítélték. A budapesti ref. lelkészválasztáshoz. Molnár Hugó újvidéki lelkész, egyházközsége ragaszkodásának és áldozatkészségben is megnyilatkozó marasztásának en­gedve, visszavonta a budapesti ref. lelkészi állásra be­adott pályázatát, — A lelkészválasztás, az egyháztanács megállapodása értelmében, f. hó 16-án fog megejtetni. Óhajtásunk csupán az, hogy annak lefolyása az ügy fontosságához méltó legyen 1 Vallásos estély. A vönöczki evang. gyülekezet a mult hónap 26-án vallásos estélyt rendezett. Volt két felolvasás s ezeken kivül a gyülekezet ifjai működtek közre szavalataikkal és karénekeikkel. Felolvasásokat tartottak: Kovács Sándor pozsonyi theol. tanár és Varga Gyula helybeli lelkész. Kovács Sándor Illésházy István híres pőrét ismertette; Yarga Gyula pedig a hamis ós evangéliomellenes szoczializmus elveit és veszedelmeit mutatta fel. A siklósvidéki ref. lelkészi kör a mult hónap 31-én értekezletet tartott Siklóson, a melynek főtárgya a lelkészi nyugdíjintézet tervezetének megvitatása volt. Az értekezlet véleményének érdemleges részét jövő heti számunkban fogjuk közölni. A ref. zsinat második ülésszakának berekesz­tése. A ref. zsinat, bevégezvén a második ülésszakra kijelölt munkáját, f. hó 7 én berekesztette ülésezéseit. A törvénytervezet egyházalkotmányi részének tárgya­lása a harmadik ülésszakban kerül napirendre. Harangavatás. A kőbányai ref. egyházrész harang­jai márczius 26-án d. u. 3 órakor végre megszólaltak. A ref. hívek ez alkalomból ünnepélyes közgyűlést tar­tottak a zsúfolásig megtelt Gergely-utczai templomban, úgyszólván az egész kerület élénk érdeklődése mellett. Az ünnepélyen Petri Elek budapesti ref. lelkész mon­dott meleghangú köszönetet mindazoknak, kik valamivel hozzájárultak a harangok öntetéséhez. A szép beszéd után Somy Sándor olvasta fel a biráló-bizottság jelen­tését, a mely szerint a harangok mind beváltak s a szerződéses feltételeknek közmegelégedésre megfeleltek, a miről csakhamar maguk a harangok is bizonyságot tettek szép összhangzású búgásukkal. Egyenként szó­laltak meg s mikor mind a három összezúgott, olyan

Next

/
Oldalképek
Tartalom