Protestáns egyházi és iskolai lapok – 23. évfolyam – 1880.

1880-05-30 / 22. szám

beli érettségi vizsgálat, jun. 16-án Írásbeli érettségi vizs­gálat, ugyancsak 16-án d. u. és jun. 17-én a theologu­sok vizsgálata, junius 18-án d. u. szóbeli érettségi vizsgálat, jun. 19-én I. és II. osztály vizsgálata a tem­plomban, jun. 20-án I—IV és V—VII. osztály magán­tanulóinak vizsgálata, jun. 21-én III. és IV. osztály, jun­22-én V. és VI. osztály, jun. 23-án VII. osztály vizs­gálata. Mind az érettségi, mind a magán vizsgálatra me­nendő ifjak junius hó 3-áig vagy személyesen, vagy levél által elmulaszthatlanul jelentsék be magokat az igazgató­ságnál. — A jövő 1880—81 -ik iskolai évre a beiratások september hó 2., 3., 4., 5-én megtörténvén, september hó 6-án a tanévet megnyitó istentisztelet után a tanítá­sok azonnal megkezdetnek. A magánvizsgálatok, vala­mint a javitóvizsgálatok is csak a beiratás ideje alatt fogadtatnak el s 'a vizsgálatot tenni köteles ifjú a szi­gorúan vett vizsgálat s annak sikeres letétele után iratik be a következő osztályokba. A gymnasium I. osztályába belépendő tanulók felvételi vizsgálat mellett iratnak be s csakis olyanok, kik 10-ik évöket betöltötték, vagy legalább életkoruk 10-ik évében vannak. Budapesten, 1880. május havában. Az igazgatóság. * A „Békésmegyei Közlöny"-nek írják, hogy Gyomán a ref. egyházban a kánonszerű látogatást Szabó János békés-bánáti esperes, és Szeremlei Sámuel e. megyei főjegyző urak f. hó 20-án és 21-én végezték. Különös megelégedésüket fejezve ki az iskolában tapasztalt elő­menetel felett, Gyomáról Szent-Andrásra mentek. * A pátkai reformált egyház megüresedett papi állomására a választás f. hó 30-án fog végbemenni. * Adományozások. A bicskei épülőfélben levő iskolaépületre Cziegebrier Dániel timár- és Csupor Mi­hály szabómester, ottani lakosok 50—50 frtot adakoz­tak. Ugyancsak itt néh. Bocs István és neje Bereczki Sára 100 frtos alapítványát az örökösök f. hó 20-án szolgáltatták át Rajki János főgondnoknak. * A tiszántúli ref. középiskolai tanáregylet folyó évi julius 9-én és 10-én Szatmár-Németiben fogja tar­tani évi közgyűlését. A gyűlés programmja : Ladányi Gedeon, „A vallás az emberiség őskorában* ; Kovács István sz.-németi tanár „Részletek a szatmári ref. egy­ház történetéből® ; Bokor József pataki tanár Jelentés a külföldi és hazai tanügy némely nevezetesebb mozza­natairól®. Ezenkívül titkári, bírálói bejelentések etc. * Gyászhirek. Mester István, a sátoraljaújhelyi ref. egyház leánytanítója máj. 21-kén rövid szenvedés után elhunyt. A megboldogult mint buzgó, lelkiismeretes hiva­talnok, közszeretetben és becsülésben állott. Özvegyet és több gyermeket hagyott maga után. — Néhai Elefánt Mihály pesti ev. egyházm. esperesének özvegye, szül. Juhász Karolina f. hó 22-én 57 éves korában elhunyt. Béke poraikra 1 * Hibaigazítás. Lapunk 20-dik számában a „kor­mány* tankönyve és a „kormány* Eherecht-je helyett »Kuzmány * tankönyve és Eherecht-je olvasandó. * Szerkesztői üzenetek. M. K., Brassó. Szives ajánlatát a legnagyobb köszönettel fogadjuk. ADAKOZASOK. A prot. orsz. árvaházra : Békássy József séllyei ref. leik. 2 frt., (ehhez járultak a confirmandusok : Szabó J., Tapardi Józs., Fia Józs., Varga S., Hegedűs Zsófi, Bence Sára, Soós Sára, Szilva Juli, Vay Mária, Csörsz Zsófia, Bugó Júlia tíz-tíz krjával 1 frt 20 kr. és a leik. 80 krral). — Göncy Benő gedellői ref. leik. 2 frt 7 kr. (ehhez járultak a confirmandusok: Tóth A. 10 kr., Gáspár S. 8 kr., Polyák I. 10 kr., Récsán A. 5 kr., Tóth I. 4 kr., Kolozs I. 10 kr., Pintér M. 5 kr., Bényei A. 10 kr., Csombor J. 8 kr., Födi J. 10 kr., Fitos Lajos árvaházi volt növendék 20 kr., Török Lidia 10 kr., Nagy Erzsébet 5 kr., Kovács Mária 5 kr,.Bese Mária 20 kr., Dányi Mária 20 kr., Som Juliánná 8 kr., Körösi Juliánná 10 kr., Kovács Juliánná 10 kr., Récsán Zsuzsánna 5 kr., Kristóf Zsuzsánna 4 kr., Jenei Zsuzsánna 10 kr.) — Haan Lajos b. csabai evangelicus lelkész 5 frt. 70 kr., (ehhez járultak a magyar konfirmandusok: Miavecz Margit 1 frt., Michnay Vilma 1 frt., Zsilinszky L. 1 frt., Omaszta Vilma 50 kr., Bajcsi Etel 40 kr., Szeberényi Mari 40 kr., Kvasz J. 20 kr., Holvéd Irma 20 kr., Áchim Etel 20 kr., Valko Emma 20 kr., Pod­sztrelen Ilona 20 kr., Bella Anna 10 kr., Such Mili 10 kr., Aradi Ilona 10 kr., Váradi Jolán 10 kr.) — Vargha László szigetmonostori leik. a confirmandusok részéről 2 frt. Szerk. * Assicurazioni Generáli. Az előttünk fekvő 1879-ki zárszámadások üzleti jelentéséből a következő adatokat látjuk: a tűzkárbiztositási ágazat 201,402 frt 62 kr. nye­reséggel záródik, a tengeri szállítmány biztosítási ágazat 73,912 frt 28 krral, mig ellenben a jégkárbiztositási ágazatnál 80,958 frt 48 kr. veszteség mutatkozik. Az életbiztosítás csakis 2239 frt 21 kr. szerény hasznot tün­tet fel, ellenben a „tőkejövedelmek* számlája a különbféle tartalékok s a nyugdíjpénztár kamatainak levonása után 83,687 frt 29 kr. felesleget, vagyis 43,436 frt 5 krral többet tüntet fel, mint a mult évben. A tartalékok az 1879-ik évben 918.657 frt 21 kr. jelentékeny összeggel szaporodtak, ugy, hogy az Assicurazioni Generáli bizto­sítéki alapja 24.165.912 frt 55 kr. tesz ki. Kiemelendő, miszerint a tűzbiztositási osztály díjtartalékja az évi díj­bevételeknek mintegy 50%-liját teszi ki, mig ellenben az életbiztosítási díjtartalék a biztosított tőkének mintegy 23 1/g-°/o*át teszi ki. Ezen számokból örömmel tapasz­taljuk a kedvező vagyonállapotot s ezen honi intézet gyarapodó fejlődését, mely már közel öt évtizeden át működik hazánkban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom