Protestáns egyházi és iskolai lapok – 23. évfolyam – 1880.

1880-03-14 / 11. szám

nem ártana, ha egyháztörténelmünk érdekében minél szélesebb körökben újra divatba hoznák a fasciculus, rectori matricula s az arcák vezetését. * Jöttünk-mentünk száz forint, koppantó 300 fo­rint, összesen 600 forint ! 1668-ból, abból a régi jó vi­lágból, mikor még effajta számadás járta, a „N.-Kőrös" a következő városi számadást közli: „Schola mester urunk kihozásakor, a mely bort megittak a döbröcöni csapszékben exitusra Sóti Szűcs István kezeibe attunk Szabó Balázsnak 10 for. — Schola mester hozásakor a mely pénzt embereink Oszmanytól (t. i. Ozmán szol­noki basától) felvettek, erre felvettünk 1 for. 80 dénárt. 1678-ban Mányoki Istvánt Debrecenben küldtem Schola mesterért, adtunk itthon 7 frtot. Debrecenből Oláh György urunktól vettünk fel 25 frtot, kinek 5 frtján a csapiárnak vettünk posztót. Ment az exitusra (a deákok búcsúvacsorájára) 10 for. Kocsisoknak adtunk 5 for. A többi mire ment ignoro (nem tudom.)" * Pakson Kopasz Sándor és neje, kik tavai)' 400 frtot adtak a ref. templomnak orgonára, most ismét 1000 frtot adomanyoztak az egyháznak ingatlanok, vá­sárlására. * Nagyszerű alapítványnyal tanúsította egyháza iránti lángoló buzgalmát özv. Szalay Pálné szül. V. Fa­ragó Zsuzsanna asszony. Nehany hónappal ezelőtt egy elemi iskola építésére Nagy-Kőrösön 6000 frnyi össze­get adományozott, a miért mind a püspöki hivatal, mind a minisztérium forró köszönettel fogadott elismerő leiratait vette. Legújabban, biztos forrásból nyert érte­sülésünk szerint, részint az iskolai épület további költ­ségeinek fedezésére, részint az oda beállítandó tanitó fizetésének alapjául, 9000 frtot adományozott, úgy hogy a nevezett nagylelkű asszonyságnak ezen két rendbeli és már be is szolgaitatott kegyes adománya összesen 15000 frtot tesz ! * Gyászhírek. „Juhász Benjáminné szül. Molnár Juliánná úgy a maga, mint testvérei, valamint az el­hunyt testvéreinek számos gyermekei és rokonai nevé­ben is — bánatos szívvel tudatja a felejthetetlen hű férj és rokon T. Juhász Benjámin öcsödi nyug. ref. lel­késznek f. hó 11-én élete 76-ik, boldog házasságuk 39-ik évében, tüdőszélhüdés következtében, egy napi szenvedés után történt halálát. Földi maradványai f. hó 13-án d. u. fognak a ref. templomban tartandó gyász-istenitisz­telet után, örök nyugalomra tétetni." (Necr. kér a szerk.) — Debrecenben f. hó 8-án három derék hit­sorsosunk nyugodott el az Úrban ; Holvay János, szo­molnoki nyugalmazott ev. lelkész, élete 68-ik évében, hat heti súlyos szenvedés után elhunyt. Halotti gyász­tisztességtétele e hó 10-én d. u. előbb a háznál, azután a ref. nagytemplomban rövid szertartással ment végbe, melynek végeztével a boldogultnak földi részei a hatvan­utcai sírkertbe vitettek örök nyugalomra. Továbbá, Nagy Pál debreceni ref. főiskolai tanár édes atyja, felsővályi Nagy Sámuel, hites ügyvéd, Szentes város volt főbírája, 84 éves korában meghalván, hűlt tetemei f. hó 9-én nagy részvéttel kisértettek ki a péterliai temetőbe. Ugyanott s ugyanaznap hunyt el hosszas betegség után Balogh Mihály, a debreceni ref. egyház képviselője. — A vértesaljai ref. egyházmegyei tanítótestület Nestora Aíezey János kajászószentpéteri rektor, élte 88-ik évében ! elhunyt; 70 esztendeig buzgón oktatta az ifjúságot. — Barcsi Sándor sárospataki i-ső évi hittanhallgató febr. 25-kén Borzsovan (Beregmegye), 20 éves korában, tü­dővészben elhunyt. Réke poraikra ! * Szerkesztői mondanivalók. N. E. Szatmár megye. Lapunknak csekély tere nem engedi, hogy egy kötetre menő védiratot közöljünk; ha legalább kétharmadát el­hagyja s úgy küldi be cikkét, szívesen adunk helyet számára. — Kénytelenek vagyunk hasonlóan tenni Sz. I. úr érdekes k. ismertetésével is. ADAKOZASOK. Az orsz. prot. árvaházra, a felsőbaranyai ref. egy­házmegyében gyűlt adakozások kimutatása. Márfai egy­ház 1 ft., lelkész Farkas Lajos 50 kr., Viszlói egyház I ft., lelkész Ambrus József 1 ft., tanitó Somogyi Pál 1 ft., Rádi egyház 1 ft., lelkész Paksi Gedeon 50 kr., tanitó Bagaméri Károly 50 kr., Kóróst egyház 30 kr., Ader­jási egyház 1 frt. Mindszent-bogádi egyház 1 ft., lelkész Király Imre 50 kr., tanitó Kovács Sándor 20 kr., Mécs­kei egyház 1 ft., lelkész Nagy Imre 50 kr., tanitó Csath Ferenc 50 kr., Rónádfai egyház 50 kr., Katád­fai egyház i ft., lelkész Kovácsi István 1 ft., s. lelkész Peti János 50 kr., Büdösfai egyház 1 ft., Nagy-Peterdi egyház 1 ft., lelkész Farkas Emil 50 kr., tanitó Rekettye Pál 20 kr., Nagyvátyi egyház 50 kr., lelkész Báthori István 50 kr., tanitó Üveges Sándor 1 ft., Szent-Erzsé­beti egyház 1 ft., lelkész Boros Péter 1 ft., Tóthkeresz­tűri tanitó Szilágyi István 20 kr., Botykai egyház 50 kr., lelkész Füstös János 50 kr., Kis-peterdi egyljáz 50 kr., tanitó Kecskeméti József 1 ft., Becefai egyház 80 kr., Dancsházai egyház 1 ft., lelkész Kossá János 1 ft., tanitó Fazekas József I ft., Tóthkeresztúri 1. leányegy­ház 50 kr., Okorági egyház 50 kr., Monosokori egyház 50 kr., Kákicsi egyház 1 ft., lelkész Benkő Sándor 1 ft. 50 kr., tanitó Füstös Mihály 50 kr., Marócsai leány­egyház 1 ft., tanitó Varga Pál I frt., Dr. Foki egyház 1 ft., lelkész Hetessy Viktor 1 ft.,tanitó Bonc István 50 kr., Iványii egyház 40 kr., lelkész Kimiti László I ft., tanitó Hodos János 50 kr. Selylyei egyház 40 kr., tanitó Zsol­dos Lajos 50 kr., Bogdásai egyház 40 kr., lelkész Hor­váth József 50 kr., Markóci 1. egyház 50 kr., tanitó Ör. Iványos Sámuel I ft. 55 kr., Soósvertikei egyház 40 kr., lelkész Kálmán Farkas 1 ft., Zalátai egyház I ft , Piskói egyház 40 kr., Kemsei 1. egyház 40 kr., Lú­zsoki egyház 50 kr., lelkész ifj. Fejes Sándor 50 kr., Nagy-Csányi 1. egyház 50 kr., tanitó Fejes Zsigmond 50 kr., Kis - Csányi egyház 1 ft., lelkész Iványos Sá­muel 1 ft. 50 kr., tanitó Bagaméri Benő 1 frt., Be­sencei egyház 40 kr., Páprádi 1. egyház 50 kr., tanitó Kakas Gábor 1 ft., Vaiszlói egyház 1 ft., lelkész Hetessy Dániel 1 ft., s. lelkész Szivos Károly 20 kr., Vaiszlói tanitó Bartha Rudolf 60 kr., Vaiszlói Szabó Antal ke­reskedő 1 ft. Hiricsi egyh. I ft., leik. Berki József I ft., tanitó Gödör Tóth Pál 50 kr., Vejtii egyház 1 ft., lel­kész Bajó Károly 1 ft., Kis Szt. Mártoni egyház 1 ft.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom