Protestáns egyházi és iskolai lapok – 23. évfolyam – 1880.

1880-12-12 / 50. szám

24-én vette kezdetét. Az évi fogyasztás Hód-M.-Vásár­helyen az utóbbi évek adatai szerint átlag körülbelül 4000 akó pálinkára tehető. — Rettenetes adat 1 * Sopronból a következő sorokat vettük : A helybeli járásbíróság f. hó 4-én egy felette fontos ügyben dön­tött. A helybeli róm kath. városi pap káplánja, főnöke jóváhagyásával, egy evang. apának kath. nejétől született fiúgyermekét megkeresztelte s az illető adatokat az illetékes evang. lelkészi hivatalnak, anyakönyvezés végett, ki nem adta. Az eset feljelentetvén a ministeriumnak, ez megbízta a kir. államügyészt mint közvádlót a törvényt sértő pap elleni keresetnek az uj büntető törvény alapjan leendő megindítására. Póda apát s városi pap egy német nyelvű emlékiratot bocsátott közre, mely tegnap a „Sopron* hasábjain magyar nyelven is napvilágot látott. Egy, sophismák tekintetében párját ritkító irat, melynek, úgy látszik, célja volt, közvéleményt csinálni. Ajánlom ez iratot mindazoknak figyelmébe, kik figyelemmel kisérik a papságnak állását szemben az uj törvénynyel. Hogy a „Sopron* szerkesztője ezt lapjába felvette s közölte a bírósági tárgyalást megelőzőleg, az mindenesetre e lapnak sajátságos jelleget ád. A járásbíróság a városi papot, káplánját is 50—50 frt. pénzbirságra ítélte. Ugy az elitéltek mint a kir. ügyész bejelentették a felebbezést. * Sárospatakról írják nekünk, lapunk legközelebbi számában megjelent közleményünk kiegészítéséül, hogy a főiskolai tanári kar, azon nagybecsű zongorára vonat­kozólag, melyet a tanuló ifjúságnak, idb. b. Vay Mildös úr ő nagyméltósága ajándékozott, akképen intézkedett, hogy a nevezett zongorát a mindennapi használat alatt levő zongoráktól elkülönítve, ritkább alkalmakra tartja fel, hogy így mentül hosszabb időn át bírhassa a főis­kola a kegyeletes és szép emlékű hagyományt s egy­úttal egy, az alkalmat, neveket és időt jelölő emléktáb­lával fogja azt ellátni. Ifjabb b. Vay Miklós úr ő nagy­méltóságának pedig meleg hangon tartott jegyzőkönyvi kivonatban köszönte meg a főiskola külön intézeti ágaira tett 2500 frtos alapítványát s a körülbelől 150 darab, leginkább római, ritka becsű, régi pénzt, melylyel nu­mismatikai gyűjteményét gazdagította. Általában a fő­iskola igazgatósága mindent elkövet, hogy a nagy Vay család iránt kifejezze legmélyebb háláját s örök emlékűvé tegye nevét a főiskola történetében, melyben méltán indokolva lesz az az elnevezés is, mely ma is hagyo­mányként él a nagy közönség ajakán a sárospataki fő­iskoláról, s a melyszerint azt méltán nevezi „a Vayalc iskolájának.* Igy egyebek közt a főiskolai betegsegélyző egylet választmánya elhatározta, hogy a nagyméltóságú báró ur által, ezen humánus célú intézetre adományo­zott 300 frtot 1000 frtra egészíti ki saját tőkéjéből s azt „ Báró Vay-Geymüller alapítvány * cím alatt helyezte el. Mai napság, midőn sok ember elfelejti az irás ama szavait, hagy „az isten országa nem beszédben, hanem lélek szerint való cselekedetekben áll,® minden esetre ritka példaként említendő fel az is, hogy ugyancsak if­jabb b. Vay Miklós ur ő nagyméltósága, a maga és testvérei nevében 500 frtot adományozott a miskolci egyházkerületi főleanynövelde részére is. mcsgy. * Szeghalmon e hó 3-án orgona-felavatási ünne­pély tartatott. Ez alkalommal az istenitisztelet Szotyori Nagy Karoly debreceni zenetanár kitűnő orgonazásaval megkezdődvén, a gyülekezet éneke után Szabó János békés-bánáti esperes és köröstarcsai lelkipásztor lépett a szószékre s orgona-avatási beszéd gyanánt magasztos imát mondott. Majd a gyülekezet énekelte a Pásztor József gyomai kántor orgonista altal ez alkalomra ké­szített alkalmi éneket, s végül Tatár János szeghalmi ref. lelkipásztor fejezte be az ünnepélyes szertartást „Dicsérjétek az urat orgonákkal* alapján az összhang­ról és egyetértésről tartott hatásos beszédével. Az uj orgona, mely 25 szóló és 10 mellékvaltozatu, Kiszel István és Docekál József debreceni orgonakészítők műve. * Gyászhirek. Lapunknak írják, hogy Kiss Bálint vajai nyug. ref. lelkész meghalt. Necrologjat a jövő szám­ban adjuk. — A pápai ref. egyházmegyét a na­pokban kettős veszteség érte. E hó 4-én szélhűdés kö­vetkeztében 71 éves korában elhunyt Bódoyh János mi hályházi lelkész. Temetése nagy részvét közt ment végbe. Gyászbeszédeket tartottak Barthalos Mihály nagypiriti lelkész és esperes, és Vikar Vince dereskei lelkész. Ugyancsak a papai egyházmegye vesztesége Szabó Ist­ván adorjanházi lelkész elhunyta. F. hó 8-án kisérték az örök nyugalom helyére. Béke poraikra !*) *) Necrologot kér a Szerk. Rendkívüli árleszállitás. Lukács Ödön: Egyházi beszédek templomi ós temetési használatra, 280, nagy 8-rétű lapot tartalmazó és az illető körökben általánosan elismerést nyert művét 1 frt 80 1cr. "bolti éne tLel-3rett csak 90 Icr. Egy frt előleges beküldés mellett bérmentve küldöm. G példány után e«»y tiszteletpéldány. Ez alkalommal minden, bárhol megjelent egyh. könyvek, melyekből mindenkor nagy raktárt tartok, eredeti bolti áron ajánlani bátorkodom. 1881. évre szóló Dúzs S. Protestáns m. p. mindennemű naptárak nálam megszerezhetők. S.-A.-Ujhely, (Zemplénm.) 1880. december hóban. Lövy Adolf\ könyvkereskedő és kiadó. '—3 Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : JDx. jBa,lla,g-i HlvíEór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom