Protestáns egyházi és iskolai lapok – 22. évfolyam – 1879.

1879-08-03 / 31. szám

folyása érzik. Ez utóbbiak közt az Erikönig és Wallfahrt nacb Kevlaar ügyes forditásán kivül, különösen figye­lemreméltó a „biró asszony lánya * cimü, mely a népro­máneok hangját híven követve, festői részletekkel adja^ cifra biró-lánynak szomorú nótáját. Kókai Laj OS kiadásában megjelent: A keresz­tyén anyaszentegyház története, protes­táns iskolák számára. Irta Pálfy József lelkész és hitta­nár, a soproni ev. tanítóképezde igazgatója. Negyedik javított kiadás. Ara 90 kr. — Legterjedtebb, s közép­iskolai használatra kétségkívül legalkalmasabb egyház­történelmi kézi könyvünk. KÜLÖNFÉLÉK. * Személyi hirek. A gyula-fehérvári ref. egyház kebelében jul. 27-én ment végbe a lelkész választás, mely alkalommal dr. Elekes Victor jelenleg zilahi gymnázi­umi tanár 135 szavazattal a gyulafehérvári fényes gyü­lekezet lelkészévé választatott meg. — Megbízható for­rásból értesülünk, hogy a magyarországi ág. h. evangé­likusok egyetemes felügyelőjévé választott Radvánszky helyébe a bányai egyházkerület felügyelőjévé valószínű­leg Fabiny Theofil kir. táblai alelnök fog megválasz­tatni. Rajta kivül a jelöltek közt vannak még Veres Pál és nógrádi S z o n t á g h Pál; ez utóbbi azonban nem fogadja el a jelöltséget. — A sepsii ref. egyházme­gyéből tudatják velünk, hogy a jelen év első havában elhunyt Kiss János helyére, óltszemi ref. lelkészszé Z á­g o n i Pál komollói lelkészt választották meg. — A nagy­szalontai ref. egyházmegyében esperessé átalános több­séggel Nagy Sándor szalontai lelkész választatott meg ; a főjegyzőségben senki sem nyervén átalános többséget, uj szavazást tűztek ki, és pedig a gyakorlat szerint a legtöbb szavazatot nyert 3 egyénre, u. m. Nagy Dániel, Szaniszló Gábor és Ferenci Gedeón lelkészekre; papi gyámintézeti pénztárnokká Szél Kálmán szalontai lelkészt választották meg átalános többséggel. Nagy Sándor sza­lontai lelkész a szavazatbontó küldöttséghez intézett le­velében a jelöltségből kihagyatni kérte magát; a küldött­ség azonban e tekintetben bárminő intézkedésre magát illetékesnek nem találta, és a nyilatkozatot az egyház­megyei gyűlésre terjesztette föl, azon reményét fejezve ki, hogy az átalános többséggel esperessé választott Nagy S. a közbizalomnak engedni fog, s megtiszteltetését el­fogadja. —Gr. Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök leánya Ilona grófnő, kit gr. Keglevich Béla birt nőül, Kolozsvárt az unitárius hitre tért át. A fővárosi tanács minthogy Erdélyben az osztr. magánjogi törvény van ér­vényben, jul. 29-én a grófnőnek kiadta a szokásos bi­zonyítványt, hogy első férjétől elválván, Benicky Gábor­ral kötendő házassága ellen semmi törvényes akadály nem forog fenn. — A héjjasfalvi ref. egyház lelkészeül Adorján László zilahi gymnáziumi köztanitó válasz­tatott meg. — Békés-bánátból értesitik lapunkat, hogy Karancsy Dániel hódmezővásárhelyi lelkész az egy­házmegyei törvényszék ítélete folytán papi állásától fel­függesztetett, G e r ő c Lajos újonnan választott lelkész választása pedig megsemmisíttetett, egyúttal kimondatván, hogy a szentesi egyházban való megválaszthatási jogát is elveszti. — Rajztanár választás volt m. hó 27-én a nagykőrösi ref. főgymnázium dísztermében. Hat pátyázó közül Spotkovszky Károly okleveles rajztanár vá­lasztatott meg 800 frt fizetésre. — * Kisasszony mint lelkesz. Olivér Anna k. a., ki tanulmányait a bostoni theologián végezte, brooklyni lelkészszé választatott meg. Első predikálása kiválóan tetszett. Az amerikai lapok oly tüzetesen írják le a kis­asszony -lelkész külsejét, ruházatát, tartását, hanghordo­zását, mintha csak színházi refrádát hoznának. Ilyenfajta hírek olvasásakor úgy tetszik, hogy Amerika nemcsak hely raj zilag, hanem gondolkodásmód tekintetében is va­lóságos ellenlábasunk. * Oláhországi Buzavásár (Buzeo) községében, az idén Láng Károly ref. inissionárius megjelenvén, hitfele­inknek prédikált és ur vacsorát osztott. Azt irja, hogy ottani híveink eddig oláh pappal kereszteltettek és temet­tettek, s annyira elharapódzott köztük az oláh szokás, hogy ritka református magyar ember, aki ösmerné saját egyháza szertartásait. Igy temetés alkalmával különféle oláh ceremóniákat kívántak egyszerű szertartásunk közé keverni és a nevezett lelkész csak nagy nehezen tudta meggyőzni őket kívánságuk helytelensége felől. Ez is egy intő példa arra, hogy idegen nép, idegen ország, idegen vallásunk közepette élő hitfeleinket nagyobb figyelemben részesítsük. * A csurgói gymnásium 2. tanári állomására hirdetett pályázat felett, a bel. somogyi helv. hitv. egyházmegye, 1 aug. 19 — 21 Csurgón tartandó közgyűlésében fog, érte­sülésünk szerint határozni, s a megválasztandók beálli­! tása f. évi sept. 1-én leend.*) * A nagyszalontai nazarénus hitközség számára í —• irja a Bihar — a napokban 250 darab biblia érke­zett. A nazarénus püspök szükségesnek látta az érdemes hívőket minél bővebben ellátni szellemi eledellel, mert az idén testi eledel nem igen bőven terem. »Ha nincs testi, legyen lelki eledel, így mondja ezt egy hódmező­vásárhelyi nazarénus próféta, * Székesfehérvárt a városi szőlőhegyi bizottság legutóbbi ülésén tanácskozás tárgyát képezte Katona Horváth József ismeretes ultramontán népámitó azon be­adványa, hogy a szőlőhegyet azért verte el a jég, mert a kerülő nem húzta meg a kápolna harangját, és mert egy pár uri ember vallástalan dalokat énekelt. És o tempóra , o móres, o asini, o boves — irja a Székesf. és Vid. — a gyűlés többsége elhatározta, hogy a kapitány és tanács indítson vizsgálatot! *) Ez értesítés felvételére, a fenti pályázatot felvett Erdély prot. közi. s a Prot. heti lap is felkéretnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom