Protestáns egyházi és iskolai lapok – 24. évfolyam – 1881.

1881-02-13 / 7. szám

ezt legjobban meglehet tudni — nem a Graduálból — hanem Samarjai János episcopus és halászi prédikátornak 1632-ben irt, és Lőcsén 1636-ban kiadott jCerimoniale"­jaból. Uramfia ! még liturgice exorcisaltak is a mi pap­jaink akkor, térdre estek, ha éneklés közben Isten neve jött elő ! volt cantor, cantus, chorus — a pap egy felé, a hivek más felé gajdolanak stb. Még utoljára indíttatva érzem magamat annak is ellent mondani, hogy a reformátusokat az tette volna magyarokká — „mert az uj hitbe magyar nemzeti dalo­kat ültettek át.* Magyarokká tette az, hogy magyaroknak születtek, s Magyarországnak jó és balszerencsében együtt aldozatkész hű fiai voltak — még ha hottentota dalt énekeltek is. Arra pedig, hogy a reformátió első századában a tiszta magyarság kebelében igazi reformátusok nem voltak — nem felelek — a ki felekezetiességből a his­tóriát így eltekerni képes, azzal nem lehet szóba állani. Legutoljára pedig engedje meg nekem igen tisztelt Bogisich ur, ha még a törzsökségre nézve sem igazolha­tom nézetét s állítását. Az ön confessiója természetesen azt mondja, hogy Önök a törzsök, mi az ágak. Tagadom és örökké tagadom! A törzsök az, a mit megirt Bal a korinthusi első levél 3. rész 11. versében eképen : más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, mely egyszer vettetett, mely a „ Jézus Krisztusez a törzsök, és mi mindnyájan ágak vagyunk, akármilyen énekkel dicsérjük is az Istent — az az, hogy ágak volnánk, ha megtarta­nék a X. parancsolat mondását, s nem kívánnánk azt, a mi a felebarátunké, legyen az lelkiismereti szabadság vagy ének — mindennapi kenyér vagy menyei üdvösség ! Béke velünk ! Kálmán tarkas. KÜLFÖLDI EGYHÁZ ÉS ISKOLA. p 2? Ó S éL gr o 1c _ Az Egyesült Államok összes népessége az év elején volt 45. 000.000. Egyházi épületekben ülő hely van 25 000.000; s átlag minden vasárnap 15 000.000 lato­gatja az istenitiszteletet; tehát a népesség egy harmada. * Minap Bécsben megtartatott az ókatholikusok első szabályszerű zsinata. A kötelező fülbe-gyónás eltörölte­tett. Több érdekes tárgy volt megvitatva, mint az isten, tiszteleten a német nyelv hasznalata; a böjt és a coeli­batus eltörlése stb. -X­Barcelonaban a főtemplomban ördögöt űztek ki egy fiatal leányból s tanuk állítása szerint az operatio teljesen sikerült. Kérdés: melyik való inkább őrültek házába: az operateur vagy a patiens ? * Belgiumban ősi szokás, hogy a hetedik gyermek keresztatyja maga a király. A gazdagokra nézve ez tisztesség, a szegényekre nézve pedig jótétemény, mert a királyi keresztatya nagyon segíti az ő keresztgyer­mekét. A kath. egyház még e nagyon méltányos és jó ősi szokást sem akarja respektálni. Több plébános nem fogadta el a királyt keresztatyának, mivel ő felsége ex­communicálva van azon törvény szentesítése óta, mely minden községben polgári iskolát állított. így aztán sok szegény elesik attól a segélytől, | mely bizony jól esett volna neki. Berlinből irjak a Journal de Génevenek. A zsidó­ellenes agitatio mind nagyobb mérveket ölt. Mindenfelől törvényeket követelnek e „borzasztó faj® ellen, mely mindinkább leigázza Németországot. Siessen a kormány — így beszélnek, — erélyes rendeletekkel megszorítani őket, mert maga a nép talal igazságot szolgáltatni. Stöcker lelkész zsidóellenes értekezéseket tart s hallgatói rendesen meghaladjak a kétezeret. Minden kath. lap tucat számra beszél el történeteket a zsidó gyűlölség élesztésére. Közelebb egy zsidó csak ugy nyerte el a tanári széket Berlinben, hogy előbb kikeresztelkedett. Egy szent utazása halála után. A Caledonia nevii hajón megérkezett szent Discolius (szűz és martyr) reli­quiája, melyet Róma expediált egy cincinnati zárda szá­mára. Ez a reliquia gondosan be volt zárva egy iiveg szekrénybe s ábrázolta a szent képmását. Csontjai 1802-ben találtattak meg s articuláItattak, és összera­kattak. E csontváz aztán bevonatott viasszal, hogy az egész testállás s még az arcvonás is meg legyen. Hom­lokán egy sebhely emlékeztet a martyrhalálra. Az arany­nyal szegélyezett, szines selyemmel bevont test fél ol­dalra van fektetve ; a fej két selyem vánkoson nyugszik ; karjai és lábszárai részben mezítelen hagyva. A szek­rényben van egy piros folyadékkal tele üvegcse is, mely — állítólag- a szent vére. A lelketlen vámhivatalnokok azonban a szent szűz­től sem nyugodhattak s lefoglalták, hogy még egyszer martyromságot szeuvedtessenek vele. Össze-vissza forgat­tak, tapogatták, szagolták, megkurkásztak, szóval a szűzzel mint dugáruval bántak el. A viaszon kivül más vám alá eső tárgyat nem találtak ugyan, de ezt le akarták a csontvázról fejteni, hogy megmérhessék s így megha­tározhassák az érte járó összeget, mígnem a főfelügyelő gyöngédsége megkímélte a szüzet ettől a kellemetlenség­től. Mi azonban netn azt teszi, hogy Szt. Discolius nem fizet vámot: hanem csak azt, hogy a rajta levő porté­kákért (selyem, arany, viasz) nem külön felmérés után, hanem általános becsár szerint fizet. Joah Mac Sorley, úr, — ki a reliquia szállítása felügyeletével volt megbízva, megfizette ugyan a vámot, de viszkeresetet indított Tre­14*

Next

/
Oldalképek
Tartalom