Prágai Magyar Hirlap, 1938. január (17. évfolyam, 1-24 / 4444-4467. szám)

1938-01-08 / 5. (4448.) szám

1938 január 8, szombat. tr^gai-MacAar-hiriap Hatalmas anyagi sikert hozotí a kassai Magyar Bál, a magyar önsegítés fényes ünnepe A báli pénztár bevétele meghaladta a tavalyit ■■ Még egyre érkeznek az adományok a középiskolás menza csekkszámlá­jára ■■ Jaross Andor és Esterházy János a vendégek között A magyar éínitudás és élniakarás ragyogó társadalmi képe KASSA. — (Szerkesztőségünktől.) Le­zajlott a keletszlovenszkói magyarság ezidei legszebb társadalmi eseménye: a kassai Magyar Bál. A beszámoló elején ki kell emelni, hogy a rendezés sikere fölülmúlta a várakozásokat: a magyar társadalmi össze­tartás gyönyörű, impozáns képe oly izzó életerőről tett tanúságot, amelynek mara­dandó hatása lesz úgy befelé, mint kifelé. A tökéletes rendezés elérte azt, hogy úgy a! hatalmas, előkelő közönség elhelyezése,? mint a ragyogó csoporttáncok bemutatása | a legkisebb zökkenő nélkül bonyolódott le és úgy a bálteremben, mint az étkezőhelyi­ségekben zavartalanul engedhették át ma­gukat a szép mulatság örömeinek a jelen­lévők. A legfontosabb pedig: minden jel azt mu­tatja, hogy az anyagi eredmény túltesz minden várakozáson és a végleges leszá­moláskor meg fogja haladni a múlt évi Ma­gyar Bál impozáns bevételét is. így hatal­masan felnövekszik ismét a nemrégiben ala­kult magyar középiskolai menza pénzalapja, ami az eddigi tapasztalatok szerint azt hoz­za magával, hogy a magyar diákok száma ismét szaporodni fog Kassán. Többizben ki­mutattuk, hogy e tekintetben milyen szép föllendülést hozott a szegény magyar diá­kok megsegélyezése és a mostani siker csak méginkább hozzájárul ahoz, hogy a magyar tanulók számának növekedésével a magyar oktatás Kassán megkapja mindazt, ami megilleti. Kezdődik. •• Kilenc órára volt hirdetve a bál kezdete és már jóval előbb gyülekezni kezdett a kö­zönség. A magyarruhás hölgyek lelket de­rítő, színes csoportja külön teremben gyüle­kezett és a szebbnél-szebb nemzeti viseletbe öltözött hölgyek a bál kezdetén együtt vo­nultak be a zsúfolt terembe az első sorokban fönntartott helyeikre. Hatalmas taps köz­ben zenditett rá a zenekar a palotás ütemei­re és a tetszés moraja fogadta az első meg­lepetést: a nagyterem felső végében lévő zenepódiumról elindult egy cifraszürös kisfiú, a közönség sorfala között a zene ütemére végiglépkedett a külső bejáratig, föltárta a szárnyasajtót és a bejáratban föltűnt a pa­lotásra fölkészült párok festői csoportja. A cifraszürös kisfiú —• ifj. Vukovich István — élére állt a menetnek és igy vonultak be a terembe a festői magyarruhás táncosnők táncosaik oldalán. A cifraszürös kisfiú sze­replése azért is rendkívül stílusos volt, mert a gyönyörű kiállitásu báli meghívón, ame­lyet Pólya Tibor színes tervei szerint készí­tettek, éppen egy cifraszürös kisfiú kapasz­kodik föl a bálterem ajtajának kilincse felé, hogy kinyissa azt. A gyönyörű palotást, amelyet Kemenszky Erzsébet tánctanárnő, a budapesti Opera rendezése szerint tanított be, a következő párok táncolták: Szakmáry Károlyné — ifj. Déry János, Szakmáry Lórándné — Med- veczky Árpád, Berzeviczy Éva — ifj. Roh- ringer Géza, Hubay Miklósné — Ordódy István, Körtvélyessy Alisz —- Wirth Tibor, Orbán Lily — Motsidlovszky Árpád, Po- csátkó Istvánná — Cseley Mátyás, Do- bosffy Klári — Osztermann Ernő, Rohrin- ger Bözsi — Rohringer Géza, Rónay Lász- lóné —■ Pocsátkó István, Bors Éva —■ Kar- doss, Poeckh Károlyné — Sedivy Pál, Li- bay Ica — Tauber István, Kieselbach Inci —- Halmy Károly, Polinszky Kató — Do- lyák Árpád, Pausz Baba — Kossuth Mi­hály. Még el sem ült a közönség tapsvihara, mikor — ugyancsak a cifraszürös kisfiú ve­zetésével — bevonultak a toborzó táncos- párjai. A pompás tobórzót a következő pá­rok táncolták: Berecz Gizi — Berecz Lász­ló. Belányi Ilonka—Palásthy Géza, ifj. Déry Jánosné — Mayer Tivadar. Farkas Andrea — Osztermann Ernő, Gallus Gizi — Föl­dess Gyula, Gráner Erzsiké — Pajor Lász­ló, Helyei Olga — Sándor Lajos, Mezőssy Mária — Bellányi László, Hardicsay Klári — Ordódy István, Mózes Éva — Simonits, Ferencz Ilka — Schmiedt Kamilló, Vandra- csek Adrién — Polák Imre, Nagy Aranka — Panda Gyula, Hanser Klári — Szabó Gusztáv, Buczala Mártha — Csikós Lajos, Nyulászy Baba — Stern Béla, Reminiczky Erzsiké — Wuest Leó. A toborzó után, amely újból hatalmas tapsvihart váltott ki, fölhangzott a cigány­zene, a toborzó táncpárai rövid csárdást táncoltak, majd kivonultak. Ekkor keringőt kezdett játszani a főhelyen lévő szalonzene- kar és a következő párok nyitották meg a táncot: Fülöp Magda — Cseley Mátyás, Szilágyi Kató — Körtvélyessy István, Riff Szöszi — Szubally Brúnó, Halmy Juczi — Majthényi Árpád, Pocsátkó Lászlóné — Berdár Jenő, Geruska Titi — Szarvassy Mihály. Ezzel kezdetét vette a tulajdonképeni táncmulatság. Pillanatok alatt kivitték a NEWYORK. — Dodd volt berlini amerikai nagykövet az amerikai Undióba való visszaérke­zése után rendkívül éles kritika tárgyává tette a németországi viszonyokat. Kijelentette, hogy az Unió képviselője semmit sem tehet abban az or­szágban, ahol gnzsbaköíik a vallási szabadságot és ellenőrizhetetlen tudományos kutatásokkal a fajgyűlöletet hirdetik. Dodd szerint számos ki­váló német egyéniség helyeselte elhatározását, amikor nem volt hajlandó a múlt évben leutazni a nemzeti szocialista párt nürnbergi kongresszu­sára. A hatalmas háborús készülődések logikus következménye Dodd szerint az uj háború lesz, A német ipar nem mutat megértést a nemzetközi együttműködés iránt. William Edward Dodd híres amerikai történet­író, aki előbb a csikágói egyetem tanára volt. A demokrata párt úgynevezett Jefferson-szárnyához székeket és a hatalmas terem parkettjét el­lepték a táncospárok, a megjelent előkelősé­gek és a nagyobbára magyarruhás fiatalság egyaránt. Természetesen a bálterem nem tudta befogadni folytonos táncra a megje­lent hatalmas közönséget és igy a résztve­vők nagy része még a szünóra előtt elözön- lötte a Schalkház tágas, újonnan renovált szép helyiségeit. Később négyes követke­zett, amelyet kettős oszlopban táncoltak véges-végig a nagyterem hosszúságában. Szünórakor kezdetét vette a vidám mulato­zás a nagy étteremben, a kávéházban, a borozópincében, mindenütt. Egyik hajnali óra siklott a másik után. a vidámhangulatu résztvevők észre sem vették, hogy odakint virrad a húsz foknál nagyobb, dermesztő hidegben: idebent vígan állt a bál a magyar szeretet és összetartás jegyében. Reggel nyolc óra felé még mindig szép számban vigadoztak a kitartó vendégek a fehér asztalok mellett. tartozik, amely a leghatározottabban védi a libe­rális alapelveket. Roosevelt győzelme óta Dodd egyre nagyobb szerepet játszott Amerikában és 1933-ban berlini nagykövetté nevezték ki. A vi­szony a német kormány és Dodd között egyre rosszabb lett, úgyhogy Amerika knéytelen volt visszahívni a nagykövetet Hazaárulások BERLIN. — Az igazságügyi sajtószolgálat sze­rint a birodalmi hadügyi törvényszék 1937 októ­ber 27-én halálra ítélte Stark József kölni lakost és november 5-én a sziléziai Ottó Demwolffot. Mindkettőt hazaárulással vádolták. A kivégzést január 7-én végrehajtották. Ugyanakkor kivégez­ték a szeptember 3-án halálra ítélt harmincéves Gajewsky Herbertet is, aki külföldi hatalom ja­vára kémkedett Németországban. A legszebb közönség A magyarság kassai társadalmi ünnepé­lyére a legszebb közönség gyűlt egybe. Eljött a Magyar Bálra Jaross Andor, az egyesült párt országos elnöke feleségével és Esterházy János, a párt országos ügy­vezető elnöke is, hogy részt vegyenek a magyar kultúráért való áldozatkészség társadalmi demonstrálásában. A megjelent magyar notabilitások közül ezenkívül a következők neveit jegyeztük föl: Dr. Pajor Miklós szenátor, Tost Barna prelátus, kanonok-plébános, Greguss Gyula, az evangélikus egyház lelkésze, Gönczy Gá­bor, a református egyház lelkésze, Tost László h. polgármester, Wirth Gyula párt­igazgató, dr. Kátra Kálmán kerületi főtit­kár, Grusetzky Ferenc főtitkár. Az iglói pártelnökség részéről: dr. Marschalkó Ele­mér és dr. Förster Lajos, a sárosi elnökség részéről: dr. Szepesházy Bertalan, Fábry Viktor, dr. Rosenberg Mór, az abauji veze­tőség részéről: ScheÜ Péter, Nagyida, dr. Szluka Dezső, dr. Schürger István, Szepsi, Zemplén részéről: dr. Mertens Alfréd, Nagymihály, Bessenyei György, Miglész. Továbbá dr. Radványi Géza, a kassai kato­likus egyházközség elnöke, Gombos József, a kassai Keresztény Társadalmi Kör elnöke, Koch Vilmos, a menzabizottság elnöke, Pal- lavicini János nagybirtokos, Torna, Bárczy Oszkár, a Csl. MTSz elnöke, Besztercebá­nya, Cselényi István, a Polgári Társaskör elnöke, Caravias János, a Franck-gyár igazgatója, Sohlmann János ny. igazgató stb. A katonai és polgári hatóságok részéről a következő személyiségek jelentek meg: Prchala Leó országos katonai parancsnok és neje számos magasrangu tiszt társaságá­ban, dr. Bláha Václav, az országos hivatal kassai kirendeltségének vezetője, Maxon Milán polgármester, dr. Bada Emil városi főjegyző, Pongrácz Gusztáv rendőrigazgató és neje, Henrik Gumtau német konzul és neje, Slávik vasutigazgató és neje, Bálázó vic István kassai járási főnök, dr. Rományi Éliás h. pénzügyigazgató, Usiak Pál, a kas sai iparkamara elnöke, dr. Stevonka László rendőrtanácsos, a rendőrségi sajtóosztály főnöke stb. A hölgykoszoru A csoporttáncok résztvevőin kívül a kö­vetkező hölgyeket láttuk magyar ruhában: Jaross Andorné, Komáromcsehi, Pausz Bé- láné, Kassa, dr. Pajor Miklósné, Wirth Gyuláné, dr. Kátra Kálmánná, dr. Radvá­nyi Gézáné, Bauernébl Szilárdné, dr. Pilát Józsefné, özv. Pilát Józsefné, Déri Jánosné, ifj. Déri Jánosné, Lengyel Mátyásné, Hu­bay Miklósné, özv. dr. Polinszky Béláné, Polinszky Kató, Münster Irma, özv. Halmy Károlyné, dr. Wirkmann Árminná, Bauer­nébl Andorné, özv. Markó Zoltánná, Oel- schláger Ferencné, Helyei Gyuláné, dr. Szász Emilné, Tátrafüred, Szekerák Jenőné, dr. Payer Ervinné, özv. Boros Gyuláné, Hunfalvy Juci, Varga Edit, Sziklay Judith, Márton Tériké, Csiskó Hermina stb. Egyébként a jelenlévő hölgyek közül a következők neveit sikerült följegyeznünk az érkezés sorrendjében: Libay Béláné, dr. Mikler Lajosné, Resatkó Endréné, Mikus Józsefné, Szalay Antalné, Muczkó Mártha, özv. A volt berlini amerikai nagykövet Németország ellen Roosevelt barátja - Három kivégzés a birodalomban Pollák Andrásné, Pocsátkó Jenőné, Hladky Lászlóné# Várkoly Miklósné, Göraöry Jánosné, dr. Aczét Miklósné, Vincze Magda, Markovich Aladárné, Kar-< dcss Agostonné, Buczala Józsefné, özv. Ferkó Béláné# Klema Elemérné, Buchner Béláné. Háden Endréné# Halla Károlyné, Alexy Ica, Sebeczky Győzöné# Zsibók Rózsi, Orbán Imréné, ifj. Borovszky Gézáné# Lipták Sándorné, Nagy Józsefné, Kisida, Braun An­dorné, Reisz Istvánná, Gorgos Lászlóné, Pafcsuga Bözsi, Vécsey Istvánná, Girsik Bálintfiá, Cseley AI- bertné, Sandrik Mária, Jolsva, Bogsch Baba, Fábry Viktorné, Eperjes, Szönyi Gyuláné, Ficker Rudolf né# Reiner Rózsa, Kosuth Szilárdné, Riff Jánosné, Fran­kéi Erzsébet, dr. Brükk Sándorné, Húsza Anikó, Si- mcnics Kató, Korschelt Jánosné, Kovács Etus, Lová- nyi Kata, Mezey Böske, Szlota Rózsi, Demeter Piros­ka, Bartl Lily, id. Oelschláger Lajosné, ifj. Oelschlá- ger Lajosné, Oelschláger Istvánná, Oeschlöger Már­tha, Pékár Sára, Brnot Jánosné, Csehy Béláné, Bártfa, Kisasszonyák Ilona, Éliás Nándorné, Csiskó Jolán, Poprád, Nagy Béláné, Dobák Alice, Mózer Sándorné, Mózer Jolán, Leiner Árpádné, Dávidkó Jenőné, Za- jacz Mihályné, Braun Béláné, Berdár Jenöné, Gorgos jánosné, Makó Magda, Makránszky Lajosné, Makrán- szky Kató, Kardoss Edith, Kováts Etelka, Szalay Margit, özv. Balassa Józsefné, Szalay Lajosné, dr. Weiser Emőné, Rakovszky Böske, Kohutli Márton­ná, Szilágyi Kató, Zajacz Lászlóné, Freudenfeld Ká­rolyné, Hubay Bálintué, Wein Vera, SaJga Ilus, Nagybereg, Szenes Ödönné, Pechár Lászlóné, Kőcser Kató, Kiss Lajosné, Kiss Irma, Kardos Böske, Kecbt Istvánná, Berecz Vilmosné, Lipták Ica, dr. Mertens Alfrédné, Nagymihály, Mertens Mandi, Haltenberger Incéné, Ökröss Jánosné, Ökröss Irén, Tamás Mihály­né, Tauber Istvánná, dr. Simon Menyhértné, Munkács, dr. Marschalkó Elemérné, Igló, ifj, dr. Marschalkó Józsefné Igló, Haás Loló, Forberger Béláné, Igló, Beck Gaby, Késmárk, Bánhidy Andorné, Nagymihály, Elek Ciuici, Nagymihály, özv. dr. Reiter Gézáné, Reiter Mártha, Bors Kálmánná, Berzeviczy Béláné, Kuhl- mann Szilárdné, Kieselbach Gézáné, Biró Jánosné, őrmező, Vetula Lajosné, Reisz Istvánná, Mátéra Er- nőné, ifj. Matern Nándorné, Kozák Györgyné, özv. Hanser Gézáné, özv. Kozák Józsefné, Elzer Jánosné, Mistek, Elzer Trade, Mistek, Kiss Jánosné, Pallavicini Jánosné, Torna, Schell Péterné, Nagyida, dr. Lövy Mömé, Nagymihály, Maszny Gizella, Ladó Margit, Karchnyák Klára, Koós Elemérné, Zsarnó, dr. Szluka Dezsnőné, Szepsi, dr. Halmi Felixné, Politzer Artur- né, Hardicsay Gézáné, Pillér Dezsőné, Licsérd, Móry Jánosné, Ujcsorbató, Szakmáry Kálmánné, Pausz Ilo­na, Jacobyné Pausz Irma, dr. Vukovich Istvánná, Jaszusch Elekné, dr. Gráner Miksáné, özv. Kossuth Mihályné, Radványi Magda, a PMH divatszerkesztő­je, Bécs, Németh Jenőné, Eperjes, özv. Rátvay Gézá­né, Rátvay Olga, Wimpfen Fülöpné, Thomka Olga, dr. Rédeky Lászlóné, Reminiczky Károlyné, Steíano- vics Gyuláné, Haltenberger Hona, Varga Ferencné; Varga Pálné, Nagy Margit, dr. Kreiss Róbertné, Makó Duci, Ghillányi Sándorné, Sáros, Tremba Mi­hályné, Guttmann Fülöpné, Strauszmann Jenőné, Sza­bó Sarolta, Bodrogszerdahely, Medgyessy Ica, Mérő Sándorné, dr. Gergely Mihályné, dr. Andriska József- né, Nagyvárad, Andriska Magda, Nagyvárad, Msskő Zoltánné, Menyhért Magda, Joób Sári, Zaturcsay Aranka, Zaturcsay Magda, özv. Bujanovich Sándor­né, Izsép, Ferencz Jánosné, Csizmadia Baba, Szepsi, Nagy Sándorné, Bethlenfalvyné, Lesch Ilona, Ba- biczky Ferencné, Smrek Jenőné, Tamaskovits Gyulá­né, Tamaskovits Olga, dr. Szilágyi Gáborné, dr. To- ronszky Emilné, dr. Pelcsánszky Imréné, Ungvár, Törzs Armandné, Losinszky Rozália, Nagyida, Brükk Edéné, dr. Timcsák Aladárné, Tomory Teréz, Petró Lajosné, Tóth Elza, dr. Varga Edéné, özv. Göndör Gáborné, Stefányi Jánosné, Stefányi Margit, Gölníc- bánya, Ardó Alfrédné, Sebeskellemes, dr. Szepes- bázy Bertalanná, Eperjes, Szepesházy Klári Eperjes, Homyák család, Kinlovits Irén, Péchy Katalin, Pécsujfalu, Ardó Mártha, Sebeskellemes, Pajkcssy Mártha, Bojkay Istvánná, Serfőző Istvánná, dr. Sze­pesházy Dezsöné, Mayer Viktorné. A munka oroszlánrésze A rendezés nagy körültekintést igénylő, megfeszített munkáját lelkes gárda végezte Tost László vezetésével, aki — mint ta­valy — az idén is páratlan lelkesedéssel, hozzáértéssel és fáradhatatlan munkával vitte diadalra a magyar diákokért tartott szép ünnepség ügyét, Kívüle igen buzgó munkásságot fejtettek ki a rendezésben: Koch Vilmos, dr. Kátra Kálmán, Grusetzky Ferenc, dr. Laczkó Bé­la, dr. Pilát József, dr. Rédeky László, Vi­téz Sándor, Boruch Béla, Hubay Miklós, dr. Brükk Sándor stb. A báli akció a középiskolás menza javára még korántsincs befejezve. A pénzadomá­nyok még egyre érkeznek a meghívókhoz mellékelt csekklapon és úgy látszik, hogy a keletszlovenszkói magyarság közös szívvel törekszik arra, hogy az idei kassai Magyar Bál keretében az anyagi ered­mény túlhaladja a tavalyit. Pedig ezidén újabb terhek teszik nehezebbé a megélhetést, a bál időpontja is kedvezőt­lenebb volt a tavalyinál, mert közvetlenül az évvégi ünnepek után következett. Ennek ellenére máris megállapítható, hogy a szorosan vett báli bevétel többet tesz ki, mint tavaly és igy indokolt a remény, hogy a bevételek végösszege is meg fogja haladni a tavalyit. A magyar diáksegitési akció számára min­denesetre óriási lendületet jelent az idei Magyar Bál nagyszerű eredménye. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom