Protestáns egyházi és iskolai lapok – 6. évfolyam – 1847.

1847-06-27 / 26. szám

a* költészeti osztály tanítójává tétetett, és folytatta ezen hivatalát 2 évekig. 1765-ben gávai, négy év múlva pedig tályai pappá lett,'s töltött ott 24 éve­ket. 1793-ban Patakra hívatott, innen pedig 1800­ban Tolcsvára ment, hol meg is halt 1811-ben. Kisari Tóth János. Tanult Patakon,'s ott 1784­ben könyvtárnokká, 1785-ben a' szónoklat,1786­ban pedig a' költeszét tanítójává tetetett. 1790­ben Trajectumba, 1791-ben Göttingába ment tu­dományát 's tapasztalásait öregbítendő. Hazatér­vén 1792-ben tarczali pappá lett. 1799-ben a' főiskolai kormány, hogy a' pataki papságot mind jövedelmesebbé, mind a' papságra készülő ifjúkra nézve hasznosabbá lehesse, elvégezte, hogy a' leendő pataki pap egyszersmind papi 's erkölcs­tudományt is tanítson. Ezen kettős hivatalra Kis­Ari Tóth János hivatott meg, ki is ezen meghí­vást elfogadván, a' collegiumban 1799. novemb. 20-án, az egyházban pedig 1800. január 29-én tartotta beköszöntő beszédét. Hét évekig visel­hette csak hivatalát; egészsége meggyengülvén 1808. január, l-én hivataláról lemondott, olly szándékkal, hogy míg egészsége teljes visszaállá­sát nem tapasztalandja, magányban él. Az egy­ház, tekintve érdemeit, ingyen szállást rendelt ne­kie. Majd 1811-ben egészsége javulván Tolcsvára ment először helyettes, majd rendes papul. De ezen hivatalát sem folytathatta sokáig : mert ismét el­gyengülvén, 1817-ben végkép lemondott a' papi­bi vatalról és hazájába Kisarba ment, 's ott halt meg. Láczai Szabó József. Született Patakon, hol iskoláit végezvén, 1787-ben a' költészeti osztály tanítójává tétetett, 1789-ben pedig a* külországi egyetemeket, nevezetesen az utrechti, és a' kö­vetkező évben a' göttingait látogatá meg. Visz­szajövet 1791-ben, még útközben, az akkor emelkedő pápai főiskola professorságára hivatott meg. Tanította ott öt évekig a'gymnasium felsőbb osztályait, azután pedig kilencz évekig egyházi és világtörténetet, természettant és természetraj­zot, oeconomiát, diák és német irodalmat. 1804­ben a' helybeli curatoralus és professorok közt a' béke, leginkább azért, mert az egyházkerület és oktatók azt akarták, hogy az iskola R. Komá­romba telessék által, megháborodván, ö, miután czéljok nem sikerült, a' lepsényi egyház meghí­vását 1305-ben elfogadta, és ott hivataloskodott, mígnem 1807-ben, a' tiszamelléki egyházkerü­let, beleegyezvén a' s. pataki egyház is, az egye­sült papi és professori hivatalra el nem válasz­totta. Beköszöntött új hivatalába 1808. Május 21­én, 's folytatta azt ernyedetlen buzgalommal, míg­nem munkás életét 1828 sept. 21-én, az előtt hat nappal történt szélhűdés következtében, bevé­gezte. Az ö papsága alatt a'templom egész új fe­dél alá vétetett, a' torony díszesen és pompásan felebb emeltetett, a' paplak szebbé és kényelme­sebbé tetetett. — Az ö halálával, az egyház ki­jelentette a' f. t. egyházkerület előtt, hogy vá­lasztandó papját kész örömmel felajánlja a' főis­kolának, hogy ez, miként eddig szinte 300 évek alatt, ugy jövendőben is élhessen annak papi szol­gálatával, de hogy professor is legyen, azt többé nem engedheti, sok hátramaradást tapasztalván ezen kettős hí vataloskodásból. A' kerületi kormány kedvetlenül fogadta ezen nyilatkozást, mert így kiadásait, egy új tanszék felállításával ós fentar­tásával kellene nevelnie, 's megegyezését sokáig megvonta, de az egyház állhatatosan ragaszkod­ván kijelentett szándékához, az elválás 1829-ben csakugyan megtörtént. Nyomatott munkái: 1. Iskolai tanító könyv, németből szabadon fordítva és bővítve. Győr 1793. 2. Keresztyen ketechismus fordítva és alkalmazva. Vácc 1806. 3. Kisdedek Katecbismusa. Vácz 1806. 4. Halhatatlanság oszlopa, v. Halotti versei. Vácz. 1807. Il-ik bővített kiadás Patak. 1813. 5. A' prédikátori tárházban találtató predikátzioi, és min­den híradások és egyéb értekezések. Váczon és Veszprém­ben 1805 — 808. 3. d. 12 fogat. 6. Énekei. Váczon 1807. 7. Ehrenrettungs-Versuch der ungrischen Nation gegen die Schimpf-Nachricht eines reisenden Englánders 'sa't. a' Freyműthige czimü haviiratban. Berlin 1806. 8. A 1 szent vacsorához készítő kis Katechismus. Patak 1812. melly az 1813-ban kijött tiszamelléki agendába is betételett. 9. Predikátziok 4 darab. Patak. 1813. 1814. 1819. 1820. 10. Diadalmi pompa vagy is 'sat. A' Lipcsei csata emlé­kére. Patak. 1814. 11. A' keresztyén vallásra való útmutatás. Stapfer Kate­cbismusa után Patakon. .1815. 12. A' reformatio harmadik századának örömünnepe. S.­Patak 1817. 13. A'jegyzetekre tett próbavizsgálás a' reform, harmadik százados öröm ünnepe után való esztendőben. Patak. 14. Az egyházi főigazgatóknak Istenes méltósága. Vay József főgonduok felett. Patak 1822. 15. Az istenházáoak okos és ker. szeretete, azon predi­dikátzioba foglalva, melly elmondatott S.-Patakon 13. mart. 1825. a' nagy templom megújításáért tartott haláadásnak ün­nepnapján. S.-Patak 1825. 16. Hazafiúi keresztyén hódolás a' F. Király születése 58­dig napján 1826. Patak. 17. Rövid Erkölcsi tudomány az iskolai gyermekek számára. Patak 1826. 18. Templombeli köznapi könyörgések. Patak 1827. Fodor Pál. Született E. Bényén 17.^6. Tanu­lási pályáját a' főiskolában bevégezvén, 1822-ben a' syntaxisták tanítójává lett,majd 1825-ben ellen­őrré, a' következő évben pedig seniorrá tétetett. Főiskolai hivatalait elvégezvén 1827-ben Bécsbe, az év végével pedig Göttingába ment tudományos ismeretei bővítésére. Visszatérvén, 1829-ben pataki helyettes pappá lett, de csak három hóna­pokat töltött itt, mert április végivel az 0. liszkai papságra hivatott meg, 's ott halt meg 1841-ben. Utána Ilorkay János lett pataki helyettes pap egy évig, a' midőn S. Ilidoégre ment rendes papnak, 's ott máig is közkedvességben munkálkodik az Úr szőlőjében. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom