Protestáns egyházi és iskolai lapok – 25. évfolyam – 1882.

1882-10-08 / 41. szám

T. Nagy Révi ref. gyülekezet tagjai i frt 74 kr., Bereg­megye alispáni hivatala Márok és Csaroda községek ré­széről 4 frt, Schiller Sámuel párkányi izr. hitközségi el­nök gyűjtése S frt, Tóth András úr Vácról 5 frt, Szi­lágymegye alispáni hivatala utján a törvényhatóság te­rületén gyűlt 15 frt 75 kr., Szarvasi ág. egyház 2 frt, Barthalos Ödön ref lelkész 1 frt, Békésmegye alispáni hivatala utján : Bé^és-Gyula város 5 frt, Orosháza köz­ségben gyűlt 7 frt 40 kr., Pusztaföldvár községben gyűlt 15 frt 20 kr., Tót Komlós községben 7 frt 78 kr., Szeg­halmi szolgabírói járásban 7 frt 20 kr., Gyoma község­ben 39 frt 71 kr., Mező-Berény községben 7 frt 42 kr., összesen 89 frc 71 kr. Nagy Dániel ur a csengeri járás szolgabirája utján : Ököritó község 3 frt, Császló 1 frt 94 kr., Rozsály 2 frt, Gacsáj 3 frt 81, Sima 1 frt 36 kr., Porcsalma 7 frt 60 kr., Pály! 1 frt. Angyalos I frt 30 kr., Atya 3 frt 10 kr., Vetés I frt, Óvári I frt, N. Gécz 1 frt 60 kr., -- 28 frt 71 kr. Kovács Ferenc losonci kir. közjegyző ur 5 frt, Lavotha Vendel ur Pazdicson 1 frt. A soproni ev. gyámintézet választmánya 5 frt, Szi­lágymegye alispáni hivatala utján 2-dik küldemény 2 frt 6 kr., Békésmegye alispáni hivatala utján 2-dik kül­demény 49 frt 19 kr., Szatmári ref. egyház 10 frt, Nagy Tanyi ref. egyház 1 frt 80 kr., Alsók- Sarkadi ref. gyülekezet tagjai 10 frt 76 kr., Izsapi ref. leány gyüle­kezet tagjai 3 frt 44 kr., Libet-Bányai ágost. gyüleke­zet 5 frt, Makói ref. gyülekezetből : az egyház pénztára 50 frt, Szőllősi Antal lelkész 10 frt, Csécsi Miklós lel­kész 5 frt, Pap József 10 frt, Görbe Sándor 2 frt, Mol­nár János 2 frt, Harsányi Sándor 2 frt, összesen 81 frt. Mocsy Lajos Garan-Vezekényi ügyvéd ur, neve napján megjelent vendégei részéről 17 frt. Közli Páli Lajos ta­tai esperes. Az esztergomi ref. egyház részére közvetlen küld­tek könyöradományt (april 13. óta) Bélai egyház 1 frt, Csekei István tolnai ref. esperes ur N. Kaj­dacsi ref. egyház részéről 93 kr., Gerjeni ref. egyh. 1 észéről 2 frt 77 kr., Várkonyi ref. egyház részéről 1 frtot, Sax Frigyes és Bryson Eduárd tanulók O-budá­ról 40 kr., Pozsonyi evang. helyi segélyegylettől 10 frt, Német-lipcsei ágost. hitv. egyház 2 frt, Nagy-labodi ref. egyház 2 frt, Győri István karcagi tanitó úrtól, mint a karcagi ref. fiiskola elemi Il-ik osztályába járó s vég­zett tanulók adománya 1 frt 20 kr., Katona József ácsi ref. főtanitó ur 25 frt, melyhez az énekkar pénztára 10 frttal, egyesek 15 frttal járultak, nevezetesen: Fehér András 1 frt, Varga Gergely 50 kr., Péntek Sándor 1 frt, Katona József 1 frt, Péntek Pál 50 kr., Nagy Pál 50 kr., Fehér Zsigmond 50 kr., Schlésinger Ármin 1 frt, Péntek József 50 kr., Nagy Sándor 50 kr., Nagy Imre 1 frt, Fehér Sándor 50 kr., Péntek Kálmán 50 kr., Róth Gáspár 50 kr., Péntek Lőrinc 50 kr , Széki Aladár ev. ref. h. lelkész. A belényesi evang. reform, templom százados fennállásának örömünnepe alkalmával az egyház részére julius 18-tól sept. 19-ig következő kegyes adományokat vettem át: Sarkadról: Zakar István 2 frt, Osváth Imre nyug. esp. 2 frt, Boros Mihály tanitó I frt. Debrecen­ből: Kis Lajos orsz. képviselő 5 frt, Tóth Sámuel egy­ház ker. főjegyző 5 frt, Révész Bálint püspök 10 írt, Németi Lajos lelkész 5 frt, Vecsey Viktor gyógyszerész 2 frt. Fiuméből: Hajnal Antal minist, főmérnök 3 frt. Kecskemétről: Fördős Lajos főesperes ur küldeménye 9 frt, (ebből a kecskeméti egyház 6 frt.) Ff agy Szalontdról: Fónagy László orsz. képviselő 2 frt, Ercsey Sándor tanácsbiró 2 frt, Lovassy Ferenc tanácsbiró 6 frt, Czeg­íédi Imre ügyvéd 1 frt, Podhraczki Ferenc gyógysze­rész 1 frt 50 kr., Szél Kálmán ref. leik. 2 frt, Balogh László szolgabíró 2 frt, Dr. Balogh Elek 1 frt, Erdei Gyula városi aljegyző 1 frt, Katona Mihály tanár 1 frt, Dr. Kis Ferenc 2 frt, Nagy Sándor ref. lelkész 1 frt. Nyir-Baksáról: gr. Degenfeld Imre 10 frt. Nagy Vá­radról: gróf Porcia Lajos 10 frt, br. Dőry József 5 frt, Kun Béla ref. leik. 3 frt, Szűcs Lajos t. biró, az általa eladott jegyek árába 10 frt. Aradról: Metianu gr. ke­leti püspök 5 frt, Tabajdi Károly 1 frt, Ormos Zs 1 frt, Nagy Sándor 1 frt. Budapestről: Tolnai Lajos 10 frt. Máramaros Szigetről: Kulin Imre egyház m. gond­nok 2 frt. Dömsödről: I 7izély Júlia belényesi áll. taní­tónő 3 frt. Ceglédről: a ref. egyház 2 frt. Gesztről: Ti­sza István és ifj. Tisza Kálmán 30 frt. Erdei Farkas 1 frt, Nagy Péter 2 frt, Kis Pál 2 frt. Alcsutról: Mészöly Győző ref. lelkész 2 frt. Erdő Gyávákról: Bessenyei Mihály fbirtokos 2 frt. Bajjról : Böszörményi Pál ref. lelkész 2 frt, M. Gyánból: Szaniszló Gábor ref. lel­kész I frt. Tátrafüredről: Tisza Lajos 5 frt. Rézbányá­ról : Krémer György bányatiszt 5 frt. B. Újlakról: Sipos János ref. leik. 1 frt 20 kr., Szatmárról: Farkas Antal ügyvéd 2 frt. M. Béresről: Sinay Károly I frt. Antról: Bagdi János ref. lelkész 1 frt, Kulcsár Imre közjegyző I frt. Bé­késről :Dr Hajnal István 2 frt, Konkoly Jenő ügyvéd 1 frt. N-,Kőrösről : Kovács Lajos ref. lelkész I frt. Ugr ár ól: Nagy Imre lelkész 1 frt, Bölönyi Sándor 5 frt. — Si­pos Pál pesti főesperes 2 frt, Szőllősy Ferenc vaskói s. szolgabíró gyűjtése (45 jegy ára) 45 o. é. frt, Szikszai József szalacsi ref. lelkész 1 frt, Böszörményi Károly ár­pádi leik. 1 frt, Szilády Áron halasi leik. 3 frt, Madas Ká­roly egyházm. gondnok 5 frt. Fogadják a kegyes ado­mányozók, az egyház ,nevében legforróbb köszönetemet. Neveik fel lesznek jegyezve egyházközségünk arany könyvében. Azon igen tisztelt hitrokonainkat s jóaka­róinkat pedig, kiket bátor voltam szives bizalommal fel­kérni a hozzájok küldött jegyek elárusitására, tisztelet­tel felkérem, hogy köszönettel veendő adományaikat hozzám eljuttatni méltóztassanak még e hónapban. Vállaji Sipos Imre, belényesi ref. lelkész. Egy tiz változatú, egészen uj orgona három vál­tozat-pedállal ellátva, jutányos áron eladandó Bakos Ká­roly orgonamüvésznél Czegléden. 3—3. Felelős szerkestő és kiadó tulajdonos : IDx. 33aJ.la.§>-i ILviEór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom