Protestáns egyházi és iskolai lapok – 3. évfolyam – 1844.

1844-01-06 / 1. szám

1. IFarmatiik évi J olyamat. Pesten, 1844. Január' 6kán. Die Religion ist nicht blosz eine Stütze, sondern sie ist das Gesetz des Staates. Zachariae. Tartalom. Rövid vázlata az eddigi országgyűlési tárgyalá­soknak vallás' ügyében. F. — Felső-borsodi ref. egyházm közgyűlés. Malmos. - Gömöri ref. oktatók' gyűlése. Rodon Sándor. — Könyvismertetés: Die religiöse íilaubenslehre nach der Vernunft und der Oflenbaruns v. Dr. Kari Gottlieb Bretschneider. stb. T a t a y. — Ve­gyes közieménvek. Rtövitl vá/Jala aze«l<Iigi országgyű­lési (árnyalásoknak vallás' figyébcn* Az i 790—ki 26. törvény' következése' ide­jétől közbejölt vallási sérelmek' orvoslása iránt a' protestánsok mindenkor a' fejedelemhez szólítanak folyamodni. Utolsó két folyamodástételeik, mely­lyeket a' két testvér vallás' hivei közös folyamo­dásban és különösen nevezett követeik által tétet­tek le a fejedelem'királyi széke'zsámolyán, 1818. és 1823-ik évekbe esnek. E'folyamodásukban az evangélikusok előadák, hogy az 1790 : 26. tör­vény a' kormányszéki intézvények állal magyaráz­tatván , minden szakaszában megsértetett; mi ok­ból az addig kibocsátott minden intézvények' és re­solutiók' átalános megvizsgáltatását. sérelmeik' gyökeres orvoslását, 's azontúl a' 26. törvény­nek betű szerinti megtartását sürgeték. 1829-ben a'két testvér vallás'elöbbkelő vi­lági férfiai különös elnöki levelekkel szólílatlak fel sérelmeik' előadására, reménység nyújtatván nem­csak ezeknek orvoslására, hanem a' kor és a' ki­fejlelt újabb szükségekhez képest előbb módosí­tandó 1791 — ki zsinati vcgzelek' megerősítésére is. Az evangélikusok magukat tij aera' küszöbén lenni vélvén , e' szép hivatásnak megfelelni siettek 's javaslataikat felterjesztették; de munkálódásuk a' reménylett sikerrel nem koronáztatok. És reánk hasadt az 183 2/e-ki országgyűlés' hajnala. A'két egyház forró fohászokkal nézvén azon szerencsés pillanatnak elébe, mellyben sérelmei orvosoltathat­nak, 1832-ki nov. hónapjában e'két egyház'ava­tottabbjai Pesten néhai báró Prónay Sándor köz­főfelügyelő urnái öszvegyülének arról tanácsko­zandók: ,,Mimódon lehessen a' két testvér egy­ház' halmozott sérelmeinek orvoslását czélszeiíin előmozdítani?" Kétfelé oszlott a' tanácskozók' vé­leménye; egyik fél' véleménye oda vala irányozva, hogy a' két testvér egyház' nevében folyamodás nyujtassék az országos Rendek elébe, mi végett néhai Péchy Imre hétszemélyes táblabíró és fő­curator ur' jeles dolgozata fölolvastatott: a'több­ség azonban czélszerübbnek lartá, ezen sérelmek' orvosoltatását a'törvényhatóságok'utján sürgettet­ni, az ez iránti indítványt megyei követ által meg­tétetni , 's az ügy' pártoltatását ez úton szorgal­mazni. A tanácskozók' mindnyájának véleménye azonban központosúlt azon nézetben, hogy az ed­dig sikeretlennek tapasztalt eljárás helyett bármelly más utat és módot megkísérteni elkerülhetetlen szükséges. Megnyittatván december' 16-án az ország­gyűlés, néhány hónapok múlva az országgyűlés­nek Pozsonyban levő protestáns tagjai tíyürky Pál főispán urnái tartott tanácskozás következ­tében, sérelmeink' előterjesztésében cgyesülének, és 1833-ki april' 1 9-ikejCoIt, hajói emlékezünk, azon nap, mellyen Bihar'követe, a'protestánsok* súlyos állapotját az országos Rendeknek rajzolá, és sérelmeik' orvoslását országgyülésileg eszközöl­tetni ja vállá. A' sérelmek' és kivánatok' öszvesze­désére és izenetbe foglaltatására , valamint a' törvényjavaslat' és felirás' tervezésére B. 1. ur Tren­csin' követe' elnöklete alatt kerületi választmány neveztetett. - - Tizennégy rendbeli sérelem és két rendbeli kívánat' feljegyzése volt e' választ­mány' munkálódásának eredménye, melly is áta­lános pártolást nyervén , 's a' haza' egyik sarka­latos (vallási) tőrvényének gyakorlatba vett egy­oldalú magyarázata'" tekintetéből, az előleges sé­relmek' sorába emeltetvén, a'két tábla közt 9 üze­net' és 7 válasz-üzenet" váltására szolgáltatott alkal­mat, míg végre a' két tábla közti egyesség nem eszközöltethetvén , az egész tárgy a' jövő ország­gyűlésre feltartatott a' követi táblának olly kije­lentése mellett, hogy az c' tárgyban előfordulandó esetekben az ezen táblai izenetekben kijelentett elvekhez fognak ragaszkodni. Ez országgyűlésen még egy más czikkely is készült, mellyben az i ff . Cf.t^: . foXc^j" 1 <j t( J Vví

Next

/
Oldalképek
Tartalom