Protestáns egyházi és iskolai lapok – 31. évfolyam – 1888.

1888-04-01 / 14. szám

és III. osztály egy tanítónak, a három felsőbb pedig a lelkésznek és segédlelkésznek vezetése alatt áll. Az is­kolai és népkönyvtár, — melyben ifjúsági iratok regé­nyek, költemények, komoly művek stb. vannak, — 1222 kötetből áll. A gyülekezetnél nagyobb adományo­kat tettek Cser Sándor (ioo frt) és Gyurátz Ferencné s Matus György (300 forintot). A pénztári bevétel 3167 forint 3 kr, míg a kiadás 2609 frt 34 kr. Alaptő­kében különbözőleg elhelyezve 5387 frt 91 kr. van. A nőegyletnek pénztári forgalma 526 frt 60 kr. bevétel és 433 frt 10 kr. kiadás volt. Ujabban a lelkész buzgó­sága egy árva-alapot is teremtett, melyre szintén foly­nak az adakozások. A templom-alapra gyűlt 1591 frt 77 kr, de a kiadás 1512 frt 72 krt tett ki. Az egyes filiák vagyoni állapotának részletes kimutatása után meg­emlékezik az évkönyv Karsay Sándor püspök jubeleu­máról s Gyurátz Ferenctől van benne egy igen meleg hangon irt tartalmas, vallásos elmélkedés »A boldogulás útjá«-ról. Az évkönyv tiszta jövedeleme az ev. nőegylet pénztárának van szánva. Kapható Pápán a szerkesztőnél. Ára a nevezett jótékony célra tetszés szerint adott összeg. Konfirmációi káté. Ev. ref. helv. hitv. növendékek számára. Irta Szász Károly ref. püspök. Midőn a nagy nevű püspök e most könyvpiacra került kis munkája még csak kézirat gyanánt forgott a növendékek kezén már megemlékeztünk róla, kiemelve akkor is erősen positiv egybázias jellegét és könnyed tárgyalási modorát. A káté ára kötve 25 kr. A Franklin-nyomda igen szépen állí­totta ki. A szerző neve a legjobb ajánlat a munkácska mellett. A »Hasznos Mulaltató« című ifjúsági lap közelebbi füzete beküldetett hozzánk. Ez is, mint a tizenhat éve fennálló lap minden száma, tele van az olvasni szerető ifjúság számára mindenféle kedves és hasznos közle­ménynyel, versekkel, elbeszélésekkel, ismeretterjesztő cikkekkel, tréfás dolgokkal, számtalan feladványnyal. Egy csomó szép kép tarkítja a gazdag füzetet. Á lap ára fél évre 2 frt, mi Dolinay Gyula szerkesztő címe alatt Budapest, Kecskeméti u. 13. sz. küldendő. •—Vettük a ,,Lányok Lapja" utóbbi füzetét is. Ez érdekes kis lap már 14 éve hogy fent áll és kizárólag a serdülő leá­nyoknak van szánva. Pompás közleményeiben, gyöngéd oktatásaiban, melyeket nagyobbára ismert nevű irónők irnak, és szép képeiban, sok-sok elmeélesítő tréfás fel­adványaiban a leánykák nagy örömüket találhatják. Ára félévre 2 frt., mi szintén Dolinay Gyula szerkesztő címe alatt küldendő. KÜLÖNFÉLÉK. * Lelkész választás. A panyolai egyházba Kovács Lajos mátészalkai s.-lelkész választatott- meg r. lelkész­szé nagy szótöbbséggel. Szuhafőre (Gömörm.) Keresz­túry Károly zeherjei h. lelkész; G.-Szkároszra (Gömörm.) Nagy Béla jánosi s.-lelkész választattak meg rendes lel— készekül. (S. P. L.) * A pesti ev. ref. egyházmegye szokásos évi közgyűlését f. é. április 11-én d. e. 9 órakor tartja Buda­pesten a ref. egyház gyűlés termében. Az azt megelőző napon d. u. 4 órakor előértekezlet lesz. * Az Irodalmi Társaság tagjainak száma mint értesülünk, immár haladja a 700-at, nevezetesen eddig 32 pártfogó, 160 alapító, közel 200 rendes és 300-nál több pártoló tag jelentkezett, nem említve azon közel 200 egyént és testületet, kik mint segítő tagok egy­szer mindenkorra ajánlottak föl bizonyos összegeket a Társaság céljaira. Kétség kívül szép szám, szebb mint minőt bármely prot. tudományos irodalmi vállalat valaha fölmutatott; de bármily szépnek tűnik is fel e szám az első pillanatra, még mindig nem elég egy oly nagy vállalat biztosítására, annál kevésbé felvirágoztatására, milyennek az országos prot. irodalmi társaságnak lennie kell és a milyen a mi erőnk mellett lehet. Az ország­nak még egész vidékei vannak, melyeken a mozgalom meg sem indult; a dunamellék és Erdély csak most kezdte el a taggyűjtés munkáját; az ág. evang. egyházi körök még föltűnő csekély számmal (alig 70-en) jelent­keztek, de úgy halljuk, hogy innen is várható. Az unitárius egyház 7, mondd hét taggal van képviselve. * Felhívás. Egyetemes konventeinktől nyert meg­bízatásunkhoz képest a Protestáns Tudományos Irodalmi Társaság alakuló gyűlése idejéül f. é. ápril hó 16-ának d. e. 10 óráját, helyéül a pesti ág. hitv. egyház iskolai dísztermét tűzvén ki, van szerencsénk erre az alakulandó Társaság pártfogó-, alapító- és rendes tagjaiul jelentke­zetteket tisztelettel meghívni. E gyűlés tárgyai: Alakulás, az Alapszabályok megállapítása, tisztikar és választmány megválasztása. A gyűlés nyilvános levén, a terem karzata az érdeklődő közönség előtt nyitva álland. Budapest, 1888. március hó 24. — Báró Vay Miklós, egyh. ker. főgondnok, a reform, egyetemes konvent világi elnöke. — Báró Prónay Dezső, a magyarhon, ág. hitv. evang. egyház egyetemes felügyelője. — E felhívással kapcso­latban megemlítjük, hogy az alakuló gyűlést előző napon ápr. 15-én d. u. 5 órakor a kijelölt helyen előértekez­let lesz. * Dr. Sommerville már befejezte öt hónapra terje­dett nagy missziói körútját. A mint a Debr. Prot. lap­ban olvassuk Magyarországból Szerbiába ment át, hol Belgrádban Mijatovich volt államminiszter tolmácsolta csak magános körre engedélyezett előadását. Innen átment Bessarabiába, Kisseneffbe, hol Rabinovitzot, a híres refor­mátor rabbit látogatta meg s nála töltött harmadfél napot. Majd Oláhországon s ismét hazánkon át Glas­gowba utazott. Missziói útját a glasgowi »evangelizáló társaság« megbízásából és költségén tette. * Lelkészi jubileum ünneplésére gyűlt a napokban össze Zólyom városa és a megye értelmisége. Thébusz János zólyomi lelkész, a »Panszlavizmus és protestántiz­mus« cimű annak idején nagy figyelmet keltett röpirat szerzője, ülte meg negyedszázados működése jubileumát. Az ünnepély eredetileg csak szűkebb körre volt tervezve, de az érdeklődés oly nagy volt, hogy a lakomára száz­nál többen gyűltek össze a város és megye előkelőségei közül. Az ünnepeltnek lelkészsége alatt szerzett bokros érdemeit Drottner Pál ügyvéd meghatóan ecsetelte, mire a jubiláns fejezte ki köszönetét a nem várt kitüntetésért. Motzkovcsák János főesperes mint lelkészt és a magya­rosodás rendületlen apostolát, Nemeskéri Kiss Pál mint népének hű pásztorát és bölcs vezetőjét, Sebesztha kir. tanfelügyelő mint a tanügy buzgó munkását, Bakay Pé­ter körlelkész mint jó lelkésztársat köszöntötték föl az ünnepeltet. A helybeli egyház hívei közül is számosan adtak kifejezést kedves lelkészük iránti ragaszkodásuk­nak. Táviratilag köszöntötték fel br. Radvánszky Béla főispán, az alispán nevében dr. Husszágh főjegyző, a besztercebányai tisztelők nevében Göllner Frigyes, ne­meskéri Kiss Miklós stb. A kedélyes ebédnek s a lelkes pohárköszöntők sorának csak a késő est vetett véget. * Halálozás. A lelkészi karnak nesztora öreg Var­jas Gábor miszlai ev. ref. lelkész a mult hó 24-én élte 93 —ik boldog házasságának 60-ik évében végelgyengü-

Next

/
Oldalképek
Tartalom