Prágai Magyar Hirlap, 1936. november (15. évfolyam, 250-274 / 4099-4123. szám)

1936-11-28 / 273. (4122.) szám

8 D 1936 november 28, szombat. SzroHÁzKön^KabTaRA. (*) A komáromi iskolák Jókai szobráért. Konniároimi tudósítónk jelenti: Nagysikerű elő­adásnak Ígérkezik a komáromi is'kiolák szerep­lése most vasárnap, a Jókai Egyesüket kul'tur- házában, délután 5 órai kezdáttel. A komáro­mi tanulóifjiuság lép föl ötletes, mozgalmas műsor számok keretében, hogy Jókai emléké­nek áldozzon s hogy a szépen haladó szobor- akcióban az ifjúság is részivegyen. Minden is­kola szerepel néhány számmal. A gimnázium zenekara, Kriizsán József vezényletéivel lép föl, Simon Zoltán képezdei növendék bevezetői mond, a községi ele mii iskola énekkara Teleki Miklós vezetésével énekel, a Majláth-iskola növendékei szavalnak, az Arany János iparos cserkészcsapat tábor tüzes cseTkészjelenetet ad elő, a polgári leányiskola növendékei ma­gyar táncjelenetet mutatnak be, Dallas Árpád kereskedelmi iskolai tanuló Jókai „Mese a ci- gányrál** cimü költeményét szavalja el, a pol­gári fiús kóla buzogánygyakorlatot végez Ipo- vitz Sándor tanár vezetésével, Mikszáth: „A kaszát vásárló paraszt*1 cimü jelenetét előadja Szabó Mihály, Géezy Mihály és Kanócz Miklós képezdei növendékek, végül megismétlik a szezonban naigy sikert aratott táncolimpiászt, amelyben a (főgimnázium leánynövendékei az ct világrész érdekes táncait mutatják be, ze­nekari "kísérettel . A táncolimpiászt dr. Szijj Ferencné s Koniinek Antal rendezi. Bevezető szavakat, mond: Takács Géza. Az ifjúsági est iránt máris igen nagy az érdeklődés: Komá­rom iskolái reprezentatív módon járulnak hoz­zá a szoborakcióhoz. (*) Hubay „Karenin Anna“-ját Chernnitzben is bemutatják. Hulbaynak „Karenin Anna*' cimü nagysikerű dalművét december 2-án mu­tatja be a chemnitizi városi színház. Az igaz­gatóság a bemutatóra meghívta a kiváló szer­zőt ás, aki a meghívást elfogadta. (*) A „Pál uccai fiuk*4 bemutatója Milánó­ban. A „Pál uccai fiuk** cimü színmüvet, amelyet Molnár Ferenc híres regényéből He­vesi Sándor dolgozott át színdarabbá, külföl­dön Milánóban mutatják be először. A milá­nói bemutató december első napjaiban lesz. (*) Bartók Béla-zeneest Prágában. A „Pri- tcnmost** nevű prágai modern zeneegyesület 28-án. szombaton este 8 órakor a prágai Vá­rosi Könyvtár nagytermében Bartók Béla-ze- oieestet rendez. A hangversenyen J. Vavrdo'vá énekszámokkal, F. Maxián és H. V. Süsskind zongpraszámokkal, az Ondficek-kvartett pedig kamarazenével szerepel. A bevezető ismerte­tést AMs Hálba, az isimert modern komponis­tát az. egyesület elnöke mondja. Bartók Béla müvei közül az V. számú 'vonósnégyes, egy kéthegedüs szvit, azonkívül magyar népdalok és gyermekdalok kerülnek bemutatásra. (*) Bókay János darabja bécsi színpadon. Budapestről Írják: A budapesti Belvárosi Színháziban estéről-estére táblás házak előtt kerül színre Bókay János „Megvédtem egy asszonyt** cimü vig,játéka. A darab januárban Bécsiben, az Akadeimie Theaterben is színre kerül. Páger Antal szerepét Hermáim Tűimig játsza. (*) Kulturházavatás Borzován. Rozsnyói tudó­sítónk jelenti: Nagy örömünnepe volt a szinma­gyar Borzovának. Felavatták a közadakozásból felépített kidturházat számos, messziről érkezett vendég jelenlétében, a község lakosságának olyan lelkes részvétele mellett, hogy a kulturház hatal­mas terme nem is fogadhatta be az összes jelen- voltakat, sokan'a nyitott ajtókon keresztül a sza­badból 'hallgatták a műsort. Az ünnepi műsort Kusza Béla tanító vezette be. A református egy­ház nevében Nagy Sándor lelkész mondott ihle­tett avatóbeszédet. A borzovai dalárda megnyitó- és■ zárószámmal gyönyörködtette a hallgatóságot. A dalosokat Kovács Gyula, Borzova korábbi re­formátus tanítója, vezényelte s tanította be. A dalosok műsor után melegen ünnepelték régi ve­zérüket. A SzM£E központjának szeretetteljes üdvözletét Tichy Kálmán titkár tolmácsolta. Az avatóünnepség után röviddel szinielőadás volt, melynek műsorán a borzovai műkedvelők három- felvonáeos darabot mutattak be-, sikerült alakítá­sokkal, végül kitűnő hangulatú táncmulatság volt világos reggelig. Az ünnepély során Nagy Sán­dor lelkész felolvasta az adakozók névsorát, akik­nek adományai a kulturház felépítését lehetővé tették. Impozáns az az áldozatkészség, mellyel a község lakossága, a magyar kultúrának otthont emelt. Számosán kétkézi munkával, fuvarral és anyaggal támogatták az építkezést. Borzova ma­gyarsága önmaga értékét mutatta meg a nemes alkotással. A kulturíbáz létesítése körül hervad- ihatlan érdemei vaunak Kiüti Farkas István ku­rátornak és Benő Farkas László presbiternek, a knltUTÍházépitő bizottság’ elnökének és pénztáro­sának. (*) A „Liliom** előadása december 6-án Po­zsonyban. Pozsonyból jelentik: December 6-án, vasárnap délelőtt %10 órakor színre kerül a po­zsonyi városi színházban Molnár Ferenc legen­dája, a Liliom. Az előadást Sugár Ityó rendezi, akinek nevéhez számos nagy sikerű elődás fű­ződik. A darabban csupa válogatott szereplő mű­ködik közre, a Keresztény Kultur Kör legjobb erői, akiket már jól ismer a pozsonyi közönség. Jegyek olcsó áron 1—10 koronáig kaphatók a Seifert-cégnél (Goethe-ucca 5.) (*) Saljapin visszavonul. Bécsiből jelelniük: Salja pin, a nemzetközi opera színpad legiün- n epei több sztárja januárban iéip fel utói fáira h a ngverson ydóbogón, majd búcsút mond a nyilvános szereplésnek. A nagy énekes, aki augusztusiban Salzburgban járt az ünnepi já­ték okon, nagyon 'megöregedett és összerop- pant súlyos betegsége óta. Saját maga kije­lentette akkor, hogy nem hiszi, hogy imiégegy- t-.zer fe.lépjen. Tirolban van egy kis háza és birtoka, a januári turné után itt telepszik le. ■ SPORT . Az angol taktika a magyarok ellen Merev W-formációban lendületes támadó játékra készül az angol válogatott csapat London, november 27. A magyar futballisták ellen Oxfordiban össze­állított válogatott csapat az itteni szakértők egy­hangú megállapítása szerint erősen támadó jellegű. Ilyen csapat összeállítását sürgették a magyarok ellen a szakkörök, elsősorban a sportsajtó orgá­numai, amelyek most. megállapítják, hogy az angol csapat egyike a legerősebbeknek, amelyeket valaha is kiállított. Mindenesetre a legerősebb angol csapat ez, amellyel eddig kontinentális válogatott szembe­került, erősebb az osztrákok elleni angol váloga­tottnál is. A csapat hétfőn London közelében kétnapos kondició-javitó pihenőre vonul, hogy a leg­jobb erőállapotban léphessen pályára szerdán délután. A csapat összeállítása jóformán vita nélkül történt. Közbizalmat élvez a védelem, elsősorban a job'bhátvéd, Male, a csapatkapitány. Malet is­merik Budapesten is, tagja volt annak az angol válogatott csapatnak, amely Budapesten veresé­get szenvedett. Valóban feladata magaslatán álló, technikás játékos, aki a védőmunka irányitója lesz. A fedezetsorban Young centerhaíf játéka annyit, .jelent, hogy az angolok ezúttal is ragaszkodnak régi szisz­témájukhoz, a merev W-rendszerhez, amelyet Chapman, az Arsenal három évvel ezelőtt el­hunyt világhírű menedzsere vezetett be. Young feladata az lesz, hogy pillanatig se hagyja magára a magyar center­csatárt és mesrakadátóozza őt abban, hogy gól­helyzetet készítsen elő magának vagy csatár­társainak. Briíton és Keen, a két szélsőfedezet 'Ugyancsak vita nélkül került be a csapatba. Az egyetlen vi­tás csapatrész a csatársor, az is csak bizonyos mértékig. Crooks, a jobbszélső egészen elsőrangú és rend­kívül népszerű játékos. Hat esztendeje szerepel internacionális mérkőzéseken, játszott már majd­nem minden kontinentális csapat ellen. Kitűnő cselező, összekötőjével,' Carterrel nagyon össze­tanult. Carte*, a Sunderland krekkje ugyancsak kitűnői játékos, hibája, hogy időnként kevés ön­bizalmat tanúsít. A magyar védelemre a legfélelmetesebb játékos Drake lesz, az angol csatársor centere, Az Aráé­nál csatára vaskos, csupaizom ember, az angol liga gólrekordére, mint mindent elsöprő tank gázolja le a védel­meket. óriási testsúlyával és testi erejével érvényesül, viszont az is igaz, hogy sokat botük, nem a legtechnikásabb játékosok közül való. (*) Defauw Desiré a budapesti filharmoni­kusok ólén. Budapesti szerkesztőségünk je­leníti: Az utóbbi éveikben többnyire német és oiasiz karmesterek vendégszerepeltek a Buda­pesti Fidh aratón iái Társaság hangversenyein. Érdekes volt ezért egy merőben más zenei ta­lajén felnőtt és kiművelt olyan elsőrendű kar­mester interpretációit végighallgatni, mint aminő Defauw Desiré, a brüsszeli Orchestre Sympho'nique 'állandó karnagya. Ez a rnü- vészhoanloiku, mozgékony, Dollfuss-termetü flamamtd művész valóban vezére az orohester- nek. Ne,m patehikus eszközöikkel dolgozik, in­kább magától értetődő természet ességgel sze­gődnek rendkívül világos, félreértést kizáró mozdulatainak nyomába a zenészek. Defauw pontosan ismeri a hangszercsoportok erőviszo­nyait. Színeinek varázsa pedig alapos hang- psziioh'Oilógiiai ismereteiken nyugszik. Mester­ségbeli tudása, csiszolt technikája és kiforrott Ízlése úgy zárják magukba az előadásra kerü­lő mű költői gondolatát, mint a bársonylbélié- sü bőrtok az igazgyöngyöt. Defauw a hangzás- béli és a lelki egyensúlyt soha föl nem borít­ja, megmarad előkelő forma művészinek. Műso­rán Francik d-unoll szimfóniája, továbbá Ravel Lúdanyó meséi és Debussy Ibéria cimü szim­fonikus költemény e szerepeltek. K ülönösen Ra­vel rendkívül gyengéd sziupompúját, amelyek a sejtelmek és sóbajok apró mozaikjait tomyo- sítjják egymás fölé, tudta kongeniálisan 'meg­szólaltatni. Szerepelt egy újdonság dis: Bour- guignomnak A;z őrület dicsérete cimü sziimifó- nikus költeménye, amelyhez az impulzust nőt­te, rdiamii Erazmus müvéből kapta. Érdekes hanigszerelésü, de száiaz, józan csináilmáiny. Ez a fajta őrület nem érdemel dicséretet! A ven­dégkarmesternek az ezúttal is brill kozó m a­gyar zenekar élén átütő sikere volt. (V. M.) Néha azt a benyomást kelti, hogy egyedül ját­szik tizenegy ember ellen, csatárt ársaival egyál­talán uem törődik, ö lesz az angol csatársor lándzsahegye, a többi csatárok az ő számára igyekszenek majd gólhelyzeteket előkésziteni. Be- válogatását szakkörök elég hűvösen fogadják, so­kan szívesebben látták volna a körültekintőbb Stee!e-t, aki mindenesetre jobban betöltené az irányitó szerepét. A szerdai mérkőzésre erősen készülődik a lon­doni sportközönség. Mindenesetre nagyon érde­kes lesz a két ellentétes irányzat megütközése. A közép európai játékstílus többet törődik a me­zőnyjáték szépségével, a csillogó technikával, mint az angolok, akik ehelyett az egyszerű, de egyenesen előretörő akciók hivei. Az angol futballista nem akarja elkápráztatni a közönséget, de mindig és minden erőfeszíté­sével gólra tör. Ez annyit jelent, hogy az angol csapat minden tagja kapásból továbbjtja a labdát és piLlanatról- piílánatra uj helyzetet igyekszik kialakítani. Angol földön az angol válogatottal szemben még minden nemzet csapata vereséget szenve­dett, egyik sem vitte döntetlenig sem; most a magyarokon a sor, hogy ők is megpróbálják. Az angol futballszakértők nem hiszik, hogy a magyar kísérlet eredményes lehetne. Általában az a vélemény, hogy az angol védelem .sziklaszilárd, a fedezetsor elsőrangú, a támadó­sor pedig egyéni és kissé önfejű játékosokból áll, ezek a csatárok azonban minden helyzetből ka­pura. lőnek, tehát nagyon veszélyesek. Gyorsabbnak és nagyobb átütőerejünek tartják az angol csapatot a magyar válogatottnál és két-három gólos győzelmet várnak tőle. A helyzetet talán csak az teszi némileg bizony­talanná, hogy az angol fntball tulajdonképpen most kezd ikilábolni az évtizedes elszigeteltség következményeiből. Pontos összjáték, elsőrangú technika megzavarhatja ezt a csapatot, az esélyek reális mérlegelése azonban angol győzelemre mu­tat. H. H. A magyar válogatott futball- csapat elutazása Budapest, november 27. Pénteken reggel út­iakéit Budapestről a magyar válogatott futball­csapat A pályaudvaron nagyszámú búcsúztató jelent meg, kik. jókívánságokkal. és ajándékokkal halmozták él a londoni nagy csatába induló ma­gyar labdarugókat. A csapattal utazott az erede­tileg kijelölt kísérőkön kívül dr. Fodor Henrik, az N1B ügyvezetője és Kenyeres MLSz-főtitkár is. Amikor a bécsi gyors kigördült a keleti pálya­4 (teasekfi tusaik utiis&ea: REDOUTE: Egy asszony, aki nem számit. ÁTLÓN: A szabónő (L. Baarova). URÁNIA: A nők paradicsoma. TÁTRA: Az utolsó akkord. (T. Fekete Mária). METROPOL: A vérző aréna. ALFA: Déli rózsák. LUX: Hotel Savoy 217, A KASSAI MOZIK MŰSORA: CAPITOL: Elnökkisasszony. (Magyar film.) TIVOLI: A Sátán-sziget foglya. , AZ UNGVÁRI MOZGÓK HETI MŰSORA VÁROSI: Nov. 27, 28, 29. és 30-án: A múlt árnyat Dec. 1, 2. és 3-án: A kronstadti hősök. BIO RÁDIÓ: Nov. 28.. 29. és 30-án: A borzalmak szigete. Dec. 1., 2. és 3-án: A halál szabadságon. A NYUGATSZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA ÉRSEKUJVÁROTT: Szombat délután: Ártatlan a feleségem. Szombat este: Sybill. Vasárnap délután: Csárdás. Vasárnap este: Csavargólány, Hétfő: Úrilány. Kedd: Csavargólány. Szerda: Ballada a kishivatalnokról (Bihari Mihály szinmüujdonsága). udvar csarnokából, harsány huj-huj-hajrát vissz­hangzottak a falak.. A játékosok kitűnő hangulat­ban és 'egészségben keltek útra. — Az MILSz ve­zetősége úgy-döntött, hogy a december 13-ra tor* vezett lillei mérkőzést lemondja, mert ebben az időpontban sem a Ferencvárosnak, sem az Új­pestnek nem áll módjában játékosait a válogatott csapat rendelkezésére bocsátani. Ezek a csapatok ugyanis nagyszabású karácsonyi portyára indul­nak. A magyar sportszervezetek közül a Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség és a Magyar Tenisz-Szövetség szombaton és vasárnap Érsekujvárott, az Atlétikai Szövetség pedig vasárnap Kassán számol be ezévi mun­kájának eredményéről. A kisebbségi magyar sportélet hivatalos őrei nehéz körülmények kö­zött végzik fontos hivatásukat és minden el­fogultság nélkül megállapítható, hogy eme feladatuknak teljes egészében meg is felelnek. A Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövet­ség, mint feje és mozgató ereje a szlovenszkói és a kárpátaljai magyar sport szervezetének, dicséretreméltó agilitással és anyagi erejétől telhetőén védi és támogatja a kebelébe tartozó egyesületeket. A Tenisz- és az Atlétikai Szö­vetség sikeres versenyrendezéseivel és az után­pótlás nevelésével szerzett magának érdemeket. Amikor szövetségeink éwégi munkájukról számot tesznek, méltán számíthatnak arra, hogy a szlovenszkói és kárpátaljai magyar sport- társada'om a jövőben is kitart mellettük és nemcsak az erkölcsi, hanem a kellő anyagi tá­mogatást is megadja számukra. • • Ot egyesület helyzetét döntheti el a vasárnapi ÉSE — Rapid mérkőzés Nagyszombat, november 27. (Saját tudósí­tónktól.) A nyugatszlovenszkói divízió őszi évadjának utolsó mérkőzése, amely vasárnap Nagyszombatban a Rapid-páíyán folyik le az Érsekujvári SE és a Rapid között nemcsak a két érdekelt város, hanem az egész Nyugat- és Középszlovenszkó sporttársadal­mát érdekli. A mérkőzés kimenetele öt egye­sület helyzetén változtathat. Főérdekelt ter­mészetesen az ÉSE, amely győzelem elérése esetén őszi bajnok lesz, másodsorban a TTS Trencsén, mely jelenleg az első helyen áll és csak az ÉSE győzelme veszélyezteti a po­zícióját. Érdekele van még a füleld FTC is, amely a második helyet őrzi jobb gölarányánál és ta­vasszal a bajnokságra akar tömb Az FTC egy esetleges Rapid-győzelem ese­tén megtartja második helyezését és a TTS sarkában marad, A három yezetőcsapaton kívül érdekelve van még a KFC és a Rapid is egyenlően. Ha. győz az ÉSE, akkor a KFC 4-ik helye biztos. Ha a Rapid győz, akkor behozza a KFC pootelő- nyét és sokkal jobb gólarányánál fogva meg­előzi azt és a negyedik helyen köt ki. Mindezekre vasárnap a mérkőzés befejezése után feleletet fogunk kapni. Egyébként a be­érkezett jegyrendelésekből ítélve, a vasárnapi nagyszombati derbymérkőzésen nagy számban lesznek jelen a két érdekelt küzdő fél szurkolóin kívül trencséni, komá­romi és pozsonyi sportemberek is. Az biztos, hogy nagy mérkőzés lesz, amelybő! mindkét fél egyenlő eséllyel kerülhet ki győz­tesként. LABDARÚGÁS )( Magyarország—Franciaország december 13-án? Párisiből jelentik: A magyar nemzeti válogatott Parisban vasárnap délelőtt a Red St-ar—Racing tartalékjai ellen tart edzőmérkőzést a GAP-pá- lyán. A magyarok párisi tartózkodása alkalmával szóba kerül ama terv is, hogy december 13-án Pátiéban az elmaradt portugál—francia mérkőzés helyett magyar—francia mérkőzést bonyolítsanak le ás igy a magyar csapat Liliéi szereplése elma­rad, — A magyar válogatott csapatot kedden Londonban Masirevic.h magyar követ teán vendé­gül látja. )( A budapesti MLSz uj (amatőr) szövetsági kapitánya Gefall Henrik lett. )( Olaszország futballszövetsége a december 13-án Génuában lefolyó olasz—csehszlovák EB­mérkőzésre a magyar Ivancsics Mihályt, a bécsi Mieest és a belga Baert ajánlotta a CsAF-nak já­tékvezetőként. A CsAF — a prágai lapok értesü­lése szerint — más három bírót fog ajánlatba he­lyezni. )( Plániöka nélkül utazott a Prága válogatott Parisba. A kitűnő iSlavía-kapus nem kapott sza­badságot és igy helyette Klenovec (Sparta) fog védeni TÉLISPORT )( A Középeurópai Korong Kupa — az oszt­rákok merev álláspontja miatt — nem valósult meg. )( Jégkorong klub alakult meg Pöstyénben, egyelőre azonban csak alapszabály nélkül, mivel arra. várnak, hogy a Sport Klubbá átalakítandó PFK a jégkorong-sportot, is felveszi szakosztá­lyai közé, )( Első vereségét szenvedte fennáüása óta a Germán Canadians tegnap Prágában. A prágai válogatott 3:2 (0:1, 2:1. 1:0) arányban győzte le. A gólokat Maleöek, Buckna, Tróják, illetőleg Hafftnger (2) ütötte. )( A pozsonyi főiskolások jégkorong-csapata Bécsben a Wahringtöl 2:7 arányban kikapott. ­A müncheni Riessersee viszont a WEY-tól szen­vedett 2.-3 arányú veresé®**. Magyar család asztaláról nem hiányozhat a „Szlovenszkói Magyar írók Antológiája" négy kötetés sorozat, mely a kisebbségi magyar irók válogatott Írásait tartalmazza. Ára kötetenkint 27-50 Kö (plus portó) A négykötetes sorozat kedvezményes előjegyzési ára 100‘- Ké Megrendelhető a PMH kiadóhivatala utján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom