Prágai Magyar Hirlap, 1938. március (17. évfolyam, 49-75 / 4492-4518. szám)

1938-03-03 / 51. (4494.) szám

^l^CM^AAGfcVR-HlRIiAI* 1938 március 3, csütörtök. A Nobel-dijas Szent-Györgyi professzor is előadást tart az idei tátrai orvostovábbképző tanfolyamon Pünkösd vasárnapján kezdődik az ötnapos tanfolyam A legszebb sikerrel zajlott le a kassai Evangélikus Bál KASSA. — (Szerkesztőségünktől.) Az elmúlt szombaton zajlott le a kassai báliszezón egyik legsikerültebb, legelegánsabb táncmulatsága, az Evangélikus Diakonissza Nőegylet bálja, amelyet az egyesület jótékony alapja .javára -rendeztek. A kassai őslakos-társadalom színe-java gyűlt egybe, 'hogy a fényes társadalmi ünnepségen dokumen­tálja az összetartást a nemes cél jegyében. Este fél tiz órakor pompás keringő-produkcióval vette kezdetét a táncmulatság, hamarosan sor került a csárdásra is és a Schalkház nagytermét zsúfo­lásig megtöltő közönség igazi magyaros, bensősé­ges hangulatban szórakozott a reggeli órákig. Reggel hét órakor még szépszámu társaság ropta vigan a csárdást. Az estély sikere a nőegylet minden egyes tag­jának páratlan buzgalmu előkészítő munkásságá­nak, id. Oelschiáger Lajosné elnöknő és dr. Farkas Józsefné alelnöknő szakavatott vezetésének, a nőegyleti választmánynak és a 100 tagú, Oelscblá- ger István vezetése alatt álló rendezői bizottság fáradhatatlan körültekintésének tudható be. A vigalmi bizottság előkészítő munkásságát Gömöry János és So'hlmann Gyula felügyelők irányították nagy hozzáértéssel. A választékos közönség előtt tiz kezdőpár nyitotta meg az estélyt: C-seley Má-f tvás—Berzeviezy Évi, Gerhardt Kálmán—Farkas t Andrea, Kovácsy Imre—Gerhardt Dodó, Lovay| Gyula—Palceó Ida, dr. Merényi Imre—-Medgyessy Ica, Mikolik Endre—Lacit Klári, Rohringer Géza— Sál mén Baba, Scholtz László—Binder Gittus, Stadler Gyula—Kriszt Évi, Stoffán László—Roh- rüiger Böeke. A finom, docens megnyitó keringő betanítása Kálniozky Margit tánc tanárnő hozzá­értő készségét dicséri. A vendégek soraiban ott láttuk a szlovák evang. egyház képviseletében Slávik János és Krno József felügyelőiket, Tost László h. pol­gármestert a város képviseletében, dr. Pajor Mik­lós szenátort, Guntau Hugó helybeli német kon­zult. A megjelent nagyszámú közönség közül si­került a következő hölgyek neveit feljegyezni: Abossy Jánosné, Ákos Magda, Alexy Aladárné, Altmann Nórika (Kisszeben), Baikay Jánosné, Balázsy Dezsőné. Balázsy Kató, Bálint Károlynó, Bászel Jenőmé, Bauernebl Szilárdné. Batiik József- né, özv. Beller Zoltánné, Beller Lászlóné, Berecz Jánosné, Berecz Lili, Berecz Erzsébet, Berzeviezy Béláné, Berzeviezy Judit, Binder Rezsőné, özv. Bittelmayer Mártonná, Blinczer Vilma, Blinczer Nelly, Blinczer Böske, Bredher Antalné, Brecher Évi, dr. Briick Sándorné, Bradovka Arpádné, Bogsch Imréné, Bogscih Baby, Butala Erzsébet, Chalupka Olga, Cseh Károlyné, Czernik Albertné, Oirbs Józsefné, Czitó Tiborné, Czigler Lajosné, Ozigler Valéria, Danielisz Miklósné, Demeczky Jánosné, Demeczky Iea, ifj. Déry Jánosné, Do- bossfy Aurélia, Dobossfy Klára, Dobák Alisz, Duí- fer Ilona, Dvorcsák N.-né, Ebért Edeltraut, Ebért Mena, dr. Farkas Józsefné, Fészkey Lajosné, Feick Ica, Fiedler Pálné, Fleischer Aranka, Földes Gyuláné, Földes Edit, Földes Vali, Francke Eugé­nia, Gerhardt Kálmánná, Gleissig Oszkárné, Gre- guss Gyuláné, özv. Göndör Gáborné, Götz Kurtné (Fenyvesháza). Guntau Hugóné, Halla Károlyné, Hanesz Józsefné, Hamborszky Márta, dr. Hazslin- szky Rezsőné, Hazslinszkv Éva, dr. Hajna Sándor­né, özv. Hanser Gézáné, Heutschy Ilma, dr. Halmi Károlyné, Helyey Gyuláné és leánya, Hirmer Jo­lán tha (Bécs), Hits Lászlóné, Hlaváts Ferencné, Holéczy Jánosné, Hofímann Gusztávné, Homola Olga, Horárik Edit (Besztercebánya), Hreha Fe­rencné, Holló Judit (Budapest), Hunyadi Ilona. Jakab Lajosné, Jávorszky Álmosné, Jakubcsik Olga, Kálniczky Margit tánctanárnő, Klema Ele­mérné, Kieszelbach Gézáné, Kieszelbach Imci, Kelemen Ferencné, Kalanka Joci, Kalanka Ica, Kiss Jánosné, Kiss Erzsébet, Klassen Lea, dr. Kreiss Róbertné, Krno Józsefné, Kőrössy László­né, özv. Kövér Jánosné. özv. Kozák Jánosné, özv. Kozák Mátyásné, Kozák Györgyné, Kriszt Je- uőné, Kunért Hedvig (Freudwalden), Krivánszky Magda, Lach Béláné, Lámpái Hajnalka, Lányi Gusztávné, Lányi Klára (Lőcse), Lukinich Li- pótné, Lengyel Lászlóné, Lehoszky Gabriella, Libay Béláné, Libay Gréte, Libay Ica, Liclhiheim Lujza, Lovay Ferencné (Svedlér), Lovay Gyuláné, Máday Ferencné, Maresány Babi, Maurer Irma, Maurer Olga, Markó Zoltánné, Madas Sándorné, Mada- rassv Andrásáé, dr. Lángé Edit, Marhánszky Fe­rencné, Marhánszky Erzsébet, Medgyessy Károly­né, Márton Terézia, Marossy Lajosné, Mega Gyu­láné, Martincsek Kató (Kisszeben), Merényi Lajos­né, ifj. Matern Nándorné, Mikoleczkyné, Miko- leczky Baba, Midhl Róbertné, Mikler Andorné, Mikolik Margit, Miklóssy Sándorné, Moys Jenőné, Molnár Ica, Murczkó Mázta, Muzelák Gizi, Mün- ni-ch Tamásné, Münnioh Ibi, dr. Nemeesányi Lász­lóné, Nemessányi Magdolna. Nemessányi Mária, Novak Karolina, Nyulászy Baba, id. Oelschiáger Lajosné, Oelschiáger Istvánné, Oelschiáger Fe­rencné, ifj. Oelschiáger Lajosné, Orbán Imréné, Orbán Ili, Osztermann Ernőné, Ökrösné, Ökrös Irénke, Papp Istvánné, Papp Józsefné, Papp Er­zsébet, Palceó Istvánné, dr. Payer Ervinné, dr. Pajor Miklósné, Pajkossy Márta, Pausz Béláné, dr. Pilátb Józsefné, Pocsátko Istvánné, Péter Já­nosné, Péter Irénke, dr. Polinszky Jenőné, Peskó Lenke, Pocza Mányi, Raab Józsefné, Rajczy Kató, Reszky Ica, Reisz Józsefné, Reisz Icuka, Richter Gyuláné, Rohringer Gézáné, Robringer Ilona, Rónay Lászlóné, Rosszay Piroska, Róth Hedvig, Sangulya Lászlóné, Sangulya Baba, Salmen Nán­dorné. Szalay Antalné, Smola Anna, So'hlmann Gyuláné, Stadler Gyuláné, Stadler Mády, Stollmann Ferencné, Stoffán Oszkárné, Stoffán Zsozsó_, Soha- dek Vilmosné, Schadek Efcus, Schmögner Józsefné, Schromm Jozefin, Sdhützo Józsefné, Schirger Márta, dr. Szarvassy Lászlóné, dr. Szilágyi Gábor­né, Szilágyi Kató, dr. Sziklay Ferencné, Sziklay Judit, Szakmáry Károlynó, Szakmáry Lórántnó, Szitányi Mihályné, Szitányi Ica, Tremba Miihály- né, dr. Timcsák Aladárné, Tóth Jenőné, Tóth Irén, Tirottyák Jánosné, Tirottyák Ilona (Semse), dr. Vargha Bdéné, Várkoly Miklósné, Versner Hilda, Vojlovich Erzsébet, Vojlovich Aranka, Vi­téz Sándorné, Vitéz Mária, dr. Vukovich Istvánné, Weiri Andorné, Zenes N.-né, Zenes Kató, Zirna Antalné (Németiipcse). Zmár Manci, Zsolczer Ele­mér né, Zeni ezer Józsefné. A jegyelővétel rima lebonyolítása a Vitéz A. ÓT ÁTRAFÜRED. •— A Szepesi Orvos Egyesület tizedszer rendezi pünkösdi tanfolya­mát Középeurópa orvosi fakultásai legjobbjai­nak közreműködésével. Dr. Kiss Alfonz, az egyesületnek korán el­hunyt agilis titkára volt az, aki tíz évvel ezelőtt az Egyesület vezetőségét meggyőzte ennek, a Szepesség kulturéletében annyira kiemelkedő rendezésnek fontosságáról, ö volt az, aki ma­gára vállalta annak idején a hallei fakultás meg­hívását, ami biztosította a vállalkozás sikerét már a jövőre is. Azóta magyar, német, lengyel, osztrák, román, jugoszláv és belföldi előadók legkiválÓbbjai támogatják megjelenésükkel a Sze­pesi Orvos Egyesület kulturmunkáját A tátrai pünkösdi tanfolyam népszerűségének titka az a körülmény, hogy tényleg a gyakorló orvos továbbképzését szolgálja s emellett a Tát­ra ragyogó tavaszában az előadások helye na­ponta változva a rendezés a megszokottól csá­bítóbb jelleget kap. A tanfolyam ezidén is pünkösd vasárnapján kezdődik és öt napig tart Ez idő tartamára az összköltség 430 korona. Részletes tárgysorozattal és részvételi feltéte­lekkel a rendezőség ótátrafüredi (Stary Smoko- vec) Irodája szolgál. KASSA* — (Szerkesztőségünk telefonjelen­tése.) Az eperjesi kerületi bíróságon ma érdekes ügyet tárgyaltak, melynek vádlottja Germuska András volt eperjesi, jelenleg rimaszombati gim­náziumi tanár. Még 1935-ben névtelen levelet találtak az eperjesi szlovák gimnázium fizikai termében, melyben az is­meretlen levélíró pokolgépes merénylettel fe­nyegette meg az igazgatót, A levél nyomtatott betűkkel volt irva. A nyo­mozás során Germuskára terelődött a gyanú és vád alá helyezték. A levelen kívül még gyaláz­kodó feliratokat is találtak az intézet falain, me­Negyedik kiadásban jelent meg Schuschnigg könyve BÉCS, — Schuschnigg szövetségi kancellár könyve, a „Háromszor Ausztria'* a napokban jelenik meg negyedik kiadásban. Egyúttal elő­készítik a könyv francia, angol és holland kiadá­sát is. Titokzatos éjszakai gyilkosság Malacka közelében POZSONY. — (Szerkesztőségünk tele­fonj el entése.) Szerdára virradó éjszaka a Malacka közelében levő Kislévárd község­ben gyilkosság történt. Éjjel félegy óra táj­ban valaki bezörgetett Csermák Gergely 46 esztendős gazda házába. A zörgésre a gaz­da fölriadt álmából s kelletlenül ment ajtót nyitni. Amikor az ajtót kinyitotta, abban a pillanatban két fegyverlövés dördült el. A golyók a szerencsétlen embert halálra se­bezték és Csermák Gergely élettelenül te­rült el háza küszöbén. A szomszédok ta­lálták meg holttestét. A csendőrök azonnal széleskörű nyomozást indítottak. A pozso­nyi államügyészségre is jelentés érkezett a gyilkosságról. Hlaváéek vizsgálóbíró és Bata államügyész szerdán kiutazott a köz­ségbe a vizsgálat megejtése céljából. könyvkereskedés érdeme. Nem utolsósorban emel­te az estélyt az Ízletesen összeállított finom biiffé. A jó hangulatot Várkoly Dénes dzsesz-zene- kara biztosította, mely elsőrangúnak bizonyult. A zenekar számára egy Petroff-gyártmányu, hangverseny-zongorát a Gállá Antal-cóg bocsátott díjtalanul rendelkezésre. Ilundzik Pista cigányzene­kara fáradhatatlan volt a csárdásnál. Az Evangélikus Nőegylol teljes sikert könyvel­het el ezzel a meleghangulatu, miniden tekintet­ben kielégítő táncesbélyóvel, Az előadók Előadókul eddig a következő tudósokat sike­rült megnyerni: Szent-Györgyi Albert, Szeged: lljabb szem­pontok a vitaminok orvosi alkalmazásában. — Valach, Pozsony: A rák sugaras gyógykezelése a nőgyógyászatban. — Wintz, Erlangen: A nő kezelése és gondozása a klimaktériumban. — V. Bergmann, Berlin: Funkcionális szemlélet a betegágy mellett; klinikai példákkal magyaráz­va. — Kalmus, Prága: A gyakorló orvos felada­ta baleseteknél, kártérítést igénylőknél. — Zubrzycki, Krakó: Gyulladásos adnexbetegség kezelése. — Schmidt, Prága: Cardiovascularis fájdalmak. — Bélák, Budapest: Klimahatás és vegetatív idegrendszer. — Scherf, Bécs: Az EKG. és a gyakorló orvos. — Kubik, Prága: Terhesség és szembetegségek. — Clausen, Hal­le: Skrofulosis és a szem. — Mamsfeld, Pécs: Vérképzés és belső elválasztás. — Mayerhofer, Zágráb: Az Akropathia és gyermekkori Akro- dynia jelentősége a gyakorló orvos szempont­jából. — Jirásek, Prága: Az agysebészet legújabb szempontjai. — Netousek, Pozsony: A gyomor hormon-működése. — Minea, Kolozsvár: A ge­rincvelő sclerosiána'k gyógyítása. lyek szerzőségével szintén a tanárt gyanúsították. A bírósági tárgyaláson Germuska András ta­gadta a vádat. Kihallgatták Chrappe Iskolaigazgatót is, aki azt mondotta, hogy sejtelme sincs, ki Írhatta a név­telen levelet. A bíróság helyszíni szemlét rendelt el, hogy nem csempészhette-e a levelet az iskola szertárá­ba az intézet valamelyik növendéke. A szertár­hoz ugyanis csak három tanárnak, köztük Ger- muskának volt kulcsa. Újabb Írásszakértők ki­hallgatását is elrendelték. A tárgyalást elnapol­ták. Korlátozni akarják a magyar filmek előadását Szlovákiában POZSONY. — A szlovákiai mozitulajdonosok két­napos konferenciája véget ért. A tárgyalások legfőbb pontja egy törvénytervezet volt, amely a moziipart uj alapra helyezné. A kisebbségek szempontjából figyel­met érdemel Senkyr osztálytanácsos felszólalása. A felszólalás kapcsán élénk vita fejlődött ki a magyar filmekre vonatkozóan és több mozi tulajdonos a ma­gyar filmek játszásának korlátozását követelte. Azon­kívül elhatározták, hogy Szlovákia területén nem ját­szanak többé Kiepura-filmet, miután Kiepura Lengyel- országban többizben Csehszlovákla-ellenes nyilatko­zatot adott a sajtónak. Mikor számolják fái a pozsonyi országos badirokkantgondozó hivatalt! PRÁGA. A szlovákiai országos hadirokkant­gondozó hivatalt az 1919 évi 199. számú törvény alapján szervezték meg. E hivatal összesen mintegy nyolc, a hadirokkantak gondozására kiadott törvényt hajt végre s 1929 végén összesen 92.561 személyt tar­tott nyilván. A hadikárosultak nagy halálozási arány­számára való figyelemmel a nyilvántartottak száma jelentősen csökkent s ma alig tesz kf 60 ezret Emel­lett a hivatal igen nagy nehézségekkel működik, mert a vidéken fiókjai nincsenek s Így a nyilvántartott sze­mélyekkel való érintkezés nagyon nehézkes. A hadi­rokkantgondozó hivatalban 142 hivatalnok dolgozik, igy nem kétséges, hogy ez a berendezkedés teljesen fölösleges, nagyméretű. Éppen ezért dr. Holota János egyesült párti kép­viselő kérdést intézett a népjóléti miniszterhez, hogy hajlandó-e a pozsonyi országos hadirokkantgondozó hivatalt haladéktalanul felszámolni s ügykörét az or­szágos hivatalra átruházni? — és hajlandó-c intéz­kedni, hogy a hadlrokkantak ügyeinek intézésére Szlovákiában a járási hivataloknál referátusok létesít- tessenek? Ha&müíétek utáni időszakokban egy po­hár természetes „Ferenc József** keserüviz reggelenként bevéve kitűnő hashajtó, amely a belek tartalmát biztosan felhígítja és azt csakhamar fájdalommentesen levezeti. Kér­dezze meg orvosát. 3a Magyar-román kereskedelmi tárgyalások BUDAPEST. — (Szerkesztőségünk telefonjelen­tése.) A román kormány részéről bejelentették, hogy március elején gazdasági bizottság érkezik Budapest­re, hogy a két ország kereskedelmi szerződéséről tár­gyaljon. A magyar—román szerződés ugyanis egy évre szól és március 31-én jár le, ezért szükségesnek mutatkoznak a szerződés meghosszabbítását célzó tár­gyalások. A tárgyalások anyagának legfontosabb rész­lete a román tüzifabehozatal szabályozása lesz. Eltemették Griger Miklóst BUDAPEST. (Szerkesztőségünk te­lefonj elentése.) A tragikus hirtelenséggel elhunyt Griger Miklós apátplébánost, or­szággyűlési képviselőt szerdán délelőtt ki­sérték óriási részvét mellett utolsó útjára a Szent Ferencrendiek templomából. A gyász­szertartáson Ottó királyfi képviseletében gróf Sigray Antal helyezett el babérkoszo­rút a ravatalra, A templomban történt be- szentelés után a gyászoló közönség az Eskü-térig kisérte a koporsót, s ott Ernszí Sándor volt miniszter búcsúzott el a nagy halottól. A Himnusz el én elvlése után gyász- kocsira tették a koporsót és Bicskére, on­nan pedig Sóskutra szállították, ahol örök nyugalomra helyezik el. Az egyesült pártból jj Az egyesült párt dumaszerdahelyi járási párt- vezetősége a napokban tartotta meg ezévi rendes ülését Bartal Iván járási elnök vezetése mellett és dr. Turehányi Imre szenátor, valamint, dr. Ho­lota János nemzetgyűlési képviselő jelenlétében. A politikai beszámolók során a megjelent tör­vényhozók is felszólaltak. Méhes Rudolf titkári jelentése után dr. Szeiff Géza járási ügyvezető el­nök az agrárpárt által hangoztatott, de nem telje­sített ígéretekről beszélt. Az indítványok során Mészáros Lajos bősi kisgazda intézkedést kért az illetékes hatóságoknál a kóbor cigányok ügyének végleges rendezésére, miután a csallóközi lakos­ság személyi és vagyonbiztonsága nincs ezektől kellőképpen megvédve. Kovács Ignác járási al- elmök követelte, hogy a magyaT lakosságú Csalló­közben a vasúti feliratoknál, a fuvarleveleknél és egyéb hatósági iratoknál a magyar nyelv is érvé­nyesüljön. Az egyesült párt pogránvi szervezete most tar­totta tisztújító közgyűlését. A közgyűlésen a nvit- rai körzetet Rolfes Bernát nyitrai elnök, Zách ár Jenő járási választmányi tag és Mihalik János fő­titkár képviselte, s mindhárman lelkes beszámo­lót mondtak. A szervezet elnökévé Szombat Ist­vánt választották, alelnökök Mészáros István és Pindes Boldizsár lettek, titkár Jelenka János, jegyző Pócsik Gábor, pénztáros Csulák Géza, el­lenőrök Tóth István és Andacs József. Ezenkívül 13-tagu választmányt és 6-tagu propagandabizott­ságot választottak. Nagyszámú uj tag is jelentke­zett a gyűlésen, főleg az eddigi agrárpárti domo- vinárok soraiból. A közelmúlt napokban még a következő közsé­gekben ejtették meg lelkes lefolyású párt-gyűlé­sek keretében a helyi szervezeti tisztujitást: Felső- várad: elnök Baranyai Károly, társelnök ifj. Nagy Lajos, alelnökök Nyipcsa Zsigmond és Sztribula János, jegyző ifj. Koncz Károly, pénztáros C-satay Zsigmond. ellenőrök ifj. Nagy Sándor és Somogyi Károly, titkár Ozimer Géza. — Alsófegyvernek: elnök K. Szabó Lajos, társelnök Nyíró Gyula, al­elnökök Kovács Sándor és Gergely István, pénz­táros Nyiró Géza-, jegyző Dolog Kálmán, ellenőrök Harangozó András és Szabó Géza. — Nagysalló: tb. elnökök Tonhaiser Mihály és Juhász Pál. elnök Cseri István, társelnök Buday Dezső. ügyv. elnök Vicsitál Sándor, alelnökök Kakas Sándor alvég, Szántó Sándor és Kmetv István, pénztáros Csonka István, titkár Bagocsy István, ellenőrök Tót/h Já­nos saróka és Strubel Gergely, jegyzó ifj. Dóra István.- i i i» ■■■MiMWMMMnWWWnWWlTT~—*—— I I SAKK 1 .gr Flobr nem veszített játszmát Nagyszombatban. Tudósítónk jelenti: Flohr sakknagymester szlovákiai körútja során hétfőn este Nagyszombatban vendég­szerepelt, ahol 38 játékos ellen sakk szimultánt tartott A nagymester 33 játszmát megnyert 5 játszma pedig eldöntetlenre végződött — JÁTÉKMOZDONY ÉS SZÁLLODA- ÉGÉS. New-Jersey egyik s^óilödAjának har­madik, emeletén az ott lakó vendég két serdülő fia jábékmozdommyal kísérletezett. Átépítették a rugóra járó mozdonyt — benzin£üté&re, tant a- nyát alapocam megibölltötitéík és a szálloda folyo­sóján elindítótítáik találmányukat, A mozdony valóban szenzációsan szaladt, kiröhögött a lép­cső házban egiész a földszintig, csak az volt i baj, hogy menetközben, sőt a nyomozás ada­tai szerint mindjárt az inditáskoir lóngbabo- rult és felgyújtotta három emelet összes szőnye­geit, függönyeit. Eredmény: tizenhat halott c> hetven sebesült. A szállodából természetese'u csak üsizkök és romok maradtak,, A találmány iczek szerint bevált. Ki fenyegette meg pokolgépes merénylettel az eperjesi szlovák gimnázium igazgatóját? Germuska András tanár a vádlott 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom