Protestáns egyházi és iskolai lapok – 32. évfolyam – 1889.

1889-12-29 / 52. szám

mulasztani, s kiken segíteni leginkább egy jótékony nőegylet volna hivatva. E felhivás nem maradt kiáltó szó a pusztában s a ker. jótékony nőegylet még azon év őszén megalakult Gyönk és vidéke buzgó nőiből, társadalmi rangkülömbség nélkül. Ez újonnan alakult egylet már azon év karácsonyakor karácsonyfa-ünnepélyt rendezett, midőn községünk legszegényebb és a köz­jótékonyságra leginkább rászorult gyermekei különféle hasznos és kellemes ajándékokban részesültek. A máso­dik ily ünnepély tavaly, és a harmadik most tartatott. Nagy számú és diszes közönség gyűlt össze a kaszinó nagytermében, a hol állott a szépen feldíszített nagy karácsonyfa, alatta egy nagy asztalon a különféle szép és hasznos ajándékok. A nőegyletnek 18 pártfogoltja, fiúk és leányok állták körül az asztalt, mellettük szülői azoknak, kik közülök nem egészen árvák. Felgyuladtak a karácsonyfa gvertyácskái és az emelvényre felállva Kiss Béla gymn. tanár magyar nyelven, Holch Ottó német nyelven megható szavakban szóltak a kará­csony ünnep nagy jelentőségéről, az igaz emberszere­tetről, melyben Jézus vallása neveli az emberiséget, s mely keli hogy tükörképe legyen isten irántunk való szeretetének. Majd az ajándékok kiosztása követke­zett, melyben Fonyó Lászlóné úrnő mint az egylet buzgó elnöke és vele a választmány több tagjai fáradoz­tak. A 18 pártfogolt fiú és leányka mindegyike kapott új teljes téli öltözetet, a meleg téli fejrevalótól egész a cipőig vagy csizmáig. Mindegyik kapott az úrnők által sütött ünnepi kalácsot bő mennyiségben és a gyermekek­nek kedves édességeket, gyömölcsöt stb. Megindító volt látni a szegény gyermekek örömét, a szülők meghatott­ságát s hallani hálás szavakban kifejezett köszönetüket. — Virágozzék tovább is jótékony nőegyletünk, az áldozatkészségben és fáradozásban szem előtt tartva az Üdvözítő e szavait . «Valamit egygyel cselekesztek e kicsinyek közül, én velem teszitek azt.» — Sz. li. * A Religio félszázados jubileuma. Egy év múlva a «Religio», melyet 184t. január i-jével Szaniszló Ferenc indított meg Budapesten, fennállásának ötvenedik évfor­dulóját éri el. Ennyire magyar lap még nem vitte, sem Budapesten, sem a vidéken. Nagy idők, nagy emberek, nagy átalakulások emlékezetét magával hordozó élő tanú az országban. Élő tanuja a 40-es évek szép korszakának, azután a forradalomnak, az abszolitizmusnak és Magyar­ország legújabb korszakának 1867 óta a mai napig. Ez a körülmény arra indította a lap szerkesztőjét Dr. Breznav Béla theol. tanár hogy mintegy programmu! egy szá­zados lét második fele számára, a következő 1890-iki évfolyamban megírja, a lap félszázados történetét, vagy legalább is, hogy irjon e történethez korszerű beveze­tést és rajzokat. — A «Religio» a magyar katholicis­mus főorganuma, de nemes ellenfél, ki velünk szemben is gyakran forgatta s forgatja fegyverét. Arra a félszázad históriájára azonban kíváncsiak vagyunk ; sok objectivi­tást, többet várunk tőle, mint a mennyit a modern papalis historikusoknál tapasztalunk. Az országos tanítógyülés. A III. egyetemes tanítógyülés végrehatjó bizottsága felhívást intéz az ország tanító köreihez és tanítóihoz, hogy jelentsék be véle­ményeiket, mikor kívánják a IV. egyetemes tanító gyű­lés megtartásának idejét, és mi tárgyakat óhajtanak a gyűlésre fölvenni. A szent-Istvánnapi végrehajtó bizott­sági gyűlés tudvalevőleg azt határozta, hogy 1890-ben okvetlen összeüljön Budapesten a IV. tanítógyülés, csu­pán napját kell világosan meghatározni julius—augusztus valamelyik napján. Eddig a következő tárgyakat jelen­tették be a gyűlés programmjául : A magyar nyelv taní­tásának általánosítása a beszéd- és értelemgyakorlatok alapján. A népiskolai tanterv módosítása, tekintettel az osztott és osztatlan népiskolákra. A népiskolai tanköny­vek s ezek bírálatának kérdése. A tanítóképző intézetek reformja s a tanítóképző tanárok kiképeztetése. Az állami szakszerű tanfelügyelet szervezése, tekintettel a néptaní­tók előléptetésére. A tanítói állás biztosítása s a tanítók szolgálati viszonyainak szabályozása (szolgálati pragma­tika). A kisdegnevelési ügyének országos törvény által leendő rendezése. Nemzeti iskolák felállításának kérdése s a neveléstudománynak magyar nemzeti alapokon való megteremtése és fejlesztése. A tanítói közszellem állandó­sítására vonatkozó elvek fejtegetése. Az Eötvös-alap ügyé­nek rendezése. Az általános és kötelező megyei tanító­testületek szervezése. A reálismeretek tanításának módja és eszközei. Iskolai egészségügy. A kézimunka a nép­iskolában. A rajz- és tornatanítás a leányiskolában. ADAKOZÁS. A Károli-emlékre és alapra ujabban következő adományokat kaptunk : Raksányi Károly balaton-henyei lelkész gyülekezete (350 lélekszám) részéről 4 frt 30 kr. (Ehhez járultak : Kenesey K. 20 kr, Kövesdy M. 20 kr, Végh B. 30 kr, Bodor L, 10 kr, Szabó F. 10 kr, Ko­máromy L. 20 kr, Kiss Kálmán 20 kr, Szabó Pét. 10 kr, Kis Kálmán tanító 20 kr, Darnay Mór 10 kr, Balogh Mózesné 20 kr, Kecskés Sándor 10 kr, Balogh G. 20 kr, Hegyi Lajos 40 kr, Győrffy Gáspár 20 kr, Ángyán K. 20 kr, Egy valaki 20 kr, Darnay Mós. 10 kr, Halász család 10 kr, Baksay Lajosné 10 kr, Varga M. 10 kr, Végh Károly 10 kr, Balogh Dénesné 10 kr, Halász S. 10 kr. Többen 40 kr.) — Az 51 —ik számban kimu­tatott 553 frt 45 kr hozzá számításával e XlII-ik közles összege 557 frt 75 kr. Szerkesztő. Török Pál arcképe lefestésére adakoztak : Csoó Zsigmond tisza-szalkai lelkész 2 frt, Kiss Benő ordasi lelkész 1 írt, Nagy Benő somi lelkész 1 frt, Jurányi Gusztáv pápai tanár 1 frt, Búzás Kálmán daróczi lel­kész 3 frt, Szőts Sándor dévai lelkész r frt, Szőts Gerő kovásznai lelkész 1 frt. A jelen közlés összege 10 frt. Szerkesztő. „A Jó szív egyesület" részére Sípos Pál pesti esperes útján adományokat küldtek: a dunabogdányi egyház 2 frt 31 krt, a kosdi egyház 1 frtot, összesen 3 frt 31 krt. Szerkesztő. Á budapest-budai ref. templomra Draskovich Zsigmond hartai lelkész gyülekezete adományaként kül­dölt 4 frt 58 krt. Szerkesztő. A szerkesztőséghez az 1889-ik év folyamán kül­dött jótékony-célú pénzekről a jövő évi i-ső számban közöl együttes számadást a Szerkesztő. Vidéki adományok a n.-kanizsai ev. ref. misszió egyház imaházára : Kézdivásárhely közönsége K.-Vásárhely 5 frt, Ev. reform, egyház N.-S,-Kisfalud 2 frt 12 kr, Nagy-Somkuti járás főszolgabirája Nagy-Somkút 1 frt 7 kr, Ev. ref. egyház K.-Vásárhely 4 frt, Evang. ref. egyház Tisza-RofE ó frt, Ev. ref. egyház Asztély 1 frt, Polgár­mesteri hivatal Kőszeg 3 frt, Galamb József ügyvéd Pápa 1 forint, Ev. ref. egyház N.-Kőrős 5 frt, B. Vay Béla főispán Borsodvármegye Miskolcz 52 frt 71 kr, Osváld Dániel polgármester Pápa 13 frt 34 kr, B. B.ínfi Szolnok-Doboka vármegyei főispán Deés 16 frt 33 kr, Bács-Bodrog vármegye főispáni hivatal Zombor 39 frt 75 kr, Evang. ref. egyház Körmend 2 frt, Főszolgabírói hivatal Ér-Mihályfalva 1 frt 80 kr, Matolcsy István segéd-lelkész Görgeteg 1 forint, Evang. reform, egjház í Kisújszállás 5 forint, Pes'-pilis-solt-kis-kunvármegye alispáni hivatala

Next

/
Oldalképek
Tartalom