Prágai Magyar Hirlap, 1937. június (16. évfolyam, 122-146 / 4268-4292. szám)

1937-06-01 / 122. (4268.) szám

__________________________________________________________ El őfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 K£., külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ké. • A képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több. Egyes szám ára 1.20 KI, vasárnap 2.— KI. A szlovenszkói és ruszinszkói magyarság politikai napilapja Szerkesztőség; Prága II., Panská ul i c e 12, II. emelet • Kiadóhivatal: Prága II., Panská ulice 12, III. emelet. • • TELEFON: 303-11. •• SÜRGÖNYC1M HÍRLAP, PRAHA. Váratlanul súlyos incidens a spanyol vizeken Hadiállapot a német hadihajók és Valencia kozott Spanyol kormányrepüiögéoek bombázták a „Deutschland" hadihajót •• 23 német tengerész meghalt, 83 megsebesült « ■ A német flotta válaszként bombázta Almeria had kikötőjét A birodalom az eset tisztázásain nem wem résit a londoni benemavatkozásl bizottság tárgyalásain PRÁGA, Szombaton éjjel súlyos incidens történt a spanyol vizeken, talán a legsúlyosabb a spanyolországi konfliktus kitörése óta. Vasárnapi számunkban már jeleztük, hogy a valenciai kormány repülőgépei bombákat dobtak a pálmái kikötőben lévő olasz hadihajókra s az egyik helyen hat olasz tengerésztisztet megöltek és többet megsebesítettek. Ugyanakkor a kormányrepülögépek fenye­gető magatartást tanúsítottak a német csatahajók ellen is és a spanyol vizeken lévő német hadihajók parancsnoka már szombaton reggel táviratot intézett a va­lenciai kormányhoz, amelyben tiltakozik az állandó molesztálás ellen. A valenciai kormány táviratilag azt válaszolta, hogy nem veheti figyelembe a németek pana­szait, mert a kormányrepülőgépek nem a nemzetközi ellenőrzést végző német ha­jókat repülik át, hanem csak olyanokat, amelyek a Francoéktól megszállt kikö­tőkben tartózkodnak. A valenciai kormány repülőgépei viszont a hadioperációk miatt nem lehetnek tekintettel a német hadihajókra és kénytelenek azt cselekedni, amit szükségesnek tartanak. Az aránylag barátságos hangú táviratváltás után az esti órákban történt a súlyos incidens. Az Ibiza kikötőben (a kikötő az ugyanolyan nevű baleári szige­ten fekszik) horgonyzó Deutschland nevű német hadihajóra a valenciai kormány repülőgépei több bombát dobtak le. A bombák a fedezéknélküli legénységi étte­remben robbantak föl, ahol a legénység éppen vacsorázott. A hivatalos német je­lentés szerint a bombák huszonhárom német haditengerészt megöltek és nyolc­vanhármat megsebesítettek, közöttük tizenkilencet súlyosan. A hivatalos német jelentés szerint a Deutschland a nemzetközi ellenőrzésben résztvevő német hadihajókhoz tartozott és csak véletlenül futott be szombaton reg­gel Ibiza kikötőjébe, mig a valenciai kormány szerint a Deutschland nem teljesí­tett ellenőrző szolgálatot és állandóan Ibiza kikötőjében horgonyzott. A bombázás híre Berlinben A Deutschland bombázásának hire óriási izgalmat keltett Németországban. Hitler, aki vasárnap reggel Münchenben tartózko­dott, a jelentés megérkezése után azonnal magához kérette Neurath külügyminisztert és Raeder tengernagyot, a flotta főparancs­nokát, akik külön repülőgépen érkeztek hozzá. Az első tanácskozás után mindhár­man Berlinbe repültek, ahol uj konferenciát tartottak Blomberg hadügyminiszter bevo­násával. Vasárnap este Hitler és Göring két óra hosszat tárgyalt. A német kormány azonnal kijelentette, hogy okvetlenül meg- torlási intézkedéseket foganatosít és erről a szándékáról értesíti a londoni benemavat- kozási bizottságot. A német sajtó valóságos mozgósítási han­gon ir. A Völkischer Beobachter borzalmas merényletnek nevezi a Deutschland bombá­zását, amely merényletnek száz békés ten­gerész esett áldozatul. A német hadihajó bé­késen horgonyzott Ibizában és egyáltalán nem volt fölkészülve a támadásra. A német kormány kötelessége, hogy az olasz kor­mánnyal együtt fölrázza letargiájából a lon­doni benemavatkozási bizottságot. A német és az olasz hadihajók halottai néma vádló­ként fognak megjelenni Londonban. A vé­dekezési akció nem elég többé, hanem olyan rendszabályokat kell foganatosítani, amely- lyel a nemzetközi ellenőrzést hathatóssá te­szik. A spanyol kormány azonnal az ellen­őrzés bevezetése után kijelentette, hogy ha érdekei megkívánják, meg fogja támadni a német és az olasz ellenőrző hajókat, mert nem tűrheti, hogy haditevékenységében kor­látozzák. Ezt a fenyegetést Valencia most a Deutschland megtámadásával valóra vál­totta. Del Vayo Genfben bejelenti Almeria bombázását (spT w Mindenki, aki a mostani pilla­natban uszit, vagy félremagyaráz, irtózatos bűnt követ el az emberiség és Európa bé­kéje ellen. A spanyol vizeken történt ese­mények, a „Deutschland" megtámadása, a hat olasz és a huszonhárom német halott, Almeria bombázása, a genfi tanács sürgős összeülése, Németország kilépése a londoni ellenőrző bizottságból, váratlanul oly ször­nyű válság elé állította a világot, hogy csak a legteljesebb józanság és hidegvér segíthet. Minden meglévő erőt össze kell szedni, a kontinens egész tisztességét, hogy a baljós előjelek ne érjenek az általános konfliktu­sig és az európai puskaporos hordó ne rob­banjon föl. Lehetetlen a jelen pillanatban eldönteni, hogy melyik félnek van igaza és mi volt a valenciai repülőgépek napok óta tartó szokatlan támadásainak igazi oka. Az angol diplomácia ügyességén és rátermett­ségén múlik, hogy az incidenst — talán a legsulyosabbat, amely 1914 júniusa óta Európában történt —< békésen és mindkét fél megelégedésére elintézze. Nem adjuk föl a reményt, hogy sikerülni fog s az irtózatos feszültség elmúlik. E napok talán az ellen­tétek legveszélyesebb kicsucsosodását jelen­tik. A feszültség csúcspontját, a krízist, s utánuk, ha túléljük őket —> épp oly váratla­nul, mint ahogy a kór jött —, megkezdődhe­tik a gyógyulás. Mint ahogy az elmúlt év májusában az akkori madridi kormány erőszakos politi­kája miatt jönni láttuk a spanyol polgárhá­borút, ugyanúgy hirdetjük a konfliktus ki­törése óta, hogy a leghelyesebb megoldás Spanyolországban a két egyforma nagy, egyforma erős és egymást simán legyőzni nem tudó ellenfél kibékülése* volna, a kompromisszum, amely egy mérsékelt de­mokráciát valósítana meg Spanyolország­ban, mondjuk, Zamorának, a köztársaság megteremtőjének vezetése alatt és sem a vörös, sem a fehér szélsőséget nem engedné érvényesülni. Ellenlábasaink e kezdettől fogva hirdetett mérséklet és kompromisszum miatt gyakran gáncsolnak, mert ők szélsősé­ges győzelmet kívánnak, — de ma Anglia és Franciaország komoly lépéseket tesz Francoék és Valencia kibékitésére, amire Caballero és Hedrilla bukása után egy pil­lanatig komoly lehetőség kínálkozott. Most minden elrontottnak látszik. De talán nem. Ha sikerül ezt az utolsó nagy incidenst is FOLYTATÁS A 2. OLD. I. HASÁBJÁN Genfben a hétfő délelőtt Óriási izgalmak kö­zött telt eL Délelőtt féltizenkettőkor dél Vayo spanyol delegátus közölte, hogy német hadiha­jók hétfőn hajnalban a Deuíscihlandra esett bom­bák megtorlásaként bombázták a délspanyolor­szági Almeria kikötőt. A spanyol delegáció a népszövetségi tanács azonnali összehívását ké­ri. Az újabb jelentések szerint Almeria bombá­zása reggel hét órakor történt és egy német cir­káló és két német torpedóüldöző hajtotta végre. Genfben rendkívül aggódnak az újabb incidens miatt. Lázas tárgyalások Londonban LONDON. — A spanyol vizeken lévő brit hadihajók megerősítették azt a hirt, hogy Alme- riát hétfőn reggel német hadihajók bombázták, A francia és, az olasz nagykövet, valamint a né­met ügyvivő hétfőn jóformán egész nap tár­gyalt Edennel. Hétfőn délután 16 óra 15 perc­kor összehívták a benemavatkozási bizottság plénumát, hogy az államférfiak azonnal tanács­kozzanak az incidensről. Az angol lapok a legnagyobb szenzációként közlik a spanyolországi eseményeket. Általá­ban komoly aggodalom uralkodik és a közvéle­mény nem lát tisztán a német-spanyol incidens­ben. Egyelőre a lapok egymás mellett közlik a német és a spanyol forrásokból érkező ellent­mondó jelentéseket és nem fűznek kommentárt a történtekhez. A délutáni Star az első lap, amely leszögezi, hogy a helyzet rendkivül ko­moly és emlékeztet 1914 júniusára, amikor a szerajevoi incidens ugyacsak súlyossá tette a helyzetet. A benemavatkozási bizottság nehéz feladatok előtt áll s nem tudni, mennyiben bir­kózhat meg a kérdésekkel. Angol diplomáciai körökben emlékeztetnek arra, hogy a német kormány szombaton figyelmeztette a spanyol kormányt a valenciai repülőgépek tevékenysé­gének veszedelmeire és tiltakozott az ellen, hogy a repülőgépek állandóan német hadihajókhoz közeledjenek. Mivel a hadihajók tehetetlenek a repülőgépekkel szemben, ha a gépek már a ha­jók fölé érkeztek, a német jegyzék szerint a né­met hadihajók kénytelenek lesznek előzetes in­tézkedéseket foganatosítani és minden közeledő repülőgépre rálőni, ha az átrepülések megismét­lődnek. A jegyzékváltás után néhány órával megtörtént a sajnálatos incidens, Németország megtorlást intézkedései Berlinben hétfőn délelőtt lázas tevékenység uralkodott a külügyminisztériumban és a had­ügyminisztériumban, A tengerészek valamennyi szárazföldi szabadságolását törölték. Hitler va­sárnap esti tanácsokzásai a hajnali órákig elhú­zódtak. Hétfőn délben a következő hivatalos je­lentést adták ki a német fővárosban: — A vörös bombavető repülőgépek bűnös me­rényletének megtorlására hétfőn hajnalban a né­met tengeri haderők bombázták Almeria meg­erősített tengeri kikötőjét. Miután a kikötőt tönk­relőttek és a vörös ütegeket elnémították, befe­jezték a megtorlási akciót és eltávoztak. Egy másik hivatalos jelentés szerint számos további német hadihajó azonnal útnak indult a spanyol vizekre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom