Protestáns egyházi és iskolai lapok – 5. évfolyam – 1862.

1862-03-16 / 11. szám

azaz, az első évi jogosztályban (mit tavaly a paksi főtiszt, tek. ker. gyűlés vissza állított) épen ugy, mint Pesten, a római jog és általános jogtörténelem múlhatatlanul min­den esztendőn előadassanak , továbbá általános államtan, magyar közjog, jog encyclopaediája, jus nature, prot. egy­házjog, rnetaphysica, éthica, bölcsészet történelme stb. A főiskolai fegyelemben a tanári karnak az ifjúság fe­lett gyakorlott atyai szigorúsága közhelyeslést nyert, s megnyugtatására lehet minden szülőknek az, midőn gyer­mekeiknek mind erkölcsi mind gazdálkodási élete feletti ily őrködésről tanuskodhatom. — Részemről tökéletesen helyeslem intézetünknek e szigorúbb életét azon sok ma­jomphilántropok ellenében, kik kényeztető eljárásuk által idétlen, lelketlen vagy rakoncátlan egyéneket nevelnek. Végre nem vihetem el lelkemen, — én bizony csak kimondom: azok a különben igen tisztelt hely- és közei­környékbeli liszt, tudós urak sokkal könnyebben és szá­mosabban ott lehelnének ifjaink vizsgálatán, mint a távol­vidékiek. Előttem nagyon feltűntek láthatatlan, otthon me­rengő alakjaikban. Egyébiránt a jó Isten áldása, oltalma maradjon e minden tekintetben derék, életrevaló intézeteinken; — azoknak hü tanárain és a sokat igérő, szelid erkölcsű ifjú­ságon. N. K. könyvismertetés. Az egyetemes papság egyházi beszéd­b e n, Kun Bertalan miskolci reform, lelkész s e. kerületi főjegyző által elmondatott Csátou 1859. tartott kerületi gyü­• lés és lelkészavatás alkalmával. Egy talpra esett elmélke­dés három részben : 1. az egyetemes papság eredetét s annak evangyé­liomi jelentőségét, 2. annak rendes viszonyát a rendes papi hivatalhoz, 3. a két elsőbb részből vonható következményeket adja elő. Ez alkalom- és korszerű elmélkedés, s épen ott, hol számosan találkoznak biblikus különcködök, kegyeskedők és rajongók, kik e szavakat: „ti választolt nemzet­ség, királyi papság vagytok" kezdik igényelni, anélkül hogy az evangyéliomi papság eszméjét saját keb­lüknek Isten templomává tételével valósitni csak gondo­latokban is volna : mint az Idvezitő hegyi prédikációja, helyén volt elmondva. A munka belbecsét eléggé bizonyítja a közgyűlés határozata, mely azt kinyomatni rendelé. Tiszta jövedelme a kerületi fő leánynövelde javára lévén felajánlva kettős figyelemre teszi méltóvá. Sajnálatos ! hogy néhai főtiszt. Apostol Pál superintendensnek ugyanez al­kalommal a felavatott ifjú lelkészekhez intézett kibocsátó remek beszéde, mit a közgyűlés együtt kinyomatni rendelt, elmaradt. Édes Albert.: • . .1 „. » belfold. A b u d a-p esti ág. hitv. esperesség 1862 i k évi február havának 27, és 28-i k napján Pesten tartott gyűlésén igen érdekes tárgy vé­tetett tanácskozás alá. Ezen gyűlésnek a pesti ág. szláv egyház 51 tagja aláírásával ellátott, a budapesti esperes­ség elébe annak és a bányai superintendentia keblébe mint autonom egyházba leendő visszahelyheztetése tárgyában benyújtott folyamodása következtében az érintett esperes­ség részéről kiküldölt bizottmány tudósításának felvétele, következőleg e tárgybani intézkedés fő teendője levén, az esperességi elnök K u b í n y i Ferenc a gyűlést komoly ta­nácskozásra és célirányos intézkedésre hívta fel; azon ör­vendetes eseményt jelentvén be, hogy a pesti szláv egyház azon tagjainak száma, kik teljes meggyőződésből a buda­pesti ág. hitv. autonom egyház keblébe feltétlenül visz­szahelyeztetésüket határozottan nem csak kijelentették, de magukat autonomoknak is tartják, minekutána már autonom felügyelőt és presbyteriumot is választottak,' ed­digelé 246 tagra terjed, mint olyanokra, kik a lelkész évi fizetésébe és az egyháznak minden terheiben részt vesz­nek : ennélfogva a már autonommá vált és a pesti szláv egyházban általános többségben levő autonom szláv hit— sorsosainkat a jelen conventre meghivta, kik meg is jelen­tek, azokat névszerint megnevezvén, az esperességi gyű­lésnek bemutatta; — a gyűlés örömérzelmeit nyilvánította szlávajku de valódi protestáns autonom szívű és gon­dolkozású hitsorsosainak megjelenéseért. — A bevett szo­kás szerint ezeknek kijelentése után a világi elnök Kubi­n y i Ferenc e fontos tárgy felvétele előtt a közelebb tar­tott convent jegyzökönyvének hitelesítését ajánlván, annak befejezte után a pesti ág. szláv egyház visszahelyheztelése tárgyában az esperességi bizottmány részéről készített tu­dósítást tárgyalás végett bemutatta. — Mielőtt ezen tudósí­tás felolvastatott volna, a világi elnök az e tárgyban kikül­dött bizottság által müködösében követett vezérelvekre a gyűlés figyelmét felhívta; hogy t. i. az esperességi kerü­leti és az egyetemes ág. hitv. gyűlések határozataihoz és az azokban nyilvánított elvekhez híven ragaszkodván, az önkormányzási jog fentartása szempontjából kiindulva az egyház rendezését (mert abban, noha annak papja Pod­hraczky magát patentalistának vallja , és Kuzmányi a ki Bécsből, hazai teritoriumlól idegen és autonómiánkra nézve incompetens helyről még most is intézkedik, ismeri el egyedüli egyházi főnökének és snperintendensének, még a pátens szerint sincsen nem is volt rendezve — anarchia uralkodik, — a lelkész önkényt gyakorol, a hívek evan­gyéliomi buzgalma iránta nemcsak csökkent, de végképpen megszűnt, mert visszaél hívei bizalmával, az irántai kegye­let a hívek részéről tökéletesen megszűnt, sőt már iránta • gyűlölséggel viseltetnek) magokra a folyamodókra és az egyház !hivte5re) bizta. 1 A. lolkész, lüint a pátenshez ragaszkodó és az auto­nom budapbstf 'ésperesség, ugy szinte a lelkész és a szláv, 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom