Prágai Magyar Hirlap, 1938. augusztus (17. évfolyam, 174-198 / 4617-4641. szám)

1938-08-02 / 174. (4617.) szám

Lángot vet a távolkeletj tűzfészek ? Megütközött a japán és a szovjetorosz katonaság a mandzsu határén A japánok győzelmével végz&Sött ai ütközet - Visszafoglalták a Senkii* feng magaslatot - Az oroszok 30 halottat és 170 sebesültet veszítettek ben a sajtó tartózkodik a kommentároktól. Fel­tűnést keltett politikai körökben az a hír, hogy Kanin herceg, a japán hadsereg vezérkari főnö­ke az incidens hatása alatt félbeszakította sza­badságát és nyomban visszatért Tokióba. Mégy év óla tart a jatsán-crssz viszály a mandzsu határon MOSZKVA. — Az United Press moszkvai munkatársa érdekes összeállítást közöl a szov- jetorosz-mandzsu határinddeusekről. Eszerint 1934-ben és 1935-ben tíz, 1936-ban pedig nem kevesebb, mint harminchárom határinddens volt Mandzsúria és Szovjetorcszország között. 1937 eseményei a következők: Április 8-án állítólagos japán katonaszökevények lépték át a szibériai határt, május 4-én pedig a tnandzsukuói hadse­reg egyik csapata a Hanka-tó közelében orosz területre nyomult, Május 4-én a 18. számú ha­tárőrségnél összeütközésre került a sor, június 28-án több incidens történt az Amur-vidéken* junius 29-én megkezdődjek a tárgyalások Litvi­nov és Sigemicu japán követ között. Julius 6-án újabb összeütközéseik történteik. Szeptember 8-án egy japán torpedónaszádot föltartóztattak orosz vizeken. November 30-án Pakshekori községnél a határt megsértették a ja­pánok. 1938 január 14-én a japánok elfogtak egy szovjetorosz postarepülőt. Április 12-én 11 japán katonai repülőgép átrepülte az orosz határt. Jú­nius 25-én huszonkilenc japán és koreai sze­mélyt föltartóztattak a szovjetorosz határon, julius 17-én az orosz hadsereg bevonult a Hanka- tó vidékére, julius 21-én megkezdődött a japán­Í szovjetorosz diplomádat tárgyalások Litvinov és Sigemicu között Megegyezés nem jött létre, Japán katonai rendszabályokkal fenyegetőzött. Julius 31-én éjszaka pedig kikergették az orosz csapatokat az elfoglalt területről. TOKIO. — Japán forrásból származó híradás szerint a mandzsu és a szovjetorosz hátáron a japán hadsereg összeütközött a szovjetcsapatokkal. Mint jelentettük, a szov­jetorosz csapatok megszállták a mandzsu határon lévő Sankufeng magaslatot, aminek következtében a különben is feszült helyzet Japán és Oroszország között rendkívüli mó­don kiéleződött. A japán csapatok visszaver­ték a szovjet tüzérség és a tankosztagok tá­madását, sőt elfoglalták a magaslatot, s ez­által — mint a tokiói jelentés mondja — is­mét helyreállították Mandzsukuo területi in­tegritását. A japán hivatalos jelentés szerint a szovjet csapatok julius 30-ára virradó éj­szaka a vörös tüzérség és a fankosztagok támogatása mellett megtámadták a japán előőrsöket. Ezzel kezdődött az ütközet, mely hajnali hat óráig tartott és az oroszok súlyos vereségével s a magaslaton elfoglalt szovjet- orosz pozíció elvesztésével végződött. Az oroszok 30 halottat és 170 sebesültet veszí­tettek. A japánoknak sikerült 11 tankot, két hegyi üteget és egy tankelháritó üteget zsák­mányolni. A japán veszteségekről a tokiói jelentés csak annyit állapit meg, hogy na­gyon jelentékenyek. Oroszország beismeri a vereségei Hétfőn reggel a hivatalos szovjetorosz Tass-ügynökség az incidensről a következő jelentést adta ki. — Julius 31-éré virradó éjszaka a Hassan tótól nyugatra húzódó szovjetorosz határt japán csapatok lépték át s váratlan tüzérségi támadással meglepték a szovjet őrséget. Á japán előőrsök négykilométernyire vonultak be szovjetorosz területre, a Hassan tó előtt lévő magaslatért megindult a küzdelem, amely néhány óra hosszat tartott. „A japán szoldateszka” — írja a szovjet jelentés — „erős ellenállásra talált, a japán csapatok úgy emberéletben, mint anyagban súlyos veszteségeket szenvedtek. A szovjet csapa­tok veszteségét csak azután fogják megálla­pítani.^ A hivatalos szovjetorosz jelentésből, amely csak arról beszél, hogy „a japánok erős ellenál­lásra találtak", kiolvasható a japánok győzelme. Mit mond a tokiói külügyminisztérium? Az United Press tokiói munkatársa arról ér­tesül, hogy Konoye herceg miniszterelnök, va­lamint a kormány többi tagjai a szovjetorosz- japán határincidens hírére hétvégi szabadságuk­ról nyomban visszaérkeztek a fővárosba s ott a vasárnapi nap folyamán több politikai meg­beszélés volt. A. mára tervezett minisztertaná­csot egyelőre holnapra halasztották. A külügy­minisztérium illetékes helyén a külföldi újságírók előtt megerősítették azt a hirt, hogy a japán csapatok a Sankufeng területén helyreállították a status quot. A határon a japánok nagyobb csa­patokat vontak össze, nyilván abból a célból, hogy elkerüljék az állandó apróbb incidenseket. Ezt az oroszok félreértették és meg Imádták a japán csapatokat, ami szükségessé tette az ellen­akciót. A japán csapatok ellenakciója a tótívjet- oroszok által megszállott területek elfoglalásá­val végződött Hivatalos japán helyen hangsú­lyozzák annak a körülménynek a fontosságát hogy a positani szovjettüzérség a négy kilomé­ternyire levő Koyo koreai várost előzetes fi­gyelmeztetés nélkül bombázni kezdte. A bombá­zás több óra hosszat tartott és csak vasárnap es­te ért véget. Uiabb diplomáciai lépés Moszkvában A japán külügyminisztérium illetékes helyén kijelentették azt is, hogy Sigemicu moszkvai ja­pán követ még a mai nap folyamán újabb uta­sítást fog kapni, hogy a status quo hdyreáHi- tásárp vonaíkozaón kezdje meg a tárgyalásokat Lttvinowal, aki, mint ismeretes, a julius 20-áa elébeterjésztétt javaslatokat kereken visszauta­sította. Japán politikai körökben bíznak abban, hogy tekintettel az eredményes japán katonai akcióra, Litvinov eddigi merev álláspontját meg fogja változtatni. Tokióban egyébként különböző hírek vannak forgalomban újabb összeütközésekről. A belügy­minisztérium megtiltotta a lapoknak, hogy az in­cidens részleteiről írjanak, aminek következté­A szudétanémet párt elutasítja a nemzetiségi statútum tervezetét ■ ■ Megjelent a párt jogi szakvéleményét tartalmazó rópirat * * PRÁGA. — A szudétanémet párt ma adta ki azt a röpiratét, amelyben megindokolja a nem­zetiségi statútummal szemben elfoglalt elutasító álláspontját. A hatalmas jogi bírálat a következő végső konklúziókkal zárul: A jelen általános hirálat kizárólag arra szo­rítkozott, hogy azokat a szempontokat foglalja össze, amelyek azt bizonyítják, hogy a nemzeti' ségi statútum egyáltalán nem alkalmas a nemzetiségi problémák megoldására. A beható, részletes kritika mindenesetre köteteket tenne ki s az összes eddig hozott s végrehajtott tör­vény és rendelet kritikájából kellene, hogy áll­jon, nemkülönben a végrehajtó hatalom gyakor­lásának a bírálatából. Ezzel természetesen min­denesetre még mélyebb bepillantást nyerhetné­nek a mai teljes jognélküliség állapotába. Mivel a nemzetiségi statútum fő része a már hatályos törvények rövid összefoglalásából áll, ezért ezt a statútumot a jogtalanság állapotának kodifi­kálására irányulúó kísérletnek kell tekintenünk. Ha ezen a nemzetiségi statútumon végigteikín- tünk, úgy azt látjuk, hogy egyetlen újítást tar­talmaz éspedig azt, hogy a kormány jogilag sem­miképpen nem kötelező gondoskodást vállal a nemzetiségi béke fenntartásáért. Az összes többi intézkedés — még ha újí­tás is —a nemzeti állameszme gondolatá­ból indul ki, vagyis abból, hogy a cseh fiemzet az államalkotó nemzet, a többi pe­dig csak másodosztályú jogokat élvező nem­zet. E másodosztályú nemzetekhez tartozó polgárok javára eddig is csak kivételes in­tézkedéseket tettek és ezeket a kivételes intézkedéseket ki akarják bővíteni. Az ilyen eljárás az állampolgárok egyenjogúságának és a nemzetek egyenjogúságának elvével ünerőben ellenkezik és azzal nem egyeztet­hető össze. A statútumból az a szellem be­szél, hogy az állam valamennyi intézménye, berendezkedése cseh jellegű, a csehek javát szolgálja s a többi nemzetnek ezt a tényt egyszerűen kötelességük tudomásul venni és hogy ez a többi nemcseh nemzet csak nagyon szerény kis védelemben részesül, mely védelem azonban nagyon, de nagyon messze elmarad azon ígéretek mögött, ami­ket a Csehek a békekonferenciákon tettek s ISZ ott vállalt kötelezettségek mögött is. De ott is, ahol az egyenjogúsításra irá­nyuló kísérlet van, mint á XII/A-B fejeze­tekben, e javasolt intézkedések is elsősor­ban a granicsárok védelmét akarják szol­gálni a német és egyéb nemcseh nemzeti­ségű települési területen, ahová e csehek mint előőrsök csak 1918 után jutottak el s akik ezen intézkedések alapján lehetőséget nyernek arra, hogy a cseh előjoguság te­kintetnélküli kihasználására erőszakosan te­remtett posztjukat megtartsák. Ez pedig a nemcseh nemzeteken és nemzetcsoportokon elkövetett jogtalanságok jóvátételét örökre lehetetlenné teszi. A statútum e része lényegileg nem más, mint a már meglevő törvényes szabályozá­sok kodifikálása, e törvényes rendezések elégtelenségét pedig önmagában már az bizonyítja a legerősebben, hogy a csehszlo­vák állambeli nemzetek békenélkülisége (Friedlosigkeit) ennyire katasztrofális mé­reteket öltött. Ez intézkedések ügyes egymásmellé sorozása nyilván azt a célt szolgálja, hogy azt a látszatot varázsolja az olvasó elé, mintha a nemcseh nem­zetek és nemzétcsoportok a lehető legmesszebb menő módon védve volnának és hogy ezt a vé­delmet a kormány most még tovább akarja fej­leszteni nagyvonalú intézkedésekkel. Ilyen kö­rülmények között azonban felmerül az alapvető kérdés, mely a következő: Az állam s összes intézménye alapvető átépí­tésével, átszervezésével miként idézhető elő az az állapot, mely a nemzeíek és nemzetcsoportok valódi egyenjogúsítását garantálhatja, egyben Középeurópában egy állandó nyugtalansági tűz­fészek miként szüntethető meg? szív eh&eiu XVII. évf. 174 (4617) szám » Ke«M • 1938 augusztus 2 Előfizetési ár: évente 300, télévre 150, negyed- , Sítrkesztóség: Prága II, Panská évre 76, havonta 26 Ki. külföldre: évente 450, Szlovákiai eS kárpátaljai mp^UarSüg ÍJ1!0®1,,2’ n emejet ,, K ‘ m V" * , 1 félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. • \ Prága II., Panska ulice 11. Hl. emelet B képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több. politikai napilapja * 9 TELEFON: 303-11. J* • Egyes szám ára 1.20 KI, vasárnap 2«— Ki. SÜRGÖNYC1M: HÍRLAP. P R fl H fl. _ ’ . ________________________:__________________ — ----------------.. .m—wi. III. "W --------------------- '' "■ '■ V

Next

/
Oldalképek
Tartalom