Prágai Magyar Hirlap, 1938. január (17. évfolyam, 1-24 / 4444-4467. szám)

1938-01-22 / 17. (4460.) szám

1938 január 22, szombat. Gyermekek önként kérik a hashajtót ha már egyszer Darmolt kaptak. A Darmol ize kitűnő és fájdalom nélkül hat Darmolt adjon Ön ■ . is gyermekeinek V* J-vAtAy^ — A KOMAROMI REFORMÁTUS IFJÚSÁGI EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE. Komáromi tudósí­tónk jelenti: A komáromi Református Ifjúsági Egyesület most tartotta évi rendes közgyűlését dr. ifj. Mohácsy János elnökleténél. A közgyű­lés megejtette a tisztikar választását, amelynek eredménye a következő volt: elnök lett dr. ifj. Moh ács y János, alelnök Kelemen István, titkár jj Kecskés László, jegyző Benkő László, pénztáros j Rácz Ferenc, ellenőr Vörös Béla, háznagy Csu­kás Lőrinc. Elhatározták, hogy a téli évadiban minden csütörtökön este az egyesületi óra kereté­ben szabadok tatáéi előadást rendeznek. Az első előadó Abkarovics József tanitóképző-intézeti ta­nár. Az egyesület egyébként legközelebb műked­velő előadást rendez. Színre kerül: „A templom egere.” — A NÉGUS MINT BÉKEDÍJ-JELÖLT. Stockholmiból jelentik: A ,.Dagens Nyhe­ter" jelentése szerint több svéd képviselői Abesszinia volt császárát kívánja jelölni a Nobel-békedijra. — HANTOS LÁSZLÓ ÉS SÜLT JENŐ ZSELIZI ELŐADÁSA. Zselizről Írják: A SzMKE nagysikerű gazdasági kulturelőadást rendezett e napokban Zselizen. A nagyszámú közönség előtt először Hantos László ,,A ma­gyarság gazdasági egységéiről, majd pedig Sült Jenő az okszerű gazdálkodásról tartott rendkí­vül érdekes és közérdekű előadást. A közönség a nagyképzettségü előadókat melegen ünnepelte. A szép lengyel grófnő kémkedési al!ér$a VARSÓ. — WielopoLski gróf kérvényt adott be a bíróságokhoz és kérte, hogy sürgessék meg annck az 50.000 zlotynak a kifizetését, amelyet az egyik birto­kának eladójától peres utón követel. Wielopolski a kérvényben rendkívül érdekes indokolást fűzött kéré­séhez. Azt írja, hogy a pénzre szüksége van, hogy fizetni tudja azokat a drága német ügyvédeket, akik Berlinben kémkedés vádja alatt letartóztatott felesége ügyében járnak el. Wielopolski Oktávia grófnő, aki jelenleg a moabiti fogházban tölti vizsgálati fogságát, a lengyel társaságnak egyik ismert szépsége és nincs még harminc éves. Régi nemesi családból származik. A családnak valamikor Ukrajnában óriási birtokai voltak, de Ukrajnának ez a része Szovjetoroszország- hoz tartozik és a bolsevikiek elkobozták birtokaikat. A bolseviki forradalom kitörése után a család tagjai Parisba költöztek, majd pedig a Riviérára, ahol a grófnő édesanyja éttermet nyitott. Az éttermet főleg a lengyel nemesség tagjai látogatták. Wielopolski gróf Is gyakran fordult meg az étteremben és itt ismerke­dett meg a grófnővel, akit feleségül vett. Gróf Wielo­polski valamikor rendkivül gazdag volt, de vagyona meglehetősen lemorzsolódott az utóbbi években. A feltűnően elegáns párt lóversenyeken s előkelő foga­dásokon gyakran lehetett látni, mind a ketten feltűnő­en elegánsak és nagyon szépek, úgyhogy megjelené­sükkel mindig feltűnést keltettek. Varsói előkelő kö­rökben Wielopolski grófnő letartóztatása nagy meg­lepetést keltett — ORVOSI HÍR. MUDr. E. J. Neu- gröschl sebész-szakorvos, Késmárkon (Masaryk-tér 35) letelepedett és rendelését megkezdte. Telefon 127. Rendel az összes magánpénztáraknak és gyógyfondoknak. — A POZSONYI MAGYAR BÁLRÓL írt tudósításunkból elnézésből kimaradt né­hány jelenvolt neve. Ezt utólag készséggel állapítjuk meg és pótlólag közöljük, hogy a nagyszerűen sikerült bálon ott voltak még Károlyi Gyula földbirtokos (Stomfa), Ko- lossy Béláné (Pozsony), Palcmann József, a Hanza igazgatója és neje, ifj. Palcmann József, a Hanza hit elvezető tisztviselője (Galánta), Késik Herold és neje, Hainóczy Lilly, Kiss Ili és dr. Brogyányi Béla. Ajtich- Horváth Dezső néhai vágvecsei földbirto­kosnak pedig a családja volt jelen. xx KERESKEDŐK! IPAROSOK! ADÓ­FIZETŐK! Az adókérdés ma igen komoly és rendkívül aktuális. A végrehajtási mód­szerek szigorúbbak. Idejében gondoskod­junk tehát érdekeink védelméről! Az adó­kérdéseket (vallomásokat, védekezést a ki­vetési eljárásban, fellebbezéseket stb.) min­den idegen segítség nélkül és tekintélyes összeg megtakarítása mellett egyedül elin­tézheti, ha igénybe veszi a ,.Népszerű adó­ügyi tanácsadó" cimü magyarul irt köny­vet, mely hasznos, nélkülözhetetlen tanács­csal szolgál és alkalmas mintákat is tartal­maz. Már csak rövid ideig —> január végéig — rendelhető meg a kiadónál (V. Stránsky, Uzhorcd, Pincesor 18) 10 Ké jutányos áron. Megrendelések postafordultával elin­tézést nyernek utánvét mellett, illetőleg ezen összeg előzetes beküldése ellenében portó­mentesen. 'PRSGAI-MAGtenH IRLAP Az egyesült párt Kassán a legélesebb barna kész a városi közterhek emelésének bármilyen terve ellen „A kassai polgár nem akar lyukas cipőben járni fölösleges uccai díszek között" KASSA. — (Szerkesztőségünk telefon­jelentése.) Az egyesült párt kassai szerve­zetének elnöki tanácsa csütörtökön este ülést tartott Tost Barna prelátus-kanonok elnöklésével. Először Tost László helyettes polgármester számolt be prágai útjáról, amely alkalommal tudvalévőén Beneá köz­társasági elnöknek nyújtotta át Kassa vá­ros küldöttsége a díszpolgári oklevelet. Az elnöki tanácsülés legfőbb pontja ezután a város költségvetése volt, amely a hétfői képviselőtestületi ülésen kerül tárgyalásra. Alapos megbeszélés után az egyesült párt elnöki tanácsa leszögezte álláspontját, amely szerint f szükségesnek tartja a legradikálisabb ta­karékosság bevezetését a város ügyvite- j lében és ehhez képest az elnöki tanács ■ kötelességévé teszi a párt képviselőtes­tületi tagjainak, hogy a közterhek emelé­sének bármely tervével és gondolatával szemben a legerélyesebb tagadó álláspon­tot foglalják eh Ez a felfogás a legélénkebben tükröződik vissza az egyik elhangzott kijelentésben: ,,a kassai polgár nem akar lyukas cipőben járni fölösleges uccai díszek között." Az el­nöki tanács figyelmébe ajánlotta a képvi­selőtestületi tagoknak, hogy különösen a rendkívüli költségvetés tárgyalásánál tanú­sítsanak éber figyelmet, mert itt ügyes j zsonglőrködéssel mindent el lehet helyezni • a polgárság bőrére. Végül erélyesen fígye* lembe ajánlotta, hogy minden magyar kulturális-, szociális- és sport-érdekért a legerélyesebben harcol­janak a városi közgyűléseken. Az ülés végén beszámoltak még a párt karácsonyi akciójának nagyon szép eredmé­nyéről és az elnöki tanács köszönetét nyil­vánította úgy az önzetlen adakozóknak, mint az akció fáradhatatlan munkásainak. Pénteken este összeült a párt városi kép­viselőtestületi tagjainak klubja és a hétfői közgyűlés napirendjén szereplő költségve­tést részleteiben is megtárgyalta. Névértékének felére csökkent a pozsonyi bélyegkiállitási blokk értéke Pánik a bélyeggyűjtők közöd > Egy parlamenti gyorsíró öngyilkosságot követeit el bélyegv^szteségei miatt PRÁGA. —' A Neue Morgenpost írja: A bélyeggyűjtők körében nagy az izgalom a legutóbbi pozsonyi bélyegkiállitáson kiadott bélyegblokkok hirtelen árcsökkenése miatt. A blokkokon egy egykoronás és egy ötven- filléres bélyeg volt és a blokk névértéke 5 korona volt. A bélyegblokk ára a nemzetközi bélyegke­reskedelemben rövidesen 15 koronára emelkedett, most azonban hirtelen 3 ko­ronára, sőt 2.50 koronára esett. Mint a postaügyi minisztérium illetékes hivatalától értesülünk, annakidején 850.000 darab blokkot adtak ki, mégpedig a junius végéig befutott előjegyzések alapján. A pos­taügyi igazgatás véleménye szerint a bélye­gek értékcsökkenését kizárólag a bélyegkereskedelem spekulációja okozta. Ezzel szemben a kereskedők azt állítják, hogy nem futott be 850.000 blokkra elő­jegyzés és hogy a blokk hivatalos kiadása jóval túlhaladta az előjegyzett szükségletet. Szerintük a 180 belföldi bélyegkereskedő mindössze 200.000 darab blokkot jegyzett elő, a filatelista egyesületek pedig további 200.000 darabot. így ha el is fogadjuk azt a föltevést, hogy a magángyüjtők és a külföl­diek további 200.000 darab blokkot jegyez­tek elő, akkor is 250.000 blokk fölösleg mu­tatkozik. A külföld jelenleg 40.000 blokkot ajánl jelenleg Csehszlovákiának megvásárlásra. Végül Prágában ezzel az üggyel kap­csolatban már két kisebb s egy nagyobb kényszeregyességre került sor s az utóbbi­nál a passzíva egy félmillió koronára rúg. A bélyegcpekuláció áldozata Pénteken a déli órákban megdöbbentő öngyilkossági kísérlet történt a parlament épületében. Dr. H. O., a parlament orosz gyorsírója hivatali szobájában revolverrel mellbe­lőtte magát. Eszméletlen állapotban szállították be a né­met sebészeti klinikára. Hir szerint az élet­unt szenvedélyes bélyeggyűjtő volt és bé­lyegkereskedelemmel is foglalkozott. Ezzel kapcsolatban az utóbbi időben rendkívül súlyos veszteségek érték. Abeminiba akarnak kivándorolni a román isidók ■■ A magyar párté a kilences szárny választási lista ■ A kormánypárt választási egyességet kitolt lorgiékkal tartózkodási engedélyt. Akik úgy élnek Ausztriában, hogy mások támogatják őket* ugyancsak szigorúbb elbírálásban részesül­nek, Ezzel a kormány lehetetlenné akarja tenni, hogy politikai menekültek ausztriai elvtársaik segítségéből Ausztriában megéld hessen ele. BUKAREST. — Az egész országban erő­teljesen készülnek a választásokra. Az or­szágos magyar párt a márciusi választások­ra a központi választási bizottságtól végle­gesen a kilencedik helyet kapta meg. A ma­gyar párt választási jele tehát kilenc pont lesz. A kormánypárt is megtette az előkészüle­teket a választásokra és megegyezést kötött Jorga pártjával. A megegyezés egyelőre elvi jelentőségű annak meghatározása nélkül, hogy az együttműködés csak a választások­ra vonatkozik-e vagy pedig esetleg még más térre is kiterjed. A galíciai zsidók kérése az clasz kormányhoz A galaci zsidók küldötíségileg fölkeresték az ottani olasz konzulátust és a konzulnak memorandumot nyújtottak át. A memoran­dumban fölkérik az olasz kormányt, hogy engedje meg nekik, hogy Abesszíniába ki­vándorolhassanak és ott letelepedhessenek. Letelepedésükkel használhatnának az olasz kormánynak az abesszin természeti kincsek kiaknázásában, mert nagyon sok szakmun­kás, kézműves és szabadfoglalkozású van közöttük és ezek valamennyien hajlandók kivándorolni. Ha az engedélyt megkapnák, akkor először hatszáz család, majd később újabb öt-hatszáz családból álló csoport ván­dorolna ki Keletafrikába. A kivándorlási akcióhoz több besszarábiai város zsidósága csatlakozott. Azt is tervbevet ék, hogy kiil- döttségileg keresik föl a bukaicsti olasz kö­vetséget és a követ támogatásé kérik a me­morandum kedvező elintézése érdekében. A román közmunkaügyi minisztérium egyébként most fölfüggesztette egyelőre a Ötvenmillió korona és negyvenhat év büntetés szacharincsempészéséft BRÜNN. —- A csendőrségnek sikerült egy csempésztársaság nyomára bukkanni. A társaság tervszerűen foglalkozott szacha­rincsempészéssel és óriási mennyiségben hoztak be ezen az utón szacharint Ausztriá­ból Csehszlovákiába. A nyomozás során Lundenburg és Kosic környékén húszon* nyolc személyt vettek őrizetbe. A hatósá* gok megállapították, hogy az utolsó három év alatt 200 métermázsa szacharint és sza-i charinkészitéshez szükséges anyagot csem­pésztek át a határon. Az egyre nagyobb méreteket öltő csempészés leküzdésére egy évvel ezelőtt Brünnben a csendőrség külön cukorvizsgáló állomást állított föl, amely most érte el az első kézzelfogható ered­ményt. A letartóztatottakat azonnal átad­ták a jövedéki bíróságnak, amely rendkívül súlyos büntetést rótt ki rájuk. Egy bizonyos P. nevű ember, akiben a hatóságok a csem­pészbanda vezérét vélték megállapítani, 10 millió korona pénzbüntetést és háromévi fogházat kapott. A társaság tagjai között kiosztott büntetés meghaladja az 50 millió koronát. A rendkívül magas pénzbünteté­sen kívül még 46 évi fogházat is kiosztott a bíróság a társaság tagjai között. A kirótt pénzbüntetés legnagyobb része azonban be-« hajthatatlan. végrehajtását annak a rendeletnek, amely megtiltja a zsidó családoknak, hogy negy­ven évnél fiatalabb keresztény cselédet tart­hassanak. A rendelet életbeléptetését azért halasztották el, hogy a tavaszi mezei mun­kák megkezdése után ne szaporodjon a munkanélküliek száma az állás nélkül ma­radt cselédleányokkal. Hicescii a cépszSvetság eié viszi a zsidó kérdési GENF. — Genfi körökben híre jár an­nak, hogy Micescu román külügyminiszter a népszövetségi tanács mostani, századik ülésszakán a zsidó kérdéssel kapcsolatban ellenőrző bizottság kiküldését fogja indítvá­nyozni Romániába. Ennek a bizottságnak az lenne a föladata, hogy egyrészt megállapít­sa a háboruutáni időben illegális utón Ro­mániába jött zsidók számát, másrészt azt a bánásmódot, amelyben a zsidó kisebbség ré­szesüljön. Ez a hir Mussolini lapjában jelent meg s népszövetségi körökben éppen ezért nem kételkednek valódiságában. Ausztria megszfgsriüa az emigránsok teteteüeőisét BÉCS. — A pénteki osztrák miniszterta­nács foglalkozott az Ausztriában tartózko­dó külföldiek kérdésével. A miniszterta­nács uj törvényt hoz, amely megszigorítja a külföldiek Ausztriában tartózkodásának feltételeit. Minden külföldi, aki három hó­napnál hosszabb ideig tartózkodik Ausz­triában, köteles tartózkodási engedélyt sze­rezni. Aki állást keres Ausztriában, annak a beutazás előtt kell már megszereznie a — A POZSONYI CIONISTA KIÁLLÍTÁST s nagy érdeklődésre való tekintettel január 23-ig, vasárnapig meghosszabbították. A kiállítás a Me­zőgazdasági Múzeumban megtekinthető még ■szombaton délután 5 órától este 8-ig, v-asáxnap pedig délelőtt 9-től 1-ig, délután 2-től 8-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom