Protestáns egyházi és iskolai lapok – 41. évfolyam – 1898.

1898-10-23 / 43. szám

szeretet gyakorlását. A templom zsúfolásig telve volt s a nagy közönség mindvégig buzgósággal és meghatottsággal nézte végig a felemelő szertartást. Az új lelkészekre kérjük mi is Isten áldását és kegyelmét. A bányai evang. egyházkerület e hó 18-án Budapesten rendkivüli közgyűlést tartott. Újonnan válasz­tott felügyelőjét, Zsilinszky Mihály kultuszminiszteri állam­titkárt iktatta be kivatalába. Az új felügyelőt Fabiny Teofil, a volt felügyelő, majdSár leány Sámuel, az egyház­kerület püspöke üdvözölte. Zsilinszky erre megköszönte az egyházkerület bizalmát és hosszabb székfoglaló beszé­det mondott. Az evangéliumon alapuló protestantismus és az egyházi törvények lesznek cselekvésének vezető elvei. Ne csak protestánsok legyünk, hanem legyünk igazi evangélikusok, kik az evangélium isteni igazságait érvénye­sítik az életben. Az evangéliumi hithűségben és erkölcsi nemességben van a valódi protestantismus világboldogító ereje. Evangéliumivá kell tenni az egyesek, a családok és az iskola szellemét. Igyekezzünk a papnevelést egyetemi szín­vonalra emelni, a theologiát az egyetemre bevinni. A nagy tetszéssel fogadott székfoglaló után Laszkáry Gyula a testvéregyházkerületek, Prónay Dezső báró az egyetemes egyház nevében üdvözölte az új felügyelőt, kinek ismert egyházias buzgóságához nagy reményeket fűz az egyház­kerület. Beiktatás után nagy díszebéd volt az István-főher­ceg szállóban, hol számos lelkes felköszöntő hangzott el. (F.) Az evangélikusok egyetemes gyűlése október 19-én nyilt meg Budapesten. Báró Prónay Dezső egye­temes felügyelő nagyszabású beszéddel nyitotta meg a népes és díszes gyűlést. Korunk uralkodó eszméjét és uralkodó hitét kereste és jelölte meg. Korunk uralkodó hite a haladúsban való hit. Ebben hisz a naturalista, ebben a theista, sőt a szervezett keresztyén egyházak is a haladást vallják és prédikálják. Ámde a fogalom, a mit a haladás elé kitűznek, nagyon eltérő. De az embe­riség története s a népek jelenlegi kulturális és közgazda­sági helyzete minden gondolkozót meggyőzhet róla, hogy a valódi haladást a Krisztus evangéliuma jeleli ki egye­dül helyeseti, mikor azt követeli az emberektől: Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok! E mellett az evangélium a maga örök elveiben és isteni erőiben emelő és segítő erőt is ad követőinek a helyes irányú haladásra. A jelenkori protestantismusra az a dicső feladat vár, hogy az emberiség gondolkozását e helyes irányú haladás útjára terelje. A magas szárnyalású beszéd nagy hatást tett a jelenvoltakra s a belőle vonható tanulságok nagyon mél­tók a megszívlelésre. (F.) Templomavatás. Az avas-ujvárosi ref. templomot f. hó 9-én, a belényesi ref. templomot pedig f. hó 16-án avatták fel szép ünnepélyek kíséretében s adták át rendel­tetésüknek. Lelkészbeiktatás. A fugyi-i ref. egyház f. évi szeptember hó 25-én iktatta be hivatalába uj lelki pásztorát, Borsos Istvánt. Lelkészválasztások. A geleji (alsó-borsodi egyház­megye) ref. egyház f. hó 9-én Kenyeressy Károly berzéki lelkészt, a pazdicsi (tiszavidéki esperesség) evang. egyház pedig Kozlay József ujklenóci lelkészt választotta meg lelkipásztorává. Tanári székfoglalás. A budapesti ref. theologia akadémia új tanára, Hamar István, f. hó 15-én tartotta meg a theologiai választmány, a tanári kar, az ifjúság s az egyházkerületi gyűlés tagjai előtt tanári székfoglaló értekezését. Értekezésében a próféták messiási váradal­mait ismertette. A dunántúli evang. egyházkerület végzett theo­logusait f. hó 2-án avatta fel Gyurátz Ferencz püspök Sopronban. Felavattattak Beyer Teofil, Tischl Tóbiás, Mendöl Lajos és Mohácsi Lajos. A brassói ág. hitv. magyar egyházmegye folyó évi október hó 6-án tartotta meg papi értekezletét Moór Gyula esperes elnöklete alatt. Az egyetemes magyar ág. hitv. evang. egyház küldöttsége, báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő ve­zetése alatt a napokban nyújtotta át Wlassics Gyula kultuszminiszternek a magyar evang. egyháznak, Erzsébet királyné halála alkalmából Ő Felségéhez intézett részvét­feliratát. ISKOLA. A dunamelléki ref. egyházkerület fő- és közép­iskoláinak küldöttsége f. hó 17-én tisztelgett Szilágyi Dezső egyházkerületi új főgondnoknál. A főgondnokot Adám Gerzson nagykőrösi főgimnáziumi igazgató üdvözölte, a mire a főgodnok válaszolt, megköszönve az üdvözlést. Beszédének legérdekesebb része volt az, a melyben a tanárokat arra kérte és figyelmeztette, hogy az iskoláknak tiszta református és vallásos jellemét fentartani és ápolni igyekezzenek, mert az iskolák csak akkor lehetnek valóban az egyház veteményes kertjei, ha nem feledkeznek meg arról, hogy lételüket az egyháznak köszönik s hogy ők mindenestől az egyház testéhez tartoznak. E figyelmezte­tésre s kívánságra valóban nagy szükségünk van s ajánl­juk azt minden tanártársunk s iskoláink komoly figyelmébe. A tanítói korpótlékok ügyében a közoktatásügyi minisztérium részéről tapasztalt amaz eljárás, hogy a korpótlékért folyamodott egyházak közül igen sokat eluta­sítottak, nagy visszatetszést szült protestáns egyházi körök­ben, minek a mi Lapunk (40. sz.) és az egyháztestületek gyűlései is kifejezést adtak; e héten pedig a dunamelléki egyházkerületi közgyűlés is felterjesztést határozott és foga­dott el e sérelem megszüntetésére. Illetékes forrásból úgy értesültünk, hogy miként a kultuszminiszter már a pénz­ügyi bizottságban is kijelentette, az ötödéves korpótlékokat az egyházi tanítóknak is meg fogja adni, dacára annak, hogy erre a célra a költségvetésben nincs elég nagy összeg felvéve. A korpótlékra rászorult egyházközségeink tehát újítsák meg folyamodványukat, szereljék föl és indokolják meg helyesen a kérésöket, s a közoktatási kormány nem fog elzárkózni a különben is törvényen alapuló jogos

Next

/
Oldalképek
Tartalom