Protestáns egyházi és iskolai lapok – 16. évfolyam – 1873.

1873-10-05 / 40. szám

a midőn ezt egyetemes egyházunk szebb jövőjének zálo­gául tekinti, egyszersmind szivből óhajtja, hogy az eddig szétszakadozott erők ilyetén egyesitése képezzen jövőre állandó és örökre felbomolhatatlan kapcsot az egy és nagy célra lelkesült királyhágóntuli és inneni testvéregyházke­rületek közt! Ennek kapcsában Bekövetkezettnek tekintetvén az idő, melyben, ne­hogy az uj szervezetében megalakuló egyetemes convent egyházkerületünket, az académiák szervezése ügyében meg­kívántató előmunkálatok nélkül találja: ezen előmunkála­tok megtételére, szakavatott férfiakból, tekintélyes bizott­ság küldetett ki, mely működése körébe bsölelendi a con­ventileg melegen ajánlott s egyházkerületünk által is elv­ben elismert szükségü gymn. tanárképezdék ügyét is, s megfontolandja, hogy egy ily kellően szervezendő ta­nárképezde, mennyiben lehet viszonyaink közt létre­hozható ? A vegyes házasságoknak róm. és g. kath. lelkészek által illetéktelenül s törvénytelenül végrehajtott összeesketése körül elkövetett vallásos sérelmeknek egész tömege me­rült föl ujolag mint tengeri kigyó, melynek Összezuzására még mindig gyenge a törvény fegyvere, s mely szakadat­lan izgalomban tartja gyűlésről gyűlésre a kedélyeket, hasztalan várván kellő és gyökeres orvoslást onnan, hon­nan azt várnunk és nyernünk kellene. Jövőre minden egyes sérelmi eseteknél az illető egyházmegyei se­gédgondnokok bizatnakmeg, hogy a b ej elen tett t ö r v é n y tap o d ó k ellen saját nevök alatt rendes port indítsanak s a sérelmeket annyiszor mennyiszer a törvény szigorával torolják meg. Tanitóképezdénk ügye, a sárospataki államképezdével szerződésileg megállapított viszonyunkban, nem a legke­csegtetőbb színben mutatja föl magát. A főiskolai köz­igazgató jelentése szerint eddigelé 15 növendéknél nincs több fölvéve az egyházkerület által biztosított 3000 ftra, a mennyiben több nem is jelentkezett ; s ez azon sajnos tudomásra vezeti egyházkerületünket, hogy az államké­pezdóre általunk szerződésileg évenkint fordíttatni szo­kott tetemes illetéknek, valamint az egyházkerület szük­ségleteinek sem felel meg azon csekély számarány, meny­nyire növendékeink száma már is leapadt, holott köteles az állam a 3000 ft. évi befizetett illetékért egyházkerü­leteink számára 40 növendéket kiképezni. E körülmény azon határozatra birta egyházkerületünket, hogy a meny­nyiben a még áldozatunkkal is befizetni szükséges érintett te­temes illetéket, habár kevesebb számú növendékeinkre nézve is, óhajtanánk lehetőleg értékesíteni. A vallás- és közokta­tási ministerium meg fog kéretni az iránt, miszerint ha növendékeink száma az államképezdében meg nem ütné a 40-et, azon esetben a fölvett növendékek az általunk fize­tett 3000 ftnak, az ő tartásuk költségeit felülhaladó több­letéből kellő arányban stipendizáltassanak. A mennyiben továbbá az államképezdébe fölvételt azon törvény is te­temesen nehezíti, hogy csak 4 gymnasiumi osztályt vég­zett növendékek vétethetnek föl: az iránt is megkérendő az illető ministerium, hogy négynél kevesebb osztályt végzettek, vagy magánvizsga mellett, nyilvános gymnási­umot épen nem gyakorlottak is vétessenek föl, ha a kellő ismeretek mértékét megütik, mi annyival is inkább figye­lemreméltó körülmény, mert valóban megdöbbentő tetemes szám az, mely az egész egyházkerületben, az egyházme­gyékből följelentett betöltetlen, sőt tanítók hiányában egy hamar be sem tölthető tanítói állomásokat mutatja, ugy hogy aligha válogathatunk a tanítói capacitásokban, mind a mellett is, hogy Ungmegye — különben igen helyesen — azt kívánja, miszerint az egyik egyházkerületből vagy egyházmegyéből másba áthelyezkedni kivánó tanítóknak bizonyítványaikban az erkölcsi magaviselet különösen megemlittessék, mi eddig, tapasztalat szerint, sok esetben az egyházi hatóságok által, némi kedvezésből, elhall­gattatott. Főiskolai tanáraink díjazása tudvalevőleg oly szerény lévén, hogy az a jelen szűk időben, midőn főleg az élelmi cikkek emelkedett ára részökről is az eddiginél szo­katlanul nagyobb kiadást igényel, egyáltalában nincs kellő arányban sem hivatalos fáradozásukkal, sem társa­dalmi tisztes állásuk méltányos követelményeivel: addig is, mig az egyházkerület a tanári dijaknak a kor szüksé­geihez és kívánalmaihoz arányított fölemelését eszközöl­hetné, minek szükségét be nem ismernie önmaga ellen bün lenne : utasíttatott a főiskola pénzügyeivel foglalkozó szentpálnapi egyházkerületi küldöttség, hogy a főiskola pénzereje kellő számbavétele mellett, a tanárok részére már a jelen iskolai évre drágasági pótlék cim alatt egy megállapított díjátalányt igyekezzék kieszkö­zölni. Az egyházkerületnek be kell látnia, hogy a leglán­golóbb tanári buzgalmat is elébb-utóbb lehűti a kenyér­gond, mitől midőn tanárait megmenteni igyekszik, ugyan­akkor ez által csak főiskolája életének ád közvetve frissebb lendületet. Ugyancsak a főiskolai tanárok részéről még mindig fölmerül a panasz,— mi valóban egy idő óta legtragicusabb részét képezi gyűlési tárgyalásainknak, — hogy a tanárok szál lást, az e tekintetben mostoha helyzetű Patakon bármi szerény igények mellett sem kaphatnak. Az egyházkerület e baj elhárítását régóta gondjai tárgyává tette, de miu­tán a főiskola birtokában levő romhelyiségeknek tanári lakokká célzott tervszerű kiépittetése időközben fölmerült akadályozó körülmények miatt, mint háládatlan és magát soha ki nem fizethető vállalat, épen jelen gyűlésünkön abban hagyatni határoztatott, uj módokról s eszközökről kelle sürgősen gondoskodni, hogy — a mint egyik egy­házi notabilitásunk megjegyzé — azon már valóban minden lelkesedést lehiitő tragicomicus esetek ne ismétlődjenek, mely szerint egyik megválasztott uj tanárnak lak nem kaphatás miatt messze vidékről megérkezésekor a város egyik nyilvános vendéglőjének tekeasztalán kellett utazása fáradalmait, az első s talán másik éjjelen is kipihennie; a másiknak pedig fiatal házas létére ágytól s asztaltól szin­tén lak hiánya miatt kényszerűségből elváltán, nejét az ország más vidékén lakó rokonainál tartania. Az egyházke­rületnél a legjobb akarat bizonyosan soha nem hiányzott,

Next

/
Oldalképek
Tartalom