Protestáns egyházi és iskolai lapok – 45. évfolyam – 1902.

1902-02-02 / 5. szám

( keny irodalmi ember volt, a ki néhány a Debr. Prot. Lapot is szerkesztette. Béke hamvaira! Kulifay Elekné Kálmán Ágnes, a tordinczei ref. lelkész neje január 21-én élete 58-ik évében Tordin­czén elhunyt. Férje, öt gyermeke s ezek között Kulifay István h. lelkész, két testvérei s ezek közt Kálmán Farkas gyomai lelkész gyászolják halálát. Béke ham­vaira ! Baksy Sándor, a f.-borsodi reform, egyházmegye szcndrői gyülekezetének lelkipásztora, élete 67-ik évé­ben, mult hó 19-én elhunyt. Kurtz Yilmos, a nicsfai evang. gyülekezet lelki­pásztora, hosszas betegeskedés után elhunyt. Nyugodjanak békével! ADAKOZÁS. A Kálvin-téri templom javítási költségeinek fede­zésére befolyt adományok: Ivánka Zsiga 1 kor., Verebély Ignácz 6 korona, Kovásznai Kovács Ferencz hagyatéka 360 kor., Takách László 25 kor., Keresztes Domokos 3 kor., Daday János 6 kor., Tóth Bódog 10 kor., Karap Ferencz 20 kor., Kenessey Ernő 10 kor., Bellei Sándor 2 kor., Bárányi Károlyné 8 kor., Kecskés Lajos 2 kor., Beesők András 3 kor., Sólyom Incze 2 kor., Hegyi Dániel 1 kor., hg. Odeschalchy Gyuláné 100 kor., dr. Sz. Maszák Elemér 5 kor., Végh Árpád 1 kor., Pilisi Jánosné 1 kor., özv. br. Radvánszky Jánosné 20 kor., Nyáry Sámuel 5 kor., özv. dr. Radnay Jenőné 1 kor., Bíró János 2 kor., Fehér Istvánné 5 kor., Török József 5 korona, Pilléin Miklósné 3 kor., id. Puky Gyula 40 kor., Péter Lajos 3 kor., Tisza Kálmánné 100 kor., Jeney Lajos 5 kor., Dózsa László 2 kor., Menyhért Elek 2 kor., Császár Rezső 4 kor., Kolontári András 4 kor., Karsa László 10 kor., Szőts Farkas 10 kor., Mocsáry Béláné 40 kor., Iván János 1 kor., Lakv Dániel 10 kor., Bonta István 2 kor., Thuróczy Adolf 10 kor., Tolnay Győző 1 kor. 60 fill., Herényi János 5 kor., Kondorosi Emil 2 kor., Kemény Benő 2 kor., Halaváts Gyula 5 kor., Reiprich Imre 3 kor., Dobos Károly 10 kor., Vaday Gáspár 10 kor., Békássy Sándor 2 kor., Riha Árpád 5 kor., dr. Korányi Frigyesné 20 kor., B. Bende Kálmán Gy. 4 kor., Kovács Gyuláné 4 kor., Máday Sándorné 10 kor., Nagy Károly 2 kor., Papp Incze 2 kor., Tóth J. 2 kor., Poméji Aranka 2 kor. Kovács Gyula 2 kor., Szilassv Aladár 100 kor., Szecsey Miklós 4 kor. Enyiczkey Gábor 10 kor., Borza János 2 kor., Erős Gyula 20 kor., Bognár János 20 kor , Katona Sándor 2 kor., Máthé Endre 2 kor , Kovácsy Sándor 30 kor., Lőrincz Pál 2 kor., Horváth István 5 korona, Mátyás Gábor gyűjtése 10 kor., Schőne Hugó 5 kor., J P aP l r"> i r°-> r aJ z~ és wxrf iw'W W XtíT v/^ WW w'V WW v/W Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár rendes közgyűlését folyó 1902 évi február hó 16-án délelőtt 10 órakor budai osztályában (fi., ker., Fő-utcza 2. sz. saját épületében) tartja, melyre a t. ez. részvényesek az alapszabályok 12.. 14. és 15, §-ai értelmében tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat : 1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentésének, valamint a mult évi zárszámadásoknak előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása s a?, igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása iránti határozathozatal. 2. Dr. Jankovich János és társai részvényeseknek indítványa az alapszabályok IX., 15., 16., 18., 28., 24., 28., 29., 45.. 49., 50., 150. §-ainak módosítása, továbbá egy új §-nak felvétele iránt és az igaz­gatóság ellenvéleménye. i Azon t. ez. részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni és szavazati jogukat személyesen vagy más meghatalmazott részvényes által gyakorolni óhajtják, szíveskedjenek az alapszabályok 18. és iO. §-ai értelmében legkésőbb 1901. évi deezember hó végéig saját nevükre írt részvényeiket még le nem járt szelvényeikkel együtt legkésőbben 3 nap­pal a közgyűlés előtt, tehát legkésőbben bezárólag folyó évi február hó 13-ig a takarékpénztár központi vagy budai osztályában (V. Ker., Dorottya-u. 4. sz., vagy II. ker.. Fő-u. 2. sz. a.) letenni, ugyanott a megvizsgált 1901. évi zárszámadások és a felügyelő-bizottsági jelentés példányai az alapszabályok 147. §-a értelmében folyó évi február hó 3-ikától kezdve átvehetők. Budapest, 1902. évi január hó 29-én. Az egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár igazgatósága. Walesák János 2 kor., Farkas József 10 kor., Konta Ferencz 2kor., Nagy Ödön 10 kor., dr. Bernáth Géza 30 kor., Szögyi Imre 2 kor., Biró Lajos 5 kor., Szokó Mihály 2 kor., Támedly Mihály 5 kor., Nagy Sándor 50 kor. Összesen 1273 korona 60 fillér. Eddigi kimutatásaink szerint be­folyt 6209 kor. 10 fillér. Összesen befolyt' tehát 7482 korona 70 fillér. Felelős szerkesztő: Szó'ts Farkas. Főmunkatárs: Hamar István. Budapest, IV., Kálvin-tér 5. (a ref. templommal szemben) * HANGOS ANTAL | iskolai szerek raktára $ A jánlja jól berendezett raktárát mindennemű bel- és külföldi ív- és tekercsrajzpapir, má­solóvászon, franczia és német festék, tus, három­szög- és fejes vonalzókban, rajzeszköz, iskolai füzetek, ecsetek és építészeti nyomtatványokban. Alapíttatott 1840. gözüzemre berendezett harang- és ércöntödéje, szivattyú-gyára ° ARAD, Rákóczy-utca 11-28. sz. A legnagyobb állami éremmel kitüntetve 1890-ben. Ajánlja os. és kir. szabadalm. harangjait, melyekkel bármely más haranggal szem ben" 25-35", 0 süly- és- ármeg­takarítás éretik el. KitilnS jó hang-és tartósságáért 10 évi szavatolás! A legkedvezőbb fizetési fel­tételek! — Vasúti szállítás ingyen ! Forgatható vas harangfelszerelések és vas harangállványok — Régi harangoknak forgatható vasszerelésére való átalakí­tásuk, avagy azoknak csekély felülfizetés mellett új harangokkal való becserélésük. Képes árlapok kívánatra bérmentve küldetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom