Prágai Magyar Hirlap, 1938. április (17. évfolyam, 76-99 / 4519-4542. szám)

1938-04-02 / 77. (4520.) szám

8 1938 Április 2, szombat* . SPORT . Megválasztották a Pozsonyi Torna Egylet uj tisztikarát SmHÁz-RönWKoLTCmA. A gömöri magyarság kulturparlamentje Lelkes érdeklődés és eredményes munka jegyében folyt le Pelsőcön a Szili KE körzeti megbeszélése POZSONY. — (Szerkesztőségünk telefon­jelentése.) Nagy érdeklődés mellett folyt le ma este a PTE 58. tisztújító közgyűlése, amelyen számos uj és fiatal sportemberrel frissítettek fel a legrégibb magyar sportegylet vezetőségét. Moravek Gyula nyugalmazott alpolgármester, aki a háború utáni nehéz éveikben vezette az egyesület ügyeit, korára való tekintettel nem vállalta az elnöki tisztséget. A közgyűlés érde­mei elismeréséül egyhangú lelkesedéssel örökös disz elnökké választotta. Ezzel eddig még csak Révay Istvánt tisztelte meg az egyesület. Mora­vek Gyula utódja dr. Salamon Xavér Ferenc so- morjai közjegyző lett. Tiszteletbeli elnökökké Gettmann Antalt, Nagy Dezsőt és dr. Moravitz Zoltánt választották meg. A vezetőség többi Feloszlott az osztrák labdarugó-szövetség ZÜRICH. — A FIFA titkársága dr. Eberstaller- től március 28. keltezéssel a következő levelet kapta: Federation Internationale de Football Assoeiation! Tisztelettel közlöm, hogy az osztrák lab­darugó-szövetség szervezetét feloszlatta, és a hozzá tartozó egyesületek ügykezelését a német birodalmi legfelső sportszövetség futiballosztályának, Berlin-Charlottenburg ad­ta át. Az osztrák labdarugó-szövetség a mai nappal megszűnt önálló szövetségként eze-, repelni, amivel a FIFA-ba tartozandósága is megszűntnek tekinthető. Német sportüdvözlettel: dr. R. Eberstaller, «. k. A FIFA titkársága e levelet német eredetiben és francia fordításban eljuttatta az összes tagálla­moknak. LABDARÚGÁS ) ( Az Európa Serleg bizottsága május 1-én Milánó­ban tartja meg első ezévi ülését, amelyen foglalkozni fog az ausztriai futballszövetség megszűnésével be­állott helyzettel. Bázelben vasárnap a Svájc—Cseh­szlovákia mérkőzés kapcsán dr. Pelikán, Fischer Mór, az olasz Mauró és a svájci sportvezérek tanácskoz­nak, Bécsben viszont Eicher, az EK ezeidei elnöke Linemann-nal, a német futballvezérrel tárgyal abban az irányban, hogy esetleg Németország venné át az EK-ban Ausztria szerepét )( A nyugati serleg döntőméirkőzését a Ligeti és a Vas-Rapid április 10-ón játszik le Pozsony­ban. )( A bécsi serlegben a Wiener Sportclub a Wa-ckert 3:0 (0:0) arányban legyőzte. Az Admira a Yacuum ellen nyert 6:2 (2:0) arányban. )( A Nemzeti legyőzte az Elektromost. Buda­pesti szerkesztőségünk jelenti: A Nemzeti Bajnok­ság előrehoztot mérkőzésén a budapesti Nemzeti a Hungáriával 1:1 arányban mérkőző Elektro­most 2:1 (1:1) arányban legyőzte. Gólok: Ki'salagi és Sztancsik, illetve Búzás. A Nemzeti a mérkő­zés után Szófiába utazott, ahol a bulgár váloga­tott gyakorlótárea lesz. )( Á bécsi Admira husvétkor Hollandiában vendégszerepei az amszterdami Ajax ellen és esti mérkőzést játszik Haarlemben. )( A brüsszeli húsvéti tornán a Whit^ Star, az Union St. Gilloise, a debreceni Bocskai éá a diisz- szeldorfi városi vegyescsapat vesz részt. ) ( Riticka kapus, Porubszky és Kucbta, az SK Prostéjov játékosai az SK Batahoz szerződtek, ahol már játékjogusultságot is nyertek. — Weiss (Hakoah, Becs) is a zlini csapathoz szegődött. ) ( A Hanácká zsupa válogatottja Brünnben a 2ide- nicét 3:2 (1:1) arányban legyőzte. TENISZ ) ( Az alexandriai versenyen a kínai Kho Sin Kié a prágai Cejnart 5:7, 7:5, 6:4, 7:5, a jugoszláv Mitié pedig a francia Boussust 1:6, 6:2, 6:4, 6:2 arányban legyőzte, úgyhogy a férfiegyes döntőjébe a kínai játé­kos és Mitic került. ) ( Az alassiói versenyen a magyar Gábory honfi­társát, Dallost 6:3, 3:6, 6:1 arányban győzte le. Dallos előzőleg az olasz Radot 6:3, 6:4 arányban verte meg. A magyar Szigeti a prágai Dohnalt 6:3, 6:4, a prágai Vodiéka viszont a görög Nicolaidest 6:4, 2:6, 6:4-re győzte le. BIRKÓZÁS )( Magyar birkózó nyerte az indiai alkirály aranyérmét. Köröskémyi Elemér, a kárpátaljai származású profilbirkózót, aki februárban az in­diai Calcuttában vett részt egy versenyen és 28 indulóval szemben első helyezést ért el, az in­diai alkirály aranyéremmel és elismerő oklevél­lel tüntette ki. A kitűnő formában lévő nagy­ere,jü birkózó Indiából Ausztráliába utazott, majd Japánba és Amerikái}* készül. tagjai alelnökökí Gut Férenc, Moravek István, dr. Párkány Lajos és Zsáry Gyula. Tiszteletbeli aldnökök: Aza Géza, Feuer Gábor, Krohnyák István, Staihi Lajos. Választmányi tagok: Azór Géza, Báck Béla, Czere József, dr. Divéky An­dor, Fencz Gábor, Gettmann Antal, Gonda De­zső, Hervay Ferenc, Holelk Emmi, Kovács Gyu­la, Krchnyák István, Lederer Frigyes, Marton Erzsébet, dr. Moravitz Zoltán, Nagy Dezső, Prenosil Félix, dr. Próna Aladár, Redeczky István, dr. Salamon Ferencné, Szergovics Re- zsőné, Limbodh Béla, Sta'hl Lajos, Striberny Ká­roly, Svatek Ede, Wildmoser Károly, fifjj. Zim- mer Imre. Póttagok: Palmné Leifrner Ilona és Königh Zoltán. — A közgyűlésről holnapi szá­munkban hozunk részletes tudósítást. Csehszlovákia íőishotás válogatottja Budapesten PRÁGA. — Mint már jelentettük, Csehszlová­kia főiskolai válogatottja április 17-én, Husvét- vasárnap Budapesten mérkőzik Magyarország fő­iskolás válogatottjával. A csehszlovák csapatot holnap állítják össze. A valószínű együttes: Cesipiva (Vysoöany); Tóth (MÁK), Vychytil (Masaryk Kolej); Reiner, Kaiocsay (mindkettő MÁK), Pluhár (CecJhie Karlin); Drottár, Halász (mindkettő MÁK), Hudec (Sparta), Garesár (Uk­rán SY), Ulanov II. (DFG.) — Tartalékok: Yrba, Hutáik, Havel. A csehszlovákiai főiskolások budapesti szerep­lésükön kívül Szegeden vagy Debrecenben is ját­szanak husvét másodnapjján. A főiskolás csapat azonban meghívást kapott Bukarestbe, ahol a Ve- nus ellen szerepelne. SPORTHÍREK KÁRPÁTALJAI SPORTHÍREK: Április 3-án tilalmi nap van. Az április 3-ára sorsok bajnoki mérkőzéseik igy elmarad­nak. Csupán az UTKSC csapata játszik barát­ságos mérkőzést Nagymihályban a bajmokjelölt FÁK csapatával. Kárpátalja válogatottjának Keletszlovákia el­len nincs még végleges csapata. Minden valószi- nüség szerint a következő játékoskeretből válo­gatja ki Laurisin, a Zsupa és Ecsedy, az MLSz kerületének kapitánya a Kassán játszó együt­test: Kiss UAC, Maresch MLSz kapusok, Zdiár- szky MLSz, Krizs II. Rusj, Grohmann UAC hát­védek,. Kalcsay II. BLTC, Pásztor UAC, Er- dey MSE, Iváncsó Rusj, Paszkulyák Rusj hal- fok, Moser, Kármán, Krizs I. Rusj, Csepák MSE, Bírta, Várady BLTC, Tresdhl, Vazovics CsSK és Placzer UAC csatárok. Az UTKSC a Várpaiánkán 4:1 arányban elvesztett mérkőzé­sét megóvta. Az óvás azonban kilátástalan. Az MLSz keleti kerületében a harmadik for­duló után a bajnokság állása: 1. Spartacus Poliánka 11 6 0 4 29:12 18 2. UTKSC 10 7 2 1 23:10 15 3. KSC 10 5 3 2 32:20 12 4. UAC 10 4 2 4 18:15 12 5. Csapi SE 11 3 4 4 18:22 10 6. MLSz 9 3 4 2 15:28 8 7. Kapós TK 9 2 4 3 21:21 7 8. UMTN 11 2 7 2 13:23 6 9. UKMSC 11 0 6 5 12:30 5 A nagyon szépen szereplő UAC II. és MSE II. mérkőzései a bajnokságban nem számítanak. ÖKÖLVÍVÁS X Karikát, a pozsonyi RÁC középsúlyú bajno­kát e°ryle.te fegyelemsértés miatt 19$8-ra fölfüg­gesztette. )( Szlovákia boxvá lógatott ja (pozsonyi RÁC, nagyszombati Jánosik és vágbesztercei Sparta) husvét vasárnap Budapesten a BTK, (husvét hét­főn pedig Szombathelyen a nyugabmagyarországi válogatott ellen szerepel. A ffO&seuyi utca utísota: ALFA: Nick detektív. (W. Powell.) ÁTLÓN: Ab osztrigás Lilti. (Gusti Wolf.) LUX: Ui partok felé. ('Zarah Leander.) METRÓBÓL: A válóok. (Anny Ondra.) TATRA: A válóok. (Cseh film.) URÁNIA: Charlle Chan a Broadwayen. VIGADÓ: Rosalia. (Hajmásay Ilona). PELSÖC. — A Sajó és oldalvölgyetaek zárt magyar nyelvterületéin, valamint különál­ló szigetein is éveik óta folyik a kul'turmuimka a SzMKE jói kipróbált kereteiben. Ez a terület Olvasóink előtt is jól ismert, mint ,,a SzMKE gömöri kör.zete“, xnielynelk eseményeiről gyak­ran szoktunk hirt adtni. A munka két irányban folyik: a szervezés és a tartalom mélyítése irá­nyában s az az eredmény, melynek egyes állo­másait időnként rövid híradásaink mutatják, nemcsak a fiókok egyre emelkedő számában és a végzett kultur te veken y s ég értékében nyer ki­fejezést, hanem egy bizonyos benső lélki kap­csolatban is, amely a gömöri körzet területén működő SzMKE-fiókokat tett véri szeretettel fűzi egyetlen nagy családdá. Ez a benső, meleg összetartozás nyilvánult meg impozáns módon a körzet idei értekezletén, melyet ezúttal is a pelsőci kulturház nagytermé­ben tartottak meg, falvaknak s szervezeteknek a tavalyinál i:s nagyobb érdeklődése mellett. Gesz- tetétől Dobsináig, Rimaszombattól Borzováig terjedő hatalmas területről jöttek el a SzMKE- küldöttek, sokan a ragyogó tavaszi m'unikiaidő dacára is egész napjukat áldozva a fontos meg­beszéléseknek. « A vendéglátó p'elisőci SzMKE-fiók, Pelsőc község s az egész gömöri magyarság váratlan súlyos gyásza árnyalta be az értekezlet meg­nyitását: Dusza Jánosnak, a pelsőci fiók ér­demdús elnökének hirtelen elhunyta, ami miatt a pelsőci tagok nagyrésze csak rövid ideig, vagy egyáltalán nem lehetett jelen. Tavaly még Du­sza János elnökölt a körzeti értekezletein magyar kuilturszeretetének minden lángolásával, idén pedig az értekezlet első aktusa az volt, hogy Csizy Bélának karelnökké megválasztása után néma félállással dokumentálta kegyeletét ta- ■valyi Elnöknek elhunyta fölött. Csázy Bélának a temetési előkészületek miatt sok elfoglaltsága líévém, az értekezleten a he­lyette megválasztott Sonkoly Endre nyug. pol­gári iskolai tanár elnökölt. A referens tisztségét Haltenberiger Ince kassai körzeti titkár töltötte be, mivel Tichy Kálmán rozsnyód körzeti tit­kár betegsége miatt meim jelenhetett meg. A központot Baltazár János országos választmá­nyi tag képviselte. A jegyzőkönyvet Sediviy László, a körösi fiók kulturreferense vezette. Baltazár János a központ üdvözletét és meleg elismerését tolmácsölta a szép eredménnyel működő gömöri körzet kiküldötteinek. Majd Haltenberger Ince ismertette' a körzet évi mun­káé redményeit, az egyes fiókok működését és az uj szervezeteket. A tavalyi körzeti értkezelet óta 13 uj szerve­zet létesült, melynek legtöbbje már szép ered­ményekre tekinthet vissza, különösen jelentékeny pontok Felied és Doibsima fiókjai, melyek nagyszerű lendülettel kezdték munkájukat. Örvendetesen növekedik a körzet területén a rádió-beszerzésiek, valamint a kul- turakciók száma. Általában a kulturszellem tér­hódítása az egész vonalon megfigyelhető. A jelentést örvendetesen tudomásul véve, az értekezlet áttért a közérdekű tárgypontok meg­beszélésére. Tartalmas és tanulságos eszmecse­re indult meg számos kérdésről, melyek a kull- tunmunka minden részletére kifcerjeszkedfcek, igy: a mozgókönyvtárak körüli tapasztalatok és kí­vánalmaik, az egyesületi rádiózás előnyei és elő­írásai, ­a kulturház-épités előfeltételei és lehetősége, vetitettképes előadások bekapcsolása, stb. Mindezen kérdésekben tapasztalati alapon hozott határozatokat és adott utasításokat az értekez­let, ily módon biztosítván a külturszükséglletek- nek tényleg megfelelő és a lehetőségekkel szá- motvető kielégítését. Nagy megértéssel és általános helyesléssel tet­te magáévá az értekezlet Tichy körzeti titkár azon javaslatát, hogy a SzMKE-szervezetek vegyék programjuk­ba falumúzeumok létesítését, először szerényebb keretek között, később fo­kozatosan kiépítve. Határozatba ment, hogy a kezdeményező lépéseket ki-ki a miaga közsé­giében megteszi s a további teendőkkel országos viszonylatban is foglalkozni fognak. * Másfélórás ebédszünet után a helyi csoportok vezetői tették meg érdekes, változatos és tar­talmas előterjesztéseiket. Bodzássy Mátyás (Ot- rokocs), Berber Gyula (Gice), Bárfai Erzsé­bet (Berzéte), Duczmann András (Lévárt), Sedivy László (Kőrös), Bodon Lajos (Radnót), Czagány János (Felied), Fábián Lajos (Kőrös), Gáli János (Berzéte) és még számosam Ismer­tették tapasztalataikat s emelitek a megoldás előterébe olyan részleteket, melyeknek helyes kiviteléhez csak a fialuvezetők értékes megnyi- lalkozásai névén juthatunk el. A megvitatott gon­dolatok sok uj és becseis szempontot adtak a mumkaorograim kiöblítéséhez és tökéletesitéséhez. Részletesen foglalkozott az értekezlet a vezetői tanfolyamok \ kérdésével is, mely tárgyhoz főként Berber Gyu­la és Baltazár János szóltak hozzá. A bemuta­tott programot a körzeti titkárok szélesebb ala­pon fogják kidolgozni. A nyári időszakban majálisok, szabadtéri előadások, népünnepélyek (arató ünnepek és szüreti mulatságok) rendezé­sére is kiterjeszti figyelmét a SzMKE. Egyesü­leti társas kirándulások kedvezményeket bizto­sítanak. Rendkívül fontos és a tapasztalatok sze­rint Kiválóan nevelő és ösztönző hatású a szom­szédolás: a szomszéd szervezeteknek teljes műsorral kölcsönös meglátogatása. Erről a tárgyról főként Sedivy László közölt értékes tapasztalati adatokat. Általánosan és nagy erővel nyilvánult meg az a kivánalom, hogy az egyes falvakba szakelőadók járjanak ki és a SzMKE szerkessze meg azoknak a katasz­terét, akik egy-egy járásban vagy körzetben kü­lönböző szakmákból ilyen népművelő előadások­ra az érdekelt fiókok költségéin kiszállnának. A SzMKE-nek vain egy-fcét ilyen lelkes ügybarát- ja, de szervezett és rendszeres közreműködésre volna szükség, hogy az Egyesület a falu minden egészséges igényét kielégíthesse. A MAKK és a CsMASz ifjúsági csoportok­nak figyelmét fokozattan irányítsuk erre a nagy feladatra, ahol bőven nyílik alkalom sok­szor leszögezett programpontjaink némelyiké­nek megvalósítására, A falu várja őket s a SzMKE keretei készek a szervezett munka- beosztásra! A részleteket illetően az értekezlet érdemleges határozatokat is hozott, melyeket Ültékes helyre fog juttatni. Gazdasági szakelőadók tekinteté­ben a SzMKE a Sajóvöiigiyi Gazdasági Egyesü­lettel áll szívélyes bajtársi kooperációban, A nyári cseregyeirek-akció, a külön női szer­vezetek, SzMKE-krónikák bevezetése és több más érdekes tárgy érintése után az értekezlet még kimondotta, hogy az uj szervezetek területi túlsúlya miatt a legközelebbi körzeti értekezletet DÖgőmÖr­ben: Feleden fogja megtartani, hogy a távolabbi völgyek kiküldöttel Is akadály­talanul megjelenhessenek. Táviratilag üdvözölte a „gömöri kuKturparSa- ment" a SzMKE országos elnökét, dr. Jankovics Mairceiit, a hármasbizottsógot és Szombathy Viktor főtitkárt, aki ezidén nagymérvű elifagillalit- sága miatt nem jelenhetett meg. Szeretettel és jókívánságokkal emlékeztek meg a jelenvoltak a körzet titkáráról: Tichy Kálmánról is, akit be­tegsége kémyszeiritett távolmaradásra. Sonkoly Endre eilmök komoly, lelkes szavak­ban összegezte az összejövetel eredményeit és jelentőségét, továbbá önfeláldozó munkára buz­dította a (kiküldötteket s az értekezletet bezárta. A nagyon értékes, szép lefolyású és tanulsá­gokban gazdag nap valóban a gömöri SzMKE szive-dobbainósa volt. Egy erős, fejlődő testnek egészséges szívverése. A helyiség átengedéséért és e körültekintő megrendezésért a figyelmes vendéglátó pelsőci SzMKE-fiókot illeti a körzet hálás köszöneté. (*) Noszkay Ödön előadásával ért véget az er* sekujvári SzMKE szabadegyeteme. Tudósítónk jelenti: A SzMKE érsekujvári szabadegyetemének utolsó előadója, dr. Noszkay Ödön tanár volt, aki­nek előadásai iránt a közönség mindig rendkívüli érdeklődést tanúsított. A SzMKE nevében Bereoz Kálmán üdvözölte a kiváló tudóst, aki Sízent Ist­ván királyról tartott előadást. A hallgatóság le­nyűgözve követte a magyar honfoglalás korsza­kának nagyszerű rajzát. Noszkay Ödön kimutatta annak a kornak mély politikai és világnézeti ösz- szefüggéseit. Olyan kor. volt ez, mint a miénk, amikor Európa életében uj korszak vette kezdetét. Ez okozta, hogy az előadó inkább a Szent Istvánt megelőző korszakkal, mint magával a nagy ki­rály működésével foglalkozott. Az előadás befe­jezése .után percekig ünnepelték dr. Noszkayt, Bereoz Kálmán köszönetét mondva az előadónak, bejelentette, hogy az SzMKE érsekujvári szabad- egyetemének második ciklusa végétért és tavasz- szál nem tartanak már előadásokat. (*) Nagy érdeklődés előzi meg ®z ungvári Legényegylet műkedvelői szinelőadását Kárpát­aljai szerkesztőségünk jelenti: Az ungvári Kato­likus Legényegylet műkedvelő gárdája április 12-én este 8 órai kezdettel a „Bio Radio“ szim­pátián Lovery „Az Ur katonái" cimü drámáját mutatja be. Az előadás iránt azért is nagy ér­deklődés mutatkozik, mivel az évek óta színház nélkül maradt ungvári magyar közönség, a Kato­likus Legényegylet műkedvelő gárdájának tag­jait mint kiforrott, tehetséges szereplőket ismeri, de hozzájárul az is, hogy a darab rendezője So­mogyi Károly, hivatásos szinmüvész. aki több- izben bizonyította be, hogy műkedvelőkkel is lehet nívós színpadi teljesítményeket elérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom