Prágai Magyar Hirlap, 1937. december (16. évfolyam, 274-297 / 4420-4443. szám)

1937-12-02 / 275. (4421.) szám

1937 december 2, csütörtök* P8ZS9&Y1 SEEHQFFER NÖVÉNYBALZSAM Vigyázat a „Vörös-rák“ fédjegyre. Sok orvos által ajánlva, mint kitü­nően bevált háziszer, rossz emésztés, ebből eredő fejfájás, eldugulás, májbaj, kóliJka, aranyér, vérszegénység, gyo­morbaj, étvágytalanság, bélrenyheség és sárgaság ellen. Készíti „VSRSSS ÜÜR" syftgyszert&r Alapítva 1312. BRATISLAVA, Mihálykapu 24. Egy üveg ára Ki 5*— Árvízkár, száiodavásdrlás, a w íresi alkalmazottak karacisni segélye és i liriraliérils a kassai képvisalü- fiitilit ilésének napirendién Társadalmi Élet Épül a magyar gimnázium a pozsonyi Mária Teréz'" a- korakeiá fogház helyén POZSONY. — (Pozsonyi szerkesztőségünktől.) jj Csöndben, minden feltűnés nélkül a múlt héten jj megkezdték a Kecske-uccui volt bírósági épületi átalakítását. Amint ismeretes, az épületet a magyar reálgim-j názium céljaira építik át. A Védcöjöp-uton * lévő régi líceumban a magyar gimnázium nö­vendékei most a német gimnazistákkal együtt hihetetlen zsúfolt helyre járnak iskolába. A gyakori küldöttségjávásnak, interpellációknak é<5 panasznak végre meg lett az eredménye. Az állami költségvetésbe közel másfél millió koronát vettek fel arra a célra, hogy a Kecske-uccai épületet átépítsék s a magyar reálgimnáziumot itt elhelyezzék. Az 1938—39-ee iskolai évben a magyar reálgimnázium remélhetőleg már itt nyí­lik meg. A munka gyors megindulása Lenesé Vilmos gimnáziumi igazgató érdeme. Megtekintettük most a Kecske-uccai volt tör­vényszéki épületet. Kívülről semmi sem áruljál el, hogy belül nagy munka folyik. A magyar ta­nítóképzőben a földszinten folyik a tanítás, csak a régi fogház felől hallatszik a munkások kopá- csolása. Tompa zaj hallatszik az évszázados, Má­ria Terézia karában épült falak felől. Kíván­csian megyünk befelé a régi fogházba, amelynek j jobb szárnya még áll. Három emelet magasságig!] vannak az ósdi cellák. Néhány nap múlva ezeket ij is lerombolják. j| Némely cella ajtaján érdekes üzeneteket taJá-1 lünk. Bicskával vésve tisztán olvasható pél-1 dául: „Itt szenvedett kilenc kis hónapot Bagij Nagy András.” Vagy egy másik; „Még száz| nap és szabad vagyok. Hildák Ferenc.” Az első emeleten van a híres „intelligens cel­la”, amelyben sok előkelő fogoly számlálta aj csigalassúsággal múló perceket. Itt. volt sokáig; Tuka Béla, majd később Öllé Kunos őrnagy is bezárva. Sietünk kifelé az ódon épületből. Á vi­rágos belső udvar, ahol a rabok sétáltak valami­kor, elhanyagolt, nincs aki gondozza. Odébb a másik udvar, ahol néhány évvel ezelőtt Bognár Istvánt akasztották föl. Most a törmeléken alig tu­dunk átvergődni. Modern tornaterem épül ma itt * a. régi börtön helyét vidám ifjúság népesíti majd be. KASSA* — (Szerkesztőségünk jelentése.) A városi képviselőtestület tegnapi ülésén nagyobb vitát váltott ki azon kérdés eldöntése, kit terhel a felelősség a legutóbbi áradás következtében a Hernád-szabályozási munkálatokban okozott károkért. A földművelésügyi minisztérium által kiküldött bizottság megállapítása szerint a legutóbbi áradás 600.000 koronás kárt oko­zott a Hernád-szabályozási munkálatokban* A megrongált védőgátak kijavításához erre az összegre van szükség. A várost nem terheli teljes egészében ez az összeg, hanem csak húsz száza­léka, vagyis 120 ezer koronával kell hozzájárul­nia a költségek fedezéséhez. Ennek az összeg­nek a megszavazását kérte a városi tanács a képviselőtestülettől. A vita egyik első szónoka Wirth Gyula mér­nök (egyesült párt) volt, aki tagja volt a bizott­ságnak, amely az árvizpusztitás okát megálla­pította. Részletesen ismertette a pusztítás okát. A legfőbb ok az, hogy a város ugyan jó terveket dolgozott ki a sza­bályozásra, de a minisztérium a terveket meg­változtatta és emiatt történt, hogy a viz már másodszor sodorta el a gátakat, Azt javasolta, hogy a hibákat alaposan korri­gálják ki és készítsenek uj terveket s csak ab­ban az esetben szavazzák meg a városi hozzá­járulást, ha a kormány egészen uj tervek alap­ján építteti meg a gátakat és a vizszabályozó müveket. Ha pedig újabb károkat szenvednek a védőmüvek a hibás tervek miatt, úgy a város szögezze le, hogy a jövőben nem járul hozzá a szabályozási költségekhez. Az egyesült párt részéről még dr. Halmi Béla, Pausz Béla és dr. Piláth szóltak hozzá az ügy­höz. Freudenfeld (iparospárti) is támogatta az elhangzott javaslatot. A polgármester indítványára Wirth Gyula javaslatát szavazta meg a képviselőtestület. A következő fontos tárgypont az Englander-féle | szálló megvásárlása volt A szálló helyén ugyanis a város a közmüvek céljaira akar épületet emelni. Hcsz- szas vita után elhatározták, hogy a száíiőt 400,000 koronáért megveszik. Dr. Rédeky László egyesültpárti képviselőtestületi tag azt Indítványozta, (hogy azokat a városi hivatalokat, amelyeknek nincs megfelelő helyük a városházán, szintén az Englander-féle szálló helyén építendő épü­letben helyezzék el. A vitához Pausz Béla (egyesült párti) is hozzászólt A közgyűlés rendkívüli karácsonyi segélyt szavazott meg a városi alkalmazottaknak. A munkások 120 korona rendkívüli karácsonyi segélyt kapnak, a városi tiszt­viselők pedig 150 és 200 koronás segélyösszegben részesülnek. Nagy vitát váltott Id a kereskedők grémiumának azon kérése, hogy szerdán délben a kereskedők déli egy óráig tarthassák nyitva boltjukat Dr. Piláth ja­vasolta, hogy a kereskedőknek ezt a kívánságát együtt tárgyalják a vasárnapi munkaszünet ügyével. Csak abban az esetben járuljanak hozzá ahhoz, hogy szerdán egy óráig tarthassák nyitva a kereskedők üzletüket, ha kereskedők vasárnap egész nap zárva tartják üzletüket Nagy vita után végül is a képviselőtestület elutasította a grémium meg­keresését Ezenkivül a Rákóczi-szoboralap ügyét tárgyalta a képviselőtestület. A Rákóczi-alapra összegyűlt mint­egy 700.000 koronát egy alapban összpontosítják és ebből fedezik a dóra restaurálását, II. Rákóczi Fe­renc emlékére mindössze egy dombonnüvet helyez­nek el a dóm falóban. Az alaplevelet elkészítették és ezt akarták volna a íj képviselőtestület elé terjeszteni. Dr. Halmi Béla javas­latára azonban levették ezt a pontöt a napirendről azzal, hogy előbb a kuratórium és a jogügyi bizottság I tárgyalja le az ügyet A polgármesteri fizetések felemelését is elfogadta a képviselőtestület. Maxon Milán polgármester fizetését havi 3600 koronáról 4000 koronára, a két alpolgármester fizetését pedig 1800-ról 2000 koronára emelik fel. A pozsonyi magyar reálgimnázium segíti* egyesülete most rendezte a Vigadó kistermében, ötödik diákakadémiáját. Az est műsorán Békefi László „Pitypang” című humoros játékában Ul- rieoh Bditih, Komiéi László és Holik Piroska arat­tak nagy sikert. Török Rezső egy kis paraszt- komédiájában Fzerényi Thália, Nagy Dezső, Ku- fuoz Géza és Cottely Mária ügyeskedtek. Lukács Gyula és Endreffy Lóránt szavalattal szerepel­tek. Nagyon sikerült volt a fiuk és leányok tor- namutatványai, igy Orbán Gabi steppe zárna. Kócsy Alice és Grónay Katalin pedig tengerész- táncot lejtettek bájos eleganciával. A hetedik osztály szavalókórusa Mécs Lászlónak ,>A ten­ger fekete és mély maradt” cimü versét adta elő nagy hatással. A nivós műsort Győrffy Éva szel­lemesen konferálta, az egyes jeleneteket dr. Mé­száros György tanár főrendező tanította be, mig az irodalmi rendezést Szalatnay Rezső tanár vál­lalta. A rendezésben ezenkivül dr. Szerényi Fer- dinánd és Szütsy Lóránt tanárok szorgoskodtak. A műsor után két óráig tartó tánc következett. A tiszta jövedelmet a diáksegélyző javára for­dítják. # A komáromi Karitasz szegényeinek felse- Igélyezésére nagyszabású Mikulás- és karácsonyi I vásárt rendez a Katolikus Legényegylet emeleti 1 helyiségeiben. December 4-én és 5-én színvona­las műsor teszi teljessé a vásárt: a rendezés j munkája dr. Szijj Ferencmé és Kominek Antal ké­szében összpontosul. A szombati műsor délután 6 órakor kezdődik, a vasárnapi délután 5 órakor. A Fülek? Katolikus Nőegylet vasárnap megismételt műsoros estje a legnagyobb siker Í jegyében folyt le. Az uj szereplők: Várad! Ica, Győry Klári és Tóth Mariska is nagyszerű alakí­tást nyújtottak és a szépszámú közönség lelke­I sen tapsolta végig az előadást. 4h A Felsőszeli Sportegyesület műkedvelő gár­gája nagy sikerrel adta elő három egymásután! vasárnapon a% „Én és a kisöcsém“ cimü háromfel­von ásos operettet. A főszerepeket nagy sikerrel Fehér Inéi, Glavies Lajos és Bozsik István ját­szották. Nagy sikert arattak a többi szereplők is: Perleczky László, Vértesi Malvin, Bedecs Anni, Touier Guszti, Kelemen Irén, Szabó Béla, dr. Soós-Takács Vilmos, Kodai Pityi, Szabó Béla, Bán Joli, Kubovies Janka, Török Joli, Varga Eszti és Füzék Erna. A darab betanítását Bory István felsőszeli református tanító, a rendezést | és a táncok betanítását pedig Schulc Lajos galán­Í * tai táncmester végezte nagy szakértéssel A zenét, Scbramm Rudi kitűnő cigányzenekara szolgál- * tatta. Forgalmi balesetek napja Budapestéi Az angol követség! titkár karambolja- HAGYMÁT LOPTAK. Pozsonyi szerkesztő­ségünk jelenti telefonon: Knesz Alfréd pozsonyi ker­tész észrevette, hogy az utóbbi időben többezer korona értékű hagymát loptak el kertjéből. A károsult kertész maga kezdett nyomozni, kiment a piacra s ott végig­látogatta a piaci árusokat. Legnagyobb meglepetésére az egyik bolgár kertész standján megismerte saját ellopott hagymáját Jelentést tett erről a rendőrségnek s a bolgár kertészt előállították, Csangoff Iljev bolgár kertész azt állítja, hogy a hagymát egy ismeretlen embertől vette, akit azóta nem látott. A rendőrség tovább nyomoz. — LETARTÓZTATOTT KEREKPÁR­TOL VAJ. Nyitráról jelentik: Napokkal ezelőtt bocsátották el a nagyszombati kórházból Be- nacska Antal rovottmultu „kerékpárspecialistát”, aki hosszabb időn át állt orvosi kezelés alatt. Kiszabadulása után Nagyszombat és Pöstyén környékén több kerékpárt emelt el ismét, mire elrendelték körözését. Kihallgatása során be­ismerő vallomást tett és azzal védekezett, hogy Trencsénbe alkart jutni, de nem volt pénze vasút­ra. Azt hangoztatta, hogy eddig csupán hétszer volt elitéivé különféle bűncselekmények miatt. Beszállították a kerületi bíróság fogházába. — SE PÉNZ, SE BUNDA. Pozsonyi szerkesztő­ségünk jelenti telefonon: Sáfrány József Schnee­weiss-uccai szabómester elküldte segédjét, Cucor Ká­rolyt egyik ügyfeléhez, hogy vegyen át tőle két érté­kes bundát javításra. A segéd át is vette a két bun­dát, de azokkal egyenesen a zálogházba ment és töb­bet nem jelentkezett gazdájánál. A szabómester bűn­vádi följelentésére a rendőrség nyomozni kezdett és a detektívek tegnap a Gundulics-uccában el is fogták Cucort Lakás nélkül ödöngött az uccán azóta, hogy a bundákat elzálogosította. Kiderült, hogy a bun­dákért kapott pénzt az utolsó fillérig elitta. Kihall­gatásakor nagyon sajnálta, hogy megtévedt, de — mint mondotta — a heurigereknek nem tudott ellentállni. Évente legföljebb egyszer szokott inni, val­lotta, de olyankor aztán „megbolondul”. A szabó­mester kára meghaladja a 10.000 koronát, mert a két bundát ki kellett váltania a zálogházból. BUDAPEST. —• (Szerkesztőségünk te­lefonjelentése.) Redward Fred, a buda­pesti angol követség egyik titkára, maga vezette gépkocsijával szerdán reggel az Aréna-uton összeütközött egy személyautó­val. A titkár az összeütközés következtében előressett és a koponyáján megsérült. Saját kívánságára a mentők lakására szál­lították. Állapota elég súlyos. Halálos gázolás Szerdán reggel sülyos szerencsétlenség történt a Rákóczi-ut és a Nagykörút ke­reszteződésénél. A jelzőlámpa a Nagykörút irányában már szabadra volt állítva, ami­kor két szegényesen öltözött nő akart átsza­— LOPÁSÉRT BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK A FIL-S ZENI ILLETŐSÉGŰ „NÉMET ÁLLAMPOLGÁRT.” j Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: Egy detektív | gyanús embert igazoltatott nemrég Pozsonyban a í Nyerges-utcában. Az illető Hartl József német-1 birodalmi állampolgárnak mondotta magát, de | útlevele nem volt és nem'tudta magát kellőkép-! péti igazolni. Ezért bevitték a rend őr igazgató-1 ságra és hosszú nyomozás után kiderült, hogy az illető Krabec Ferenc 35 éves pilseni illetőségül nőtlen kereskedésegéddel azonos, aki csehszlovák állampolgár. Krabec a csehországi Skutec város­kában volt Káplán József kereskedő alkalmazott­ja, de megunta az egyhangú életet, 1938 július 7-én megszökött Németországba és magával vitte gazdája vadonatúj kerékpárját és néhányszáz korona inkasszált pénzt Ugyancsak ellopott Pos- pisil Júlia ekutöei leányból, állítólagos barátnő­jétől 700 korona értékű ékszert. Németországban is lopott. Hartl József német állampolgár, berlini lakosból egy aktatáskát lopott e! okmányokkal, valamint 300 aranymárka értékű fényképezőgépet, több apró ékszert" és 25 márka készpénzt. Hartl kára összesén 800 aranymárka volt Krabec ettől az időtől kezdve mint Hartl József német állam­polgár élt, visszatért Csehszlovákiába, itt össze­vissza kóborolt, mig Pozsonyban letartóztatták. Most került a pozsonyi kerületi bíróság Talcsik- tanácea elé kétrendbeli Csehszlovákiában és egy- rendbeli Németországban elkövetett lopás bün­tette, valamint sikkasztás vétsége címén. A vád­hatóságot dr. Kotynek államügyéez képviselte. A vádlott beismerő vallomást tett, a bíróság hét- havi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős. xx Legfőbb Ideje, hogy megfelelő ajándékról gondoskodjék. Meg akar valakit kellemesen lep­ni? Nagy örömet akar valakinek szerezni? Akkor ajándékozzon egy M1KR0F0NA rádiókészüléket, amely jól és megbizhatóan működik és ezzel fel­tétlenül megelégedést vált ki. ladní a körúton. Ugyanekkor gyors iramban egy teherautó haladt a Nyugati pályaudvar felé és a két szabálytalanul haladó nőt elgázolta. Mindkettő életve­Ideges emberek gyomor- és bélbajánál reggelizés előtt egy pohár természetes „Ferenc József4 keserüviz kissé felmeleg.it- ve igen kellemes háziszer. amely a szék­letétet elrendezi, az emésztést előmozdítja és az egész anyagcserét jótékonyan befo­lyásolja. Kérdezze meg orvosát. s2 « szélyes sérüléseket szenvedett Az egyik — mielőtt a mentők megérkeztek volna —• meghalt, a másikat a kórházba szállították, de ál­lapota reménytelen.’ xx A titkok kulcsa. A cipő az időjárás befo­lyásainak állandóan ki van téve. Ezért azt kon­zerválni és ápolni kell. Akár esik az eső, akár havazik, vagy erősen tűz a nap és az uccákat vastagon lepi a por, Ön megkívánja, hogy ci­pője tartós és kifogástalan legyen. Ezt úgy' éri el, ha a közismert és rég bevált vörös béka véd­jegyű E r d a 1 konzerváló- és dpőápolószert használja. Cipője ezáltal, amilyen soká csak lehetséges, megtartja eredeti szépségét és a bőr tartós és vízálló lesz. Ezért egyszer s minden­korra: cipőjét mindenki E r d a I - lal tisztítsa. — SZÉTRONCSOLTA KÉT KEZÉT. Tudósí­tónk jelenti: Gálánta egyik legnagyobb lakatos- imtihelyébeu könnyen végzetessé válható szeren­csétlenség történt. Daut-er Sándor 27 éves rna- gyarbéli illetőségű lakatossegéd egy rolórugót hú­zott fel, közben elszakadt az egyik rögzítő szög s a rugó óriási sebességgel forgatni kezdte a tengelyhez erősített éles lemezt. A forgó lemez teljesen szétronesolta D au tér két kezét. A sze­rencsétlen munkást első orvosi segélynyújtás után beszállították a nagyszombati kórházba. — BÖRTÖNRE ÍTÉLT DON JUAN. Rima­szombatból jelentik: Kriska Samu többszörösen büntetett tiszolci lakos kileste, mikor szomszédja hajnalban munkába ment és a nyitvahagyott aj­tón át behatolt a lakásba, ahol erőszakoskodni kezdett a szomszédasszonnyal. A hevesvérű Don Juan ostromával szemben a magányos nő tehe­tetlennek bizonyult s ezért elkeseredésében be­törte a lakás uccára néző ablakát és úgy kiabált segítségért. Az asszonynak egy szomszéd sietett segítségére, akinek- láttára a hajnali udvarló gyor­san kereket oldott. A kerületi bíróság most ítélte el félévi börtönre. Kriskának ez a huszon­egyedik büntetése hasonló büncselekményekért. .Szervezett Mikulások Amerikában A Newyork állambeli Albion városira az ameri­kai Mikulások fői észke. Van belőlük néhány száz­ezer s ezek most szervezetbe tömörültek. A „Mi­kulás” ugyanis nagy üzletet jelent Amerikában azoknak az üzleteknek, amelyekből a püspök- I utánzók beszerzik a gyerekeknek szétosztandó ajándékokat, de maguknak a Mikulásoknak is, akik tekintélyes üzleti nyereséget szednek össze. Két-három hét előtt küldték szét zárt borítékban az amerikai szülőknek a felhívást, mely szerint az Idén egy „Mikulás” személyes látogatása a befek­tetett ajándékanyaggal együtt 6 dollárba kerül. Aki megrendeli a „Mikulást”, ahhoz percnyi pon­tossággal el is érkezik s rendszerint maga a szü­lő sem tudja, milyen meglepetésekben részesíti a gyerekeket. A „Mikulások Szervezetének” fő- goudja, hogy a 6 dollár fejében minél többet és érdekesebbet nyújtson. Howard Károly, a szerve­I zet elnöke a fiuk számára azt Ígéri, hogy a 6 dol­lárért legalább 10 dollár értékű ajándékot fognak szétosztani a Mikulások, akik 200 kilóméteres ! körzetekre osztották fel az országot és rengeteg embert foglalkoztatnak. Azért mégis fájó és szo­morú dolog a XX. század Amerikájában élni Mi­nek örül ott a szülő, ha nem maga csinálja a Mikulást? — RALöTT AZ ANYÓSRA — FOGHÁZ­RA ÍTÉLTÉK. Komáromból jelentik: Fekete La­jos martosi gazda rossz viszonyban élt anyósá­val, Jóba Karolinával s hacsak lehetett, borsot tört az anyósa orra alá. Egy kiadós családi ve­szekedés után Fekete Lajos éjnek idején felke­reste anyósa házát. Az öregasszony nem akarta beengedni vejét, aki erre rátörte az ajtót s az ágyba menekülő asszonyra zseblámpával rávilá­gított, majd rálőtt és kiszaladt. A golyó szeren­csére a falba fúródott s Jóba Karolinának a nagy ijedtségen kívül semmi baja nem történt Az anyós másnap bement az ógyallai csendőrségre s feljelentette a vejét. Kiderült, hogy Fekete La­josnál egy talált fegyver volt. A komáromi ke­rületi biróság dr. Krizs-tanácsa most tárgyalta az esetet s Fekete Lajost magánlaksértés és Jog­talan fegyvertárt ás vétségében találta bűnösnek s háromhónapi fogházra Ítélte, valamint 50 ko­rona pénzbüntetésre marasztalta el jogerősen. — MEGHALT A TITOKZATOS GÖMÖRI BŰNTÉNY ÁLDOZATA* Rimaszombatból jelentük: Matuska Anna 50 éves kruzsmói as­szonyt múlt vasárnap reggel misére igyekvő asr- szonyok vénbefagyva találták meg a rimaszom­bati erdő egyik útelágazásánál. Az eszméletlenül heverő és több sebből vérző asszonyt beszállítot­ták a rimaszombati országos kórházba, aihod kö­zel egy heti kínlódás után, anélkül, hogy magá­hoz tért volna, meghalt. Az államügyészség in­tézkedésére felboncolták az asszony holttestét s az orvosok megállapították, hogy a halál kopo- nyacsonttörés következtében állott be. Miután a. koponyasérülések kétségtelenné teszik, hogy a szerencsétlen asszony bűntény áldozata lett, a csendőrség nyomozást indított a tragédia hátte­rének kiderítése érdekében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom