Prágai Magyar Hirlap, 1938. május (17. évfolyam, 100-124 / 4543-4567. szám)

1938-05-01 / 100. (4543.) szám

Magyar Testvérek! Május elsején, a munka ünnepén újból szólunk Hozzátok. Elmúlt az idő, mikor ezt a napot a forradalmi osztályharcosok maguknak kisajátították; ez a nap nálunk a nemzeti munka ünnepe, melyet emelt fővel és ön* tudatos lélekkel ünnepel meg minden dolgozó magyar. A mi ünnepünkben nincs osztálygyülölet és társadalmat romboló álforradalmiság, hanem a magyar nemzetért dolgozni akarók rendíthetetlen akarata és áldozatkészsége. Nemzetünkért dolgozó munkások! Köszöntünk benneteket ezen a napon s uj nemzeti szózatot hirdetünk. A kormányzat most május és junius hónapokra kitűzte a legtöbb magyarlakta községben a községi képviselőtestületekbe szóló választásokat. Fontos nemzeti érdek, hogy túlnyomó magyar többséggel rendelkező községeinkben kizárólag pártunk jelölő listája legyen az egyetlen lista, mely kifejezésre juttatja a község nemzethü magyar jellegét és egyben fölöslegessé teszi a községre költséges választás lefolytatását. Magyar községek! Csináljatok egyetlen magyar listát, mely az Egyesült Magyar Párt nevét viseli és felölel minden magyar munkaerőt, aki nemzetéért és közsé­géért dolgozni kész* Fontos nemzeti érdek az is, hogy mindazon városokban és falvakban, ahol a magyarság nem túlnyomó többség, hanem egyszerű többség, vagy kisebbség, a magyarság egyetlen jelölő listát állítson, hogy így juttassuk kifejezésre a nemzeti erőt és összetartást. Végtelenül fontos, hogy községeinkben, melyek szükebb otthonunkat jelentik, hová a szülői ház, a mun- kamühely, a barázda, a hivatás, a család, a mindennapi élet köt, magunk vegyük kezünkbe a szellemi vezetést és a közvagyon kezelését. Nem az a fontos, hogy kis részérdekek érvényesüljenek a községi életben, hanem a községet lakó nép becsületesen értelmezett összérdeke. Félre a kis családi jellegű, osztályszempontu, az egyéni érvényesülést haj­szoló kispártocskákkal, melyek súlytalansága nyilvánvaló és kihasználható! A községi érdek gazdasági érdek, a gazdasági érdek nemzeti érdek, a nemzeti érdek magyar érdek, a magyar érdek mindnyájunk érdeke. Magyar Testvérek! Készítsétek mindenütt elő a községi választásokra az egyetlen magyar listát: az Egyesült Magyar Párt listáját. Harcoljátok végig a választási harcot, törvényes eszközökkel, bátor szívvel és győzni akaró lélekkel. Győzelmetek után pedig vegyétek kezetekbe községeink vezetését, hogy azok magyar jellegét, gazdasági egyensúlyát és becsületes fejlődését biztosíthassuk. Valósítsuk meg, valósítsátok meg az egy Isten, egy nemzet, egy sors, egy akarat, egy tábor elvét a községi életben is. Ezt a nemzeti szózatot vigyétek szét május elsején minden hajlékba, hol magyarok laknak ez állam területén. Az Egyesült Országos Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt nemzetgyűlési képviselői és szenátorai: Dr. Szüllő Géza Dr. Holota János SzenMvány József Dr. Pajor Niklós Jaross Andor Dr. Korláth Endre Fiissy Kálmán Dr. Szilassy Béla Esterházy János Dr. Porubszky Géza Hokky Károly Dr. Turchányi Imre Kai számunk a Képes Héttel 24 oldal — Ara 2 - Kj . Ha; Kis Magyarok Lapja 100. (4543) szám « Vasárnap ■ 1938 május 1 Előfizetési ár; évente 300, félévre 150, negyed- , Szerkesztőség: Prága 1U Panská évre 76, havonta 26 Ki., külföldre: évente 450, ^4 Szl0V6TlSzkÓÍ 6S rUSZlTlSzkÓi Ttia^UOTSá^ dlicel2, 1L emelet • Kiadóhivatal: félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. • Prága II., Panská ulice 12, III. emelet, fl képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több. politikai napilapja • • TELEFON: 303-11. 0 • Egyes szám ára 1.20 Ki, vasárnap 2.- Ki. r SÜRQÖNYCIM: HÍRLAP, PRfiHfl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom