Protestáns egyházi és iskolai lapok – 15. évfolyam – 1872.

1872-09-07 / 36. szám

választotta meg egyházunk egyhangúlag. — A választás­nak egyházközönségünk Örül, mivel oly egyént nyer­tünk benne : ki mint nevelő Décsey Lajos ur gyermekei mellett 2 évig kitűnő sikerrel működött, mint tanitó Győrött 6 éven keresztül osztatlan szeretetben része­sült. — Áldást, sikert kívánunk neki ez uj állomáson is , hogy a népnevelés ügyét itt is oly elismerőleg foly­tathassa, a mily elismeréssel viseltettek irányában előbbi helyein! A budai állami tanitónöképexdébcn a tan­képesitő vizsgálatok elemi iskolára f. évi october 5-től 8-ig, a polgári iskolára psdig october 10—12-ig tartat­nak. — A fölvételi vizsgálatok september 28. és 29-én tartatnak. Pest, 1872. september 2-án. Tanfelügyelői meg­bízásból Zirzen Janka, a bndai állami nőképezde igazgatója. A budai állami tanitóképezclében a legköze­lebbi tanitóképesitési vizsgálatok következőleg fognak meg­tartatni : september 30. és october l."~s 2-án elemi népiskolai, — october 3. 4. és 5 kén felső nép- és polgári iskolai ta­nitóképesités. Felhivatnak azon tanítójelölt urak, kik az 1868. évi 38. tc. 102. 103. vagy 134. § a értelmében tanitói ok­levelet akarnak nyerni, hogy az illető képesítési szabály­rendeletek 3. §-ban jelzett mellékletekkel felszerelt folya­modványaikat fennevezett vizsgálati határnapok előtt a budapesti tanfelügyelőségnél (Pest, soroksári ut 59. sz.) beadni szíveskedjenek, később érkezendő folyamodvá­nyok a szabályrendelet 7. §-a szerint, tekintetbe nem vé­tethetvén. Budán, 1872. aug. 27-én. Tanfelügyelői meg­bízásból : KozmaJózsef, a budai állami tanító­képezde id. igazgató-tanára. A budai állami tanitóképezdébon a jövő 187V 2-ik tanévre a beiratások october 7. ós 8-án, a felvételi vizs­gálatok october 9-én fognak megtartani, — a tanítások megkezdése october 10-kén. A képezdei rendtartási szabályok 2. §-a értelmében felvétetik minden oly ép testű növendék, ki 15-ik életévét már meghaladta s az anyanyelv, számvetés, földrajz és történelemben legalább annyi jártassággal bir, a mennyit a gymnasium, reál vagy polgári iskola négy alsó osztá­lyában tanítanak. — A belépni kívánó növendék erről vagy nyilvános iskolai (bélyegmentes) bizonyítványt kö­teles előmutatni, vagy felvételi vizsgálatnak kell magát alávetnie. — Korát mindenki keresztlevéllel, testi épsé­gét orvosi (bélyegmentes) bizonyitványnya! köteles igazolni. — A ki államsegélyben óhajtana részesülni, a nevezett mellékleteken felübmég szegénységi bizonyitványnyal is el­látott s az igazgató-tanácshoz intézendő folyamodványát october 7-ig vagy a budapesti tanfelügyelőséghez (Pest, soroksári ut 59. sz.) vagy alulírthoz (Budavár, országház­utca 94. sz.) adja be. A képezdéhez csatolt 5 osztályú osztatlan elemi gyakorló-iskolába a beiratás october 1. és 2-án, a tanítás megkezdése october 3-án leend. Budán, 1872. aug. 27-én. Tanfelügyelői megbízásból: Kozma József, a budai állami tanítóképezde id. igazgató-tanács. * Tanárválasztás. H.-M.-Vásárhelyen f. hó 1-én a ref. lyceumnál megüresült mennyiség- és természettudo­mányi tanszékre L e c h n e r László pesti születé-ü volt kath. áldozár választatott meg, ki tanári és irodalmi mű­ködéséről is ismeretes, s egy idő óta a pesti egyetemen főleg a nevezett szakot tanulmányozza. A 8 pályázó közt egy szerzetes tanár is volt, ki megválasztatás esetére szintén áttérni ígérkezett. * Gyászjelentés. Elefánt szül. Juhász Sarolta, gyermekei : Sarolta, férjezett Melczer Gyuláné és Béla, unokái: Melczer Gizella és Etelka, sógorai, sógornői és számos rokonai nevében, szomorodott szívvel jelenti for­rón szeretett férje, illetőleg atyjok, nagyatyjok és sógoruk, nagytiszteletii Elefánt Mihály, budapesti espe­res és a pesti ág. h. evang. tót egyház lelkésze, septem­ber 2-kán, reggeli 7 órakor, életének 56-dik évében hosz­szas szenvedés után vizkórban történt gyászos kimultát.— Hűlt tetemei september 3-kán, délután 4 órakor, a pesti evangyelmi szláv paplakból örök nyugalomra kisértettek. — Béke hamvainak! Nekrológját legközelebb közölni fogjuk. * Értesités. A csurgói m. kir. állami tanitóképez­dénél a tanitóképességi vizsgálat okt. 7. és 8-ik napjain fog tartatni. Miről is az érdeklettek azon figyelmeztetéssel érte­síttetnek, hogy keresztlevél, iskolai s eddig folytatott pá­lyájuk és erkölcsi viseletükről szóló bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványaikat legkésőbb szept. 25-éig hoz­zám küldjék be. — Kaposvár, Kovács Sebestény Gyula, tanfelügyelő. * Pestmegye iskolaszéke augusztus 29-én tar­totta évnegyedés közgyűlését, melyben már az újonnan kinevezett tanfelügyelő Nagy László elnökölt, kit Beöthy Lajos alispán mutatott be az iskolatanácsnak. Ezután föl­olvastatott a tanfegyiilŐ évi jelentése, melyből kiemeljük, hogy ez évben 4 uj iskola állitatott föl a megyében. A kormány 7500 forint segélyt ad a megyei iskolákra. Pa­nasz csak egy érkezett be Uj-Peströl, itt t. i. a község nem fizeti rendesen a tanítókat. Tiz iskolaszék jelentése olvastatott föl, ezek között kiváló fontosságú az újpestié melyben az öszszes lelkészek megrovatnak, mert nem ad­nak és nem is akarnak adni vallástani oktatást. Az illető lelkészek kötelességük teljesítésére fognak intetni. Tárgyal­tatott még több község kérvénye, melyekben az államsegé­lyért folyamodnak a kormányhoz. Egyéb teendők hiányában a közgyűlés eloszlott. Irodalom. Megjelent a „Keresztyén magvető" 7-ik kötetének harmadik füzete. Tartalma: Fogadatlan prokátor, B r a s­8 a i t ó 1. Bibliai tanulmányok VI. Símén D o m o-

Next

/
Oldalképek
Tartalom