Protestáns egyházi és iskolai lapok – 10. évfolyam – 1867.

1867-01-13 / 2. szám

Tizedik évfolyam. o PROTESTAN Pest, jan. 13. 1867. EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ­hivatal: A lipót és szerb-utca szögletén földszint ELŐFIZETÉSI DIJ : Helyben házhozhordással és Vidékre postai küldés­sel félévre 4 frt., egész évre 8 trt. Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. HIRDETÉSEK DIJA: 4 hasábos petit sor többszöri beikta­tásánál 5 xxjkr., egyszeriért 7 ujkr. sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. Előfizetési felhívás 5 5 PROT. EGYH. ES ISKQL. LAP" 1867-ik évi X. folyamára. Az előfizetés marad a régi: Egész évre 8 frt, — félévre 4 frt, — 3 hónapra 2 frt. Az előfizetési pénzt lapunk szerkesztői és kiadóhivatalba (Pest, Szerb- és Lipót-utca szögle­tén) kérjük küldetni. Pest, december 1866. BAMJAGI MÓR. Főtiszt. Kim Bertalan superintendens úrnak hivatalbalépés utáni első körlevele. Nemes és szentegyházak! Sze­retett lel kész társaim ! „Kegyelem és békesség nektek Istentol, a mi atyánktól, és az Űr Jézus Krisztustól u — ezen szavakkal köszöntötte Pál a nagy apostol a rórrabelieket, midőn nagy vágygyal kívánkozott hozzájok, hirdetésére Isten Örök evangyéliomának, melynek prédikálásában nagy lelki örömmel szolgált vala szüntelen emlé­kezvén felölök. „Kegyelem és békesség nektek is Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól ! u Én is ezen szavakkal üdvözöllek titeket kedves atyámfiai; fontos hivatalom kezdetén, midőn az Ur bizalma­tok által nyája egyik főpásztorául hivott ez idő szerint. ,, Vajha én is valami lelki ajándékot közöl­hetnék veletek /" mint a nagy apostol a rómabeli­ekkel, „hogy ti is megerősíttetnétek a hitben. u De tudjátok, hogy Istené az áldás. — „Sem aki plántál, sem aki öntöz, hanem Isten az, aki elő­menetelt ádMielőtt azért szólnék hozzátok, elő­ször is imámba foglallak titeket magammal együtt, mint Pál apostol cselekedett, és pedig a Jézus ne­vébe „ki által vettük a kegyelmet mind a tanításra mind az intésre, a hitben való engedelmesség oká­ért' igy vélem, hogy egymásiránti kötelmeinket annál lelkiismeretesebben teljesithetjük, — imám pedig igy szól a nagy apostoléval: „a reménység­nek Istene töltsön be minket minden Örömmel és bé­kességgel a hit által, hogy reménységgel bővelked­jünk egymás iránt a szentlélek ereje által." Nem kétlem, mikép tudomástokra jutott már K. A. azon lényeges változás egyházkormányunk­ban, hogy néhai boldog emlékezetű s főtiszteletü Zsarnay Lajos úr lelkes és nyájaért önfeláldozó szeretettel munkálkodott főpásztorunk véletlen halálával, — (kinek neve s emlékezete áldott le­gyen köztünk^ megüresedett superintendensi hi­vatalra, tiszá^ eni egyházkerületünk egyház­községeinek " ^bbsége által, szabadon nyilatkozott választás útján, én választattam meg. Azt sem kétlem, hogy értesülve vagytok már a felől, mi­kép ezen fontos hivatalban legközelebb Visnv,

Next

/
Oldalképek
Tartalom