Protestáns egyházi és iskolai lapok – 29. évfolyam – 1886.

1886-01-17 / 3. szám

91 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 90 ó testamentom költői és prófétai irodalom e^es vi­tásabb termékeit igyekszik szerző megvilágosítani, na­gyon is hézagot pótló műnek Ígérkezik hazai protest. egyházi irodalmunkban, melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. KÜLÖNFÉLÉK. * Lapunk zártakor veszszük Szőlló'sy Antal makói ref. lelkész meleghangú sorait, melyben jelezi, hogy egy­háza s önmaga részére a Bod Péter művének két pél­dányára az előfizetési pénz első részletét útnak indította, egyszersmind felteszi a kérdést vájjon havi részletekben nem lehetne-e előfizetni? Midőn a vállalat iránti szives érdeklődéseért szives köszönetet mondunk s egyszers­mind utaljuk t. Szalay ur lapunk jelen számában Szabó Péter úrhoz intézett tájékoztató soraira, melyben meg­találja a feleletet saját szives kérdezősködésére is. — Az utolsó órában pedig Dömötör Bertalan tassi reform, lelkész sorai érkeztek hozzánk, melyekből örömmel olvastuk, hogy a tassi egyház is — melynek hívei között több tudományosan képzett egyén találtatik, egy példányra előfizet s igy püspökünk azon reménysége, hogy vagyo nosabb egyházaink közül is némelyek az előfizetők közé lépnek, már előlegesen teljesülést nyert. * Kérelem. Még az elmúlt év október és novem­ber, hónapjaiban azon kérelemmel kerestem fel a nagyobb egyházak nagytiszteletű urait, hogy ha célszerűnek tar­tanák fényes egyházaikban akár gyűjtő könyvvel, akár általam tartott istenitisztelettel egybekötött gyűjtés ren­dezését a budai ref. templomra: határozatukról engem értesíteni szíveskedjenek. Kérésemre válasz még több helyről nem érkezett és mert utamat szeretném még a tavaszi munka beállta előtt elvégezni, másfelől pedig egy egységes uti tervet készíteni, melyről a nagy tisztele tű urakat előre értesíthetném, ismételve kérem a nagytisz­teletű uraknak szives válaszát (segédlelkészi hivatal Buda, Tárnok utca 22). E kérelem átvételére a többi prot la­pokat is kéri Simon Ferenc, budai ref. segédlelkész. * Házassági felmentvónyek. A protestánsok ré­szére az 1885-ik évben kiadott házassági felmentvények­ről egy kimutatás jelent meg. E szerint az ágostai hit­vallásuaknak számarányukhoz képest — körülbelül három­szor annyi házassági felmentvény adatott ki 1885-ben, mint a reform, vallásuaknak. Amazoknak 215, emezeknek 171 adatott ki. Az ágostai evangélikusok részére kiadott házassági felmentvények kerületenkint igy oszlanak meg: Bányai kerület 92. Tiszai kerület 31. Dunáninneni kerü­let 47. Dunántuli kerület 45. Az egyes kerületek népes­ségi arányát tekintve nem mutatnak feltűnően eltérő eredményt a kiadott házassági felmentvények A refor­mátusoknál 171 felmentvény közül 73 — tehát közel fele — a tiszántúli kerületben lakóknak adatott ki. A többi kerületekben igy oszoltak meg a kiadott felmentvé­nyek : Tiszáninneni kerület 20. Dunántuli 28. Dunamel­léki 43. Erdélyi 23. Az unitáriusok részére 4 felmentvény kéretett. Feltűnő még az adatokból, hogy különösen a folyamodó jegyesek közt leányok 14—15 esztendősök is voltak, meg egy pár 18 esztendős férfi is * Stalistikai adatok a b.-csabai ev. egyház köré­ből: Az 1885. évben született finemű 659, nőnemű 705. Összesen : 1364. Meghalt finemű 448, nőnemű 390 .Ösz­szesen : 838. Szaporodott az egyház 536 lélekkel. Esket­tetett özvegy 56, nőtlen 185. Összesen: 241 pár. Con­firmáltatott 384. Úrvacsoránál volt 13,559. Lélekszám az év végén: 26,363. Jegyzet az 188i-dik évben szaporodott az egyház 222, 1882-dik eszt. 315, 1883-dik eszt. 660. 1884-dik eszt. 501, tehát az utolsó öt év alatt 2224 lé­lekkel. — A kecskeméti reform, egyházban születtek : az 1885-dik évben finemen levő 281, nőnemen levő 271. Az elébbi években más felekezetű lelkészek állal elkeresz­teltekből visszairatott 32. Összesen 573. Meghaltak: fine­men levő 215, nőnemen levő 202. Összesen 417. Házas­ságra lépett s a ref. egyházban esküdött 122 pár, más egyházba esküdött vegyes házaspár 19. Összesen 141. Confirmáltak 171-en. Áttért a ref. egyházból más egy­házba 10, a ref. egyházba 11 személy. Az egyház nö­vekedése e szerint 167. Lelkek száma az idei növekedés­sel együtt 13,518. Az uri szent vacsorával éltek Kecs­keméten s leány-egyházaiban 13,816 an. — A kolozsvári ref. egyházban 1885-ben született 520 gyermek: 265 fiu és 255'leány. Házasságra lépett 132 pár. Halott volt 435: 223 a férfi nemen, és 212 a nőnemen. E szerint 85-el több született, mint a mennyi meghalt­* Adományok. Budán a »jótékony nőegylet« által a vasárnapi iskolába járó gyermekek részére állított ka­rácsonyfára és a szegény gyermekek felruházására a kö­vetkezők adakoztak: Tisza Kálmánné 5 frt, Tanárky Gedeonné 5 frt, Váry Szabó Antalné 5 frt, Borosnyay Os/kár 13 frt, Hamary Dániel 5 frt, dr. Kiss Áron 3 frt, Sorsich Ferenc 1 frt, Török Árpád 1 frt, Garzó Lajos 1 frt, G. Gy. 1 frt, Szőts Albert 1 frt, Jüngling János 1 frt, Losonczy György 1 frt, gr. Ráday 5 frt, Benkő tá­bornok 3 frt, Nagy Gábor 2 frt. Egy pártolója a szegé­nyeknek 1 frt. Tóth Lajos 1 frt, Fodor Dániel 1 forint, B. Máthé Domokos 5 frt, Nagy János 3 forint, Sándy Gyuláné 1 frt, Harmatzy Béláné 1 frt, Szentgyörgyi Imre 5 frt, Szász Róbert I frt, dr. Szénássy 2 frt, Tóth Sándorné 2 frt, Bartalos Etelka 1 frt, Csepely Sándor 3 frt, dr. Göőz József 1 frt, dr. Balló József I frt. Egy katholikus 1 frt, Csathó Janka 1 frt, Gyomlay Gellértné 2 frt, Szalay László I frt, dr. Gidofalvi István I forint, Vargha Gyuláné 2 frt, özv. Szalay Sándorné 2 frt, Jal­soviczky Sándorné 1 frt, Hetessi Ilona 2 frt, Nagy Anna 1 frt, Tóth Lajos 1 frt. Gyulay Kálmán 1 frt, Szabó Albert 4 frt, Váry Szabó Antal 2 frt, Szentgyörgyi La­jos 1 frt, Losonczy György I frt, Ozmán és Gitta 1 frt, Katinszky Ernő 1 forint, Kasics Péter 3 forint, Szitányi Ödönné 5 frt, Laci 50 kr, Ulrich Ede I frt, Csajághy Béla 2 frt, Benárd Lajosné 1 frt, Szilassy Aladár 5 frt, dr. Kiss Károly 2 frt, özv. Fábiánné 1 frt, Barla József 2 frt, Kacsó Edith és Fatim 2 frt, dr. Szuper Lajos 1 frt, Szentgyörgyi 2 frt, Ujlaky Soma 2 frt, dr. Kocsis Alajos 2 írt, Soóthy János 1 frt, Török Ödön 40 kr, Kovács János 1 forint, S. F. 1 forint, Sörös Péter 1 frt, dr. Kovács 1 frt, N. N. 30 kr. Összesen: 135 frt 20 kr. Ezenkívül nagy mennyiségű gyümölcsöt, süteményt aján­dékoztak : Tanárky Gedeonné elnök, Váry Szabó Ántalné alelnök, özv. Benárd Lajosné s Kasics Péterné úrnők. Koenig lelkész ur pedig 150 lapot és 150 olvasmányt volt szives ajándékozni A szives adakozóknak a nőegy­let megbízásából és nevében legőszintébb köszönetét fe­jezi ki Simon Ferenc, budai ref. segédlelkész. * Gyászünnepély Nagy-Enyeden. Nagy-Enyed vá­ros közönsége, mint rendesen minden évben az idén is kegyeletes ünnepélylyel ülte meg a városnak 1849. J a~ nuár 8-án s következő napjain történt földulatásának év­fordulóját, mint a nagy-enyedi »Közérdek« irja : Reggel 9 órakor a reformátusok templomában ünnepélyes isteni­tisztelet volt, mely alkalommal dr. Bartók György mon­dott alkalomszerű, szép imát. Estve a Bethlen-főiskola szárnyépületével átellenben levő sírkerttel, hol az akkor

Next

/
Oldalképek
Tartalom