Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1886 (29. évfolyam, 1-52. szám)

Szathmári ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése. Kalós Péter. 654. Szerény vélemény. Antal Gábor. 626. 658. Tanári székfoglalás a budapesti theol. akadé­mián. Sz. F. 1176. Templomfelavatás. S. L. 751. Tiszai ágost. ev. egyházkerület rozsnyói fel­sőbb leányiskolájának felszentelése. Stromp László. 1235. Tiszai ág. ev. egyházkerület közgyűlése. Wé­ber Samu. 1107. Tiszántúli ref. egyházkerület tavaszi közgyűlése. 593- 619. Tiszántúli ref. egyházkerület nyári közgyűlése. 1048. Töredékek a cultus-miniszteri tárca tárgya­lása alkalmával tartott beszédekből. F. J. 242. Új-Sóve százados örömünnepe. Erdős József. 815. Új-tátrafüredi prot. imaház ügye. Dr. Jármay László. 919. Új-vidéki ág. ev. templomavatás. Egy egyház­tag. 749-Unitáriások évi közgyűlése. II79. 1207. Válasz Nagy Sándor úrnak. Szél Kálmán. 726. Válasz a Szél Kálmán úr »válasz*-ára. Nagy Sándor. 821. 855. Válasz Mészáros Sámuel úrnak. Szalay Ferenc. 1232 Válasz Koncz Imre esperes úr cikkére. Mészá­ros S. 1270. Válasz három nt. esperes úrnak. Nagy Ignác. 1646. Válasz a »szlavoniai csend-élet«-re. Adám Kál­mán. 14(50. Vértesaljai ref. egyházmegye közgyűlése. Lécay Lajos. 535. Veszprémi ref. egyházmegye közgyűlése Thúri Etele. 724. Vésztői és n.-váradi lelkészválasztás kérdésé­hez. Homolya István. 1104. 1142. VI. Régiségek. Adatok az 1646—7-ik országgyűlés történeté-' hez. Szilágyi Sándor. 53. 273. Adatok a szlavóniai reformáció történetéhez, 1209. 1241. Cúni ref. egyház kül- és beléletéből. Horváth Pál. 1462. 1496. 1527. Ellenreformatió történetéhez a felvidéken. Wé­ber Samu. 1590. Emlékezzünk régiekről. Czékus László. 1620. 1649. v' Fíileki : lévai vitézek folyamodványa 1674-ből. Thúri Etele. 1^52. Hallei magyar könyvtár. Révész Kálmán. 1301. 1402. 1432. Haliéi magyar könyvtár. Dr. Szlácik Mátyás/ I432 ­Lengyel dissidens codex története. Récész K. 1271. Másolat a sár-keresztesi ev. ref. egyház anya­könyvéből. Demjén Márton. 43O. v Nevezetesebb pontok Tóth Ferenc gyűjtemé­nyéből. Kálmán Farkas. 504. Nova quaedam litteraria et historica ex Hun­garia. Antal Géza. 211. Riedemann P. (Rövid pillantás az anabaptis­ták hazai történetére.) Révész Kálmán. 209" Vizsgálat a zánkai helvét hitvallásuak ügyében 1795 március 12. Thúri Etele. 20. Zánkai evang. reform, egyház rövid története. Thúri Etele 949. 980. 1016. 1079. 1110 Apróságok. (A 15 eltűntek ügye, a fekete Máhdi) Hetessy Viktor. 119. A német prot. egyház küzdelme. Antal Géza. 1656. Asthon úr. 1053. 1245. Bebörtönzöttek száma Angliában. 1500. Békészerető XIII. Leo pápa. Belgiumból 12II. Be'missziói tevékenység Németországon. 1466. Belmisszói tanfolyam. 1211. Bender Vilmos : a vallás lényege és az egy­házi fejlődés alaptörvényei. Kenessey Béla. 305- 343- 400. Bulgáriai protestánsok. 1500. Duncker «Miksa. 120. Egy újonnan felfedezett bibliai kézirat. Szöts Gerö. 182. Fölfedezett bibliai város. 890. Franciareformátus egyház köréből. Sz. í. 1084. Francia törvényhozó testület. 1500. Gusztáv-Adolf-egylet 67-ik számú legújabb szózata. Láng Adolf. 732. 757. Gusztáv-Adolf-egylet 68-ik számú röpirata. Láng Adolf. 1592. Gusztáv-Adolf-egyesület 40-ik nagygyűlése Düs­seldorfban. 1305. Halott-hamvasztás és az egyház. 1277. Heidelbergi egyetem 500 éves jubileuma. 1050. Hofstede de Groot Péter. Nagy Zsigmond. 1654-Hollandiából. Kenessey Béla. 153. Jeruzsálemi protest. püspökség. 890. Jezsuiták Olaszországban. 1306. Katholikusok és a protestánsok Németorszá­^ gon. 1053. Katholicismus állítólagos erősödése Angliában. I3°7-Keresztyének Indiában. 1499. Külföld. Szöts Gerö. 1432. Láng Henrik emlékszobrának leleplezése. 1465 Londonban: »Kölcsönös kiengesztelés*. 1500 Majnamelletti Frankfurtban. 1245. Német protest. egylet ió-ik nagygyűlése 1464. Sz. F. Olaszországi evangelisatio köréből. Lány Adolf 788. 1Ó23. Ó-katholicismus. Dr. Szlácik Máty. 1529. 1559 Oroszország és a jezsuiták. 120. Osztrák ó-katholikusok zsinatja Bécsben 1306 Pápa a halottak megégetése ellen. 1019. Pápa a magyar kathol. piispökökhez. 1145. Pápa és a jezsuiták. 1244. Positivista zarándokolás. Sz. F. 923. Protest. theol. facultások ügye Franciaország­ban. 1276. Quarterly-register. 1053. 1499. Ranke Lipót. —y —a. 700. Scholten professor theologiai fejlődése. Nagy Zsigmond. 22. 57. S8. 115. 177. Szemle a külmisszió teréü. 1115. Sz. F. Theologusok száma a német egyetemeken. 923. Új-francia morál-káté. 1500. Utrechti egyetem. 890. Üdv hadserege a válság szélén. 121 1. Üdv hadseregéről. S...s 823. Vallás lényege és az egyház fejlődés alaptörvé­nyei. Kenessey Béla. 439. Valiási gyűlések az angoloknál. Sz. F. 921. Vasárnap megünneplése Hollandiában. 1466. Vegyesházasságok te'jedése Berlinben. Révész Kálmán. 760. Zene terjedése a német orsz. protest. templo­mokban. 1020. Sz. F. J VII. Külföld. Allgemeine ev. prot. Misszion-Verein. 1276. Amsterdámi egyházi viszály. Antal Géza. 404. Angol-amerikai bibliafordítás ügye. Szöts Gerö. "7. 155- 173- 213. VIII. Irodalom. Állandó rovat, minden számban. Nagyobb közlemények a következők: Arany János hátrahagyott munkái. 1532. »Aurorac magyar ker. irók könyvkiadó szö­vetkezete. 1180. Bánfly János : Kis lugas. Kenessey Béla. 633. Belicza József: Magyarországi tanító-egyletek statisztikája 857. Bethen Gábor irodalma. Révész M. 539. 792. Biczó Pal: Pátk ai ev. reform, egyház törté­nete. 379. Bokor József: Magyar philosophiai szemle. 26. Borsodmegye földrajza. Ballagi Károly. Kerék­gyártó Elek. 542. Borzsák Endre : Építési emlékkönyv a reform, szegszárdi egyház százados felszentelési ünne­pély alkalmával. 639. Csiky Kálmán dr. : Hazai alkotmány és jogis­meret alapvonalai. 1372. Csiky Lijos : »Imádsá^tan«. 184 Czelder Márton: Magyar prot. egyházi és isko­lai figyelő. 378. Dávid-Ferencz-egylet. 1468. Derzsi Károly: Unitárius kiskönyvtá'. 27. Die königliche Freistadt Neusatz. 407. Dobos János egyházi beszédei III. kötet. 734. Dömötör Károly : délvidéki tanügy. 379. Erdős József: »Az anyaszentegyház elöljáróinak hivatása. 1022. Eszme evangelioma. 825. Fabriczi János : Elemi számtan. 220. Feleki József: Az olvasás művészete. 277. Gvörgyössy Rudolf: Józsika és Erzsike. 1213. Győrffv I.: Alkotmánytan. 1596. Gyurátz Ferenc: A pápai ág. evangel. egyház évkönyve 1885-ről. 406. Harkányi népbank számadása 1 185-ről. 406. Iskolai zsebnaptár 1886-ik évre. Belicza Jó­zseftől. 184 Jakabfalvi András: Egyházi politika. 1372. Tónás János: A socialis kérdésről. 379. Kovács Lajos : A tiszántúli reform, egyházke­rület 379. Lukáts Ödön: Nyíregyháza város története. 1565. Magyar filosofiai szemle. 1564. Magyar paedagogiai szemle. Sz. F. 823. 1116. Magyarország népoktatási intézeteinek és taní­tóinak név- és címtára. 763. Menyhárt János: Az apostoli levelek. 1372. Nagy Miklós: Képes folyóirat, 1658. Nemzeti nőnevelés. 825. Nóvák Sándor: Magyar irálytan. Sz. F. 924. Ó-budai ev. reform, egyház 100 éves története. Mészáros Sámuel. 1246. Orbók Mór: Paedagogiai Plutarch. 61. Öreg János: Tapasztalati lélektan. 1595. Pályázat egyházi beszédekre. 1503. Paedagogiai Plutarch. 1501. Peres Sándor: Gyermekeinknek. 1597. Péterfv Dénes, Kovács J. Keresztyén magvető. 61 ' Portestáns egyház halottai. 1022. Protestáns könyvtár. 1502. Ráth. Mór kiadványai. 985. Révész Bálint : a szegedi ref. egyház felszen­telése. 543. Shakspere illusztrált kiadása. 310. Shakspere színművei. 184. Sebestyén Gyula: Ifjúsági iratok tára. 1532. Szlávik Mátyás dr.: A férfi és a női nem lé­lektani jellemzése. 735. Sudy K. földrajza. 1246. Szabó Zsigmond : Lelkészi igtató beszéd. 379. Szász Gerő: Losonczi B. Bánfly Alb. emléke­zete. ^345. Szász Károly : Százados ünnepi beszéd. 702. Szász Károly: Válaszfalak, beszédcyclus. 1658. Szügyi József: Chorálkönyve. Kálmán Farkas. 1457-Szvorényi József: Nemzeti nőnevelés. 1246. Tiszántúli tanáregyesület évkönyve. 1564. Toldy László dr. : Kereskedelmi földrajz. S57. Tót közművelődési egylet naptára. Ifj. J. K. 1467. Tóth Pál: Erkölcstan. K. B. 1595. Trefort Ágoston élet és jellemrajza. Szász Károly. 543. ^ Turcsányi Gyula D. >Az ifjúság hazafiasan vallásos neveléséről. 857. Thúri Etele : A zánkai ref. egyház rövid tör­ténete 124Ó. Túri Lajos : A nazarénismus. (407 — 539-) l'j magyar Athénás. 857.

Next

/
Oldalképek
Tartalom