Protestáns egyházi és iskolai lapok – 41. évfolyam – 1898.

1898-11-20 / 47. szám

háborgató, a sötétben bujkáló baptizmus semmi kíméletet nem érdemel. (F.) A balázsfalvi ref. egyház, mely ebben a dáko­román fészekben a legnemesebb nemzeti és egyházi misz­sziót teljesíti, temploma felépíthetése végett a protestáns s közelebbről református nagy közönséghez folyamodik támo­gatásért, hozzánk beküldött kérő szózatával. Ezt a mind­össze 250 lelket számláló kicsiny, de élni akaró ref. gyü­lekezetet s annak kérő szózatát a legmelegebben ajánljuk olvasóink hathatós pártfogásába. Az adományok, az egy­ház címére, Balázsfálvára (Alsó-Fehérmegye) küldendők. Protestáns ügyek a napisajtóban. Régi bajunk az, hogy a napisajtó, a kellő értesülések hiányában felü­letesen és igen sokszor elferdítve közli egyházi ügyeinket. Ezen a bajon kívánna segíteni Péntek Ferenc fővárosi ref. hitoktató, a kit a Pesti Napló a prot. egyházi ügyek: rovatának vezetésével bizott meg. Feladatát azonban csak úgy oldhatja meg, ha a vidéki lelkészek és tanítók tudó­sításaikkal segélyére sietnének. E végből Péntek Ferenc felhívja a vidéki lelkész- és tanító urakat, hogy az egy­házi ügyek felől Őt értesíteni szíveskedjenek. (Lakása: Budapest, Zugló, Róna-utca 75.). A cél szép és helyes volna, de attól félünk, hogy dugába dől a dolog a közö­nyön, mert hiszen — fájdalom ! — még a mi Lapunk se tudott arra eljutni, hogy vidéki tudósítókat szerezzen. Bizony, más kerületekről többet tudunk, mint a magun­kéról 1 Nem is jól van ez így ; de hát mit írjunk, mikor a vidéken történő dolgokról senki sem értesít bennünket?! Péntek Ferenc felhívását különben olvasóink figyelmébe ajánljuk. Lelkészválasztás. A béllyei ref. egyház, a hivatali változás folytán megürült lelkészi állásra Dömötör Lajos nagy-pali lelkészt választotta meg. —Beregben rövid idő alatt négy lelkészválasztás történt, és pedig három meg­hívás, egy pedig pályázat útján. Megválasztattak: Szarka Tamás muzsalyba, Sárkány Kálmán Gútra, Abaházy Lajos Fomosra, Sütő Áron Gátra. Az új lelkipásztorokat szívesen üdvözöljük! Lelkészbeiktatás. A koronkai ref. egyház f. hó 9-én iktatta be hivatalába újonnan választott lelkészét, Kovács Lászlót. Templom-jubileum. A tisza-sasi ref. egyház f. hó 13-án szép ünnepélylyel ülte meg temploma 100 éves jubileumát. A csoportosítás kérdéséhez, a mely különösen a felső-baranyai egyházmegyét foglalkoztatja s a melylyel Szilágyi Dezső főgondnok is foglalkozott székfoglaló beszé­dében és az egyházkerületi értekezleten, a Sárospataki Lapok vezércikkében szól hozzá Szuhay Benedek. A gon­dolatot nem helyesli, mert a csoportosítás a lelki gondo­zás intenzivitását csökkentené, pedig azt a mai vészes időben nem gyöngíteni, hanem erősíteni kellene. A csopor­tosítás helyett inkább a kis gyülekezetek adóterhein kel­lene könnyíteni. — A cikkezővel mi is egyetértünk, bár valóban vannak olyan egyházak, a melyek önállóságának megszüntetése s más egyházhoz csatolása a lelki gondo­zás veszélyeztetése nélkül is megtörténhetik, különösen Baranyában, a hol néhol két-három falu is egvvégben van. Nézetünk szerint is az igazi megoldás nem a cso­portosításban, hanem a kis gyülekezetek adóterhének könnyítésében keresendő. (H.) ISKOLA. Tanári kinevezés. A rimaszombati prot. főgim­názium rajztanári állására, szerződéses jogánál fogva, a vallás- és közoktatásügyi miniszter Sablik Jánost nevezte ki. A brassói román gimnázium román állam­segélye. A vallás- és közoktatásügyi miniszter erélyes felszólalása következtében a romániai közoktatásügyi kormány beszüntette a brassói román főgimnáziumnak adott államsegélyt. A mint azonban a lapokban olvassuk, a brassói román egyház elöljárósága pört indított a román kormány ellen e miatt, arra hivatkozva, hogy a beszün­tetett segély nem segély volt, hanem kötelezett évi járu­lék, mely kárpótlásául adatott azoknak a földbirtokoknak, a melyekkel a brassói román egyház bírt egykor Romá­niában, de a melyeket a román állam elvett tőle. A pör kimenetele elé érdeklődéssel tekintenek mind Brassóban, mind Romániában. EGYESÜLET. A budapesti ref ifjúsági egyesületnek kedves vendége volt a mult héten, régi barátjának dr. Baedeker­nek személyében. Baedeker úr hétfőn és szerdán tartott beszédeket és biblia-magyarázatokat s hilteljes, lélektől és evangéliumi erőtől duzzadó beszédei mély benyomást lettek az ifjúságra. A lelkes férfiú most utazik Oroszor­szágba s pedig már nem is először, hogy a szibériai államfoglyokat részesítse az evangélium vigasztalásában. Istennek minden áldása kisérje nemes szándékú útján! GYÁSZROVAT. f Galambosi Herke Johanna, Kun Bertalan, tiszán­inneni ref. püspök neje, f. hő 15-én, életének 56-ik, házassága 22-ik évében elhunyt. Halálával mély gyász és fájdalom borult a mindenek által tisztelt és szeretett püspökre és családjára. A nagy gyászban őszinte szívvel osztozunk mi is, s Istennek vigasztaló kegyelmét kérjük a mélyen megszomorodott szivekre. f Könyves Tóth Kálmánné, szül. veskóci Buda­házy Vilma, a debreceni lelkész és író felesége, élete 53-dik évében elhunyt. Jóságos, egyszerű, igazi puritán asszony volt, mintaképe a papnéknak, ki kifogyhatatlan szeretetével csak jót árasztott környezetére. Puritanizmusát jellemzi az a végrendelkezése, hogy a legegyszerűbben temessék el, hogy koszorút senki, még a férje se tegyen koporsójára. Áldást kívánunk a jó asszony emlékére, övéinek s kivált mélyen sújtott férjének vigasztalást a kegyelem Urától és az emberek részvétében! f Béczi Miklós, h.-nádasdi és kövesdi ref. lelkész, f. évi október hó 31-én elhunyt. f Kiss György nyárád szentbenedeki ref. lelkész, életének 42-ik, lelkipásztorkodásának 14-ik évében, f. hó 1-én elhunyt. f Nemes Ferenc, a sárospataki ref. jogakadémia nyugalmazott tanára, életének 64 ik éveben, f. hő 12-én Sárospatakon elhunyt. Haláláról a jogakadémiai tanári kar külön gyászjelentést adott ki. Áldott legyen emléke­kezetök!

Next

/
Oldalképek
Tartalom