Prágai Magyar Hirlap, 1936. december (15. évfolyam, 275-297 / 4124-4146. szám)

1936-12-30 / 296. (4145.) szám

8 SPORT A kassai CsAF-MLSz-kerület évi közgyűlése Kassa, december 29. A CsAF—MLSz északi ke­rülete Kassán, 1937 január 3-án, délelőtt 10 óra­kor az Astoria-kávéház ezuterénjé'ben tartja RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT. Tárgysorozat: 1. A jogosult résztvevők és szavazók igazolása, határozatképesség megái 1 aip i t ás a. 2 Elnöki megnyitó. 3. A kerületi választmány évi jelentése. 4. Pénztári jelentés, számvizsgálók jelentése, zár­számadás, vagyonmérleg és felmentvény fe­letti határozathozatal. 5. Az 1937. évi költségvetés. 6. A kerület székhelyének megállapítása. 7. A kerületi választmány javaslatai. 8. A rendes tagok indítványai. 9. Választások. Gutmann Ernő s. k., dr. Szepesházy Bertalan s. k., társelnök. elnök. Burtovszky Miklós s. k., előadó. A kárpátaljai magyar labda­rugó játékvezetők közgyűlése Ungvár, december 29. (Saját tudósitónktól.) Vasárnap délután tartotta rendes évi közgyűlé­sét Ungváron a CsAF—MLSz birótestülete, amely­nek 1936. évi működéséről Janusovszky Dezső előadó tartalmas jelentése számolt be. A testület kebelében helyreállott a béke, s a havonta megtartott össztagértekezlet a játék- vezetésben való egységes felfogás kialakítását sikerrel szolgálta. Egy-'két nézeteltéréstől eltekintve, a teljes meg­értés jegyéiben dolgozott együtt a testület a labdarugó kerülettel. A vitás ügyek elintézésére három egyeztető ülés megtartása volt szükséges. A megtartott 21 bizottsági ülés hét esetben fog­lalkozott fegyelmi ügyekkel és volt kénytelen büntetéseket alkalmazni. 1936-ban ketten nyertek harmadfokú és nyolcán gyakorló képesítést. Há­rom kivételével az összes tagok vezettek mérkő­zéseket. Feuermann, Fülöp és Nagy Sándor 10, Halpert, Janusovszky, Rótfh Ábrahám és Rubin 9 játékot vezetett. Tiz mérkőzést vezetett Varga János, ebből 8 diviziós bajnokit: kívüle csak Ja- musovezky vezetett egyszer diviziós mérkőzést. Az érkezett ügydarabok száma: 354, az elkül­dőiteké pedig: 252. Volt összesen 168 mérkőzés, ebből 9 nemzet­közi és válogatott, 159 pedig bajnoki, barátságos, I. B. és ifjúsági játék. A közgyűlés elfogadta a pénztári, Illetőleg el­lenőri jelentést, amely szerint a bevétel 2576.30 korona, a kiadás 2348.40 korona, tehát készpénz 191.90 korona. A következő aj tisztikart választották: elnök: Gottlieb Ferenc, előadó: Janusovszky Dezső. — Bizottsági tagok: Diamantstein Lajos, Grünstein Sándor, Rót-b Ábrahám, Weisz Márton. — Pót­tagok: Fülöp Géza és Lönvy Miksa. Az LTC, Prága és a HC Davos a Spengler Cup döntőjében Davos, december 29. A Spengler Cup versenyé­nek második napján a prágai LTC az oxfordi fő­iskolásokat 14:0 (5:0, 2:0, 7:0) arányban győzte le és így a döntőben a HC Davos-szal találkozik, amely tegnap a Berliner SC ellen csak kétszeri meghosszabbítás után tudott 3:1 arányban győzni. Az Aspang Cup-öt a HC Davos 8:2 arányban nyerte meg az oxfordi diákok ellen. A világ legjobb profi boxolói Newyork, december 29. A Newyorki Boxing Commission évvégén szokásos ranglistáját most állította össze. Az NBC rangsorolása a követ­kező : Légsuly: 1. Small Montana, 2. Jim Warnock, 3. Benny Lynch. Bantamsuly: 1. Sixto Eecobar, 2. Jackie Bro<wn, 8. Baltasar Sangchili. Pehelysúly: 1. Petey Sarron, 2. Freddie Miller, 8. Henry Armstrong. Könnyüsuly: 1. Lom Ambere, 2. Howard Scott, 3. Pedro Montanez. Weltersuly: 1. Barney Ross, 2. Ceferino Garcia, 3. Jack Cárról. Középsuly: 1. Freddie Steele, 2, Teddy Yarosz, 8. Ken Overlin. Félnehézsuly: 1. John Henry Lewis, 2. Bob Olin, 3. A1 Gainer. Nehézsúly: 1. Jimmy Braddock, 2. Max Schme- limg, 3. Joe Louis. ÚSZÁS )( Ria Mastenbroeck uj világrekordja. Rjoit­ter-cLajmbóil jeLemitiik: Ria Masteiníhix>eck a 400 fnvéteipes női ihláibuszdsíban 5:48.8 p. alatt meg- jarviitótta saját (5:59.8 perces) világrekioiridját. TÉLISPORT )( Győzött az FTC jégkorongcsapata Svájc­ban. Zürichből jelentik: Az FTC jégkorongéba- pata vasárnap a svájci Samanderben az ottani HC együttesével mérkőzött és fölényes játék után 7:2 arányban győzött. A gólok közül Ger­gely I. négyet, Gergely II. kettőt, Goszlet pedig egyet ütött. A magyar csapat még Salzburgban, Klagenfurtban és Villaohban mérkőzik, majd résztvesz a Cortinában rendezendő jégkorong- tornában. i HMM III illBIBiWH——■—n—M— 1936 december 30, szerda. SzmHÁz-Kör^vKaLTURA. A százesztendős magyar Nemzeti Színház jubileumi éve Németh Antal igazgató a centenárium ünnepi műsoráról Budapest, december 29. A Nemzeti Színház jövő év augusztusában ünnepli fennállásának századik évfordulóját. Dr. Németh Antal igazgató már elő­terjesztette a kulturünnépség tervezetét Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi ■ miniszternek, Né­meth Antal a müsorrótl a sajtó számlára' a köv t- kezőket mondotta: — A Nemzeti Színház iaz 1937—38-1 színi évad­ját jubileumi esztendőnek tekinti. iA Nemzeti Szín­ház augusztus havában, Szent István hétében nyit­ja meg kapuit és ebből az alkalomból „Az ember tragédiája" kerül majd színre teljesen uij Iriáliitás- ban uj díszletekkel éis jelmezekkel. Magyar drámatörténeti ciklus A Szent I&tván-befci előadások lezajlása után a színház becsukja kapuit és felkészül a jubileumi esztendő nagy munkájára. A rendes előadások szeptember végén kezdődnek meg. Az évad repertoárjának gerincét egy magyar drámatörténelmi ciklus fogja alkotni, amely egy­részt magyar klasszikusokat ujit fel, másrészt az elmúlt két évben színre hozott repertoár- darabok reprizét nyújtja. Huszonöt darabból áll majd ez a ciklus, fele régi müvekre, fele pedig uj magyar drámákra esik. A következő darabok kerülnek a Nemzeti Színház­ban előadásra: Bornemissza „Magyar Elektrává Gsokonay „Özvegy Kar ny óné “-ja, Kisfaludy „Kérők" cimü vigjátéka, Katona Bánk--bánija, Vö- rösmarthy „Csongor és Tünde“-je, Teléki László „A kegyenc" cimü tragédiája, G-aal „Pelieskei no- tárius“-a, Saigligeihy „Liiliomfi“-ja, Madách „Az ember tragédiája", Jókai „Az aranyemiber1 cimü darabja, Tóth Ede ,,'A falu rossza", Gsepreghy „A sárga csikó" cimü népszínműve, továbbá Szi­geti József, Gsiky Gergely, Rákosi Viktor, Gárdo­nyi Géza, Harsányt Zsolt, Herczeg Ferenc, Zrlahy és Móric darabjai. Színháztudományt konferencia és színházművészeti kiállítás A vallás- és közoktatásügyi miniszter jóvá­hagyta egy retrospektív kiállítás tervét, amely a Nemzeti Színház százéves múltjára vonatkozó anyagot öleli fel. Ennek rendezésére külön bizottság alakult. Való­színű, hogy dr. Hómon Bálint egy tudományos mii­ben fogja megörökíteni az első magyar színház történetét A Magyar Történelmi Társulat, Buda­pest főváros és a Nemzeti Színház együttes ki­adásában négykötetes mü van előkészítés alatt, amelyből az első kötet a színház fejlődésének rajzát, a második és a harmadik kötet az elmúlt száz esz­tendő legfontosabb történelmi anyagát, a negye­dik kötet pedig a száz év statisztikai adattárát nyújtja majd. A kiállításon és az említett könyvökén kívül szó van egy esetleges szinháztudományi kongresszus­ról 1937 szeptember végén. Ez a kongresszus meg­hívott szakelőadókkal a színház és a nemzeti lélek kapcsolatait tűzi majd ki vizsgálatai tárgyául. A kongresszussal egyidejűleg talán megvalósít­ják az európai színházművészeti kiállítás tervét. Valószínű az is, hogy a magyar színészet múlt­jával és jelenével kapcsolatos kulturfilm is hirdet­ni fogja a budapesti Nemzeti Színház jelentő­ségét. A négykötetes történet mellett a oentennáriumi év emlékkönyvének kiadását is programjába vette a színházi. Az Iván-társulaí sikeres szereplése Beregszászon Beregszász, december 29. (Sajóit tudó&itónk- tól.) Ivón Sándor sziintármlaiba a anudkójceá sze- aómt követő pár napos kassai inibenmetzzo után Bemegismáisizira érlkieizietib, ahol karácsony ateő nap­ján kezdte meg itteni haitiketee ezeizónjiát. Az előadásokat, a volt Tntegyeházia nagyte-nmiéíben .tartják, aimieHymelk hatalmas nézőtériét lépcsiő- zeteissé fcettiélk és eizzeil aiz átafliaikitássail a hátsó sorok közönsége is kedvező kilátást kapott a színpadira. Az ünnepek alatt operetteket adott elő a (tár­sulat. Esténkniát a Csárdás volt műsoron,' míg karácsony első napján a János vitéz, másod- napján a Csavargóíány és vasárnap pedig a Bécsi tavasz csalogatta színházba a diáin tárni közönséget. Az operett-együttes bemutaitikoizása teljes sikerrel járt. A közönség.mór az első elő­adás ailikaitmávail szeretettbe fogadta az együt­tes miniden tagját, akik valóban irásizoiligáilnak a legteljesebb ellismerrésre. Radmóthy Éva prima­donna dekoratív megjelenésű sziniéeznö, akinek kellemes hangja a magasabb regiszterben ás tisztán cseng. Játéka finom, gondosan átélt, melegséggel teli. A Cisárdásham elhatározó si­kere volt. Takádh Rózsi vérbeli erzuibreitlt. Bájos, temperamentuimiOfS, jól táncol, reimieikiül öltözkö­dik és még hangja is van. Pajzán elevenségü játéka színit és napsugarait varázsol a színpad­ra. Jeney Ottó, a bonviván, a Csárdásban fél- sikeirrell mutatkozott be. Reméljük, hogy egyé­niségének jobban megfelelő szerepben nagyobb tetszést kelt majd játéka. Károlyi Vilmos tán­cos komikus mulattató játéka, ötletes mókái állandó derültséget keltenek a nézőtéren. Ha­sonló komikus évek óta nem játszott az itteni színpadon. A táinsrullat régebbi tagjai, Turóozy Gyula, Farkas Pál és Somogyi Károly értékes játékukkal állandó erősségei az előadásoknak, aikík néllkül eil sem képzelhető a siker. Uj szánt köllcsö'nöznek az elliő adásoknak S-dhmiedt Lídia táncosnő remek produkciói, aki bámulatos könnyedséggel ba.!letteizilk. Hasonló kiváló tánctehetség még Horikay Jolán, aíki alakjával is foikozaa sikerét. Mindent egybevetve megál- lapitihiaitijuk, hogy hasonló kiváló társulattal még nem járt Beregszászon Iván Sándor. H. K. (*) Drumár igazgató a kassai zeneiskola munka­terveiről. Kassai szerkesztőségünk jelenti: Druimór Lászlói, a kassai városi zeneiskola igazgatója nyi­latkozott jövő terveiről és elmondotta, hogy szük­séges lenne a zeneiskola színvonalát konzervat-orin­ni i fokra emelni. Az ezirányu uj szervezeti szabály­zat rövidesen a városi tanács elé kerül. Főbb voná­saiban a következőket tartalmazza: Szükséges a zeneiskolának állami felügyelet alá való helyezése. A növendékek szamát emelni kell, A javaslat az évi kiadásokat százezer koronával csökkenti. Meg kell szervezni a zeneiskolai szülők szövetségét. A régi iskolai fegyelmi szabályzatot át kell dolgozni. — Drumár igazgató saját nevelésű tanítványaiból harmincnyolc tagú vonószenekart alakított, ame­lyet Őri fog bővíteni és meg fogja szervezni a városi szimfonikus zenekart. A Drumár-kamarazeme- együttes jótSkonycóLu hangversenyeken, különféle ünnepélyeken és esetleg a rádiózsurnál nyilvános leadásai során szerepelni fog. Az agilis igazgató terve, hogy Kassa zeneművészetét magas színvo­nalra fejlessze. (*) Shakespeare a legdivatosabb filmíró. A legnagyobb hollywoodi filmujság megállapította, hogy Shakespeare a legdivatosabb filmíró. Ed­dig 47 Shakespeare-filmet készítettek. A Romeo és Júlia hét változatban került vászonra, a Ham­letet hatszor, a Szentivánéji álmot négyszer csi­náltak meg. mmto ki-in wm——»BP«aaw— LABDARÚGÁS ) (Magyar csapatok portyasikerei. Lisszabon­ból jelentik: A Ferencváros portyáizió csapata vasárnap hajnaliban érkezett ímeg a portugál fővárosba és délután imiár ki is állott az ot­tani Beleinencfhes együttes ellen és azt 2:0 (2:0) arányban legyőzte. — Marsieiilieből je­lentik: A Kispest portyacsapata pénteken St. Rafaelben 9:1 (4:1), szombaton Aviignon- iban 5:1 (2:0), vasárnap pedig Harlevalban a kerületi amatőr válogatott ellen 5:2 (2:1) arányban győzött. )( Braine-nek megkegyelmezett a belga szövet­ség. Brüsszelből jelentik: A belga fwtballszövet- ség a mai nappal felfüggesztette a Braine elleni klubzárlatot, úgyhogy a 'Sparta hat év óta ki­tünően működő csatára január 17-én ismét elfog­lalhatja helyét régi klubjában, az AC Reerschot- bam. — A Sparta, amennyiben Braine január ele­jén szabadságáról nem tér vissza, a CsAF utján a FTFA-hoz fordul panasszal és kártérítésért, mi­után Braine-nel való szerződése 1938 júniusáig van érvényben. )( Meíka, a prossnltzi SK válogatott csatára a Spartához szerződik. Prágai lapok értesülése sze­rint a 'Sparta 50 korona átlépési dijat kér ka­pusáért: Klenovecért, aki —* tudvalevőleg — fel­mondta szerződését. BOX )( Uj ökölvívó klub Nagyszombatban. Tudósí­tónk jelenti: BC Olympia néven megalakult _ az uj nagyszombati borklub. Elnöke dr. Bányai kór­házi főorvos, titkára pedig Nemecz Ferenc lett. TENISZ )( Perry teniszvilágranglistát tett közzé, amely szerint: 1. Cramm, 2. Budge, 3. Quisfc, 4. Austin, 5. Cranvford. Szerinte ez az amatőr sorrend az ő kiválása után, majd rangszám nélkül Alison, Grant, Haoákel, Mae Grállá éa Farkor kövotkejik, (*) Hangverseny és műkedvelő előadás Loson­con. Saját tudósítónktól: A karácsonyi ünnepek alatt a Egyetértés Munkásda!árda hangversenyt rendezett a régi Vigadóban, amelyen közreműkö­dött dr. Mihola Gyuszi daűköltö is. A dalárda szép fejlődésről tett tanúságot és Medgyeissy János kar­nagy vezetése mellett igen komoly műsort adott elő. Mihola Gyuszi magyar nótái és csárdásai, va­lamint kitűnő hegedüjátéka magáviaJl ragadták a közönséget. — A Polgári Körben az önálló Ipa­rosok Egyesülete előadta Ziliahy hazajáró Lélek" cimü színművét. A műkedvelők a nehéz feladatot kitünően oldották meg. A legnehezebb rész He­nrid Irénnek jutott, akinek drámai előadása túlnőtt a műkedvelői kereten. Ebben a darabban művészi alakítást nyújtott. Brableoz János, Seidner Imre, Hnugyan Ferenc, Haász Valika, Pleskó Ili, Krausz István, Szudruz Jenő, Maács Bandi és Gottreioh Sándor nagyban hozzájárultak az est sikeréhez. (*) Rökk Marika és Gombaszögi Ella perei. Budapestről Írják: Két érdekes kereset érkezett karácsony hetében a budapesti bírósághoz. Az egyiket eg.y németországi színházi ügynök adta be Rökk Marika ellen és elmondja benne, hogy a magyar művésznő szerződéseit ő közvetítette Berlinben, de a már felvett gázsi után Rökk Marikától mindmáig nem kapta meg a 12.000 márkát kitevő százalékot. — A második kerese­tet Gombaszögi Ella adta be és elmondja ben­ne, hogy az elmúlt idényben ötven fellépésre a Nemzeti Színházhoz szerződtették, ezzel szemben egyetlen egyszer sem léptették fel és most az ötven fellépésnek megfelelő gázsi meg­ítélését kéri a bíróságtól. Németh Antal, a Nem­zeti Színház igazgatója azzal védekezik, hogy ő kiosztott szerepet Gombaszögi Ellára, a mű­vésznő azonban azt visszaadta, mert csak olyan darabban akart fellépni, amely neki megfelelt. (*) A „Vén gazember" Tornaiján. Tudósí­tónk jelenti: A néhány hónappal ezelőtt alakult „Thalia" műkedvelő egyesület karácsony má- sodnapján és vasárnap este lépett először a nyil­vánosság elé. Mindkét este telt házak mellett hozta színre Mikszáth Kálmán örökbecsű darab­ját, a Vén gazembert, dr. Kallós László egye­sületi elnök rendezésében. A jól összeválogatott műkedvelő gárda olyan sikert ért el, hogy sok­szor nyiltszini tapsot kaptak. Minden szereplő tudásának legjavát vitte bele alakításába. (*) Féltucat uj magyar film 1937-ben, Buda­pestről jelentik: Az óesztendő két németnyelvű filmmel végződik a Hunnniában. Az egyik a „Mária nővér", amelyben magyar színészek né­met nyelven játszák a szerepeket, mig egy né­met színésznő magyar nyelven alakit főszerepet. A Hunnia-gyárban egyidejűleg megkezdődnek a „Fizessen nagysád" cimü vígjáték felvételei és a „Nyolc előtt egy perccel" cimü uj magyar film forgatása. Februárban megkezdik a „Szivár­vány" cimü magyar-német film felvételeit, az UFA budapesti képviselete pedig „Rád bizom a feleségem" dmü Vaszary-darab filmváltozatát készíti el. A Magyar Filmirodában februárban szintén több magyar filmet fognak rendezni. Há­rom rövid film is készül és többek között filmre kerül a „Budapesti Hangversenyzenekar" hang-| versenye. (*) Rehihardt ismét rendez Newyorkban. Newyorki jelentés szerint Reinhardt karácsony előtt Newyorkba érkezett és ott vezeti Wenfel és Kurt Weil „Az ígéret útja" cimü, nagy bib­liai zenés drámájának próbáit, amelyeket a múlt szezonban pénzhiány miatt abba kellett hagyni. Bécsben ezt a hirt megerősítik és Werfel el­mondotta, hogy egy híres amerikai építész, a nagy színház átépitöje és a darab kiállításának tervezője újból összeállt Reinhardttal és a régi szereplőkkel megindult az uj produkció. A vál­lalkozás finanszírozására uj tőkésekből alakult társaság és a bibliai dráma bemutatóját legké­sőbb februárban tartják meg Newyorkban. (*) Mit szólna Shakespeare, ha Elisabeth Bergnert látná? A Variety dmü londoni lapban Elisabeth Bergner nyilatkozik. Azt kérdezték tő­le, mit tartana legíbizarabb élményének. Erre azt válaszolta, hogy a legbizarabb élménye az lenne, ha talán a spiritizmus segítségével a rég elhalt szerzők mellől nézhetné végig színpadon vagy filmen saját magát. Ha Shakespeare olda­lán ülhetne a nézőtéren és onnan leshetné Eli­sabeth Bergnert az „Ahogy tetszik" főszerepé­ben, vájjon Shakespeare mit szólna hozzá, mennyire ilyennek, vagy másnak képzelte el a hősnőt. Shakespeare kritikája lenne számára a legbizarabb élmény, mondotta Elisabeth Berg­ner. A (toasűM/i HtCJÚk müsaca: ALFA: Holnap kezdődik az élet (S. Temple), ÁTLÓN: Nizzai virágok (E. Sack). REDOUTE: Port Arthur. (Bemutató.) TÁTRA: Karenina Anna (Greta Garbó)'. METROPOL: Karenina Anna. URÁNIA: A szerelmes város (Kiepura). LUX: Irén regénye. (Bell film.) ésmérőt szereitek a budapesti postások lábára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom