Prágai Magyar Hirlap, 1937. február (16. évfolyam, 26-49 / 4172-4195. szám)

1937-02-11 / 34. (4180.) szám

1937 február 11, csütörtök. ^é»Á^-A\agVaRH1RLAP Fiatalkorúak szörnyű Kassán Két kereskedőinas megfojtotta és kirabolta egy külvárosi üzlet tulajdonosnójét ■ ■ ■ Néhány óra alatt elfogták a gyilkosokat A bűnügyi Hímek hatása alatt gyilkolt Kassa, február 10. Kedden este tiz órakor jelentést kajpott a kassai rendőrség, hogy az Al­in ássy-ucc a 9. szám alatti üzlethelyiségben vérben ázva, holtan találták meg az üzlet tu- lajdonosnőjét, a negyvenéves Kroupa Jozefát. A büntetőosztály detektivjei nyomban kisiettek a helyszínre és az üzlet padlóján fekve találták az asszony holttestét. Fején hatalmas vágott seb volt, nyaka pedig cukorspárgával volt szorosan átkötve. A viza­Megtalálják a gyilkosokat Kassa, február 10. (Kassai szerkesztő­ségünk telefonjelentése.) A szörnyű rabló­gyilkosság egyik tettese Sedlák István 19 éves munkanélküli, a másik pedig egy ti­zenötéves kereskedőinas, a meggyilkolt ke­reskedőnő alkalmazottja. Tegnap este tiz óra tájban a szerencsétlen véget ért kereskedőnő egy ismerőse, Ková­nk Adél, a füszerüzlet előtt ment el és cso­dálkozással látta, Hogy a lehúzott redőny mögül villanyfény árad ki és a redőny nincs kulccsal bezárva. Azt hitte, hogy a tulajdonosnő az üzletben dolgozik, ezért többször bekiáltott, majd mikor nem kapott választ, ijedten sietett a közelben posztoló rendőrhöz. Vele együtt visszatért az üzlet­be és ott rémülettel pillantották meg a meggyil­kolt asszony holttestét. A rendőr telefonjelentésére nyomban a helyszínére sietett a rendőrség riadó oszta­ga, majd megjelent a helyszínen a bírósági és hatósági emberekből, valamint orvosok­ból álló bizottság is. Az első feltevés rögtön az volt, hogy a szörnyű bűntényt csak a helyi körülmé­nyekkel ismerős emberek követhették el. Rögtön a 15 éves kifutófiura terelődött a gyanú, aki a Kölcsey-ucca egyik házában nagy­szüleinél lakott. Ide ment ki két detektív. A fiút ágyból húzták ki és nyomban vallatóra fogták. A fiú kereken tagadott, végül is három órai faggatás - után az egyik detektív észrevette, hogy a fiú levetett cipőjén vérnyomok vannak. A fiatalkorú bűnös elé tárta ezt a bizonyí­tékot, mire az megtört és beismerte a szörnyű bűnt. Megnevezte bűntársát és a rendőrség em­berei rögtön kimentek a Vörösparton levő majorba, ahol Sedlák István szüleinél la­kott. Sedlák rögtön tudta, hányat ütött az óra, mikor megpillantotta a detektiveket. Nem sokat teketóriázott, hanem bevallott mindent. A mozi hatása Kiderült, hio<gy a moziban látott bűnügyi filmek fertőzték Nagystílű szélhámost fogott el a pozsonyi rendőrség egy ál Franco-zsoídosban „Hogyan tudom becsapni a rendőrséget?“ gálat hamarosan megállapította, hogy rabló- gyilkosság történt. Alig néhány órával ké­sőbben, hajnali négy órakor a rendőrség már el is fogta a tetteseket. Fiatalkorú kereskedő­inasok a gyilkosok, akik teljesen beismerő vallomást tettek. Hatezerháromszáz koronát raboltak el a meggyilkolt asszony üzletéből és a rendőrség az egész összeget megtalálta náluk. A két tettest egyelőre a rendőrség őrzi s a vizs­gálat tovább folyik a megdöbbentő bűnügyben. meg a két fiatailemiber leikéit és azok hatása vitte őket a rabdióigyOkosság­ba. Még decemberben elhatározták egy akkor látott fiUim hatása alatt, hogy valami „nagy munkába" fognak, okvetlenül pénzt szerez­nek, mert enélkül semmit sem ér az élet. A tervezigietések tegnapelőtt öltöttek határozott formát, mi­kor a két fiatalember újból végignézett egy bűnügyi drámát a moziban. Ekkor határoz­ták el, hogy megölik a fiatal inas főnöknő- jét, akiiről úgy tudták, hogy rengeteg pénze van. „Csokoládét kérek11 Pontos megbeszélés szerint Sedlák nyolc óra felé, mikor a redőnyt miár félig lehúzták, beállított a boltba. Fiatal cinkostársa az egyik sarokban állva leste a fejleményeket, hogy ő is közbeléphessen. Sedllíálk csokoládét kért az asszonytól és miikor a kereskedőmé az állvá­nyok felé fordult, hogy a csokoládét kivegye, Sedlák előrántotta kabátja alól a magával hozott baltát s annak tompa végével hatalmasat sújtott az asszony fejéire. Az asszony hangtalanul összerogyott. Ekkor előugroitt a fiatalkorú tanomé iis, cukorspár­gát vett elliő az egyik fiókból, majd mindket­ten az eszmiélletten asszonyra térdeltek és hur­kot kötöttek a nyakára. A spárgát addig húz­ták, amíg az mélyen belevágódoitt a szeren­csétlen nő busába. Mikor látták, hogy az asiz- szomylban már nincs élet, kihúzták a pénztár­ifiókot és kapkodva összeszedték a benne levő összeget. Pontosan 6630 koronáit találtaik. Idáig programszerűen ment minden. Az inas­nak még arra is volt ideje, hogy a redőnyt le­húzza, de menekülés közben elfelejtették a legfonto­sabbat: a villanyt eloltani. A hátsó ajtón keresztül a toalettbe, majd az onnan vezető lejáratom keresztül a pincéibe ju­tottak. Innen felmentek a ház udvarába és a miég nyitva levő kapum kiosontak. Arra az el­határozásra jutottak, hogy a rablott pénzt az inas veszi magához és odahaza eldugja. Árvá­nak szalmazsákjába rejtette és ott később a detektívek meg is találták az egész összeget. „Mert jót akartunk élni" A két fiatal bűnös a legnagyobb hidegvérrel mondta el a rendőrségen a szörnyű bűntény rész­leteit. Megbánásnak semmi jelét sem mutatják, Hírek MODERN IDŐK... MODERN IDŐK... A fiatal jogász nemrégen tette le az ügy­védi vizsgát. Ott állt, a diplomával kezében, a remény országutján; ez az ut egyelőre azon­ban annyi tövissel volt kirakva s annyi aka­dállyal ellátva, hogy a napos oldalt elérni vajmi nehezen sikerült. A remények tarisz­nyája egyre soványodott, volt idő, hogy ép­pen csak reggelizni lehetett belőle. Nagy a verseny, sok az eszkimó, kevés a fóka: ilye­nekkel vigaszaita magát, csakhogy a vigasz kevés volt a boldogsághoz. Megélni is kell. A megélhetéshez siker, hír, jóforgalmu ügyvédi iroda szükséges. Mindenekelőtt, a főforgalmú irodához jó név . . . Gondolt egy nagyot s merészet. Bejárogalott a kerületi bíróságra s hol a leiró-szcbában, hol a telekkönyveknél, hol va­lami forgalmasabb helyen, kikért néhány ügy- ritot, tanulmányozás végett. Jó, világos, for­galmas helyre ült, gondosan elhelyezve ira­tait, aktatáskáját, ceruzáit, körülbástyázta ma­gát aktákkal. S akkor gondterhesen mélyült el az iratokban. Forgatta-lapozgatta a komoly iratcsomókat s olykor hallhatóan, a nagy elis­merés csengő hangján sóhajtott föl: — De kitűnő ügyvéd is ez a Hegyesi! Vagy, — amikor éppen egy vidékiekből álló küldöttség lépett a szobába, — asztalra csapott bámulatában: — Micsoda agyvelő ez a Hegyesi, milyen remek ügyvéd lett belőle! Néha igy is: — CCCC! Ennek a Hegyesinek nemzetközi jogi esze van . . . Pompás következtetés, pompás felmentés . . . Mondanunk sem kell, hogy az a bizonyos Hegyesi ő maga volt. Néhány elismerő fel­kiáltás után udvariasan összecsomagolt s el­távozott. De hétfői vagy csütörtöki napon, tanács-ülés, vagy hetivásár napján, esetleg akkor, amikor a dohánybeváltó szekerekkel együtt pörös atyafiak is beballagtak a városba: mindig beült a leiró szobáiba, vagy valami forgalmas helyre s a bámulat hangján nyilat­kozott arról a bizonyos Hegyesi nevű kitűnő ügyvédről, Aki, mint mondtuk, ő maga volt. Az emberek kezdtek felfigyelni. Ki az a Hegyesi? Ki az a remek ügyvéd, akit ez a magános, iratokba felejtkező ügyvéd,bojtár elragadtatással dicsér? Ki az a nagy ügyvédi elme, aki mindenkivel megnyereii a port...? Hol lakik ez az ember . . .? — Bocsánat, uram, — szólította meg végre valamelyik falusi pörös fél, — hol is lakik az a nevezetes Hegyesi ur? — Jaaa? Hegyesi? — billentette meg szem­üvegét Hegyesi, — hát az bizony csak komoly ügyekben fogad ‘. . . Volna valamije? . . . — Nekem komoly ... Ha az ügyvédnek is komoly . . . így csinált magának olcsó és kitűnő rek­lámot a szlovenszkói ügyes és törekvő fiatal­ember. Még néhányszor eljárt a forgalmas helyekre, felkereste a vidéki járásbíróságo­kat is és bámuló kiáltásokkal rezegtetíe meg a levegőt. Hegyesinek jó neve lett pörös fe­lek körében. Hegyesi befutott. A fiatal és törekvő jogásznak ma jóimé nő ügyvédi irodája van. Megjegyezzük azonban, hogy nem ok nélkül csinált neki reklámot. Ügyes és jó ügyvéd, megérdemelte a dicsére­tet. Tanult és okos szlovenszkói fiatalember. Mi tehet róla szegény, hogy a mai világban neki is reklámra volt szüksége s mivel nem tudott reklámfőnököt szegődtetni, mint az amerikai áruházak, vagy filmcsillagok, — maga hirdette áruja jó minőségét. De nem csalódtak benne és végeredmény­ben az a fontos. (sz) — A HADSEREG VEZETŐI A KÖZTÁR­SASÁGI ELNÖKNÉL. A köztársasági elnök tegnap a szokásos kihallgatáson fogadta a had­sereg funkcionáriusait, igy Machnik nemzetvé­delmi minisztert, Syrovy tábornok hadseregfal- üg^előt, Krejci tábornok vezérkari főnököt és Fáitcher tábornokot, a francia katonai misszió vezetőjét, végül Netik tábornokot, a nemzetvé­delmi minisztérium tüzérségi osztályának vezető­jét. A katonai kihallgatások után a köztársasági elnök Ungvár város tisztelgő küldöttségét fo­gadta, amely a díszpolgári oklevelet nyújtotta át az államfőnek. — DARÁNYI KÁLMÁN A MAGYAR KOR­MÁNYZÓNÁL. Budapesti eaerkeszitöségü dk je- lieniti telefonon: Damnyi Kálmán miniszterelnök szerdán délben kihallgatáson jelent meg Horthy Miklós kormányzónál. A kihallgatás fél óna hosszat tartott s a miniszterelnök a kormány­zati ügyekről tette nméig szokásos jelentéséit a kormányzónak. — NYUGALOMBAVONULÁS. Lőcsei tudósítónk jelenti: Schmőr Gábor, a szepesszombati járás köz­kedvelt körjegyzője, harmincöt évi szolgálat után nyugalomba vonult. Schimör Gábor régi szepesi patrícius családból származik. Az ö nagyapja volt a.% utolsó ,/fzepeai gróf1, Pozsony, február 10. (Pozsonyi szerkesztő­ségünk telefon jelentése.) A pozsonyi rendőr­ség detektivjei tegnap egy gyanús férfit ál­lítottak elő, aki Fisdier Ferenc néven igazol­ta magát. Rendes csehszlovák útlevele volt, katonakönyve, több igazolványa ugyanerre a névre kiálÉtva. Megmotozásakor több ira­tot és egiy kézzel irt jegyzetfüzetet találtak nála. A füzetben „hogyan tudom becsapni a rendőrséget" címein több érdekes trükk volt bejegyezve, amivel nemzetközi szélhámo­sok szokták a rendőrséget félrevezetni. A pozsonyi rendőrségen ezután a fölfedezés után alapos vizsgálatnak vetették alá az állí­tólagos Fischer igazolványait s kiderült, hogy az útlevéltől kezdve vala­mennyi igazoló írása hamis. Az eredeti nevet vegyszerrel eltávolították s helyébe írták a Fisdher Ferenc nevét. Fag­gatni kezdték s az állítólagos Fischer hamaro­san bevallotta, hogy valódi neve Novotny Vencel, Csehország­ból származik, A. rendőrségi nyilvántartó­ban azután megállapították, hogy Novotnyt különböző szélhámosságok és csalások miatt a prágai kerületi bíróság s a pozsonyi já­rásbíróság is már hosszabb ideje körözi. Novotnyt letartóztatták s újabb kihallgatásnak vetették alá. Elmondotta, hogy ara elmúlt év­ben Olaszországban, sőt Spanyolországiban is járt. Nápolyban egy ismeretlen férfitől vásá­rolta a csehszlovák útlevelet s az igazolványo­kat is ott szerezte be, majd ezekkel a hamis okmányokkal jelentkezett az Olas zországban működő egyik spanyol toborzó irodában, ahol állító­lag besorozták Franco hadseregébe. Ezer Urát is kapott a toborzó irodától és egy vas­úti jegyet Németországba. A vasúti jegyet eladta s azon a pénzen Becsen keresztül Csehszlovákiába jött, ahelyett, hogy Franco tábornok hadseregében jelentkezett volna. A rendőrség nem adott hitelt minden szavá- rnak és széleskörű nyomozást indított, mert alapos a gyanú, hogy Novotny személyéiben, az ál Fnanoo-zsoMosban régen körözött hír­hedt szélhámost sikerült etfogau, az áldozatot nem sajnálják, csak azon csodálkoz­nak, hogy ilyen gyorsan kell felelniük bűnükért. Azt is sajnálják, hogy meggondolatlanságuk folytán „kellemetlenségbe" jutottak. A detektí­vek ama kérdésére, hogy miért gyilkoltak, Sed­lák igy felelt:-T- Mert jól és gazdagon akartunk élni. A két rablógyilkost ma már átszállították á kassai ügyészség fogházába. A meggyilkolt asszony csehországi származású volt, Kassán semmiféle rokonsága nem volt, csu­pán néhány ismerőse. Sedlák édesapja tehénpásztor, a fiú hosszabb idő óta munka nélkül ődöngött Kassán és fan­tasztikus terveket kovácsolt. A 15 éves tanonc édesapja évekkel ezelőtt szintén gyilkosságnak esett áldozatul. Nemsokára rá édesanyja is meghalt s ekkor ke­rült nagyanyja házába. A Jordán vizével keresztelték meg a kenti herceg újszülött kislányát London, február 10. A bernit hercegi pár leánykáját tegnap keresztelték meg a Buckimg- ham palota ibázii kápolnájában. Keresztszülői .minőségben a király és királyné, valamint Marná norvég királyné, Olga hercegnő, Miklós görög herceg felesége, Beatrice hercegnő, Earl of Athlone és Tvering gróf szerepeltek. A kis hercegnőt a Jordán vizével kérésé teltek meg, amit egyenesen erre a célra hoztak-yía- lesztinából v és azt a windsord kastély arany kérészié [lő- medencéjébe öntötték. A hercegi gyermek fe­hér selyemből készült és brüsszeli csipkével di­sz! tett keresztelőruhácskába, volt öltözve. A brüsszeli csipkét már Viktória királynő fceresz- teléeénél is alkalmazták. A keme®ztelést a oar- terbury-d őrseik végezte. Tiz kémet Ítélt el a budapesti honvédtörvényszék Budapest, február 10. (Budapesti szerkesztősé­günk telefonjelentése.) A honvédtörvényszék tegnap idegen állam javára elkövetett kémkedés és .hűtlenség büntette miatt tiz Ítéletet hozott. Az elitéltek a következők: Bántelki (Bukovics) Jó­zsef 13 évi fegyházbüntetést kapott, ezenkívül tízévi hivatali és politikai jogvesztésre, valamint Budapest területéről és az egész határsávból va­ló kitiltásra Ítélték. — Hadfi-Fista Gyulát 8 évi fegyházbüntetésre, 8 évi hivatalvesztésre és Bu­dapestről s a határsávból való kitiltásra, — Lei- tinger Emilt 6 évi fegytházra, 8 évi hivatalvesz­tésre, s Biharvármegye területéről való kitiltás­ra., — Kóser Lajost Í2 évi fegyíházra, 8 évi hiva­tal- és politikai jogvesztésre, valamint a cseh­szlovák—magyar határsávból való kitiltásra, — Bogdányi Ferencet 10 évi fegyíházra, 7 évi poli­tikai jogvesztésre, valamint a csehszlovák—ma­gyar határsávból való kitiltásra, — Kovács Re­zsőt 5 évi fegyíházra, 4 évi hivatali és politikai jogvesztésre, valamint a magyar—csehszlovák határsávból való kitiltásra, — Szalai Pált 5 éri fegyházra, 4 évi politikai jogvesztésre és a ma­gyar—csehszlovák határsávból való kitiltásra, — Miskolczi Jánost 5 évi fegyházra, 5 évi hivatali és politikai jogvesztésre, — Visnyár Andrást 7 évi fegyházra, 5 évi politikai jogvesztésre s a csehszlovák—magyar határsávból való örökös ki­tiltására, — és végül Kollár Eleket S évi és 6 havi fegyházra és 5 évi hivatalvesztésre ítélték el. Valamennyi ítélet jogerős. — DARÁNYI KÁLMÁNNÉ MEGVENDÉGEL­TE A FŐVÁROS SZEGÉNYEIT. Budapesti szerkesatősiégünk jeleníti telefonon: Darám i Kálmámmé, a magyar miniszterelnök felesége szerdán déliben meglátogatta a magyar főváros együk külső részién levő szegény lakók telepét. A minlszterelnökné iá Ferencváros szegényeit kereste fel és a telep lakóit meleg ebéddel ven­dégelte meg. — HÁZASSÁG. Molnár János, a remete- vasgyári uradalmi erdészet intézője a rernete- vasgvári kegyúri templomban örök hűséget esküdött Ritly Máriának, Rictóer Gusztáv plé­bános, szentszéki tanácsos unokahugának. — MEGNYÍLIK A KOMÁROMI KATOLIKUS KÖR. Tudósítóink jelenti: A mariit év decembe­rében megalakult Komáromban a Kiatolikrs Kör. A. körnek egyelőre helyisége nem volt, eiz a kérdés azonban most sikerrel megoldódott. A kör tisztikara Kocsis Károly tanár elnökl '- tbével étftefcerallertet tartott, ®zen elhatározták, hogy a Katolikus Kört február 27-én ünnepé­lyes keretek között megnyitják. A kör ottho­nául a Szent András-templom tulajdonát (képe­ző Nádor-uocai ibériházjbau. találtak meglévő helyiségek c

Next

/
Oldalképek
Tartalom