Prágai Magyar Hirlap, 1937. július (16. évfolyam, 147-170 / 4293-4316. szám)

1937-07-01 / 147. (4293.) szám

• . _______________________ 1937 julius 1, csütörtök. tusban bemutatni a felhatalmazási törvényjavas- latot és éppen ezért óriási feltűnést keltett, hogy Blum anélkül, hogy megbízatásának eleget tett volna, rövid idővel megérkezése után azonnal elhagyta a szenátus palotáját és rövid tanácsko­zás után Sarraut államminiszter olvasta fel a kor­mány nyilatkozatát a szenátusban, Blum maga­tartásának az" volt az oka, hogy Lebas posta­miniszter, aki a Blum-kormányban a munkaügyi tárcát látta el, rendkívül éleshangu beszédben támadta a szenátust legutóbbi népgyülési felszó­lalásában és kijelentette, hogy a népfront ezt az intézményt gyökeresen meg fogja reformálni, Lebas beszéde miatt Jeanney, a szenátus elnöke erélyes tiltakozást jelentett be a miniszterelnök­nél, aki nyomban válaszolt a szenátus elnökének és kijelentette, hogy Lebas szavait rosszul értel­mezték s a kormánynak egyetlen tagja sem kí­vánta megsérteni a szenátust. Ezt a levelet Jeanney a szenátus plénuma előtt fölolvasta, mint utólag kiderült, Blum nem tudott a levélről és csak akkor hallott róla, amikor megérkeze : | a szenátusba. Ezért hagyta el azonnal a szene.- j tust és vonakodott felolvasni a kormánynyilatkc- | zatoí, Blum magatartása mindenesetre megnehe-1 ziti a második népfront-kormány helyzetét, A kommunisták álláspontja Ugyancsak megnehezítette a kormány helyze­tét a kommunista párt is, amennyiben a kamarai ülés előtt kijelentették, hogy csak a pénzügymi­niszter beszéde után hozhatnak döntést arra néz­ve, hogy támogatják-e a Chautemps-kormányt, vagy sem. Csak félkettőkor döntöttek azután úgy, hogy egyelőre kitartanak a kormány mögött. En­nek ellenére a kommunista szónok, aki bejelen­tette pártja elhatározását, rendkívül éles támadást intézett a kormány ellen, mert az újabb adók be­hozatala szerinte ellenkezik a népfront program­jával. Ezzel szemben a kormány a nagyvagyonok megadóztatásának kérdésében bizonytalanságot 1 tanusit. S Határozottan befolyással volt a kamara han-| guiatára az a körülmény is, hogy a pénzügyi bi- j) zottságból elterjedt a hír, hogy az Egyesült Ál- s lamok és Anglia hajlandó az éríékegyezményben megállapított minimális aranyalapot módosítani. öiventniiiiárdas kicsin? A polgári pártok részéről Paul Raynaud tra­gikusnak mondta a helyzetet és kijelentette, hogy Franciaország aranykészlete az utolsó két év­ben a felére csökkent Eszerint Franciaország 1934-ben 5059 tonna arany fölött rendelkezett és még a Blum-kormány uralomrajutása idején is, 1936 júniusában 3636 tonna arany fölött ren­delkezett, mig a jelenlegi aranykészlet mindösz- sze 2698 tonna és ebből is az év végéig 194 ton­na aranyat Angliának kell kifizetni. Raynaud szerint a kormánynak a jövő évben 50 milliárd Értékű kölcsönt kell fölvennie, George Bonnet azonnal válaszolt a fölszóla- ásra és kijelentette, hogy a helyzet ugyan való­san vigasztalan, de azért Raynaud adatai nem •eleinek meg egészen a helyzetnek, Bonnet nyi- atkozatában kijelentette, hogy a súlyos költség- /étési hiány a jövedelmi adó emelésével, uj köz­zétett adók bevezetésével és a vasúti viteldijak iltalános emelésével az év végéig eltüntethető. \ jelenlegi helyzet Bonnet szerint úgy keletke­zett, hogy Franciaország példátlan pénzügyi endeílenséget tűrt meg házatáján és ez milliár- íos deficitre vezetett, Amikor Franciaországnak egyverkezési célokra pénzre volt szüksége, ki- lerült, hogy üres az államkassza. A kormány zen a helyzeten a leghatározottabban változ­atni akar. A pénzügyminiszter meg van győ- ödve arról, hogy az első népfront kormány szo- iális reformjai teljes egészükben fenntarthatok esznek, (Tehát ebben a tekintetben az ő nyi- atkozata már nem olyan határozott, mint a mi- iszterelnöké.) Bonnet is kijelentette, hogy Eu- ópa békéje az erős Franciaországtól függ, az rős Franciaországnak pedig egészséges pénz­gyekre van szüksége. Igaz, hogy az értéklci- gyenlitési alap gyakorlatilag már nem létezik, e jelenleg eredményes tárgyalások folynak Vashingtonnal és Londonnal uj alap megszer- ezése érdekében. A három demokrata állaim gyüttmüködése mindenesetre biztosítva van. ranciaországnak minden értékellenőrzési rend- zabályt, ami a valódi demokráciával nem ellen­ezik, igénybe kell venni. A hibás pénzügyek iktaíurához vezetik az államot. fiséi verekedés a kamarában A kamara ülésén tegnap éjszaka többiz- ien súlyos incidensekre került a sor. A épviselők között hihetetlenül izgatott a an gúlát. A folyosókon többször heves vi- a közben összeverekedtek a képviselők. iz egyik polgári képviselőt a kommunisták eresre vertek. Ebben a drámai helyzetben kamara munkáját több mint egy óra hosz- zat megakasztotta, hogy a kommunisták s a szélső jobboldal képviselői a leggo- ombább sértéseket vagdosták egymás fejé- ez és többször olyan volt már a helyzet, ogy az ülésteremben véres verekedés roh­an ki. Herriotnak csak 2 óra 50 perckor ikerült egész tekintélye latbavetésével elyreállitani a rendet és ezután követke- ett a szavazás a meghatalmazási törvény ölött. A szenátus is megadja a felhatalmazást A szenátus pénzügyi bizottsága ma dél- lőtt tárgyalta a kormány felhatalmazási jUjéc] nu úm * ^ÉiSTíS ODOLLAL a száját kiöblíteni nem szabad elfelejtenie. ODOL felfrissíti és aromatizáija a lélegzete? és — fertőtleníti, ODOL tartósan hat; a száj- és a toroknyálkabártyát vékony, fertőtlenítő réteg­gel vonja be, mely órákhosszaf tart. Ne késsen az ODOLLAL-való szájöblögetéssel, ha hosszabb ideig telt helyiségben, vagy az uccán tartózkodott. Újabb katonai felkelő készült Albániában BELGRÁD. — A jugoszláv lapok Albániá­ból érkezett táviratokat közölnek, amelyek sze­rint az albán kormány újabb összeesküvést fede­zett fel. Az albán fővárosban már napok óta ar­ról beszéltek, hogy Muharev Barjakta ellenzéki politikus vezetésével felkelésre készülnek az elé­gedetlen albánok. Az Albániából érkezett hírek szerint számos helyőrségben több tisztet letartóz­tattak. Feltűnést keltett, hogy Araito hadügymi­niszter váratlanul szabadságra ment. Hivatalos je­lentés szerint az albán hadügyminiszter öthavi sza­badságra utazott el Tiranából. Hogy hova uta­zott, azt nem közölték, Albániában azonban ar­ról suttognak, hogy a hadügyminisztert inter­nálták, mert állítólag tudott a készülő összees­küvésről és nem tette meg a szükséges ellenin­tézkedéseket, Az albán kormányhaíóságok nyo­mozása most elsősorban arra irányul, hogy ki állott a katonai lázadás előkészítése mögött. Egy hónapra megállapították as ógabona ni eladási órait Íz ujgabona árát júliusban állapítják meg PRÁGA. — A kormány tagjai szerdán délután minisztertanácsra ültek össze, hogy a nyári szünet előtt elintézzék még a sürgős ügyeket. Tekintettel arra, hogy ma lejár a meghatalmazási törvény hatá­lya s azt nem hosszabbitották meg, a minisztertanács első sorban a felhatalmazási törvény alapján kiadott rendeletek nagy részének hatályát hosszabbítja meg. Állítólag foglalkozni fog még a szeszgazdálkodás sza­bályozásának kérdésével is. Ebben a kérdésben való­színűleg fentartják az eddigi állapotot. A politikai körök érdeklődése az aratás megkezdé­sekor leginkább a gabonaárak ujapb megállapítása felé fordul. Hír szerint a gabonatársaság rozskészletei teljesen elfogytak, viszont búzából még mindig mint­egy 40 ezer vagon készlet maradt. Ezért az illetékes köröknek az a tervük, hogy a búza és a rozs árát a gabonaárak uj megállapításakor egymáshoz közelebb hozzák, ami annyit jelent, hogy a búza árát csökken­teni, a rozsét pedig emelni fogják. A tárgyalások ebben az irányban még folynak s döntésre, mint azt már jelentettük, valószínűleg csak julius közepe táján kerül sor. Bz ui árak A hivatalos lap szerdai száma közli a pénzügyi és földművelésügyi minisztérium hirdetményét, amellyel' a két minisztérium a julius 1 -tői az uj gabonaárak megállapí­tásának időpontjáig, legkésőbb azonban ju­Maxon, Janoud és Tust polgármesterek vezetik tovább Kassa Ügyelt KASSA. — (Szerkesztőségünk telefonje­lentése.) Megírtuk, hogy dr. Blaha kor­mánytanácsos, az országos hivatal kassai kirendeltségének vezetője több megbeszélést folytatott a kassai városi pártok vezetőivel a polgármesterség kérdésében. Az utolsó megbeszélést hétfőn délután tartották. A pártok megegyeztek abban, hogy a polgármesteri székbe ismét Maxon Mi­lán kerüljön, aki tudvalevőleg kibékült pártjával, a csehszlovák kereskedő és iparospárttal. Az első helyettespolgánmesterl tisztségre a szociáldemokraták és a nemzeti szocialisták tartottak igényt. A hétfői pártközi értekezleten a többség Janoud volt első polgánmesterhelyettes, a törvényjavaslatát és 20 szóval 3 ellenében megadta a fölhatalmazást. Tiz tagja a sze­nátus pénzügyi bizottságánk tartózkodott a szavazástól. A bizottságban egyelőre nem történt semmiféle javaslat a felhatalmazási törvény átdolgozására, de valószínűnek tartják, hogy a szenátus bizonyos megro­ntásokkal fogja csak megadni a pénzügyi felhatalmazást, Bonnet szavazás előtt is­mertette terveit a bizottság tagjai előtt. A szenátus tulajdonképpeni vitája csak a dél­utáni ülés folyamán zajlik le. Általános vé­lemény szerint azonban a szenátus is bizal­mat fog szavazni a kormánynak, A szená­tusban ugyanis a Blum-féle elgondolás el­len voltak, amely szerint a frankot először le kell értékeni és azután stabilizálni, mig Chautemps elgondolása szerint a frank le­értékelése ugyan kikerülhetetlen, de azután nem kívánja stabilizálni, hanem igyekszik egy bizonyos labilis színvonalon tartani. szociáldemokraták jelöltje mellett foglalt állást. Második helyettes polgármester az egyesült párt jelöltje, valószínűleg Tost László volt he­lyettes polgármester lesz. így tehát ismét a régi polgármesterek vezetik tovább a város ügyeit. Rajtuk kívül az ötöstanács tagja dr. Ocsenásek és a kommunisták egy jelöltje lesz. Az értekezleten foglalkoztak a képviselőtestü­let szakértő tagjainak kinevezésével is. Elhatá­rozták, hogy ha a kormány kinevezi a szaktago­kat, összehívják a képviselőtestületet, hogy a je­löléseket hivatalosan is megerősítsék. Erre azon­ban a nyári szünet miatt valószinüleg csak augusztus közepén kerül sor. Ezáltal elérhető, hogy a frankot először a fonttal 130—435-ös viszonylatba hozzák, hogy bekapcsolódhassák az értékkiegyenli- tési alapba és azután ismét visszahozzák fontviszonylatban a 125-ös nívóra. Ilyen­módon reméli a Chauitemps-kormány elér­ni, hogy a szökevény tőke visszaáramlik az országba. A ma reggeli lapok jelentése szerint a pénzügyminiszter beszéde, amelyben leple­zetlenül tárta fel Franciaország kritikus helyzetét, a szenátorokra is nagyon mély hatást gyakorolt és egészen bizonyosra ve­szik, hogy a szenátus is megadja a fölhatal­mazást a kormánynak. Erre vall a pénz­ügyi bizottság szavazataránya is. Azok között a szenátorok között egyébként, akik tartózkodtak a szavazástól, van Caillaux és Laval, akik a szenátusban a Blum-kormány ellen az ostromot vezették. aj.uö auncneu műre bzavaiyvAtíx o* 1935. és 1936, évi termésből származó bú­za, valamint az 1936-os rozs, zab és kuko­rica eladási árát. A búza-, rozs- és zabárak Prága, a kukoricaárak pedig érsekujvári állomásra értendők. Az 1935, és 1936-os 79 kg hektoliter súlyú üveges búza eladási ára 176 korona, a 70 kg súlyú 36-os rozs 136 korona, az 50 kg hektoliter súlyú 1936-os zab 132 korona. Kukoricaárak: nagyszemü, gömbölyű, sárga 130 korona, sárga Florentin, Putyi és más ha­sonló kisszemü 132 korona, Cinquantino és Pignoletto 145, lófogu sárga és fehér, valamint fehér gömbölyű 125 korona. Az árak forgalmi adóval együtt vagonba sza­badon berakva értendők. Az 1935-ös egyéb különféle minőségű búza eladási ára 12 koronával magasabb, mint a ga­bonatársaság 1935. évi 3/n. számú hirdetményé­ben foglalt föl vásárlási árak. Az 1936-os egyék különféle minőségű búza és rozs eladási ára a btfzánál 12, a rozsnál 11 koronával magasabb, mint a gabonatársaság 3/IIL számú hirdetmé­nyében föltüntetett fölvásárlási ár. Az 1936-os egyéb különféle minőségű zab 1937 junius havában érvényes eladási ára julius elseje után is érvényben marad. Az 1935-ös és 36-os termésből származó búza egyes föladási állomásokra érvényes eladási ára 12, az 1936-os rozs eladási ára az egyes föladá­si állomásokra vonatkozóan 11 koronával maga­sabb, mint a Gabonatársaság 8/III, számú hir­detményében megállapított fölvásárlási árak, il­letve a hivatalos lapban 1936 augusztus 11-én közölt 186. sz. hirdetményben megváltoztatott árak voltak. Az 1936-os zab egyes föladási állomásokra 1937. junius hóra megállapított eladási ára szin­tén változatlan. Hasonlóképpen változatlanul ér­vényben maradnak az egyes föladási állomásokra 1937. junius hóra megállapított kukoricaárak is. Figyelem ■ a természethez! Óvatosabbak hashajtónak a tisztán természetes, ismert összetételű Jgmárídi kosérüvizet használják Kapható kis és nagy üvegben. Két súlyos autószerencsétlenség Sárosban KASSA. — (Kassai szerkesztőségünk te­lefonjelentése.) Sárosban ma két súlyos közlekedési szerencsétlenség történt. Egy amerikai kereskedő rokonai meglátogatásá­ra autóján Sárosba érkezett. A kerskedő Sokut község határában ki akart térni Ku- rajda István kerékpárosnak. A keskeny utón erősen fékezett, de az összeütközést nem tudta elkerülni. Az autó sárhányója el­kapta a kerékpárt és utasával együtt az árokba fordította. Kurajda István egy kő­rakásra zuhant és súlyosan megsérült. Az autó az összeütközés után szintén az árokba fordult s erősen megrongálódott. A bent- ülők azonban szerencsés véletlen folytán csak könnyebben sérültek meg. Az eperjesi országúton szintén súlyos szerencsétlenség történt. Drösler eperjesi törzskapitány motorkerékpáron nagy sebes­séggel haladt Lemes község felé. Az egyik kanyarban a motorkerékpár megcsúszott és fölborult. A kapitány eszméletlenül, véresen terült el az országúton. Egy arra haladó magánautó utasai figyel­mesek lettek a kapitányra s elsősegély nyui- tás után beszállították az eperjesi kórházba. A szerencsétlenül járt ember igen súlyos sé­rüléseket szenvedett. Állapota életveszélyes* 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom