Prágai Magyar Hirlap, 1938. november (17. évfolyam, 249-252 / 4692-4695. szám)

1938-11-01 / 249. (4692.) szám

10 ?JíXrM •Mac^htrl® 1938 november 1, kedd. gzlo vák-ma gyár határok rendezésével kap- csolafos kérdések megtárgyalása végett. A szlovákországi minisztertanács ez ülésén ne­vezték ki a műszaki bizottságok tagjait is, akik a jogi, gazdasági, közlekedésügyi és egyéb kérdések végleges megoldásában vesznek részt a határmegállapitó tárgyaié' Sok során. Brédy volt ruszin mlnlszterelnSk a prágai bíróság fogházában „Az állam ellen elkövetett súlyos bűncselekmények miatt" Bethlen cikke RÓMA. — Gróf Bethlen István volt ma­gyar miniszterelnök a Corriere della Seré- bán nyilatkozott a cseh-szlovák—magyar ügyről. Bethlen meggyőződése, hogy azon határmenti városokra, melyekre még nem jött létre megegyezés, ugyanolyan elvek ér­vényesülnek, mint a szudétanémet kérdés­ben, azaz a döntőbírónak fölkért két nagy­hatalomhatalom ugyanolyan alapon intézi el majd a határok ügyét, mint amilyen ala­pon megoldották a német—cseh határkér­dést A szlovákok és ruszinok ügyét illetően Bethlen úgy vélekedik, hogy a két népnek magának kell sorsáról döntenie. Magyaror­szág elhatározása a jelenlegi kérdések vég­leges megoldása, a magyarság azonban jo­gairól nem mondhat le, mert akkor olyan helyzet keletkezne, amely nem biztosítaná az állandó békét a Dunamedencében. Tiso meglátogatta Tokát PÖSTYÉN. <— Tiso miniszterelnök szom­baton meglátogatta a Pöstyénben tartózko­dó dr. Tuka Béla tanárt. Dr. Tiso minisz­terelnök Pöstyénből Trencsénbánra utazott. Benes kapja a békedijat? PRÁGA — A Csehszlovák Sajtóiroda szom­baton este ezt a jelentést adta ki: — A nemzetgyűlés állandó bizottsága leg­utóbb tartott ülésén hozzájárulását adta Bródy Endre képviselő bűnvádi üldözéséhez az állam biztonsága ellen elkövetett suyos bűncselek­mények miatt. Bródy képviselőt ennek követ­keztében letartóztatták és a prágai kerületi bí­róság fogházába szállították. Ungvárott nem pecsételhették le az Egyesült Párt központi irodáját Mert az iroda Korláth képviselő ügyvédi irodájának helyi­ségében van ■ Mindössze a párt szekrényét pecsételték le UNGVÁR. (Kárpátaljai szerkesztőségünktől.) A második kárpátorosz kormány, mintán átvette hi­vatalát, első teendői közé sorozta az összes poli­tikai pártok működésének felfüggesztését. A ren­delkezés foganatosítását az ungvári rendőrigazga­tóság eszközölte, illetve eszközöltette Kárpátalja- szerte. Ennek értelmében pénteken délelőtt detektívek jelentek meg az Egyesült Párt központi irodájá­ban Ungvárott és cirill-betűs rendelet felmutatása és kézbesítése mellett bejelentették, hogy a párthelyiséget lepecsételik. Köszörű Károly központi főtitkár a kézbesítésre szánt cdrill-betüs akta átvételét azzal tagadta meg, hogy csakis magyarnyelvű rendelkezést hajlandó átvenni. A pártiroda lepecgételése ellen azzal az érve­léssel tiltakozott, hogy a helyiség nem pártiroda, hanem dr. Korláth Endre nemzetgyűlési képviselő ügyvédi irodája s a pártügyek aktái részére csu­pán egy szekrény van a helyiségben. Erre a rend­őrség emberei a szekrényt lepecsételték. Ezt követte a Köszörű Károly lakásán eszközölt házkutatás. pen úgy, minit nappal Ezeken a speciális autó­út vonalakon az autókat nem fogják feltartóztat­ni fát, vagy gabonát szállító székiek, az Utak tökéletes jelző és biztonságkésziiléíkeikkel lesznek ellátva és nem lesznék utkeresztezések. A hasonlóan megszervezett birodalmi német út­vonalaknál megállapították, hogy 35 százalé­kos üzemanyagmegtakaritás érhető el. Mindaddig, amig a technikai előtanulmányo- zás nincs befejezve, nem lehet teljes képet kap­ni az építés tartamáról és pénzügyi szükségle­teiről. Csak hozzávetőlegesen lehet megállapí­tani, hogy a nyugat-keleti főtengely összes észa­ki és déli irányba ágazó mellékutaival 5—6 esztendő alatt felépíthető. Külföldi tapasztalatok szerint egy kilóm éter tö­kéletesen felépített autóut 4 millió koronába ke­rül Az állam uj neve: — a régi? Volosln visszavonta a kárpátaljai cseh iskolák betiltásáról szóló rendeletét Tovább folyik a tanítás a kétszáz cseh iskolában PRÁGA — A ,,Právo Lidu" párisi levelező­jének tollából cikket közöl. A cikkíró szerint külföldön nagyszabású kampány indult annak érdekében, hogy az ezidei Nobel-békedijat dr. Beneisnek ítéljék oda és hogy az idei irodalmi Nobel-dijat is csehszlováknak, mégpedig Öapek Károlynak, a ,,Fehér kór" szerzőjének juttas­sák. Törökország ünnepe ANKARA — Egész Törökország képvise­lőinek jelenlétében díszszemlén ünnepelték a köztársaság kikáltásának 15. évfordulóját. Elő­ször a nemzetgyűlés tartott diszülést, majd a nemzetgyűlés elnöke fogadta az állami méltó­ságokat, a diplomáciai testületek, stb. szerencse- kivánatait. A miniszterelnök a még betegen fek­vő Kemal Atatürknek hódolati táviratot küldött, amelyben felgyógyulásához szerencsekivánatait fejezte ki. Az ünnepségen a Hatay-szandzsák is küldöíitségileg képviselte magát. NYITRA — Petrásek Ágoston nemzetgyű­lési képviselő a minap autón Pozsonyból Nyit- rária utazott. Autóját Szene határában megállitották a Hlin- ka-gárdisták és olyan agresszíven léptek fel a képviselővel szemben, hogy Petrásek az ügyben interpellációt intézett a szlovák bel- ügymkistzerhez: Az interpelláció szószerinti szövege a követ­kező: — 1938 október 26-án autón Pozsonyból Nyitrára utazva este féltiz órakor Szene hatá­rában megállítottak bennünket a Hlikna-gárdis- ták és nagy kiabálással követelték az autó át­vizsgálását, azzal hogy nem viszünk-e gabonát vagy ékszereket. Átnyújtottam képviselői iga­zolványomat, kijelentve, hogy öt barátommal Nyitrára utazom és sem gabonát, sem ékszere­ket nem viszünk. Erre a gárda parancsnoka „a Krisztusát" szidalmazva kijelentette, hogy ben­nünket nem enged tovább és jogában áll akár felborítani az autót a benne ülőkkel. Kiszálltunk az autóból, mire a gárdisták nekiugrottak Zachar plébános­nak azzal: maguk nem szlovákok, hanem ma­gyarok, itt most nem vagyunk templomban stb. Ekkor már nemcsak a gárdisták kiáltoz­tak, hanem a katonák is és egyikük bajonett- jét szegezve előre, fenyegetőzött és átvizsgálták az autót. Felhívásomra a gárda vezetője nem volt hajlandó igazolni magát, csu­pán a jelvényre mutatót. Csak hosszas várako­zás után adta vissza igazolványomat és szidal­mazás közben, utunkra engedett. Szereden szin­tén megállítottak a gárdisták, ezek már rende­sebben viselkedtek, de útlevelet követeltek és UNGVAR. — (Kárpátaljai szerkesztősé­günktől.) Az első kárpátorosz kormány is­kolaügyi ténykedései közé tartozott annak a rendeletnek a kiadása, amellyel mindazokat a cseh iskolákat megszüntette, amelyek ta­nulóinak száma a törvényben előirt 30-at nem érte el. Ez a rendelkezés a kárpátaljai több, mint kétszáz cseh iskola nagy részének megszűnését jelentette. A kormány rendeletét a tanügyi referátus ki igazolványokat. Rövid felvilágosítás után, hogy Szlovákiába utazunk és nem a határon túlra, to­vább engeditek. Ugyancsak panaszkodnak a kereskedők is, hogy a gárdis­ták akadályozzák üzledebonyolitásukat. PRÁGA. — Ismeretes, hogy a határrendezés számos helyen megbolygatja az eddigi vasúthá­lózatot, sőt egyes pontokon a legnagyobb ne­hézség elé állítja a közlekedés megszervezését. A kormány most elhatározta, hogy teljesen uj alapokra fekteti Csehszlovákia közlekedését és az egész köztársaságot nyu­gattól keletig húzódó autóuthálózattal fogja ellátni ----- — és ezeken az utakon autóbuszokkal bonyolítják le a forgalmat. Az úthálózat főtengelyének hossza 1000 kilométer lesz. Az előkészületi munkák és tervezések a legrövidebb időn belül megkezdődnek, úgyhogy tavasszal maga az út­építési ínunka is kezdetét veheti. A munkálato­kat a munkaszolgálat 50.000 munkása fogja vé­gezni, ezeknek a számát azonban 100.000-re is fel lehet emelni. is kézbesítette a cseh iskola tanítóinak azzal, hogy a tanítást október 31-én fejezzék be. Fizetésüket november 30-ig megkapják, de ez idő alatt gondoskodjanak elhelyezkedé­sükről. A második kárpátorosz kormány hivatal- balépése után ezt a rendelkezést visszavon­ta s igy Kárpátalján a több, mint kétszáz cseh Is­kola tovább is zavartalanul fog működni. *— Kérdezzük a belügyminiszter urat és az egész kormányt, van-e tudomást a gárdisták ha­sonló tetteiről, vájjon a gárdistáknak van-e jo­guk feltartóztatni a békés utasokat, vizsgálato­kat eszközölni és megakadályozni a lakosságot, hogy szükségleteit beszerezze. A módról, a szi­dalmazásról és áíkozódásról nem is beszélve. — Észszerű és üdvöse volna talán, hogy a gár­disták a határokon megakadályozzák a gabo­na és egyéb áru kiszállítását Szlovákiáiból, de nem értjük, miért kell a békés lakosságot zak­latni? — Hajlandó-e miniszter ur kivizsgálni a szen­ei gárda törvényellenes és vallásellenes viselke­dését és általában gondoskodni arról, hogy a gárdisták ne éljenek vissza jogaikkal? Az uj autóut, amely nyugatról keletre húzó­dik, lesz a köztársaság közlekedési hálózatá­nak tengelye. Ezáltal olyan területeket is be akarnak kapcsol­ni a forgalomba, amelyek eddig a hiányos köz­lekedési eszközök folytán meglehetősen távol estek a nagy gazdasági központoktól. Az újon­nan épülő útvonalakon kizárólag motoros jár­müvek közlekedhetnék. Az ut Prágától Brünnig két Óra, Prágától Szlovákiába 4 óra és Prágától Munkácsig 9 óra lesz. Eddig a maximális sebesség, amit a vonatok el­értek, 60 kilométer volt óránként. Az uj autó- utvonalon a személyszálEtó autók 120 kilomé­teres óránkénti átlagsebességgel tudnak majd haladni tökéletes biztonság mellett éjszaka ép­PRAGA — Az utóbbi időben számos cseh lap foglalkozik az uj' csehszlovák köz­társaság hivatalos elnevezésével. Különböző javaslatok és tervek hangzottak már el az uj névre vonatkozólag. Most a Pondelni list azt javasolja, hogy az uj állam hivatalos ne­ve „Republika <5SR” legyen, ami a „Re- publika Cechű, Slovákü a Rusinű”- nak rö­vidítése lenne és nem is igényelne lényeges változtatásokat az eddigi jelvényeken és hi­vatalos jelzéseken. Általánosan ismertté vált — mondja a lap — Jugoszlávia SHS, Ame­rika USA és a szovjet SSSR rövidítése és igy a csehszlovák rövidítés is népszerűvé válhatna. Az eddigi monogramok is haszná­latban maradhatnának. November 15-ig kérhetik elbocsátá­sukat a német nemzetiségű katonák PRÁGA. — Mivel az 1938. évi 217. szá­mú, a német nemzetiségű katonáknak a szolgálatból való elbocsátását szabályozó kormányrendeletről különösen Szlovákot szágban és Kárpátalján nem szerezhetett mindenki tudomást, ezért a kormány a maí rendkívüli viszonyok figyelembevételével elhatározta, hogy a katonai szolgálatból el­bocsáthatók azok a német nemzetiségű ka* tonák, akik elbocsátásukat legkésőbb no­vember 15-ig kérelmezik. Miiura pártja megszűnt POZSONY. — A csehszlovák néppárt szlovákiai tagozatának hivatalos lapja, a ,,Ludová Politika” vasárnap jelent meg utol­jára. Micura Márton képviselő, a csehszlo­vák néppárt szlovákiai elnöke ebben az utolsó számban búcsúzik a lap olvasóitól és a párttól, amely most beolvadt a szlovák néppártba. A Szudéta-vidéken december t-én lépnek érvénybe a birodalmi vasuttarifák A német idegenforgalom vezető emberei mát most október havában lent jártaik a szudéta­német területeken, hogy a télisporthelyekei meglátogathassák. Tervük az uj német területe­ken az idegenforgalmat hatalmasan kiépíteni, annál is inkább, mert úgy az osztrák, mint külö­nösen a szudétanémet területeik rászorulnak az idegenforgalom fellendülésére. Tervük szerint december 1-én életbelépnek a birodalmi vas­utak tarifái, amelyek szerint úgy a 'küi- mint belföldi utazók 60 százalékos árengedményekkel utazhatnak majd nemcsak a régi, de az uj biro­dalmi területeken. — SZERENCSÉTLENSÉGEK NYITRA KÖR­NYÉKÉN. Nyitráról jelentik: Üzbég határában Lütmerding Dezső biztosítási tisztviselő autója el­gázolta Valkó Dezső munkást akit sulyos sérülé­sekkel szántottak a nyitrai kórházba. — Szolcsán- szky Anna nyitrakömyéki földmüvesasszony szeké­ren igyekezett a városba, de az egyik meredek ut- kanyarulatnál leesett a szekérről. Agvrázkódássál szállították a kórházba. — Balázs Mihály lédeci gazdát annyira összerugdosta lova, hogy életve­szélyes sérülésekkel került a kórházba­Petrásek Ágoston képviselő incidense a Hlinka-gárdistákkal A képviselő az eset kapcsán interpellá­ciót intézett a szlovák belügyminiszterhez Német mintára teljesen uj alapokra helyezikCtehulovákia közlekedését Hatalmas autóuthálózat épül a köztársaság nyugati határától keleti határáig ■ ■ ■ Az úthálózat főtengelye 1000 kilométer 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom