Protestáns egyházi és iskolai lapok – 33. évfolyam – 1890.

1890-01-05 / 1. szám

Harmincharmadik évfolyam. 1. sz, Budapest, 1890. január 5. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP SZERKESZTŐ­és KIADÓ-HIVATAL: VIII. ker. Szentkirályi-utca 39. szám, Előfizetési ára: Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 irt. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. Hirdetések dija: 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdíj külön 30 kr. T ARTAT.OM : Vezércikk. Év zárultán, év kezdetén. Szöls Farkas. — Isk olaügy. Középiskoláink tanterve. Korda Imre. — Könyv­i s m e r t e t é s. Nihilisnius a szószéken. M. Schwalb : Gebrechen nnd Leistungen des kircbl, Protestántismus. Dr. Masznyik Endre. — Belföld. A verses búcsúztató eltörléséhez. Üveges Dezső. — K ü 1 f ö 1 d. Külföldi egyházi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — Különfélék. — Adakozás Számadás az 1889-ik évben begyült kegyadományokról. SzŐls Farkas. — Hirdetések. Előfizetési felhivás PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉSISKOLAI LAP 1890-dik évi folyamára. A «Prot. Egyh. és Iskolai Lap» immár a 33-ik évfolyamban szolgálja kitartó buzgósággal az evangéliumi protestántismus nagy eszméit s az egyház és iskola érdekeit. Aktuális tárgyú vezércikkekben és tanulmányokban igyekszik előmozdítani az egyházi és iskolai élet fejleszté­sét ; válogatott tárca-közleményekben és könyv­bírálatokban nyújt tájékozást a hazai és fon­tosabb külföldi egyház-irodalmi termékek felől; változatos belföldi tudósításokban, reflexiókban és bő hírrovatban kiséri éber figyelemmel az egyházi, iskolai és humanisztikus intézmények jelentősebb mozzanatait; gyakorlati lelkészet című rovatában közigazgatási kérdések fejtegeté­sével és jelesebb liturgialis s egyházi beszédek­közlésével is igyekszik szolgálni a gyakorló lelkészek érdekeit; állandó szemlét ad a kül­földi egyházak életéről és irodalmáról, s a régi­ségekben és necrologban az egyháztörténelemnek kiván némi szolgálatot tenni. E változatos és gazdag tartalom előállításá­ban a dolgozó társak egész kis serege buzgólko­dik, kiknek szellemi támogatását jövőre is tiszte­lettel kérem; de bizalommal kérem olvasóinkat is, hogy anyagi és erkölcsi támogatásuk lehető fokozásával e Lap emelésére irányzott törekvé­seimet minél sikeresebbé tenni szíveskedjenek. Előfizetési ár egész évre 9 frt, félévre 4 frt 50 kr, minek lehető gyors beküldését (Budapest, Szentkirályi-utca jg.) tisztelettel kérem. Szöis Farkas, felelős szerkesztő és kiadó. Év zárultán, ÍY kezdetén, Mögsziiletet tehát az uj esztendő, s jó időbe telik, míg annyira szokunk hozzá, hogy elménk és tollúnk vissza ne essék a múlt esztendőbe, a tavalyi évszámba. Önkénytelenül is viszsza­vissza tekintünk a múltba és latolgatjuk a jövő reményeit, feladatait. Közönséges, rendes lefolyású esztendő zárul be az 1889-ikkel. Békés országunkban békessé­ges vala élete anyaszentegyházunknak is: külső ellenség nem háborgatta életünket, a vallás­erkölcsi élet szelid múzsája csöndben élte közöt­tünk napjait. Nagy egyházi események nem magaslanak ki a mult esztendőből, de néhány mozzanatnak mégis van egyetemesebb jelentősége. Hosszas vajúdás után létre jött az Irodahni Társaság, kedvezőtlenebb viszonyok között, mint a vér­mesek hitték, de többet igérőleg, mint a két­kedők jósolgatták. Meghozta első zsengéjét is: életképeset, biztatót, mely bizalomra és párto­lásra hangolhatja a tartózkodókat, további mun­kára ösztönözheti a társaság tevékeny tagjait. Mindkettőre égető szüksége van a hazai protes­tantismusnak; sok irodalom-pártolóra, hogy minél szélesebb körű tevékenységre képesítes­sék a társaság; jó irodalom-művelőkre, hogy szűnjék meg valahára az a szégyenletes állapot, hogy a protestantismus nem volt képes eddig tért nyitni a szakirodalmi ambitiónak, a miért az igazi irói tehetségek oda hagyva az egyházi mezőt, vagy más irodalmi ág művelésére adták magukat, vagy örökre elnémultak. Egy virágzó egyházirodalmi társaság míg egyfelől megsokszo­rozhatná a most siralmasan szűkkörű olvasó-pár­toló közönséget, másfelől veterán erőinket maga körül csoportosíthatná és a fiatalabb generatió­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom