Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1884 (27. évfolyam, 1-52. szám)

Budapesti ref. egyház jan. 27-ki egyházközségi gyűlése. Farkas József. 143. Budapesti ref. egyháztanács apr, 19-kéii. 539. Budapesti ref. egyháztanács újjászervezése. 242. Budapesti uj ref. egyháztanács ünnepélyes be­iktatása. 311. Budapesti vasárnapi iskolák bezáró ünnepélye. Egy papnövendék. 675. Budapesti vasárnapi iskolák karácsonyi ünne­pélye. Szilassy Aladár. 1639. Czékus István tiszakerületi ev. püspök kánoni egyházlátogatása Kis-Szebenben és Plavni­cán. Strauch Béla. 838. Cicero pro domo. fíegedy István. 1122. Csiky Lajos nyilatkozata. 379. Dávidházy János lelkész búcsúja pocsaji hívei­től. . .h...n. 804. Derecskei kör nyilatkozata. 316. Diakonisszákról. Disselhoff Gyula budapesti elő­adása. Láng Adolf. Ó38. Dobos László nyilt levele Kálmán Farkas ba­rátjához. 1256. Dunamelléki püspökválasztás : Egy kis statistika. B. P. H. 173. — Két rövid észrevétel a Szilády Aron ur cik­kére. Fi ló' Lajos. 240. — Két rövid észre­vétel. Szilády Aron. 276. — Levél a szer­kesztőhöz. —m—k. 276. — Nem polémia, csak nyilatkozat. Filó Lajos. 309. — Püs­pöki szavazatok felbontásáról. Farkas "Jó­zsef. 172. Dunamelléki ref. egyházkerületi közgyűléshez kérelem. Bálint Károly. 1152. Dunamelléki ref. egyházkerület nyári közgyű­lése. F. J. 768. Dunamelléki ref. egyházkerület októberi köz­gyűlése 1419. Dunamelléki ref. egyházkerület rendkívüli köz­gyűlése decemberben. 1615. Dunamelléki ref. egyházkertilet tavaszi közgyű­lése. tarkas József. 412. Dunáninneni ev. egyházházkerület septemberi közgyűlése. Ev, E. és J. 1185. Dunántúli ref. egyházkerület nyári közgyűlése. Sz. 897. Dunántuli ref. segédlelkészek érdekében. Egy lelkész Dunántiilról. 642. Egy kis cimkérdés. 1352. Egy pár észrevétel. »Egy ultramontán* figyel­mébe ajánlva. Morvái Ferenc. 174. Egy pár szó az igazolásra. Az x-i ref. egyház­megye gyámi?itézeti pénztárnoka. 373. Eperjesi ev. ker. kollégiumi theol. önképző- s önsegélyző egyletben Zwingli-ünnepély. —k. 250. Erdélyi magyar evangélikusok tiltakozása, ól6, 678, 712, 749. Erdélyi ref. egyházkerület nyári közgyűlése. 769. Erdélyi szász főkonsisztorium a vádlottak pad­ján. H. L. 999. Esperésségek célszerűbb beosztásáról. Weber Samu. 507. Észrevétel a két Thuri levélre. Szerk. 1646. Észrevétel Szász Károly válaszára. Thuri Etel. 1645. Esztergomi ref. egyházi gondnokának jelentése. Beliczay Gyula. 244. Evangélikus egyház egyetemes gyűlése. 1321. 1353-Facta loquuntur. Szabó Zsigmond. 1361. Felső-Baranyában a közalap. Szendy Lajos. 1253, 1288. Felsőbaranyai ref. egyházmegye májusi gyű­lése, Y. 709. Felsőszabolcsi ref. papi egyleti értekezleti ülé­sei. Szabó Ferenc. 1449. Felvilágosítás. Körmendy Sándor. 1157. Ft. ésmlgo's. S?,ász Károly ur válaszára. Thurv Károly. 1645. Gagybátori egyházban az országos ref. egyházi közalap. Bodoti Barna. 55. Görümbei Péter nyilatkozata. 438. Gután templom- és paplakavatás. Osztroska Lajos. 1507, Helyreigazítás. B. L. 585. Helyreigazítás és magyarázat. Szalay József. 476. Heves-nagykunsági ref. egyházmegye márciusi gyűlése. 772. Hódmezővásárhelyi ref. egyház presbyteriuma nevében 1884. tebr. 4-én kibocsátott »Ujabb szózatra* válaszúi. A hódmezővásárhelyi uni­tárius egyháztanács. 287. Hódmezővásárhelyi ref. egyház tagjaihoz ujabb szózat. A ref. presbyterium tagjai egyenként és összesen. 251. Hódmezővásárhelyi unitáriusok. 146. Húsvéti piros tojás a Sárospataki Lapok fő­szerkesztőjének. Pataki. 480. Igazolás az x-i egyházmegyei pénztárnok ur nyilatkozatára. Morvay Ferenc. 313. Kálmán Farkas nyilt levele. 542. Kálmán Farkas válasza Dobos barátjának. 1329. Kecskeméten Czelder Márton. Laukó Károly. 1547-Kecskemétről nyilatkozat Klimó Pál érdekében. A szerkesztő észrevételeivel. 1069. Kiskovácsii templom fölszentelése. B. G. 1189. Komáromi ref. egyházmegye májusi gyűlése. Závori Elek. 745. Komáromi ref. egyházmegye septemberi gyű­lése. Závori Elek. 1328. Kovács József, a volt ménesgyoroki lelkész övegye még egyszer. Nagy Sándor. 338. Központ és kerület. Rusticus. 1671. Külsősomogyi ref. egyházmegye áprilisi gyűlése. Kálmán Gyula. 579. Legelső családkönyv. Kovács Lajos 211. Legelső családkönyv. Thúry Ivároly. 315. Legyen áldott az örökké munkás pünkösti lé­lek. Dömötör Bertalan. 800. Lelkészválasztás megerősítésének kérdéséhez. Szoboszlai Géza. 1220. Lelkészválasztás megerősítésének kérdéséhez. Tekintettel Körmendy Sándor ur hasonló című cikkére. Szoboszlai Géza. 1386. Magyarországi ref. egyház egyetemes konventje márciusban. 368, 408, 431. Magyarországi ref. egyház egyetemes konventje novemberben. 1508, 1550. Magyar országos ref. egyházi közalap 223-ik §-a. Kimiti László 540. Máramaros-ugocsai ref. egyházmegye áprilisi gyűlése. —Y—s. 482. Máramaros-ugocsai ref. egyházmegye októberi közgyűlése. Alpha. 1390. Még egyszer a káplánok minősítése ügyében. Szűcs Endre. 1281. Mégis a lelkészválasztás megerősítése kérdéséhez. Csira Lstván. 1284. Mérai ref. egyházban az egyháziasság szép pél­dája. Méray. 1151. Mester és tanítvány. Amicus personae, inimicus rei. 584. Mezőhegyesen a ref. egyház megalakulása. Molnár Albert. 117. Mezőhegyesen püspöki látogatás. Egy a tisz­telgők közül. 748. Mikor az ember szédül, Seregély Dezső ur >Pápai dolgokról* irt két cikkének mélta­tása. A pápai ref. theologia összes ifjúsága. S06. Morvái Ferenc ur »Egy pár észrevételére* egy pár jegyzet. Egy ultramontán. 842. Nágocson templomszentelési ünnepély. Ká(mán Gyula. 1505. Nagybányai ref. egyházmegye áprilisi gyűlése. Soltész János. 470. Nagykőrösi t. presbyteriumnak szives tudomásul. Figil. 340. »Nagy-Kőrös* t. szerkesztőjéhez nyilt levél. Kálmán Farkas. 379. Nagy-Paládon lelkészi értekezlet. Nagy Elek. 1088. Nagyszalontai ref. egyházmegye juliusi közgyű­lésén Szél Kálmán beszéde. 1037. . Nagyszalontai ref. egyházmegye lelkészkijelölő bizottságához a m.-gyáni jelölést illetőleg nyilt kérelem. Egyik pályázó. 1068. Négyes kis tükör. (Még egyszer a Szikszaiak­szülőföldéről.) Révész Kálmán. 277. Néhány szó egy igazolatlan önigazolásra. Szo­boszlai Géza. 1118. Nyilatkozat. Az x-i ref. egyházmegye papi gyám­intézet pénztárnoka. 254. Nyilt levél a Prot. Egyh. és Isk. Lap. t. szer­kesztőjéhez. Ferenc? József. A szerkesztő észrevételeivel. 7°4-Nyiit levél az ev. egyházközségek lelkészeihez. Kovács Béla. 713. Nyilt levél az »Uj magyar Athenasc t. szer kesztőségéhez. László János. 248. Nyilt levél miudazon kesergő atyámfiaihoz, ki­ket a kijelölő bizottság rostája kihullatott mostanában. Péntek Feienc. 1290. Óbudai ref. egyháztanács kegyelete. Mészáros Sámuel. 502. Óbudai ref. egyház tiszteletreméltó presbyte­riumához. Dobos János: 606. Ócsa veszedelme. Szabó Géza. 1095, 1122. Okorág ref. egyház templom tornyának villám általi megütése és leégése. Fejér Ambrus. 1256. Önigazolásul. Márk Ferenc. 503. Őszinte szó és valódi attentatum. Viszonválasz és tiltakozás Láng A. főesperes urnák. Lanko Károly. 249. Őszinte szó. Nyilt levél Láng Adolf főesperes­hez. Egy ev. pap. 52. Őszinte szóra más őszinte szó. Válasz »egy ev. papnak*. Láng Adolf. 179. Padányi egyház köréből. Z. E. 148. Pápai dolgok. Seregély Dezső'. 644. Pápai dolgokra contra válasz. Seregély Dezső. 773-Pápai dolgokra válasz. Antal Gábor. 678. Pápai ev. templom fölavatási ünnepe. B. E. 1426. Papválasztás megerősítése kérdéséhez. Csire Lst­ván. 1188. Papválasztás megerősítése kérdéséhez. Kör­mendy Sándor. 1313. Pár szó a. »Tizenkét év után* cimű közlemény­hez. Fdes Vince. 210. Pesti ev. esperesség augustusi gyűlése. 1121. Pesti ref. egyházmegye április gyűlése. .. .s. 571. Pesti ref. egyházmegye októberi gyűlése. .. .s. ...ly. 1388. Pilisi ev. egyház jubileuma. L.aukó Károly. 1619. Protestáns főpapok a főrendiházban. 1318. ^ Református közalap és a G usztáv-Adolf.-égylel Láng Adalf. 1489. Révés/. Bálint püspök egyházlátogatási utja a beregi egyházmegyében. K.. .a L.. .0. 1064. Rimaszombatban reformátusok ünnepe. 1258. Sárospataki Lapok szerkesztőjéhez nyilatkozat. X. 778. Segíts magadon s Isten is megsegít! Nagy Elek. 693. 714. Slavon missiói mozzanatok. Fáncsik Jánoz. 45- 75-Soproni ev. gyülekezet hármas ünnepe. Sopro­nyi. 747. Soproni lelkészválasztás. D. S. 1085. Szász Károly beiktatása a budapesti ref. egy­ház első lelkészi állomására. 1351. Szász Károly püspöki beiktatása. 1412. Szászok igazsága. B s K. . .ly. 467. Szászok igazsága, s. ly. 283. 934. Szászok igazsága. (Viszhang). Tyrtaeus. 437. 500. 675. Szatmári ref. egyházmegye áprilisi gyűlése. Ka­lós Péter. 572. Szatmári ref. egyházmegye augusztusi gyűlése. Kalbs Péter. 1071. Szegedi ref. egyháztanács nyilvános köszönete. 647. Szegedi ref. templom fölszentelése. 707. Szenicei templom százéves jubileuma. Novo­meszky Lajos. 1252. Szerény kérdések. Túry Károly. Felelet ezek­re. Szász Károly. 1546. Tállyai lelkészválasztás kérdéséhez. Gönczy Já­nos. 965.

Next

/
Oldalképek
Tartalom