Prágai Magyar Hirlap, 1938. március (17. évfolyam, 49-75 / 4492-4518. szám)

1938-03-02 / 50. (4493.) szám

6 T»PK<M-MAfífeAP.-H!RIiAl? 1938 március 2, szerda­USUSKBíKWBŰSt^BíS^S^St^S^SÍ Társadalmi Elei # A Losonci Magyar Dalegylet farsang utolsó szombatján rendezte szokásos műsoros estjét a Polgári Körben. Tekintettel a működő karnak a komáromi dalosünnepre való készülődésére, a műsoron ez alka­lommal karénekszámok nem szerepeltek, azonban a figyelmes rendezőség másmódon gondoskodott a kö­zönség szórakoztatásáról. A három évvel ezelőtt nagy sikerrel előadott „Magyar szivárvány" cimü falusi életképeknek második részét mutatta be a működő kar tagjaiból összeállított műkedvelő gárda közreműködé­sével Az „Elvarázsolt ablak" cimü tréfás paraszt­mesében Tatár Pálné, Lövy Miri, Hingyan Ferenc és Tatár Pál jóiző humorral és kitűnő alakításokkal sze­repeltek. A „János" cimü énekes jelenetben igen hálás szerephez jutottak V. Herold Irén, Pleskó Ili és Krista György. A jelenet komikai gazdagságát ügyesen és hatásosan aknázták ki. Végül egy humoros falusi já­ték került színre, a „Dinom-dánom, sum, sum, sum". Eleven, mozgalmas élet áradt a színpadról. Régi ma­gyar dallamok mellett felcsendültek a „magyar káno­nok", amelyek újszerűségükkel, lüktető ritmusukkal rendkívül nagy hatást keltettek. A látványos, színes magyar életképet lelkes magyar tánc fejezte be, ame­lyet a közönség tapsaira meg is kellett ujrázni. A falusi játék szereplői voltak: Tatár Pálné, Pleskó Irén, Bodnár Kató, Bucskó Karolin, Pflender Hilda, Sztremi Erzsi, Jónás M., Tatár Pál, Kállay József, Lővy Miri, Hingyan Ferenc, Illés József és Árvay Gábor, A darabok betanításáért elsősorban Riszner Zoltánt illeti az elismerés és dicséret, aki Riszner kar­naggyal együtt fáradtságot nem ismerő lelkes oda­adással dolgozott a siker érdekében. A műsor befeje­zése után fesztelen hangulatú táncmulatság követ­kezett # Az ÉSE szezónzáró jelmezbálja a megszo­kott nagy sikerrel folyt le. Ezúttal azonban nem­csak kitűnő erkölcsi, hanem minden várakozást felülmúló anyagi siker is volt. Az ötletesen vurst­livá átalakított nagyteremben volt ringüspiel, céllövő, barlangvasut, bábszínház, „Utazás a világ körül”, szerenosehalászat, theiuriger, pezsgő-csár­da, stb. A közönség a jelmezesek felvonulása előtt is kitünően elszórakoztott, de a meglepetés mo­raja zúgott végig a közönségen, amikor sor ke­rült a jelmezesek felvonulására s nem kevesebb, mint 145 jelmezes lepte el a termet. Rengeteg öt­letes csoport és egyéni jelmez valósággal káprá­zatos képet nyújtott. A zsűrinek nehéz feladata volt. A csoportverseny (népviselet) első diját a Gyöngyösbokréta-csoport (dr. Holotáné és Sza­bó né 18 tagú csoportja) nyerte. A második dijat Kosztelecz Rózsika és Herwerth Antalné nyerték, mig a harmadik dijat „Szepessv Mária” és „Nagy Marika” nyerték. A legötletesebb csoport ver­senyének első diját a „Kilenc kanári” (dr. R-ei- tnerné Roth Böske csoportja) nyerte, mig a máso­dik dijat a „3 genfi békegalamb” (Lempert Li- pótné-csoport) nyerte, a harmadik dijat pedig Ko­vács Iliig és Benkö Hilda. Az egyéni jelmez-szép­ségverseny első diját Schütz Béláné (magyar me­nyecske), a második dijat Kosztelecz Edéné (bos- nyák nő), a harmadikat Laczkó Jánosné (ten­gerész nyerte.) A legötletesebb jelmez dijait Komáromi Lili (jégtündér) mint első, azonkívül Werner Klára, Nagysurány (mézeskalács), Czin- gel Lászlóné (hortobágyi menyecske) és Kadle- öioková (cigánylány) nyerték. A bál a legjobb hangulatban a hajnali órákig tartott. A rendkí­vüli sikerért legelsősorban Szabó Kálmán bank- igazgató, az est főrendezője érdemel elismerést, igen értékes munkatársai voltak dr. Holota Já­nosné, Szabó Kálmánná, özv. Hegedűs Ká.lmánné, azonkívül Czingel László, Kuraweil Lajos, Neu­mann József és mások. 4f A rimaszombati magyar gimnazisták hagyomá­nyos diákbálja a szezón legjobban sikerült estélye­ként, kifogástalan rendezésben, rekordközönség jelen­létében ment végbe a Tátra-szálló helyiségeiben. A kitűnő hangulatú estélyt a tradícióknak megfelelően szinelőadás vezette be, amely alkalommal Csiky Ger­gely örökbecsű „Nagymamá“-ját hozták színre pompás előadásban az intézet műkedvelői. A cím­szerepet Reinitz Aliz játszotta a hamisítatlan nagyma­ma! aranykedély, szivjóság és minden gordiusi csomót szeretettel megoldani tudó bölcsesség meleg és őszinte érzékeltetésével, a tulajdonképpeni főszerepet jelentő Márta szerepében pedig Gláser Vali, a gimnázium is­mert szavalómüvésznője remekelt, aki ezzel a szerep­lésével megkoronázta azt a nem mindennapi sikersoro­zatot, amelyet első elemista korától tizenkét év alatt valamennyi helybeli magyar kulturegyesület műsorán résztvéve csokorbafüzött a közönség elismerésétől kisérve. Meleg szívtől fütött, kedves és tökéletesen átérzett játéka magával ragadta a közönséget. A sok nyiltszini taps, felvonásvégi ováció és hatalmas virág­kosár, amellyel a diákrendezőség kedveskedett az iskola és a magyar társadalom kedvencének, méltó megjutalmazása volt Gláser Vali minden elismerést és dicséretet megérdemlő munkájának. A komikumot Szoyka Marcsu és partnere Molnár Mihály képvisel­ték ügyesen, harsogó kacagásra derítve a közönséget minden egyes jelenetükkel. Szoyka Marcsu Szerafin nevelőnő, Molnár pedig Tódorka tanár ur szerepét játszotta, kitűnő maszkjukkal már színpadra lépésük első pillanatában biztosítva a sikert, amely azután talpraesett, szellemes és minden poént ügyesen ki­használó és kiaknázó játékuk révén előadás végéig hü kísérőjük maradt. Bozóky László az ezredes, Farkas István a lelkész, Bútora Margit az igazgatónő, Gál Juliska Galambosné, a szerelmes fiatalok kedves sze­repeiben pedig Tomallyay Erzsiké, Smál Samu és Záhony Károly járultak hozzá az általános siker eléréséhez, a szebbnél-szebb diáklányok csoportjában viszont Bcnkovits Klári, Enyedi Lilly, Kemény Bori, Knndra Viola, Mihalik Sári és Schedlbauer Livia gaz­dagították a fiatalság és üdeség tavaszi színeivel a szinelőadás értékeit, a pincér szerepét Báthory Pali játszotta. A színdarab betanítását és rendezését Op- mann Ha, Sípos István és Frenyó Lajos tanárok vé­gezték* »• kiállítás- fővárosi színvonaláról pedig Se­Össze akartak lopni egyspo Fiatalkora bűnözők Kassán KASSA* — (S^hkesztóségüniki teleíonjelen­tése.) A rendőrség razziát tartott a városban és több fiatalkorút vett őrizetbe, akikről fkide­rült, hogy rendszeresen betöréseket követtek el. Többek között betörtek az egyik sportüzlet- be Is és busiz bokkibotot, is sportfelszereléseket loptak. Sportklubot akartak ugyanis alapítani s mi­vel pénzük nem volt* össze akarták lopni a | szükséges felszerelést | Rajtuk Idtvül még egy fiatalkorút vett őrizetbe a rendőrség. Az illető csavaros ceruzákat árult az uccán, darabomkiint 50 füénért, holott az egyes ceruzák bolti ára hét korom. Kihallgatá­sa során bevallotta, hogy hatszáz ceruzát lo­pott aiz Engttánder-íéiie szálló udvarán egy te­herautóból. Bevaiotitia azt is, hogy Nagy hentesmester feleségétől ötszáz koronát lopott el a piacon* A pénzen fegyvert* detek- tivregényeket és sportfelszerelést vett. A napokban kalandos utazásra akart indulni, de mivel nem volt elegendő pénze, el akarta adni a ceruzákat. — IGLÓ RÁFIZET AZ ERDŐGAZDASÁ­GI ÜZEMTERVRE. Lőcsei tudósítónk jelenti: Az iglói járási választmány legutóbbi ülésén kí­nos feltűnést keltett Igló város erdőgazdasági üzemtervének az ügye. A város ugyanis száz­húszezer koronát fizetett ki nemrégiben az erdő- gazdaság részére elkészített üzemtervekért s csak később derült ki, hogy a tervek használ­hatatlanok. Uj terveket kellett készíttetni, ami 71.500 koronájába került a városnak. Most vizs­gálat tárgyává teszik az egész ügyet. •— ÁLLATIAS APA. Pozsonyi szerkesztősé­günk jelenti telefonon: Moravec József morvaőri földműves ellen bűnvádi följelentés érkezett az államügyészségre, hogy a gazda kegyetlenül bá­nik ötesztendős Ferenc nevű nyomorék gyerme­kével. A följelentést a lelketlen apa ellen a szom­szédok tették meg. akik nem győzték már hall­gatni a szerencsétlen gyermek sikoltozásait, ami­kor atyja kínozta. Egy éjszaka föMreverte a sze­rencsétlen gyermeket, majd a takaréktüzhelyre dobta s mikor nagyon kiáltozott, egy fatönkre tette a kisfiú kezét s egyik ujját levágta. A fej­lődésében visszamaradt kisgyermek a szomszé­dokhoz szaladt sirva s azok vették gondozásba. A csendőrök megvizsgálták az esetet, kihallgat­ták a kisfiút is, aki természetesen édesatyjától való félelmében nem mert vallani. A -szomszédok azonban teljes részletességgel elmondták a ma­gáról megfeledkezett apa kínzásait. Az állatias apa. ellen megindult az eljárás. — MOTORKERÉKPÁRBALESET. Nyírtá­ról jelentik: A 'közeli Cabaj község határában egy nagy sebességgel robogó motorkerékpár el­ütötte Michno Anna falubeli asszonyt, aki sú­lyos sérüléseket szenvedve eszméletlenül maradt a baleset színhelyén. Beszállították a kórházba, ahol megállapították, hogy agyrázkódást és többrendbeli csonttörést szenvedett. A vizsgálat megindult. — A TANYAI PIERRÓ HALÁLTÁNCA. Sze­gedről jelentik: Véres farsangi mulatság volt a szegedi tanyavilághoz tartozó Csengelléren. A ta­nya fiatalsága bált rendezett. A bált azonban nem jelentették be az illetékes hatóságnak. Ja­vában állt a bál, amikor egy Pierró-ruhába öltö­zött álarcos fiatalember álitott be a bálozók közé. Megjelenése nagy feltűnést keltett s a leányok csaknem mind a titokzatos idegennel akartak táncolni. A legények féltékenyek lettek, s ami­kor a Pierró el akart távozni, rátámadtak és meg­késelték. A szerencsétlen ember vórbeborultan eszméletlenül esett össze a terem küszöbén. Men­tők szállították be Szegedre, de útközben meg­halt. Kilétét még nem tudták megállapítani. A csendőrség nyolc legényt letartóztatott. — ELÍTÉLT GABÖNATOLVAJOK Nyit­ráró jelentik: A nyitrai kerületi bíróság három gabonatolvaj felett ítélkezett. A vádlottak: Dr- zsik József, Bozsik János és Grznár János be­ismerő vallomást tettek. Védelmükre azt hoz­ták fel, hogy a nyomor késztette őket a -betöré­sek elkövetésére. A lopott árut mindig értékesí­tették. A bíróság Grznárt egyhavi, a másik két vádlottat fejenként kéthavi fogházzal sújtotta. — VÁLSÁG ÉS HÁZASSÁG. New­yorkból jelentik: Most jelent meg Washing­tonban az állami statisztikai hivatal jelen­tése az 1937. évről. A statisztikai jelentés megállapítja, hogy az 1937-es év a válások rekordesztendeje volt. 1931 óta nem volt ennyi válás az Egyesült Államokban, mint a múlt évben. Az újságok rendkívül élénken foglalkoznak ezzel a jelenséggel és megálla­pítják, hogy a válások elszaporodásának magyarázata a gazdasági krízis megszűné­sében keresendő, mert az által, hogy az em­berek súlyos anyagi gondjai megszűntek, ráérnek más dolgokkal foglalkozni. xx Hangképzés és énektanítás Kosicén: Maurer Irma, Stefánikova-u. 35., II. — ELÍTÉLT ÁLKÖSZÖRÜS. Rimaszombati tudósítónk jelenti; Majer Ernő rozsnyói köszö­rűs és esernyőjavitó nevével visszaélve január folyamán egy ismeretlen egyén több helyen ja­vítani való 'késárut és esernyőket vett át a rozs­nyói ügyfelektől, a holmikat azonban nem szol­gáltatta vissza a megbizóknak, hanem értékesí­tette azokat és az ellenértékkel megszökött. A tettest Juhász Lajos huszonhétszer büntetett, pa- csali illetőségű fiatalember személyében kinyo­mozták és kézreker-itették. A rimaszombati ke­rületi bíróságon tegnap vonták felelősségre és csalásért nyolchónapi fogházra ítélték. A szél­hámos álköszörüs egykedvűen vette tudomásul az Ítéletet. — HASBASZURTA BARÁTJÁT. Selmec­bányáról jelentik: Béres György sofőr a minap este betért a Katolikus Házba, ahol éppen tánc- mulatság volt. Itt találkozott az összeférhetet­lenségéről ismert Sefranek József mészárossal, akivel együtt hajnalig mulattak. Négy óra tájt, amikor már mind a kettő ittas volt, veszekedni, majd verekedni kezdtek, miközben Sefranek előrántotta a nála lévő mészárosk'ést és hasba- szurta Bérest, aki összeesett. Dr. Singer orvos részesítette első segélyben, majd beszállították Bérest a zólyomi kórházba, ahol megoperálták. Állapota válságos. Az eljárás megindult Sefra­nek ellen. — ÖNGYILKOSSÁG VAGY BŰNTÉNY? Budapesti szerkesztőségiünk jelenti telefonon: Rejtélyes haláleset ügyében kezdett nyomozást a budapesti rendőrség. Béldy Sarolta 71 éves nyugalmazott postatil:izitviseilőnőt a napokban holtan találták lakásán. Amikor rátalálták, már napok óta halott volt. Különössé teszi az ügyet, hogy a matróna úgyszólván senkivel sem érintkezett, viszont mániákusan takarékos­kodott. Eleinte azt hitték, hogy öngyilkos :ágot követett eh most azonban az a gyanú, hogy bűnténynek esett áldozatul, mert lakásából nyomtalanul eltűnt a p'énz, amit élete folyamán gyűjtött. reghy Andor színigazgató gondoskodott, aki a leg­nagyobb készséggel engedte át színpadi felszerelését és műszaki személyzetét a diákelőadás céljaira. Az előadáson különben a rimaszombati és gömörl magyar társadalom tagjain kívül messze vidékről is igen szá­mosán jelentek meg és a testvér losonci magyar gim­názium ifjúsága is harminchattagu küldöttséggel kép­viseltette magát. A szinelőadás végeztével bálterem­mé alakították át a fürgekezü rendezők az előadóter­met s nemsokára kezdetét vette a hajnali órákig pom­pás hangulatban pergő táncmulatság, amelyet hatvan táncnyitó diákpár kezdett meg a hagyományoknak megfelelően hamisítatlan lendületű, parázs magyar csárdással. Az éjféli szünórában rendezték meg a nyolcadikosok a hangulatos érettségi szallagavató ballagást. A hatórára kitűzött záróra már jóval elmú­lott, amikor a diákbál főrendező tanárelnöke, Frenyó Lajos közismert báránybőr süvegének feltevésével és pipáragyujtással jelezte a mulatság befejezését. A ri­maszombati magyar diákok mintaszerűen megrendezett és lebonyolított mulatsága, amelyért Frenyó, Sipos és Oppmann tanárokat illeti az elismerés, jelentős össze­get jövedelmezett az ifjúsági segitőegyesület alapjá­nak. Nem lenne teljes beszámolónk, ha említés nélkül hagynék a tanárrendezők adminisztrációs munkájá­ban segédkező diákrendezők neveit, akik közül Bo­zóky László, Smál Sámuel, Kovács Bertalan és Szabó Dezső főrendezőket, Szeleczky Sándor és Heimlich Miklós cigánybirókat s a pénzügyi és teremrendezési ügyek teljhatalmú intézőit, Benyó Gyuszit, Eszenyi Gyuszit, Balázs Bélát, Gál Olivért, Ivanics Józsefet és Uspál Kálmánt kell kiemelnünkt 4£ Tornaijai Református Énekkar vasárnap este tartotta farsangzárő hagyományos műsoros estjét Simon Gábor igazgató-tanító rendezésében szinre ke­rült a „Vöröshaju" cimü eredeti népszínmű. A nagy­számú közönség meleg ünneplésben részesítette a sze­replőket A kitünően sikerült előadás után reggelig tartó táncmulatság következett •#: A galántal és vágselleyei tanitőmegye nagy si­kerrel tartotta meg tanitóbálját a Katolikus Kör nagy­termében. A tiszta jövedelmet a Tanítók Háza javára fordítják. 4b A felsőszeli evangélikus dalárda műsorral egybe­kötött dalárdahált tartott. A bál óriási érdeklődés mel­lett. nagy sikerrel ment végbe. A müsorszámok beta­nítását Bánszky Jenő és ifj. Hasák Lajos tanitó végez­te nagy hozzáértéssel. 4b A tallósi Katolikus Ifjúsági Egyesület legény- és leánytagozata a fogyasztási szövetkezet nagytermében jólsikerült farsangi bált rendezett Az estélyen Vörös, János plébános járási moderátor, megható megnyitó' I beszédet mondott. A bál tiszta Jövedelmét a tempI orgonájára fordítják. | 4b A galántal szegénykonyha javára » képviselőtestülete a minap a, Koliaek-MIe vendég­lőben jótékonycélm estélyt rendezett, *. y,,er'l kölcsileg és anyagilag fényes siker jegyeoen folyt le. xx Ma a tavaszról álmodtam! Talán az^rt, mert valamelyik Bafa elárusitóüzlet kirakata előtt áll. tam és uj, gyönyörű tavaszi modelleket csodáltam meg. Tényleg az az érzése az embőinek, hogy itt a tavasz, ha a tavaszi modellek gyönyörű gyűjte­ményét látja, SZEPLŐ máj folt, arctisztátian* ság elcsúfítja a lég. szebb arcot is. Gyorsan megszabadul ezektől, ha a tudomány leg­újabb vívmányai sze­rint készült (ORALL-CRÉMET jÁrá* J. használja. Száraz arc­ra zs^rosat. zsíros \ i 1 arcra száraz kré­\ # V * met> Egy tégely ára 11*— Ki Nagyon szeplős arcra az erősebb Korall créme extrát használja. Ára 12’-- Kő. Fekete tégelyben. (Zsíros vagy száraz.) Készíti: VÖRÖSRÁK-patíka, Bratislava, Míhály-kapu 24. Nappal cipőket árult — éjszaka beton Letartóztatták a nyitraivánkai magtáríosztogatc NYITRA. — Beszámoltunk arról, hogy a kö: Nyitravánka községben évek óta tolvajbanda gaz­dálkodik, amely magtárfosztogatásokra specializ; magát Néhány nappal ezelőtt a Schlesinger-féle c daság magtárába törtek be, ahonnan több mint tize métermázsa gabonát loptak el. Felmerült a gya hogy ez a betörőbanda tört be az Agrasol cég r tárába is. A szervezett betörőbanda 1935 óta folytatja 1c salt és minden egyes betörésnél több mázsa gabc zsákmányolt A minap a szolgálatot teljesítő réti figyelmes lett egy gabonával megrakott szekérre, zoltatta a szekéren ülő személyeket s mivel azok i zavartan viselkedtek, előállította őket Kiderült, h az ivánkaj betörőbanda tagjai kerültek hurokra, i eddig nyolc magtárfosztogatást ismertek be. A lo gabonát mindig Nyitrán értékesítették. Kihallgató során a banda tagjai elárulták társukat a cipőt vezetőjét is, akiről elmondották, hogy szintén a tagja volt a betörőbandának és részesedett a z\ mányből, Mig nappal cipőket árusított, éjszakán a betörőbandával együtt fosztogatta a magtára Eddig négy letartóztatást eszközöltek és tizei gyanúsítottat hallgattak ki. További letartóztat: várhatók. Ötévi fegyházra Ítélték a gajári temetői merényic POZSONY. — (Pozsonyi szerkesztőségit ni Kedden Dobrovodszky Jáno-s 88 éves gajári műves ült, a pozsonyi esküdtbiróság előtt a lottak padján. A vádlott múlt év november halottak napjának előestéjén Gajáron a tei előtt revolverrel háromszor rálőtt sógorára, E Ferenc malackai kereskedőre, de a lövések zül csak egy érte és sebezte meg könnye Riskát. A vádlott vizsgálati fogságban van, nan vezették elő a tárgyalásra, amelynek el dr. Pászek bírósági főtanácsos volt, mig a hatóságot dr. Bata államügyész képviselte. Az eset előzményei a következők: Dobro szky Jánosnak özvegy édesanyja a múlt év I szán meghalt. Vagyonát felosztotta két gye ke: János fia és leánya, férjezett Riska Fere között. Dobrovodszky nem volt megelég édesanyja végrendeletével, íigy érezte, hogy rövidítették, mert sógora nagyobb részt k: az örökségből, jóllehet neki járt volna több, ő tartotta el haláláig az anyját. Az örökség i polgári perre is került a sor és Dobrovoí annyira elkeseredett, hogy a vádirat szerint tározta, hogy elteszi sógorát láb alól. Tavak tóberben egy hat-milliméteres ismétlőpisztolyt zett Tudta, hogy halottak napjára sógora a gajári tetemőbe, ahol édesanyja, van elten: Riska Ferenc meg is érkezett Malackára fele vei, akinek Dobrovodszky a sírnál ezt mo „Te nagyot fogsz nézni, mi fog itt még törté Ezzel eltávozott a temetőből és a kapuban rá sógorára, akit — amikor mit sem sejtve — pett a temető kapuján, Dobrovodszky háro pés távolságból célbavette és rálőtt. A löi a jobbszeme fölött könnyen megsebezte R Dobrovodszky mégegyszer lőtt., mikor sógora hátat fordított neki. A golyó talált is, aze Risáka vastag télikabátjában megakad ti ] ekkor, mint katonaviselt ember, ^ földrevc magát. Dobrovodszky harmadszor is lőtt, harmadik golyó is célt tévesztett. A meré. letartóztatták és első kibadgatása alkalmára vallotta, hogy meg zkeitA ölni a- sógorát, ké a vizsgálat során azt mondta, hogy csak akarta ijeszteni. r A főtárgyalásr* kőt tanút idéztek be , terhelőén vallótok. Az esküdtek délben ha meg verdiktjük amely szerint nem gyilkoc kísérletében, hanem szándékos emberölés le leiében ismerték el a vádlottat bűnösnek, t róság az esküdtek verdiktje alapján Dobra szky' Jánost ötévi fegyházra Ítélte. A vádlói védői'0 8.emrmségi panaszt jelentett be az i1 ellen. mig az ügyész háromnapi gondolkíl tfót kért. í SAKK jGr Ftohr csehszlovák nagymester Rlmaszor bán. Vasárnap érintette Floibr nagymester t szombatot szlovákiai körútja alkalmából, ar ie a Tálra-szálló éttermében hatalmas kört előtt 86 játékos ellen elsőrangú eredménnyé! ezott. 31 táblán nyert, 1 táblán döntetlent é mig 1 játszmát vesztett. Az élvozetes mén szép propagandája volt a Rimaszombatban a, i« nagyon fejlett, sakkéletnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom