Prágai Magyar Hirlap, 1938. november (17. évfolyam, 249-252 / 4692-4695. szám)

1938-11-01 / 249. (4692.) szám

Szerdán Bécsben összeül a döntőbíróság Qano és Ribbentrop számos szakértővel érkezik -- A német-olasz római tárgyalások eredménye - A döntés e héten várható -- „Aktív szolidaritás” Magyarországgal és „barátságos beállítottság” Csehszlovákia uj kormányzati rendszerével szemben ­Bródy volt ruszin miniszterelnököt letartóztatták Prágában PR AGA. —■ Magánjelentések szerint Ciano gróf olasz és Ribbentrop német kül­ügyminiszter november 2-án, szerdán szak­értők kíséretében Bécsbe érkeznek és meg­hozzák a döntőbírósági ítéletet a magyar- csehszlovák határrendezés ügyében. A római tárgyalások RÓMA. — A Giornale dltaliában Vir- gilio Gayda vasárnap cikket ir Ribbentrop német külügyminiszter, a Duce és Ciano olasz külügyminiszter tárgyalásának ered­ményéről. Róma és Berlin fölfogása a cseh­szlovák-magyar ügyben a következő há­rom lényeges pontban foglalható össze: 1. Szükségesnek mutatkozik, hogy Ma­gyarország, Lengyelország és Csehszlová­kia vitáját minél előbb elintézzék s ez főleg Csehszlovákia érdekében áll, de a dunai tér megnyugvása szempontjából mindenkinek az érdeke. 2. Nagy rokonszenv és aktív szolidaritás Magyarország legitim érdekeivel. 3. Barátságos beállítottság azokkal a fi­gyelemreméltó erőfeszítésekkel szemben, amelyeket a jelenlegi csehszlovák kormány az uj kormányzat fölépítése érdekében vé­gez. A jó forrásból származó értesültségek nem hagynak kétséget az iránt, hogy Ribbentrop tárgyalásai a cseh-szlovák—magyar prob­lémán kívül az egész európai helyzetre is vo­natkoztak. Ezen a téren a következő pon­tokban állapodtak meg a tárgyaló felek: 1. A német birodalom és Olaszország kedvezően ítélik meg a nagy nyugati demok­ráciákkal való együttműködést. Azt a föl­fogást vallják, hogy a két nyugati állam belső fejlődése a müncheni konferencia óta bizonyos optimizmusra ad okot Ezt a föl­fogást megerősítette Daladier marseillei be­széde is. 2. A német birodalom és Olaszország ki­tart ama álláspontja mellett, hogy a spanyol kérdés másként megoldhatatlan, mint Fran- co teljes győzelmével s éppen ezért a két hatalom minden közvetítést kizár. 3. A fegyverkezési kérdés tekintetében Berlin és Róma meg akar egyezni Francia- országgal és Angliával s hajlandó bele­egyezni olyan tárgyalásokba, amelyek vala­mennyi hatalom számára a fegyverkezések korlátozását határoznák el. 4. A cseh-szlovák—magyar probléma te­kintetében a két állam elfogadja a prágai és a budapesti kormány kívánságát és hajlan­dó a döntőbíró szerepét vállalni. A föladat most az, hogy a megoldási formát megtalál­ják. Az általános vélemény szerint Berlin és Róma diplomáciai utón arra fog törekedni, hogy Csehszlovákia és Magyarország elfo­gadja azt a kompromisszumos megoldást, amit a német és az olasz szakértők kidolgoz­nak. Jólértesült körök szerint a cseh-szlo- yák—magyar határra vonatkozó lengyel kí­vánságok bizonytalanok. Pontos hírek erről a problémáról nincsenek. A döntőbíróság msgszervesése RÓMA, — Jólértesült római körök való­színűnek tartják, hogy Ribbentrop és Ciano a közeljövőben újabb értekezletet tart való­színűleg Bécsben, hogy végleg tisztázza a mag* ar-csehszlovák nézeteltéréseket. E megbeszélések időpontja még nincsen meg-5 határozva és mielőtt a konferencia összeül, | a két kormány bizonyára nagy diplomáciai- aktivitást fog kifejteni a prágai és a buda­pesti külügyminisztériumban. Ribbentrop MBncbenben MÜNCHEN. — Ribbentrop külügymi­niszter vasárnap délelőtt 11 óra 45 perckor von Dörenberg báró ceremóniamester kísé­retében a menetrendszerű gyorsvonattal Rómából Münchenbe érkezett. A beleegyezés PRAGA. —* Vasárnap délután Prágába megérkezett a válasz arra a kérdésre, hogy Németország és Olaszország vállalja a döntőbírói szerepet a csehszlovák-magyar; kérdésben, Németország és Csehszlovákia elfogadták a javaslatot és hajlandók a dön­tőbíróságot elvállalni. BUDAPEST. — A német és az olasz kormány közölte a magyar kormánnyal, hogy hajlandó a döntőbírói szerepet vállal­ni a csehszlovák-magyar ellentét elintézé­sére. Beck lengyel külügyminiszter Kárpátjáról VARSÓ. — Beck külügyminiszter a Hearst-l3pok varsói munkatársának interjút adott és nyilatkozott Lengyelország maga­tartásáról az aktuális kérdésekben. Cseh­szlovákiára vonatkozóan Beck kifejtette, hogy Lengyelország déli határainak problé­mái még nincsenek kimerítve. Ha már arra kerül sor, hogy a territoriális status quot egyes helyeken megsértsék, akkor jobb vol­na, ha a problémát lehetőleg teljesen meg­oldanál és nem teremtenének provizóriu­mokat. Lengyelország tudatában van an­nak, hogy a csehszlovák probléma az ed­digi területi engedményekkel nincs kimerít­ve és Varsó a csehszlovák-magyar tárgya­lások végérvényes befejezését várja. Cseh­szlovákia esetében energikus akcióra volt szükség, hogy a középeurópai helyzet meg. nyugodjék. Lengyelország visszakapta azt a területet, amelyet mindig sajátjának tekin­tett. 1920-ban ezt a területet átmenetileg elvették Lengyelországtól, de márPaderew- ski akkori elnök tiltakozott az elszakitás el­len. A magyar követelésekre vonatkozóan Beck a következőket mondotta: Lengyelország támogatja a Kárpátal­jára vonatkozó magyar követeléseket, mert e követelések hozzájárulnának a tartós béke biztosításához. Kárpátoroszország bi­zonyos tekintetben egy olyan tárgy volt, amelyet Csehszlovákiának adtak át megőr­zés céljából. A régi megoldás kizárólag po­litikai volt és nem gazdasági vagy etnográ­fiai természetű. Kárpátalján nincs cseh la­kosság. Kárpátalja politikailag nem érett és politikai képességeket ezen a vidéken csak a kárpátaljai magyarok mutatnak, akik nép­szavazás esetén föltétlenül a Magyarország­hoz vló visszatérés mellett foglalnának ál- I lást. Beck ezután megcáfolta azokat a híreket, hogy Danzig visszaadásáról és egy uj sem­leges korridor létesítéséről Németország és 1 Lengyelország között tárgyalások folynak. | Kaleraai tálalások | Pozsonyban POZSONY. — Hétfőn Pozsonyban ösz- szejönnek a cseh-szlovák és a magyar ka­tonai szakértők és megkezdik tárgyalásai­kat. A német—olasz döntőbíróság pozsonyi hírek szerint még e hét folyamán összeül. Lengyelország gyarmatokat követei VARSÓ. Az Illusírowany Kurier God- zieny azt írja, hogy Lengyelország erélye­sen gyarmatokat követel. A lap szerint Len­gyelország 35 millió lakójával nem rendel­kezik nyersanyagokkal és olyan területek­kel, ahová fölös lakosságát elküldheti. A lap szerint Lengyelország és Olaszország kö­zött Rómában már megindultak a lengyel gyarmatokról való tárgyalások és az olasz kormány biztosította támogatását. BUDAPEST. — (Szerkesztőségünk táv­irati jelentése.) A magyar kormány vasár­nap Imrédy Béla elnöklete mellett miniszter- tanácsot tartott, amelyen megelégedéssel vette tudomásul, hogy Olaszország és Né­metország a döntőbírói szerepet haladékta­lanul átvette* A döntőbíróság valószínűleg már e hét közepén összeül, úgyhogy a hét végére végleges elintézése várható a ma­gyar—cseh-szlovák ügynek. A miniszterta­nács után Imrédy fölkereste Horthy Miklós kormányzót. Értesülésünk szerint a döntőbíróságban Németországot Ribbentrop, Olaszországot pedig Ciano külügyminiszter képviseli. A tárgyalások színhelye valószínűleg Bécs lesz. Oiasz vélemények RÓMA. — A vasárnap reggeli lapok részle­tesen foglalkoznak Ribbentrop német külügy­miniszter római tárgyalásainak eredményével. A lapok még nem közölnek pontos útmutatást ar­ra nézve, hogy miben áll a megegyezés a ma- gyar-csen-szlovák kérdésben. Itteni diplomáciai körök egyöntetű benyomása szerint, a két nagy­hatalom egyetértett abban, hogy a döntőbíró­ságot átveszi, A lapok szerint a megoldás igy már nem késhet soká és a roma—berlini ten­gely mérséklő hatása minden bizonnyal hozzá­járul a méltányos megegyezéshez. A prágai sajté Ribbentrop útjáról PRÁGA. — A vasárnapi lapok legtöbbje saj­nálkozással állapítja meg, hogy bár a múlt hét a csehszlovák és a magyar kormányok élénk jegyzék váltásának hete volt, a határkérdés a hét folyamán lényegileg egy lépéssel sem haladt elő­re. Annál gyorsabb ütemben haladtaik az esemé­nyek szombaton és vasárnap, amikor a rádió­jelentések szerint úgy Budapest, mint Prága hi­vatalosan felkérte a német és olasz kormányt a döntőbírói szerep vállalására s mindkét nagy­hatalom nyomban vállalta is a feladatot annak kikötésével, hogy úgy Prág, mint Budapest fel­tétlenül aláveti magát a döntésnek. A prágai rádió római hírforrásokra valló hi­vatkozással vasárnap reggel azt jelentette, hogy Berlin és Róma a szabályszerű döntőbírósági eljárás előtt megkísérli a közvetítést Magyar- ország és Csehszlovákia között a határkérdés­ben, hogy bírósági eljárás mellőzésével hoz­zák létre a megegyezést. A Prager Tagblatt szerint vasárnap még nem ismeretes, hogy Róma és Berlin mit határozott, de „már ma biztosra vethető, hogy a nemzeti ön­rendelkezési jog alapelve és a néprajzi határok elve" jut abban kifejezésre. öurcanskf miniszter nem fárswaH Hitler kancellárral POZSONY. Dr. Durcansky miniszterről, aki Prágában a szlovák kormány meghatal­mazottjaként vett részt a csehszlovák-ma­gyar határmegállapitó tárgyalásokon, a kül- földö oly hírek láttak napvilágot, hogy Prágába vezető útja alkalmával Bécsben Hitler kancellár fogadta és hogy megbeszé­lése volt Hitlerrel a csehszlovák-magyar ha­tárok kérdéséről. Ezt a hirt illetékes szlovák heh, eken tévesnek jelzik. Durcansky mi­niszter ugyan volt Bécsben. de Hitler kan­cellárral nem tárgyalt. Durcansky miniszter szer hatra virradó éjszaka visszatért Po- zsonvba és szombaton reggel jelentést tet£ dr. Tiso miniszterelnöknek. Majd nyomban összeüh a szlovákorsrági komuuqr A cseh* jel St 1 XVII. évf* 249 (4692) szám ■ Kedd ■ 1938 november 1 Előfizetési ári évente 300, félévre 150, negyed- Szerkesztőség: Prága II., Panská évre 76, havonta 26 Ki„ külföldre: évente 450, Szlovákiai ÓS kárpátaljai 010^11 arsás uiicel2. 11. emelet • Kiadóhivatal: félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kfc. • Prága II., Panská ulice 12, III. emelet fl képes melléklettel havonként 2.50 Kő-val több. politikai napilapja • • TELEFON: 303-11. •« Egyes szám ára 1.20 Ki, vasárnap 2.- Ki. SÜRGÖNYC1M HÍRLAP, PRftHfl. Magyar minisztertanács

Next

/
Oldalképek
Tartalom