Protestáns egyházi és iskolai lapok – 41. évfolyam – 1898.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Vezércikkek. A Bibliai-Lexikon érdekében. Szöts Farkas A dunamelléki ref. egyházkerület rész­vét felirata a királyhoz .... A dunamelléki ref. egyházkerület új főgondnokának beiktatása . . . A görög katholikusok magyar nyelvű liturgiájáról. Református .... A kongrua javaslat anyagi oldaláról. Lic. Rácz Kálmán A kongrua javaslathoz. (Néhány őszinte szó röpiratból.) A kongrua törvényjavaslat a képvise­lőházban. Sz. F A Krisztus feltámadásáról. Szabó Aladár A lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló törv. javaslat. Hamar István A lelkészi jövedelmek összeirása. H. I. A lelkészek kongruája s az egyházi teherviselés. Hamar István . . A magyar liturgia. H. 1 A magyar Prot. írod. Társaság. Ha­mar István A népies vallásos kiadványok érde­kében. Péter Mihály A pápás világuralom a haladás s a hanyatlás útján. Dr. Szlávilc Mátyás A prot. lelkészek memoranduma. Ko­lumbán Ferencz, Kiss Lajos . . A pünkösdi lélek. Péter Mihály . . A revideált Károli biblia. Sz. F.. . Az adventi napokban. Sz. F. . . . Az ág. bitv. ev. egyház memoran­duma a kongrua javaslat ügyében. Br. Prónay Dezső, Baltik Frigyes, Sztehlo Kornél Az állítólagos püspöki jog. Pokoly Jóssef Az anarkia és annak igazi orvosszere. Hamar István Az apostoli császár Szentmártoni Az egyházfegyelemről. Haypdl Benő Az egyházi adózás rendezése F.-Ba­ranyában. Morvay Ferencz . . Az «Evang. Alliance* és a magyar­országi baptisták. Szabó Aladár . Az ev. ref. egyház egyházi és iskolai adózása reformjához. Tóth Lajos 386. 402, Az örökbéke. Keresztesi Samu . . Az üdvösség megnyerhetése pápista módon s az üdvre szánt pénzek sorsa. Református Allén bibornok és kora. Ifj. Zsoldos Benő. 437, 546, 563, 578, 596, 610. 644, 675, 691. 742, 755, Áldozócsütörtöki gondolatok. Keresz­tesi Samu Borosjenői és szegedi Tisza Lajos gróf Sz. F. • • • Bismarck. Dr. Szlávik Mátyás . . Csak a régi ösvényen. K Egyházi beszéd. Gergely Antal . . Emléket Erzsébet királynénak. Szöts Farkas . Erdélyi egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Szász Domokos püspök jelentése Erzsébet királyné. Sz. F Észrevételek és megjegyzések a kon­grua javaslatra. Tóth Lajos . 178, Felhívás előfizetésre. Szöts Farkas . Feltámadunk. Keresztesi Samu . . Fontos kérdéseink s feladataink. Ha­mar István Háromszáznegyvenhárom forint. Ger­gely Antal . . . Hegedűs Sándor elnöki megnyitó be­széde a M. Pr. Ir. Társ. kolozsvári gyűlésén Irodalmi Társaságunk IX. munkaéve. Szöts Farkas Irodalmi Társaságunk jövője. Lic. Rácz Kálmán ....... Karácsony ünnepén. Hamar István Lapsz. .apsz. Keresztyénség és szocializmus. Ger­gely Antal 465 115 Kérő szózat a prot. lelkészek hitve­seihez. Református 81 673 Királyi papság, szent nép. Sz. F. . 689 Kisértetek. Gergely Antal .... 417 674 Konventünk és a kongrua javaslat. Ss. F. 210 51 Konventünk az egyházi adó helyes­bítése érdekében 211 129 Közegyházunk és gyülekezeteink hi­vatásáról. Hegedűs Sándor főgond­163 nok beszéde 305 Közoktatásunk jövője. Keresztesi S. 372 258 Méltatlan vádak. Hamar István . . 289 Modern császári apostol. Sz. F. . . 705 225 Parciális nyugdíj és gyámintézetek. Pokoly József 657 113 Politikai életünk és az erkölcsiség. 385 Szentmártoni 769 Prot. theol. fakultás az egyetemen. 161 Zoványi Jenő 737 401 Pünkösd ünnepén. Hamar István . 337 Róm. kath. szemináriumok. Szent­321 mártoni 498 Samassa József egri érsek pásztori 740 levele. Diósi Márton 706 Szeretet munkásság az egyház köré­481 ben. Sz. F. 273 Szocialismus atheizmus. Gergely A. 513 130 Tájékozás és új tervezet a magyar­338 országi ref. papi árvák kolozsvári 753 szeretetháza ügyében. Szöts Sándor 514 785 Tanév végén. Benke István . . . 433 Tanítói korpótlékok. Hamar István 625 Timeo Danaos et dona ferentes. Ke­resztesi Samu 146 177 Több gondot az egyház belső életére. Sz. F ^ 801 641 -7 Tűz van. Hamar István .... 49 Ünnepi benyomások. Keresztesi S. . 242 594 Ünneprontók. Gergely Antal . . . 241 721 Vasárnapi iskolákat Gergely Antal 97 449 Vádak. Fay . 561 Wlassics javaslata. Bernát István . 145 355 626 II. Iskolaügy. 418 A csurgói ref. főgymn. centenniuma 577 és új isk. épületének felavatása. Matter János . 501 A felpofozott tanár, vagy van-e ná­435-- lünk iskolai erkölcstan? Benke István 438, 452 A kecskeméti jogakadémia szabályai, 770 felső oktatásügyünk és a konvent. Dr. Móricz Károly 195 307 A módszeres és ellenőrző tanácsko­zások. Benke István .... 677, 692 65 A régi és mai iskola. Z. Kiss 429 Sándor 148, 165, 180 33 A vallás- és közoktatásügyi költség­17 vetés általános tárgyalása. Szent­mártoni 133 609 A vallás- és közokt.-ügyi miniszter jelentése a közoktatás állapotáról 1897. évről. Keresztesi Samu 227, 243 373 A vizsgák után. Keresztesi Samu . 437 593 Az árvaházak. Kálmán Farkas . . 420 Az ev. és kath. egyház közötti különb­193 ség feltüntetése a felsőbb osztályok 1 ban. Adorján Ferencz . . . 453, 467 226 Az 1898. évi állami közoktatásügyi költségvetés. Benke István. 7, 37, 52, 69 2 Az iskolai biblia. Adorján Ferencz lik Emlékezés Gönczy Pálról. Dr. Kiss 545 Áron 659 Epilógus «a vallásoktatás a tanító­képzőkben* cz. czikkre. Stromp 353 László . 67 Jean Paul eszméi a leányneveiés­369 ről. Dr Masznyik Endre . . 274, 291 Kenyér és hivatás. Keresztesi Samu 611 497 Klamarik János és a prot. közép­817 iskola. Dr. S-s 724 Lapsz. Nemzeti iskola-politika. Keresztesi Samu , . • , 758 Nevelésünk és vallástanításunk. Sinka Lajos ...... 548, 565 Önbíráskodás és öngyilkosság a gyermekek közt középiskolai szempontból. Benke István . . 258 Önművelés értelmi, testi és erkölcsi téren. Csiky Lajos 628. 662, 694. 710, 722, 743 Vallásoktatás a tanítóképzőkben. Stromp László 5, 19, 35 Vallástanításunk reformja. Hege­dűs I., Haypál Benő, Marton Lajos 756, 771, 788 Vallástanításunk reformja. Hamar István 803 Vandrák András emlékeiből. Dr. Szlávik Mátyás 323, 339, Wlassics Gyula vall. és közokt. mi­niszter megnyitó beszéde a köz­okt. tanács összes ülésében. 357 III. Tárca. A ker. scientisták és a hit által való gyógyítás. Kálassay Sándor 759 A kéz(költemény).j0e5fe<ZMS István 247 A megelevenítő lélek. Petri Elek 805 A prot. egyház Jeruzsálemben. P. 744 A protestantizmus és a szociális kérdés. Fleischer Gyula . . . 712 A vallás jövője. Ruszkay Gyula ' 420, 439, 454 A világ elmúlása. Ruszkay Gyula 293, 309 Az «egyház» szó és synonymái a modern magyar törvényhozás­ban. Dr. Balthazár Dezső . . 790^" Az evangelizációról. Ruszkay Gy. 341, 376. 388 "isten és a halál. Költemény. 'Hegedűs István 375 ^Az úgynevezett indus evangelium­^"ról. Balogh Elemér . . . 166. 182 Beszéd Arany László felett. Hay­pál Benő 432 Blackie Stuart János élete. Csiky Lajos .... 568, 579, 598, 613 Csuba Ferke redivivus .... 775 Emlékezés Erzsébet királynéra. Költemény. Szalay Károly . . 645 Emlékbeszéd Erzsébet királyné felett. Dr. Pmzsinszky Pál . 647 Ének a szabadságharc félszázados ünnepére. Sántha Károly . . 135 Fohász Erzsébet királyné temeté­sekor. Sántha Károly . . . 597 Gróf Pálffy Mór és Csekey István. Kálmán Dezső 83 «•» Hálaadó ének. Szász Béla ... 11 Ima templom szentelési ünnepen. Sántha Károly 484 Jézus születése az apokryph evang. szerint. Paulilt J. 819 Karácsony ünnepén Sántha Károly 819 Krisztus befogadása. Lukácsi Imre 664, 679 Kontroverziák a protestantizmus / történetéből. V. S 102, 135 J Legyen világosság. Szalay Károly 695 Magyarország. Költ. Sántha Károly 678 ^Megállhat-e a halhatatlanság hite a világegyetem mai ismerete mellett? Ruszkay Gyula . . 229, 244 Miként képződtek a különböző vallások, mikor csak egy az Isten ? Ruszkay Gyula 197, 211 Reformáczió és revolució. Szlávik Mátyás 260 Savanarola kora és Savanarola. Szentmártoni 390, 404 Vannak-e csodák? Ruszkay Gyula 9, 21 Van-e az emberiségben javulásra " való képesség ? Ruszkay Gyula 54, 71 Világrejtély s természettudomány. Stromp László . . . 468, 485, 502

Next

/
Oldalképek
Tartalom