Protestáns egyházi és iskolai lapok – 37. évfolyam – 1894.

1894-05-03 / 18. szám

detése mellett kitétessenek, s az igy begyült összegek az esperesek utján pontosan beszolgáltassanak a közalap pénztárába. A jelentés pénzügyi propoziciöi, költségvetésének főbb számadatai Lapunk mult számában már közzététet­tek, a segélyezések pedig jelen számunk más helyén lévén közölve, itt még csak az államtól közalapi célokra nyert 100,000 frt segély hovafordításáról emlékezünk meg. A közalapi végrehajtó bizottság propoziciója szerint az egész összeg tőketermészetűnek tekintendő, azonban mint tőke megosztható a közalap kezelése alatt levő különféle tőkék között. A konventen igen erős vitát pro­vokált a kérdés. Nehezen tudtak megegyezni azon, hogy hogyan és mi célra fordítsák a nyert összeget. Sokan hangsúlyozták az összeg tőketermészetét s így azt, hogy szétforgácsolni nem szabad. A kormány ígérete szerint ez az összeg valószínű, hogy tör vény hozásilag állandósítva leszen, de azért nem volna eszélyes dolog a kormányigéreteket készpénznek venni és olyan terhe­ket rakni a közalapra, melyeketa 100 ezer forint állandó­sítása nélkül el nem bír. Ezt különösen gróf Dégenfeld J. hangsúlyozta, ki ennélfogva az egész 100 ezer frt tőké­sítését indítványozna. Mások az egész összegnek tetszés szerinti felhasználása mellett harcoltak. Kovács Albert azzal igyekezett megnyugtatni a konventet, hogy a tör­vényhozás, melynek pénzügyi bizottságának tagja volt, nem is úgy értette, hogy a megszavazott összeg feltét­lenül tőkésíttessék, hanem a konvent bölcs belátására bízta az összeg hovafordítását. Dégenfeld és a közalapi végrehajtó-bizottság javas­latával szemben Tisza Kálmán azt indítványozta, hogy a 100 ezer frtból 95 ezer forint tőkésíttessék, 5 ezer fo­rint pedig fordíttassék tőkesegélyezésekre, és pedig első sorban azon dunántúli egyházak felsegélésére, melyek a filloxera pusztítása folytán tönkre jutottak, a melyeken csak egy-egy jókora tőkesegély segíthet. A konvent hosszas és itt-ott éles vita után a kér­dést 16 szavazattal 13 ellenében akként döntötte el, hogy 95.000 írtnak tőkésítését s 5000 frtnak a legszükségesebb célokra való felhasználását kimondta; egyszersmind a végrehajtó bizottságot megbízta, hogy ezen 5000 frt fel­használása tárgyában a jelen ülés folyamán tegyen je­lentést. A határozat a tőkesegélyrefordítást kizárta. A végrehajtó-bizottság mindenekelőtt a veszprémi egyházmegyének 14 pusztuló s a végveszély szélén álló három egyháza segélyezésére gondolt, de mivel a dunántúli egyházkerület jegyzőkönyvében ezek az egyházak még csak meg sincsenek nevezve, szükségeik nincsenek ki­mutatva ; arra pedig nem akarna praecedenst alkotni a bizottság, hogy egyes egyházmegyéknek adatnának köz­alapi segélyek szabad szétosztás céljából: ennélfogva azt indítványozza a bizottság, hogy utasíttassanak az egyház­kerületek azon egyházak megnevezésére, melyeket a vég­pusztulás veszélye fenyeget, a melyek már eddig is ajánlva vannak tőkesegélyre, de nem kaphatták meg fedezethiány miatt. A jelentéseket az Őszi rendkívüli közgyűlésre várja el a konvent. A végrehajtó-bizottságnak az 5000 frt felhasználása tárgyában tett fenti javaslata egyhangúlag elfogadtatott, s ezzel a 100,000 frt rendkívüli államsegély ügye is vég­kép elintéztetett. Végül megjegyzem, hogy a konvent Kenessey Béla előadónak megérdemelt jegyzőkönyvi köszönetet szavazott az igazán kiváló értékű jelentés szerkesztéséért. A. G. Az 1894-ik évi közalapi segélyek. Megszavazva a konvent április 25-iki ülésében. I. A dunameliéki egyházkerületből. A) Egyházak: Kórógy 100 frt, Tordincze 80 frt, Katád fa 120 frt, Miszla 200 frt, Péczel 200 frt, Sziget­monostor 100 frt, Váczhartyán 80 frt, Veresegyháza 80 frt, Alsó-Alap 50 frt, Báta 100 frt. Bonyhád 80 frt. Bölcske 120 frt, Gerjen 150 frt, Kölesd 100 frt, Tolna-Szedves 50 frt, Doboz 100 frt, Pátka 150 frt. Dunameliéki 17 egyház összesen: 1860 frtot. B) Lelkészek : Máté Balázs kis-tótfalúi lelkész 80 frt, Horváth Gyula tésenfai lelkész 70 frt, Érsek Elek 50 frt, Dunameliéki 3 lelkész összesen: 200 frtot. II. Tiszáninneni egyházkerületből. A) Egyházak: Alpár leányegyház 50 frt, Beszteri 80 frt, Felső- és Alsó-Czécze 45 frt, Felső-Méra 45 frt, Felső-Novaj 60 frt, H.-Szkáros 30 frt, Kázsmárk 45 frt, Kovács-Vágás 50 frt, Pető-Szinye 50 frt, Aranyos 50 frt, Sajó-Keresztúr 100 frt, Vatta 50 frt, Bacska 40 frt, Erdő­Bénye 100 frt, H.-Mád 40 frt, Monok 60 frt, Nagy-Rozvágy 40 frt. Szomotor Vécs 50 frt, Tárkány 50 frt, Vis 50 frt, Alacska 40 frt, Felső-Kelecsény 50 frt, Rakacza-Szend 45 frt, Vásárhely 70 frt, Szalók 30 frt, Legenye 100 frt, Magyar-Tzsép 50 frt, Kis-Báska 60 frt, Beretke 45 frt, Darnya 45 frt, Feled 45 frt, Szútor 40 frt, Uzapanyit 40 frt, Varbócz 45 frt, Zsarnó 40 frt, Szögliget 40 frt, Szádellő 50 frt, Kánó 45 frt, Borsod-Harsány 100 frt. Tiszáninneni egyházak összesen: 2065 frtot. B) Lelkészek-. Kiss József hejczei lelkész 40 frt, Molnár Pál kajatai lelkész 40 frt, Szaniszló Pál felső­novaji lelkész 40 frt, Újj János korlát-arkai leikés 40 frt, Kún Miklós monoki lelkész 40 frt, Nagy Károly szomotor­vécsi lelkész 40 frt, Palóczy József mádi lelkész 30 frt, Sallai Sándor erdőhorváti-i leik. tanító 30 frt, Szántai István berzéki lelkész 40 frt, Babarék Dániel nagy-sáskai lelkész 40 frt, Dudás Lajos kazsui lelkész 40 frt, Huttka József bánóczi lelkész 30 frt, Kálniczky János mihályi-i lelkész 50 frt, Lukács Mihály vásárhelyi levita 25 frt, Persenczky János toronyai lelkész 50 frt, Stéphán Mihály csernahói lelkész 40 frt, Soltész Gyula kis-ráskai lelkész 40 frt, Szegő Béni zempléni lelkész 40 frt, Stankovics Lajos kis-bári-i lelkész 45 frt, Czinyéri Barnabás sajó­keszi-i lelkész 40 frt, Imre István szinpetri-i lelkész 40 frt, Kaposi György jablonczai lelkész 40 frt, Péter József sz.-ardói lelkész 40 frt, Bagályi Géza szádellői lelkész 45 frt, Benedek János f.-reviscsei lelkész 40 frt, Kecskeméthv Benjámin pinkoczi lelkész 30 frt, Pazar István iskei lelkész 40 frt, Básky Endre vajkócz-mátyóczi lelkész 40 frt, id. Szakai István n.-szeretvai lelkész 40 frt. Tiszáninneni lelkészek összesen: 1165 frtot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom