Protestáns egyházi és iskolai lapok – 1. évfolyam – 1842.

Lap. ^ ^ _ Lap. Lap. Polgár Mihály, Egyházi alma- az, értekezés a" magyaror- Szabó Sándor Logica, vagy nak 1842-re. Dobos - 265 szági protestánsok' vallási e- j s gondolkodástan' rövid Schröer (Job Godofr.), Isagoge gyesüléséről. Székács - 116 vázlata. Warga János - 46 in eruditionem aestheticara. Stancsics Mih.Népkönyve. 1. és Szaniszló Fr. Fasciculi eccle­oj. és Tamasco - 33,129 2.füz. Dobos. - - 291 siastico-literarii. Daru - 330 Schuderoff (Dr. Jonathan), Ue- Steinacker Gusztáv, Tapaszta- Taubner' „Szám- és Mértana c' ber den Protestantismus in lások és intések a' nőnevelés 1 felőli nyilvánítása - - 376 seiner ursprünglichen Bedeu- mezején (Előszóval bevezeti Tóth Ferencz, keresztyén kis ka­tung. Székács - - 117 Fáy András) Székács. - 421 techismus. Újfalvi - - 328 Simkó Vilmos, Egyházi unió, az­Életrajz. Nagy István' rövid életrajza. M. 410 Sebestyén Istváné. Ifj.Vári Szabó 398 Vegyes közlemények. E l ö léptetés, megtiszteltet és. Debreczenben oktatók'választása374 Kolozsvárit, erdélyi ev. ref. fő- választ. Morvában - - 352 Draskóczy Sámuel egyházker. consistoriumi új pénztárnok' X. Kosztolánybanegyb.ügyelők' felügyelővé választ. - 71 kinevezése - - - 454 választ. - 255 Felvinczen papválasztás - 434 Kristóffy Sámuel esperessé vál. 196 Tiszántúli egybázker. főjegyző Karafiát Gusztáv'jutalomnyerése 352 Nagy András lelkész' megtisz- választás - 243 Kézsmárki lyceumban hivatal- teltetése Nagy-Károlytt 374 Dr. Zipszer A- és Kubinyi Ágos­változtatás - 232 Nagy Sámuel superintendenssé ion' megtiszteltetésük - 82 Águer János, vanyarczi ev. pap f 328 Balassa János, sz. lőrinczi ev. lelkész' halála 's gyászemléke 421 Barczay Sámuel, pócsmegyeri ref. lelkész f 373 Bonis Ferencz, kölesdi lelkész -j- 386 Csapay Péter, nkórösi ref. lel­kész -f - 373 üarboville színész' halála'ste­mettetéseMarseilleben - 399 Halálozás. Dedinszky András esperes -j­Dobos István, veresegyházi ref. lelkész Jf Fáy Ferencz, s. pataki ref. anya­* iskolai algondnok'gyászünnep, Fazekas András, jász-kún alka­* pitány's egyházker. ülnök-j­Gesenius Wilhelm prof. *}* ­Katona Mihály, sajószentpéteri ref. pred. •f ­220 Lissovényi László tbiró' halála 220 Mikó Krisztina, Bethlen Károly­373 né'halála - 256 Radványi István egyházügyelő Jf 328 373 Sréter János' emlékére gyászün­nep Balassa-Gyarmaton - 60 374 Szűcs Lajos', vértesaljai ref. 434 egyházrü. fögondnok f - 71 tj Péter, ref- egyházra, tbiró' 340 halála- - - 434 Baló István' jótékonysága a 5 bonczhidai ref. egyház iránt 268 Batthyányi Ferencz gr. jóté­konysága - - - 459 Boross Mihály' adakozása 's levele - - - 400 Budai várostanács' ajánlata hely­beli evang. egyházra - 35 Coburg Ferdinánd hg. jótékony­sága - - - - 411 Felséges királyunk' kegyelmes­sége az erdélyi szász iskolák iránt - 243 Gyürky Pál ó exc. adománya 376 llainrich Jakab' alapítványa Beszterczebányán - 244 Hunyadi Ferencz gr. adománya a' döröcskei ev. gyülekezetnek 313 Huszár Ferencz' nemes tette az oroszlányi isk. vizsgálaton 12 Adakozások, alapítványok. Károlyi István' jótékonysága a' körmendi ev. iskola' részére 376 Keglevich Gábor gr. ő excja' jó­téteménye Mende helységben 255 Kelemen Sára 10,000 vftot ad a' n. bányai ref. egyháznak - 230 Kubinyi Vilmos tanulókat jutal­maztat - 267 Lestlck' felsegélésére tett ada­kozások. 208. 232. 256. 268. 280. 376. 412. 422 Lesti pap' részére adomány 's le­vél a' magányból .. . y - 230 Lestini iskola' jóltevói - 268 Lissovényi László' alapítványa 411 Péchy László' adakozása Er­semjénben a' ref. iskola' részére 48 B. Podinaniczky János' adakozá­sa a' rákos-kereszturi ev. és kath. iskoláknak - - 120 Poroszhoni gyűjtés a'jerusalemi ev. keresztyének' számára 220 Hecsky Klára' isk. alapítványa Tisza-Burán - - 184 Rhédey Ádám gr. kegyessége 388 Sebestyén Juliánná 500 vftot ha­gyományoz a' n. bányai ref. egyháznak - 230 Shirley J. adakozása Maheroít­ban (Angolorsz.) - - 376 Széchenyi Lajos g. jótékonysága 388.423 Szucsányi ev. egyház' száraára adakoztak - 458 Vékony István' hagyománya 120 Wesselényi bárók' jótékonysága Zilahon - - - 436 Viski ref. egyházban iskolai ala­pítvány - - - 315 Halasi ref. egyház' nyilvános köszönete - 352 Juranics Antal győri megyés püspök'hamvaira áldás - 228 Kakucei Elek iránti hálanyilat­kozat 400 Hálay köszönet, Kokovaiak' hálája Patzek Jó­zsef egyh. felügyelő iránt 41 i Körmendi ev. gyülekezet' bá'a­nyilatkozata Károlyi István' adakozásáért - - 376 Lőcse; magyar liter, társulat' nyilvános köszönete - 2ö5 Nagy Pál és a' komáromi egyház 207 O-kécskei ref. egyház 's iskola' jótevőinek nyilvános köszönet 72

Next

/
Oldalképek
Tartalom